םלוכ ליבשב דחא
ליא דדלא :תאמ
.6, 9-8 םידומע ,(2001 תנש) 51 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

םלוכ ליבשב דחא

יפ לע .רוזיאב תויברעה תונידמלו לארשיל ףתושמה יגטרטסא באשמ םה םימה
.ירוזא תויהל ךירצ ישעמה ןורתפהו לדגת םימה תקוצמ ,תויזחתה

דיה תלזא חכונ ,םויכ דחוימב תודירטמ םימה קשמל םיארחאה לש םהיתורהזא
םימב רוסחמל םימדקתמו םייתריצי תונורתפ תאיצמ רדעהבו ,םימה ירגאמ לוהינב
.תונורחאה םינשה עבראב רקיעב םייקה

,לארשיל .האבה הנשב ורסחי ילואש ,הייתשה ימל קר רושק וניא םימה רבשמ
םילדלדתמו םילבגומ הלש םימה תורוקמו תוריהמב הלדג הלש ןיסולכואה תופיפצש
תויעב ,תויגטרטסא תויעב :םימב עובקה רוסחמהמ תועבונה תוגאד המכ שי ,הדמתהב
.תויתרבח תויעבו תוינידמ

ידבוע ןוגרא םייקש ,יגטרטסא באשמכ םימה אשונב ןויע םויב ונודנ הלא םיאשונ
.סלג יאתבש ,ןוגראה ל"כנמ ותוא החנה .2001 ראורבפ שדוח ףוסב םימה

ןמז לש ןיינע קר - הלפתה

הנשב תוביצנה יגשיה תאו םימה תוינידמ תא רקס ,םימה ביצנ ץעוי ,ןלוג באז
התעמ לארשי לש םימה קשמ תומישמ תוטרופמ הבש תרבוח הקפוה ,וירבדל .הנורחאה
,תיזחתה יפ לע" .ןתארקל ךרעיהל דציכ תוישעמ תוצלמהו ,2020 תנש דעו
,רבעה ינותנ לע ךמתסהב .שפנ ןוילימ 8.6-כ זא דע הנמת לארשי תייסולכוא
ןתינ ,ק"מ 130-כ איה (1999 ינותנ יפ לע) שפנל תעצוממה םימה תכירצ םהיפל
תא ללוכ וניא ק"מ 130 לש ןותנה) ןמז ותואב לארשי לש םימה תכירצ תא בשחל
".(םירחא םייצרא ללכ םיכרצו היישעתה ,תואלקחה יכרוצ

םימה עצוממש החנהב ,םיידיתעה םימה יכרוצ תא חיטבהל תנמ לע ,ןלוג ירבדל
ץלמומהו בוטה ןורתפהו ,תואיצמה חרוכ איה הלפתה ,םויה אוהש יפכ ראשיי יצראה
םייוושכעה םיכרצה לע תונעל תנמ לע .תורחאה תוביטנרטלאה לכ ןיבמ רתויב
ותקופתש הלפתה ןקתימ ףיסוהל ךרטצת לארשי ,2020 ,תיזחתה תנש דע ,םיידיתעהו
שממל השקה רצואה התע דע ,רעצה הברמל" .יצחו םייתנש ידמ ק"מ ןוילימ 50 איה
ןקתימ םיקהל תינורקע תילאירטסינימ הטלחה הלבקתה רבכש תורמל ,וזה הצלמהה תא
אלש רורב ,ךרדבש םיישקה תורמל .םילקש דראילימ 3 ךכ םשל וצקוה רבכו הזכ
איה ועמשמ אשונב ינורקע רושיא לש ומויק םצע .עצובת תינכותהו הרירב היהת
שומימהש רורב רבכ הז בלשב ,השעמל .תוביצנה תוצלמהל תיבויח תוסחייתה שיש
".ןמז לש ןיינע קר אוה

תירוזא היעבל ללוכ ןורתפ

ריבעה ,ל"הצב ן"מא שאר רבעבו תורוקמ תלהנה ר"וי ,איגש ירוא ('לימ) ףולא
םימרוגה לכ לש עקרה" :םימה קשמל עגונב הנידמה יטינרבק תוינידמ לע תרוקיב
תומייק לבא ,ינוחטיבה םוחתה אוה ןוכיתה חרזמב ונדיתעו ונייח לע םיעיפשמה
הדימב הב יולת ונמויקש ,רוזיאב םימה תייעב ןוגכ ,תורחא תויזכרמ תויעב םג
:התוחפ אל

המרופטלפ תויהל םילוכי םימה ,תללוכ תינוכית חרזמ תולכתסהב ,איגש ירבדל
רבודמ אל .ימויק ךרוצ והז יכ ,ברע תוצרא םע שדוחמ תומיעל הליע וא םירדסהל
לכ םייק ץראב ,ותעדל .םויק תלוכי תלעב הרבח חותיפ לע אלא ,יזיפ םויק לע קר
איה המחלמהו ,רוזאב םוקמ לכבמ רתוי ,םימה תייעב ןורתפל םישורדה ןוההו עדיה
.תוטלחהה ילבקמ לש תועדומה רסוח לע קר

תגשהל רושקה לכב חוכב שומישמ ענמיהל ומיכסה ןוכיתה חרזמב םידדצה םנמוא"
תאצמנ םויה רבכש ,הירוס םע םולש היהי רשאכ לבא ,םימה קשמ םוחתב םיסרטניא
םינדריל םג .ונלש םימה יבגל הבר תועמשמ הז םכסהל היהת ,השק םימ תקוצמב
חוכה תועצמאב םימה תויעב תא בשייל ןויסינ לכו ,םימ תויעב שי םיניתשלפלו
וא ירוטסיהה קדצה לע היהי חוכיווה דוע לכ .היעבה ןורתפל איבי אל יאבצה
םינותנה תא ןוחבל ,םיישעמ תויהל ונילע .היעבל ןורתפ היהי אל ,יטפשמה
".תירוזאה היעבל ישעמ ןורתפ אוצמל תוסנלו ,תויביטקייבואב

לכונ אל בר אל ןמז ךותו ,ומצעתי קר ונינכש לש םימה תויעבש ןימאמ איגש
,ונלזמל .ונחתפל הרקמ לכב עיגת היעבה" .אשונל תפתושמ תוירחאמ רענתהל
ינמז בצמ והז לבא ,תיסחי הכומנ בצמה תרמוחל ונינכש לש םתועדומ םייתניב
אל םא .רחואמ היהי םרטב ,היעבל ללוכ ןורתפ אוצמלו זרדזהל שי ןכלו ,דבלב
םיבצמל ליבות הלש תימצעה הקימנידהש ששח םייק ,היעבה ןורתפ לע רהמ טלחוי
".םהילע הטילש ונל היהת אלש

םיפתושמה םימה תורוקמ לע הרבידש ,הפיח תטיסרבינואמ טואילק תירונ 'פורפ
ונינכשב הבר הדימב םייולת ונחנא יכ הנייצ ,םיניתשלפלו ןדריל ,לארשיל
ףא קתנל היהי ןתינ אל הזה יופכה רשקה תאו ,ונב םייולת םהש יפכ ,םיברעה
ךומרי-ןדריה תכרעמ יכ רוכזל ונילע ,'ונלש' םימה לע ונרבדב" .םעפ
םיפתושהמ דחא השעיש המ לכ .ונינכשל םג םיקפוסמה םימ םה ,םירפיווקאהו
םימה תא ומהזי םירוסה םא .םירחאה םיפתושה לכ לע עיפשי ,םימה תורוקמל
,הרירב ונל ןיאש ךכ ,ונלצא םימה לש םנויקינ תדימ לע עיפשי רבדה ,םחטשב
המ לכש ךכמ םלעתהל ןיא ,טואילק ירבדל ".םימל םיפתושה םע רדתסהל ונילעו
תופתוש םנמוא .םתיא םואיתב תויהל היהי ךירצ םימה קשמב םעפ יא תושעל הצרנש
.תבייחמ איה לבא ,החונ הניא וז

ךייש אוהו ,ךומרי-ןדרי םימה רוקמל םיפתוש םינדריה יכ ,ריכזהל ינוצרב"
רוקמ םויכ אוה ,ינופצה רקיעב ,ףוחה רפיווקא ,השעמל .ונל רשאמ תוחפ אל םהל
אל יכ םא ,םייברע םיפתוש ונל שי תורוקמה רתי לכב .ונל קר ךיישה דיחיה םימה
לארשי רשאכ ,םיניתשלפלו ונל ףתושמ ,לשמל ףוחה רפיווקא .םיווש םיפתוש
םויכ םיאצמנ םהש תורמל ,18%-ב קר - םיאניתשלפהו ,םימהמ 82%-ב תשמתשמ
איה םימה םוחתב םיאניתשלפל וניניב תירקיעה היעבה .הלודג םימ תקוצמב
תא לצנל בושח ונל .םהלש ירקיעה םימה רוקמ אוהש ,רהה רפיווקאב אקווד
".םתיא דחי הזה רפיווקאה

בויב םקמל רוסא ,שיגר רוקמ אוה רהה רפיווקאש ללגב ,טואילק 'פורפ ירבדל
םילארשיה אקוודש רבתסמ לבא .ערתשמ אוה וילעש רוזאב אוהש גוס לכמ הפשא וא
יניתשלפ/ילארשי בויב ק"מ ןוילימ 35-כ .תלטובמ אל הדימבו ,ותוא םימהזמ
רפיווקאה ימ ךות לא לחלחל םיליחתמו רהה רפיווקאל תועיבקב םויכ םימרזומ
ההובג םוהיזה תמר ףוחה רפיווקאב םגו ,תואירבל תנכוסמ הרוצב םתוא םהזלו
.דואמ

קשמ .תופיחדב רופיש בייחמו יתייעב אוה תיניטסלפה תושרב םימה קשמ לוהינ
.םימ הברה תודבאמו תונשוימ םימה תויתשתו ,תרוקיב לכל תחתמ אוה םש בויבה
,תיניתשלפה הייסולכואה תיברמ לש השקה ילכלכה הבצמ לשב ,הלא לכל ףסונ
.םיחרזאהמ םימ יסמ תובגל דואמ השק תושרה תודסומל

.דיתעב םג יתייעב תויהל ךישמי םימה יבאשמ אשונש הנימאמ טואילק 'פורפ
ןורתפ אוצמל םיסנמ אל םידדצה ,םויה ררושש יפכ ,תוניועו המחלמ בצמב דוחייב
ןורתפ לכ יכ ,אוה רורבש המ" .םויל םוימ תופירחמה ,ולאה תויטירקה תויעבל
ןכש ,םימה אשונב הווהב םייקה הזמ רתוי בר הלועפ ףותיש בייחי רוזאב ינידמ
.הדרפה רב וניא רבדה

םיבר ,לעופב לבא ,םימה אשונל הבר תוסחייתה שי ןדרי םע םולשה תנמאב"
ןושארכ םימעפ רפסמ הלע אשונה .םינדריה ידי לע םירמשנ םניא םיפיעסהמ
ינש לש םיסרטניאה תא תרשל רומא אוה יכ ,ןדרי-לארשי ץוחה יסחיב תובישחב
.ןחוב ןבא םישמשמ עבט יבאשמ ,םולש םכסה לכב יכ רמול רשפא ,ללככ .םידדצה
הפלחה ךילהת לש ומוציעב תאצמנ ןדרי ,םינוש ץוח ימרוג םע ףותישב ,תעכ לבא
תנשוימה תרנצהמ ברה םימה דוביא םצמטצהל רומא ךכבו ,ןאמעב תרנצה לכ לש
רומא הז רבד .שומישל רתוי םיבר םימ םינדריה ידיב ריאשהלו ,הלש תיחכונה
.טואילק 'פורפ הרמא ",םימב ידימתה רוסחמה לע רבגתהל םהל עייסל

לע .םימה קשמ יבגל תימיספ תיזחת גיצה הפיח תטיסרבינואמ רפוס ןונרא 'פורפ
םא וליפא ,הז רוזאב תיאמצע תידוהי הנידמכ רתווית לארשי יכ יופצ אל ,היפ
אוה ונמויק ךשמה לע רתויב םייאמה ביואה ,ותעדל .הנורתפ לע אובת םימה תייעב
הייסולכואה לש הובגה יעבטה יובירה בקע הנשל הנשמ תמצעתמה ,תיפרגומדה היעבה
המגמה הארנכ היהת וזו ,תכלוהו תתחופ םיעקשימה תומכ םג" .ברע תונידמב
.רמא ",ךכמ םלעתהל םילוכי ונניא .דיתעב תיללכה

רומח רוסחממ האצותכ הפורטסטק לש בצמ התע רבכ ררוש קריעב יכ ,ןייצ דוע
הובגה יעבטה יובירה ילעבו םימה תורוקממ קלחל וניפתוש - םירוסל וליאו .םימב
בצק יפ לע .םיקיפסמ םניא קשמד ןגאב םימה םויה רבכ - ןוכיתה חרזמב רתויב
.שפנ ןוילימ 60-כל עיגתו לפכות הירוס תייסולכוא 2020 תנשב ,יחכונה יובירה
.רפוס 'פורפ םכיס ",תנכוסמ םג ןכלו האמצ היהת הירוס"

יכו ,ק"מ ןוילימ 200-מ רתוי ןיא ינטילה רהנב יכ ןעוט רפוס ,ןונבל ןיינעב
הבש ,תורייבל וימימ תא םידעיימ םימה אשונב םיירוזאה םיטקיורפהמ לודג קלח
רבדו ,ךומריה תא םויכ תלצנמ הירוס ,תאז דבלמ" .םיבשות ןוילימ 2-כ םימייק
אל ןדריש רומשל אוה ילארשיה סרטניאה .םיינדריה ונינכש לע הערל עיפשמ הז
".הבורקה הפוקתב הילא שרדיהל םילולע ונאש ,השיגר הדוקנ יתעדל יהוז .עגפית

רבעב - היעבה רוקמ

היעבה ישרוש ,ביבא לת תטיסרבינואמ רגיב ןועדג 'פורפ לש ותסיפת יפל
דואמ הבר העפשה שי רבעל" :הנידמה לש הירוטסיהב םיצוענ םימב רוסחמה תיחכונה
ורצונו הקרפתה תינמותועה הירפמיאה ,1918 תנשב ךרעב .דיתעה לעו הווהה לע
תויעב םג ולחה זאמ .םויה םתוא םיריכמ ונחנאש יפכ ,ןוכיתה חרזמה תולובג
דוע תילנידרק היעב תווהל וכישמי םימייקה תולובגהש הפוצ ינא .רוזאה לש םימה
,םייתניב תוחפל ,ראשיי שדח ןוכית חרזמ לע םולחהש יל הארנו ,םינש הברה
".היפוטואכ

ירקיעה שומישה ,רבעב .לובג יווקכ םישמשמ םלועב םיבר תורהנ ,רגיב ירבדל
םהב תושעל הפוקת התואב ויחש יממ וענמ תוינכט תולבגמ ןכש ,טישל היה תורהנב
.דואמ טעומ היה תורהנה ימב שומישה ,ךכיפל .םימ םהמ בואשלו םירחא םישומיש
קלח איצוהל ,לובג יווקכ םישמשמ םניא תורהנ ןוכיתה חרזמב ,ךכל דוגינב
טעמ אל ,תאז תמועל" .התביבסבו קריעב םידדוב תומוקמו ךומריהו ןדריהמ
הנידמב םיליחתמ םה :ונייהד ,תולובג ידי לע וכתחנ ןוכיתה חרזמב תורהנהמ
רהנ .תיעיבר וא תישילש הנידמ לש המיל םיכפשנו ,תרחא הנידמב םיכתחנ ,תחא
.ןונבל :תחא הנידמב רמגנו ליחתמש ונרוזאב דיחיה השעמל אוה ינטילה

אלא רבעה תויוכז יפ לע תולובג שורדל אל הדיפקה תינויצה העונתהש רחאמ"
דועש ענכושמ ינא ,לארשי ץראל םידוהי ינוילימ תאבה לש - םיידיתע םיכרצל
.רגיב 'פורפ םכיס ",תוכלשה ךכל ויהי

םימשגב תולתה תא ריסהל

וב שיש ,ימוחת-בר אשונ אוה םימ" :רמא ,רבעשל םימה ביצנ ,ריאמ ןב ריאמ
הידעימ קלח שממל היהי ןתינ אלש ,אוה רורבש המ .תואדו יא לש דואמ הבר הדימ
לש ידיתעה דעיה תוברל ,תורכינ םימ תופסות אלל לארשי תנידמ לש םייגטרטסאה
לידגהל ףואשל םיכירצ ונניאש רמוא הז ןיא .2020 תנש דע םיחרזא ןוילימ 8.6
םיכרד אוצמלו ליכשהל ונילע לבא ,םימה תולבגמ ללגב קר הנידמה תייסולכוא תא
".ונתושרל םידמועה םימה יבאשמ תלדגהל

אלל ךא" ,רבדמה תא היתולובגמ קיחרהל תבייח לארשי יכ ,ריהזה ריאמ ןב
סואכל ךופהל לולע זכרמה רוזא .בגנל קר אל היופצ רבדמה תנכס ,םימ תפסות
ילכב רמונמ ,טלפסאו ןוטב לש ירבדמ חטשמל ךפהיל הלולע ץראהו ,יפרומא ,רעוכמ
,עקרק תודומצ תוליוו םינוינק תמקה תוברל ,ךשמית וז המגמ םא .םיבר בכר
.םינקדזמ םיכרכ ןיבל תלוכי תולעבו תוריעצ תובכש ןיב רעפה לדגי

םימל לגתסהל הכירצ תיגולונכט הניחבמ תמדקתמה לארשי יכ העדל ףתוש ינניא"
ידעלבה ןורתפה וניא םימב ןוכסיח .לרוג תריזג אלו ,הללמוא השיפת יהוז .ץחל
".םיימואלהו םייתרבחה ונידעיב לבחת הז ןויערל העינכו ,תמייקה הקוצמל

ריוואה גזמב קר היולת תויהל הלוכי הניא תמדקתמ תואלקח יכ ,ףיסוה ריאמ ןב
ףיסותש חינהל ריבסו ,הדמתהב תדרוי הלפתהה תולע ובש ןדיעב .םימשגה תומכבו
,ילארשיה םימה קשמ לוהינב ילאוטפסנוק יוניש אוה שרדנש לכ ,דיתעב םג תדרל
.הנידמה לש םייתרבחהו םייגטרטסאה הידעימ םרגייש

תוריהמב לועפל הלשממה לע .םימה תוינידמב ידיימו קימעמ יוניש שרדנ ,םוכיסל
תואלקחל םיחלוקב שומישה תבחרהל ,םינושה םירגאמב הביאשה לש שדוחמ ןוזיאל
.ץראב םילפתומ םימ קיפהל םייטרפ םימזיל רשפאלו ,ןוניגלוהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ