םימודאה םיווקה
ץיבוקשומ קחצי :תאמ
.36-35 םידומע ,2001 ילוי ,417 ןוילג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

םימודאה םיווקה

חיכשה גשומב םילקתנ ונא תונושה תובתכבו םיברה םירמאמב ,תיעוצקמה תורפסב
םתוא עבוק ימ ,םימודא םיווק םתוא םהמ :תולאשה תולאשנ ."םימודא םיווק" לש
?םהב םישמתשמ דציכו

,רתויב םיכומנה סלפמה יווקכ םימודאה םיווקה תא הרידגמ תיעוצקמה הרדגהה
.םימ יבאשמ לש לועפת תרגסמב םהילא תדרל רתומ רשא

לש ירקיעה הביאשה רוזיא רובעו תרניכה רובע םויה דע ועבקנ םימודא םיווק
לש הביאשה רוזיא רובע עבקנ רחא גוסמ לועפת וק .םינינת-ןוקרי רפיווקא
םיווק ועבקנ אל .תיעוצקמה הליהקה לע םויכ םימכסומ הלא םיווק .ףוחה רפיווקא
.םירחאה םימה יבאשמל םימודא

תרניכב םודאה וקה

יפ לע עבקנ ,תרניכה לועפתל רתומה ,יברמה סלפמה ומכ ,רתויב ךומנה סלפמה
תרניכה לועפתל רתויב ךומנה סלפמה היה רבעב ."תומושר"ב תומסרפתמה תונקת
סלפמה יכ ,זאד םימה ביצנ תמיתחב ,םסרופו עבקנ 1980 תנשב .'מ - 212.00
םינויד רחאל התשענ וז העיבק .'מ - 213 אוה תרניכה לועפתל רתויב ךומנה
.אשונב םיחמומו עוצקמ ישנא םע תוצעייתה רחאלו תכרעמב

'מ - 212.50 סלפמל תחתמ לא תדרלמ םימה ביצנ ענמנ 1986-1989 תונוחשה םינשב
סלפמה דרוה תורחואמה 90-ה תונשב .םיחמומהו עוצקמה ישנא לש הצלמהל םאתהב
הנושארה םעפה וז התיה .'מ - 213.30-ל ,םימה ביצנ ידי לע רתומה ,ךומנה
דרי 2000 תנש ךלהמב .רומחה םודאה וקל תחתמ לא דרוי סלפמש ,הנידמה תודלותב
,2001 תנשל יוזחה ,רתויב ךומנה סלפמה רשאכ ,'מ - 213.80-ל ילמינימה סלפמה
לכל ,לט ןועמש ,םימה ביצנ הרוה 2001 יאמ שדוחב .'מ - 214.68 ונייהד
- 'מ - 216-ל דריי תרניכה סלפמש ,תורשפאל ךרעיהל ,תרניכב םילעופה םימרוגה
.ירוטסיהה םודאה וקל תחתמ םירטמ השולש ,רמולכ

"םינינת ןוקרי"ב םודאה וקה

דרי 50-ה תונש זאמ ,םינינת-ןוקרי רפיווקאמ תרבגומ הביאשו החידק תובקעב
.ןיטולחל טעמכ שבי ןוקריהו התחפ םתעיפש תונייעמה ,ילמינימ םורל סלפמה
,הביאשה רוזיאב םיקותמ םימ יפוג תברקב םיחילמ םימ יפוג לש םתואצמיה חכונל
.םיקותמה םימה סלפמ לש הלודג הדרוהמ םימה ביצנ ענמנ

תוביצנ לש תיעוצקמה הדעווהו םיחודיקה תדעו ידי לע ץלמוה 60-ה תונש תישארב
,'מ + 9.00 סלפמל תחתמ לא השנמ רוזיאב םימה סלפמ תא דירוהל ןיא יכ ,םימה
.םינינת רפיווקא לש םודאה וקה דלונ ךכו

םימ תואצמיה לע תועידיה חכונ םלוא ,םודא וק עבקנ אל ןוקריב הביאשה רוזיאל
םיסלפמש ,כ"ע רומשל שי יכ ,םיגולורדיהה לע לבוקמ קותמה רוזיאב םיחילמ
לש המירז רמשית הז ןפואב .םינינתה רוזיאמ רתוי םיהובג ויהי ןוקריה רוזיאב
.'מ 12-כ לש רועישב סלפמה דרי 91 - 1951 הפוקתה ךשמב .הנופצ םיקוחמ םימ
ףרוח ךשמב .'מ 9-12 ןיב םינינת ןוקרי רוזיאב םימה סלפמ הלע 1991/92 תנועב
עצוממה היילעה הבוג .'מ 1 - 5 ןיבש רועישב הז רפיווקאב סלפמה הלוע םושג
היה 2000 תנש ךלהמב ילמינימה סלפמה .'מ 3.5-כ אוה תובוט םשג תונשב
סלפמ .'מ + 14.81 םורדבו 'מ + 11.65 - זכרמב ,'מ + 9.6 ןופצ םינינת-ןוקריב
םודאה וקל תחתמ 'מ 1.5-כ לש הדירי וניה ,2001 תנשל יוזחה ,ילמינימה םימה
.לבוקמה

ףוחה רפיווקאב םודאה וקה

םיה לא ףיצר חרואב זקנתמו ,וינפ לע םידרויה ,םימשגמ ןוזינ ףוחה רפיווקא
.ןוכיתה

ומוקימ ללגב ,אוה םג םלוא ,םיריפש םימ לש חפנ ליכמ ףוחה רפיווקא
תרידח ךילהת .םיה ןוויכמ םיחולמ םימ תרידח לש תועפותל דעומ ,יפרגואיגה
םימל םיריפשה םימה ןיב סלפמה ישרפהב יולת רפיווקאל םיחילמו םיחולמ םימ
.םייוצר יתלבה

תדירי המרג ,םינש תורשע ךשמב ,רזוחה יולימה לע הלועה ,תכשמתמ הביאש
יקלח תחלמהו םי ימ תרידחב התוול וז העפות .'מ 6 - 10 לש רועישב םיסלפמה
תנש ימשגו ,1985 תנשב הלחהש ,הביאשה םוצמצ .םיה וקל םיכומסה רפיווקאה
,אוה הז רפיווקאב םודאה וקה .50-ה תונשב םתמרל םיסלפמה תא וריזחה 1991/92
2.30-ל עיגה 2000 תנש ךלהמב ילמינימה סלפמה ."ספא" - םיה ינפ סלפמ ,השעמל
תחתמ מ"ס 50 - 70-ב דרי ,2001 תנשל יוזחה ,ילמינימה סלפמה רשאכ ,'מ +
.הז סלפמל

םוכיס

תויתאוושה תורטמל םדא ידי השעמ םה "םימודאה םיווק"הש רמול ןתינ םוכיסל
הטמ וא הלעמ יפלכ םיווקה םור תא תונשל לוכי ,אשונב קסועה ,עוצקמ שיא .דבלב
תיתורירש הניא םודאה וקה תרבעה .ויכילהתבו עבטב עגפי וא הנשי אל רבדהו
שומישה השענ הכ דע .תוינידמ תעיבקל םייעוצקמ םילוקיש רחאלו ךות תישענו
.רתויב יעוצקמו יארחא ןפואב םימודאה םיווקב

תוריקס

.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה ,לארשיב םימה תורוקמ בצמ .1
.םימה תוביצנ ,םירמאמ ץבוק - לארשיב םימה .2
.1990 ,םילשורי יגולורדיהה תורישה ,יבצ ןב .א ר"ד - םימודא םיווק .3


רוזיא ,יגולורדיהה תורישה ,ריכב זכר - ץיבוקשומ .י :רמאמה רבחמ תודוא
.זכרמה

2001 ילוי * 417 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ