ןוזוא תועצמאב הצוב תתחפה ךילהת
ךואר דנרב , רגנידיב ןפטס , רגייג סוקרמ `רד , הקצייל ןיוטרוא `רד :תאמ
.33-27 םידומע ,2001 ילוי ,417 ןוילג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

ןוזוא תועצמאב הצוב תתחפה ךילהת

ריצקת

(Philaqua wasseraufbereitung GmbH) גנוטיירבפואא-רסו הווקאליפ תרבחב
תשקב וילע השגוהש ,ךילהתה .תפדוע הצוב תתחפהל ךילהת חתופ ,הינמרג ,קבדלגמ
הצובה ןגאל ןוזוא רדחומ תידוחיי תכרעמ תועצמאב .ןלהלש רמאמב גצומ ,טנטפ
וושוי ךילהתה תויולע .הצובב לופיט ךרוצל יבוריא יגולויב ןגאל וא ,תלעפושמה
.הפירשו היצטסופמוק ,תואלקחב שומיש ןוגכ ,םילבוקמ םיכילהת תויולע םע רמאמב
,(םיללוכ םיקצומ הנוטל ינמרג קרמ 640DM/t TS) 640 לש תעצוממ תללוכ תולעב
הפירש רתאב תפדוע הצוב תפירש תויולעמ 50%-כל הצובה תייצזינוזוא ךילהת עיגמ
.םיאתמ

אובמ

הינמרגב אל היעבל ךפוה םייגולויב בויב רוהיט ינוכממ הצוב יפדוע יוניפ
.ללכב םלועב םיבחרנ םירוזאבו הלוכ הפוריאב אלא ,דבלב

?הצובה יפדוע תא שדוחמ שומישל ריזחהל וא תונפל ,ןימטהל ןתינ דציכו ןכיה

תפדוע הצוב ןימטהל ,2005 תנשב לחה ,היהי ןתינ אל הינמרגב הקיקחה יפ לע
הלקשממ 5%-מ רתוי ספות וניא ,הב אצמנה ,ינגרואה רמוחה םא אלא ,תולבזמב
ןוגכ ,הינמרגב תונוש תונידמב םויכ רבכ ףקותב אצמנ הז רוסיא .ללוכה
.הילפטסו-ןיירדרונ

רבודמ הדבל הינמרגב .הנש ידמ תורצונ תפדוע הצוב לש דואמ תולודג תויומכ
תא תוארל ןתינ 1 רפסמ הלבטב .הנשב (TS) םיללוכ םיקצומ תונוט ןוילימ 2.5-ב
:הפוריאב תונוש תונידמב הנש ידמ תרצונה ,תפדועה הצובה תויומכ

(תונוטב) הפוריאב תונוש תונידמב תורצונה ,תפדועה הצובה תויומכ .1 'סמ הלבט

59,200 היגלב
170,000 קרמנד
2,460,000 הינמרג
150,000 דנלניפ
865,400 תפרצ
48,200 ןווי
1,107,000 הינטירב
36,700 דנלריא
816,000 הילטיא
8,000 גרובמסקול
335,000 דנלוה
95,000 היגוורונ
170,000 הירטסוא
25,000 לגוטרופ
200,000 הידווש
270,000 ץיווש
350,000 דרפס

?תפדוע הצוב יהמ

םימהזמה ןמ םילודג םיקלח םיקרופמ ,תלעפושמ הצובב שומיש םישועה ,םיכילהתב
רוציי ךרוצל םיינגרואה םירמוחה תא םינצמחמה ,םימזינגרואורקימ ידי לע
ןמ קלחב שומיש הלא םימזינגרואורקימ םישוע ךילהתבש ,אלא ,תימצע היגרנא
.םישדח םיאת תיינב ךרוצל םיינגרואה םירמוחה

םירשקנה ,םירמילופ םידרפומ הז ךילהתבו ,םיתמו םיחמוצ םימזינגרואורקימה
.םיפסונ םירמוח םג םכותל םיגפוסה ,הצוב יתיתפ םירצויו "םירשגב" םהיניב

,ובש ,יוקינ ןגאל םילפוטמה םילזונה םילבומ ררוואמה יגולויבה ןגאה ןמ
קלח .םירהוטמה םימה ןיבל הניב הדרפה תעצבתמ ,הצובה יתיתפ לש עוקיש תועצמאב
שורדה הצובה זוכיר רומיש ךרוצל יגולויבה ןגאה לא רזחומ הדרפוהש הצובה ןמ
םש ,ףסונ בלשל ,ללכ ךרדב ,הנופמ ,תפדועה הצובה ,רחא קלח .יגולויבה ךילהתל
וא תואלקחל ,הפרישל האלה רבעוי םרטב ,ומוצמצ םשל יבוריאנא לופיט רבוע אוה
.הנמטהל

ןהיתויולעו הינמרגב תפדוע הצוב לש תוילנויצנבנוק יוניפ יכרד

:תואבה םיכרדב םויה דע הלפוט תפדוע הצוב ,1 'סמ רויאב תוארל ןתינש יפכ

33% - תואלקחב שומיש
50% - תולבזמב הנמטה
11% - הפירש
2% - תורחא לופיט תורוצ
4% - היצטסופמוק

ןפואב תפדועה הצובה תא דיתעב ןימטהל היהי ןתינ אל ,הינמרגב קוחה יפ לע
תיזחתה הארמש יפכ ,ונתשי יוניפה יכרדש ,יופצ ,ןכ לע .הכ דע גוהנ היהש
.2 רפסמ רויאב העיפומה

.הפירש לש ךרדב תלפוטמ תויהל היופצ תפדועה הצובה ןמ 61%-כ
ךורכ רבדהו ,תמדקומ הנכה ללוכ ליעל תוניוצמה םיכרדב תפדועה הצובב לופיטה
.תויולעב

:ןלהלדכ ןה הנכה תולועפל תועצוממה תויולעה ,3 רפסמ רויאב תוארל ןתינש יפכ

TS הנוט /100 DM :יוביע -
TS הנוט/360 DM :שוביי -
ןיפוליחל וא TS הנוט/250 DM :הבוטר הצוב תלבוה -
.קחרמב תולתכ ,TS הנוט/150 DM-ל 70 ןיב :השבי הצוב תלבוה -

לופיטה יכרד לש תוללוכה תויולעה ,4 'סמ רויאב תוארל ןתינש יפכ
(TS הנוטל םיריחמה) :ןמקלדכ ןה תוילנויצנבנוקה

.765 DM הבוטר הצובב יאלקח שומיש -
.810 DM שובייו יוביע רחאל יאלקח שומיש -
.540 DM היצטסופמוק -
.1150 DM יוביעו שוביי רחאל הפירש -
.1300 DM יוביעו שוביי רחאל רחא לבז םע דחיב הפירש -

תפדוע הצובמ תוענמיהו יוניפ ,לופיטל היצזינוזואה תביטנרטלא

Philaqua Wasseraufbereitung) "גנוטיירבפואא-רסו הווקאליפ" םשב הרבח
ןוזוא .תפדוע הצוב תתחפהל טנטפב ןגוהש ,ךילהת החתיפ ,הינמרג ,קבדלגמ (GmbH
הצובה תכרעמ לש היצקיפירטינה בלשל תודחוימ תוכרעמ תועצמאב רדחומ
.7-ו 6 םירויאב הארנש יפכ ,תיבוריאה היגולואיבל וא ,תלעפושמה

םע תורישי ביגמו (adsorption) הצובב גפסנו (adsorption) םימב סמומ ןוזואה
םתוא חתופו םיאתה תנרבממ תא ץרופ אוהש ךכ ,תיגולויב וקרופ אלש םירמוחה
,םידיטואלקונהו המסלפוטיצה תא ,םיאתה ןכות תא ךפוה ךכבו (5 רויא האר)
.יגולויב קוריפל םינימזל ,לשמל

לע וצרפנש ,םיאתה ןיב לקשמ יוויש רצוויי ןוזוא לש ןוכנ ןונימ ןתניהב
.תפדועה הצובה תוברתה ךשמה ענמייש ךכ ,םייחה םיאתה ןיבל ,ודי

תילמשח היגרנאו ןוזוא ,ןצמח תכירצ

(silent discharge) הטקשה תילמשחה הקירפה תקינכטב ןצמחמ רצוימ ןוזוא
ןוזוא ג"ק 1 רוציי םשל .הצובה לועפש ןגאל רדחומו 3'מ/ג"ק 0.15 לש זוכירב
רוצייל השורדה היגרנאה תכירצו ,ןצמח h/3m 6.9 םישורד ליעל בוקנה זוכירב
.טוו"ק 13.75 איה ןוזואה תרדחהו תכרעמה רוריק ,ןוזואה

.תפדוע הצוב ג"ק 10-כ תורצוויהמ ענמיהל ןתינ ןוזוא ג"ק 1.5 דע 1 תועצמאב

םידמועמ םהשכ ,היגרנאהו ןצמחה ,ןוזואה תכירצ תא תוארל ןתינ 8 רפסמ רויאב
.ןיסולכוא יכרעב רוהיט ןוכמ לדוגל סחיב

יגולויב לופיט ןוכמב היצזינוזוא תועצמאב TS הנוט 1 -ב תפדוע הצוב םוצמצ
:ןלהלש טוריפה יפ לע תויולע ררוג

TS הנוט /789 DM :םיבשות 25,000
TS הנוט /688 DM :םיבשות 50,000
TS הנוט /639 DM :םיבשות 100,000
TS הנוט /562 DM :םיבשות 375,000
TS הנוט /528 DM :םיבשות 750,000

.ינמרג קרמ 640 איה TS הנוט 1 תורצוויה תעינמל תעצוממה תולעה
:םיאבה םינותנה ןובשחב וחקלנ תויולעה בושיח ךרוצל
3m 1/DM 0.22 :ןצמח
DM/kWh 0.09 :היגרנא

העקשהה יוסיכ תויולע םיפיסומ ונא ,למשחו ןצמח תוללוכה ,הלעפהה תויולעל
.הילע יארחאה םדאה חוכו הקוזחתה תויולע תאו ,המקהה ןומימו ןקתימה תמקהב
.9 רפסמ רויאב הארנש יפכ ,תללוכה תולעה תלבקתמ הלא לכמ

הצובב לופיטל םיילנויצנבנוק םיכילהתו היצנוזוא ןיב תויולע תאוושה

לע תדמוע ,תפדועה הצובה םוצמצ םשל ,הצוב תייצזינוזואל תעצוממה תולעה
לופיט יכרד תויולעל וז תולע ןיב סחיה .תלפוטמ TS הנוטל ינמרג קרמ 640-כ
:ןלהלדכ אוה תורחא

- יאלקח שומיש
(84) 765% DM :הבוטר הצוב

- יאלקח שומיש
(79) 810% DM השבי הצוב

- היצטסופמוק ידי לע היצביטלוקר
(119) 540% DM

(56) 1150% DM :תידעלב הפריש

(49) 1300% DM :לבז תפירש

םוכיס

היצביטקאה בלשב ותוא עצבל ןתינ .ליעיו שדח ךילהת הניה הצוב תיצזינוזוא
.לוכיעה לכימב הצוב לש היצזינוזוא עצבל וא ,בויבה רוהיט ןוכמב תיבוריאה
םוקמב ותוא עצבל ןתינש תויה ,תילכלכ הניחבמ ינויגהו יגולוקא ךילהתה
ןמ תונטק תויולעב תאז לכו .תפדוע הצוב תורצוויה עונמלו ,הצובה תורצוויה
.תוילנויצנבנוק לופיט יכרד לש תויולעה

םיקה ,ןוזואה םוחתב ימלוע החמומ ,הקצייל ןיוטרוא ר"ד :רמאמה ירבחמ תודוא
ר"ד) םירבחמה ראש .םיכפשבו םימב לפיטל תינמרגה Philaqua תרבח תא 1997-ב
.וז הרבחב םיקסעומ (ךואר דנרבו רגנידיב ןפטס ,רגייג סוקרמ


 

 

 

 

 

 

 

 

 2001 ילוי * 417 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ