םוינלימה לש היגולונכטה - היצלוגאוקורטקלא
םימב תודבכ תוכתמבו םיטארטינב לופיטל
יסירגלא יבג :תאמ
.25-23 םידומע ,2001 ילוי ,417 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

היצלוגאוקורטקלא

הובג ילמשח םרזב שומיש ךות ,ימיכורטקלא ךילהת אוה היצלוגאוקורטקלאה ךילהת
םוקמב ,םיטנלוקולפכ םישמשמה ,תכתמ ינוי תורציימה ,הברקה תודונא םע
.םיימיכ םירמוחמ םיטנלוקולפ

תונורחאה םינשבו ,תובר םינש ךשמב םלועב רכומ היצלוגאוקורטקלאה ךילהת
.םימב תוכתמב לופיטו םירטארטינ קוליס ומכ ,םירחא םישומישל ךילהתה חתפתמ

תאו תויכרעה תא םילרטנמ ץלואמ םרזב תודונא םע היצלוגאוקורטקלאה ךילהתב
תוכתמו םילדיאולוק םיקיקלח ,ןמש ,םינמוש ןוגכ ,םימב םיקיקלח לש םינעטמה
.םיביצי םיפיחרתמ םירסומ תויהלמו עוקשלמ םהמ םיענומו ,תוסמומ

לע רבגתהל םיקיקלח םילגוסמ וב ,ךוותה תא לידגמ םיילמשח םינעטמ לש םלורטינ
,(Van der Waals) הכישמ תוחוכל םירשפאמו ("ןרטש תוחוכ") הייחד תויגרנא
.(רויא האר) .היצלוקולפ רציילו טולשל

שומיש ךות ,םיקזח םיילמשח םימרזב םישמתשמ היצלוגאוקורטקלאה ךילהתב
.תונוש תוכתממ תודונאב

הפיצ םימרוגה ,ןמימו ןצמח :ומכ ,הלודג תומכב םיזג םירצונ ךילהתה ןמזב
.(היצטולפ)

תוכתממ תודורטקלא םע היצקאיר יאתב םישמתשמ היצלוגאוקורטקלאה ךילהתב
:ומכ ,םינוש םיכילהת םיווהתמ היצקאירה יאתל םיסנכנ םימה רשאכ .תונוש

לעו ,םלולסמ תא םינשמו הייחדה תוחוכ לע םירבגתמ םייטנגמורטקלאה תוחוכה .א
.תולוקלומה תא "םירזוג" ךכ ידי

ןמימ זגל ןמימה ינוי םירזוחמ הדותקה די לע ,היצלוגאוקורטקלאה ךילהתב .ב
.םימב תסמומה תכתמה תויכרע בצמ לש היצקודר םימרוגו

הסימתה ךות לא תכתמ ינוי תוררחשמ היצלוגאוקורטקלאה ךילהתב תודונאה
.ןצמח זג תוררחשמו

םורכה תלוכת תא תיחפהל תלוכיה אוה היצלגואוקורטקלאה ךילהת לש ףסונ ןורתי
.םימב

:תורוצ יתשב םייק םימב םורכ
Cr+3 תיכרע-תלת הרוצבו Cr+6 תיכרע-שש הרוצב

.תויסיסב תוביבסב םגו תויצמוח תוביבסב דואמ סיסמ יכרע-ששה םורכה

.םיסיסמ יתלב תכתמ יחלמ רצוי יכרע-תלתה םורכה

.הסימתהמ םריסהל תנמ לע יכרע-תלת םורכל םיריממ יכרע-ששה םורכה תא

רופלוס תפסות ידי לע גישהל ןתינ יכרע-לתל יכרע-שש בצממ םורכה לש הרמהה תא
ינוי תוררחשמה ,לזרב תודונא םע היצלוגאוקורטקלא ךילהת ידי לע וא ,דיסקואיד
.לזרב

םורכב לופיטל תואחסונ

pH יכרעב תועצובמ ןה ןכלו רתוי םיכומנ pH יכרעב רהמ תופלוח ולא תויצאיר
2.0-3.0 לש

:היצלגואוקורטקלאה ךילהתב םימב הפסוהל םינתינ לזרב ינוי

:הרעה

.95% דע םימב םיטארטינה תלוכת תא תיחפהל ןתינ היצלוגאוקורטקלאה ךילהתב

לש תונימזה ללגב הקזח תינילאקלא הביבס תרצונ היצלוגאוקורטקלאה ךילהתב
.םיישפוחה םינורטקלאה

האצותכ םיינוי םיקיקלח לש םתושבגתה ללגב רתוי תוחוטב תוימיכה תויצקאירה
.הכופהה תויבטוקה םע הדורטקלאל םיקיקלח תדידנמ

,תכתמה תובוכרת תא דירפהל תנמ לע ,ךא ,ידיימ וניה היצלוגאוקורטקלאה ךילהת
,היצלוקולפה תרצונ םהבש ,םילכימל םימ םירבעומ ,ךילהתהמ האצותכ ורצונש
.ךילהתהמ האצותכ ורצונש ,יאוולה ירצות לש ףוסיאו הדרפה םילח ןכמ רחאלו

:תועפות עבראמ רקיעב תועבונ תוינכמורטקלא תובוגת

.היצזינוי *
.הזילורטקלא *
.םיישפוח םילקידר תורצוויה *
.םייטנגמורטקלא תודש *

תוכתמ .הדותקהו הדונאה לע םיקזחה הכישמה תוחוכ ללגב תשחרתמ היצזינויה
תוכתמו תוינילקלא תוקראה .רתויב תטלוב הרוצב םיעפשומ םינגולהו תוינילקלא
הדרפהב התאצות הלא םימוטא תבוגת .קזח ילמשח הדשב היצזינוי ורבעי רבעמ
תוחוכהמ האצותכ השלוחו החיתמ רוביח וא ,הדורטקלאל םינוי תדידנו הלוקלומהמ
.וידחי הלוקלומה תא םיקיזחמה ,םיידדהה

ילב .הסימתכ גוס וא םירחא םימוטא לש הפיקת ירתא םה םישלחומ םירושיק
וא/ו ,תודורטקלאה .םימהזמה ןיב ןכמ רחאלש תויצקארטניאה ,האצותב תובשחתה
תורצוויהב איה ןתאצותו ,הסימתה תוביצי רסוח תומרוג היצזינוי תועפשהו םימה
.לופיטה את תביזע רחאל תושדח תובוכרת

םיזגל - םימ ,רמולכ ,ןהיתודוסיל תולוקלומה תדרפה איה הזילורטקלאה תאצות
רשאמ רתוי הברה תיביסרגא ,תובורק םיתיעל ,איה וז הלועפ .ןצמחו ןמימ
.תכרעמב רתויב הכומנה היגרנאה תמר ילעב םימוטאב איה התאצותו היצזינוי

ידכ םייטנגמורטקלא םימרזל םיביגמ םירחא תודוסיו ןמחפ ,ןמימ ,ןקנח ,ןצמח
םיארחא ,דואמ םינזומה ,םיביצי יתלבה םימוטאה .םיישפוח םילאקידר רוציל
םילקידרה ערואמ .תבכרומ הרוצתלו תינוציק הרוצב תויביסרגר תובוכרתל
,תוליגר יתלבה ,היגרנאה תושירד ללגב םייעבט םימב ליגר וניא םיישפוחה
םימיוסמ םירשק ףוקתל םה םג םייושע םיישפוח םילקידר .שרדנה בצמה תריציל
.תובכרומ תוכרעמו תולוקלומ קוריפ םורגל ידכ

סיסבה םצע .םימוטאבש םינורטקלאה לע םיעיפשמ םייטנגמורטקלאה תודשהש עודי
תודשה תרזעב חתפתה תוימיכה תובוגתהו ימוטאה הנבמה תא ונתנבהל
.םייטנגמורטקלאה

תא רערעת תויטנגמורטקלאל הבושתכ ,היגרנאה וא ,םינורטקלאה תודמעב תוזוזתה
תוביציה רוערע .ימימה יעצמאה יככותב תובכרומה תוכרעמהו תובוכרתה תוביצי
תודשה תעפשהב םימה תבורעתב ימיכה לקשמה יוויש תוטטומתהלו קותינל ליבומ
.םייטנגמורטקלאה

רבעמ .תבכרומו השדח הרוצתלו השדח תושבגתה תוחתפתהל הליבומ שדחמ הרוצת
.וז הלועפ תרטמ ,תובורק םיתיעל ,אוה תודוסיה

- הדרפהו אלמ לופיט רוציל ידכ היצקאיר יאת לש םיגוס ינש םישרוד םימה בור
היצקאירה יאת ךותב שחרתמ לופיטה .(תוצבקתה) השרקה אתו (הבוגת) ילופיט את
.תוינש ךשמב

תיסיפו תימיכ הרוצב םינתשמ ,הסימתב םיפיחרתה וא ,םיסמומה םירמוחהו םימה
תבצייתמ ,ךכמ האצותכ הרצונש ,תוביציה תרסח תבוכרתה .ותונשל ןיאש ןפואב
ישפוח ןמש) תוסיסמ ןניאש ,תוככורמ תוכרעמלו םימל תורופס תוקד ךותב שדחמ
.(םיזגו

םינוי ,םייטנגמורטקלאה תודשה םה םינורטקלאה תמירז תאצותכ םייונישה
.תודורטקלאהמ םינויו תוסימתו

לופיטה טקפא .םימ לש תולדג תויומכ קפסל ידכ ליבקמב םירבוחמ םיאתה
הרוצב ריבעהל ידכ ןנכותמ דויצה .םיאתה רפסמ לודיג םע םינתשמ םניא ותוליעיו
את לכ ךותב ש"קמ 7-ל ש"קמ 3.5 ןיב ,םימ לש המיאתמה המירזה תא תילאמיטפוא
.היצקאיר

.תילמשח היגרנא אוה לופיטל ינשה ביכרה

לע רומשתו קפסת רשא ,הרקב תדיחי החתיפ מ"עב הסדנה יתוריש יסירגלא תרבח
.הנתשמ םימה תבוכרת רשאכ םג ,לופיטה יאתל רשי םרז

לופיט לע ורמשיו תצלמומה תרגסמה תולובגב וראשיי חתמהו םרזהש ,אוה ינויח
.ןוכנ

ןימא דויצ תרזעב םירקובמ - חתמו םרזה תמצוע ,המירז - הרקבה לש םירטמרפה
.רתויב

הטישה תונורתי

וא ,תודבכ תוכתמ לש עוקישב לופיטל םיימיכ םירמוח לש תפסותב ךרוצ ןיא *
.םיטארטינ
.תוכומנ תוילועפת תואצוה *
.םיינגרואנאו םיינגרוא םימהזמ ריסהל ןתינ *
.גנלואפ םימרוגה םימזינגרואו תוצא תלטוק הטישה *

םימושיי

םימב תוכתמב לופיט *
ןוזמ *
קלד ,ןמש *
היירכ *
הפועת *
תופורת תיישעת *
ריינ תיישעת *
רוריק ילדגמ *


םימב לופיט לש המגוד

לופיט ירחא
p.p.m.
לופיט ינפל
p.p.m.
םימ רוקמ
םירמוח
.005
52
םילרנימ תביצח
ןסרא
<.050
30
תוללוס
םוירב
6.0
1,230
םומיח דוד
ןדיס
.040
46
םייופיצ
םורכ
<.003
90
תוללוס
תשוחנ
N/D
4
םילרנימ תביצח
בהז
N/D
106
םימ תוראב
לזרב
<.005
90
תוללוס
תרפוע
<.003
65
םילרנימ תביצח
םויזנגמ
N/D
12,000
תופורת תיישעת
תיפסכ
.300
43
םייופיצ
לקינ
.060
1
םילרנימ תביצח
םוינלס
N/D
52
רוציי יכילהת
ןוקיליס
.030
5
םילרנימ תביצח
ףסכ
N/D
5,000
ימלוג ןמש
תירפוג
.080
50
םייופיצ
לידב
.008
80
םייופיצ
ץבא


 יתוריש יסירגלא ,היזורוק סדנהמ ,יסירגלא יבג 'גניא :רמאמה רבחמ תודוא
.ןופצ היישעת ,הינתנ מ"עב הסדנה


2001 ילוי * 417 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ