ךרדל םיאצוי
גרבמורב האיבל :תאמ
.10, 14, 16 םידומע ,(2001 תנש) ,51 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

ךרדל םיאצוי

םיזרכמה לע .ןוזח רדגב דוע הניא לארשיב םי ימ תלפתהל םינקתימ לש םתמקה
.וז הבתכב - םימה לש תחבושמ תוכיא לע םגו ,ךרדבש םיזרכמה ,םימייקה

ךכ ",שארמ יוזח וא עודי היה אלש בצמ וניא לארשיב םימה קשמ לש םוגעה ובצמ"
המעטמ זכרמו יארחאו ,םימה תוביצנב ןונכתה ףגא להנמ ,ןיזיירד יסוי ר"ד רמוא
םיקסועה לכל רורב היה תודחא םינש הז ,וירבדל .הלפתההו םיזרכמה יאשונ תא
תונש 3 .םילפתומ םי ימ לש תומכ תויהל תבייח 2000 תנשב רבכ יכ ,אשונב
,םירזגמה לכב םימה תכירצב טלשנ יתלב לודיגו לארשי תנידמ העדיש תרוצב
.םייקה בצמה תרמחהל ומרתו ופיסוה קר ,יתיבהו יאלקחה רזגמה לש דחוימבו

לש המרב ויה ,בצמל תוננאשהו תועדומה רסוח ,םימ קיפסמ ונל שי יכ השוחתה
.ךכ לע ועיבצה ןונכתה תודובע לכש תורמל ,תירוביצה המרבו תוטלחהה ילבקמ
ןושארה ןורתפהו ,םיכרצה לכל םימ תורוקמ םירסח ,ןיזיירד ר"ד רמוא ,םויכ
ןיא ,ךורא אוה הלפתה ינקתימ עוציבל םינמזה חולש ןוויכמ .םי ימ תלפתה אוה
.תובורקה םייתנשב תוחפל ,הנידמה לש םימה יכרוצל ידיימ ןורתפ הז

םימה קשמ ןונכת

קשמ תושרל דימעהל ךירצש איה ,ןיזיירד יסוי ריבסמ ,הילא ועיגהש הנקסמה
םא .הנשל םילפתומ םימ ב"וק ןוילימ 300 תואבה םינשה םירשעב ילארשיה םימה
תניחבמ - ןדריו תיניתשלפה תושרה - ונינכש יפלכ וניתויובייחתה תא ךכל ףיסונ
רזגמבו יאלקחה רזגמב םימה תכירצ יפוא תא ןכו ,םימכסהה יפ לע םימב עויס
ןוילימ 400 -כ תויהל הכירצ הנימזה םילפתומה םימה תומכ ךסש ירה ,יתיבה
.הנשל ב"וק

םי ימ ב"וק ןוילימ 200 ליפתהל תורשפאמ הכ דע ולבקתהש הלשממה תוטלחה
ירה ,תעצוממ םיעקשמ תומכ קפסי בורקה ףרוחה םא יכ ,הפוצ ןיזיירד יסוי .הנשב
.הנשל ב"וק ןוילימ 200-100 דוע חתפל שי יכ הטלחה לבקת הלשממהש

רקחמל ןוכמה תרגסמב ןיבר קחצי ש"ע הלפתהל הדבעמה שאר ,טימס יפר 'פורפ
.הנשב םימ ב"וק ןוילימ 600-400 םירסח םימה קשמל יכ ןעוט ,ןוינכטב םימה
םע דדומתהל ךרטצנש ירה ,תעכ םיכרוצ ונאש יפכ םימ תויומכ ךורצל ךישמנ םא"
רישייהל םינכומ ויה אל םיאקיטילופהו ,םינש הז עודי בצמה .תיתימא הפורטסטק
תונורתפב ךרוצה לע תחא אל ועירתה עוצקמה ישנא .שורדה תא תושעלו המידק טבמ
עינצהל ורחב - םיצעוי-ודואספו רצואה ישנא תרזעב - תוטלחהה ילבקמו ,םיידיימ
".חטשב םויכ תרכינ האצותה .לועפל ךירצ היהש יפכ ולעפ אלו תמאה תא

ילארשיה דוגיאה םינש 3 ינפל םקוה ,הנידמה תאצמנ ובש םימה קשמ בצמ בקע
םיצמאמ תעקשה ךות ,תירשפא ךרד לכב לועפל הסנמ ודועו הסינ דוגיאה .הלפתהל
יבוט םינמזומ ןגראמ דוגיאהש םיסנכל .תוטלחהה ילבקמ לא עיגהל תנמ לע ,םיבר
ירבדל .םיירשפא תונורתפבו תוביטנרטלאב םינד םתרגסמבו ,םלועהמ םיחמומה
םלועמ רצואה ישנא ,םינושה םיסנכל ונמזוהש תורמל ,דוגיאב רבח ,טימס 'פורפ
.םהילא ועיגה אל

לפטל ליחתהל םוקמב ,ליבקמב תותיזח רפסמב םילעופ ,טימס 'פורפ ןעוט ,םויכ
םיכילהתב םיליחתמ ויה םא" .תודחא םינש ינפל רבכ תגרודמ הרוצב הלפתהב
ךותו ,ןקתימל ןקתיממ רופישו הדימל לש ךילהת םג עצבל היה ןתינש ירה ,דעומב
הניפ ןבא ןיידע ןיאו ריינה לע םייק לכה ,םייתניב .תויולע תיחפהל םג ךכ ידכ
".םיבר םישדוח המהמתמ ךרדל אציש המ םג .עוציבל תחא

תולעהמ העבנ ,ןיזיירד יסוי ר"ד ריבסמ ,הלפתה ינקתימ תמקהל תודגנתהה
.םויהל ןוכנ בוקל טנס 25-ל האוושהב בוקל טנס 70 לעמ - היופצה ההובגה
,רתוי םיכומנ ויהי לעופב םיריחמה יכ יפצ םייק לודגה הלפתהה ףקיהמ האצותכ
םיווקמו ,הרורב הניא היקרוטמ םימה אוביי תולע םג .המכב עודי אל ןיידע ךא
.הלפתהה תולעכ היהת התולעש

םיזרכמה ןדיעל קורי רוא

םינקתימה תמקה תארקל ךרעיהל שי ,םי ימ ליפתהל הלשממ תטלחה הלבקתהש ןוויכ
תושיגנ םע םינימז םירתא לש האיצמו רותיא אוה דחא רושימ .םירושימ רפסמב
תניחבמ םיירשפאכ ורדגוהש םירתאה .עקרקה דועיי יוניש אוה ינש רושימו ,םיל
ךירצ םהב .יברעמ לילגו הרדח ,ןד שוג ,דודשא ,ןולקשא םה ןושארה רטמרפה
.תיבה יקשמ לש םימה תכירצ תא קפסל תנמ לע םייזכרמ הלפתה ינקתימ םיקהל

,יצראה טביהב ושענש תוכרעה יפ לע ,ןיזיירד יסוי ריבסמ ,תילכלכ הניחבמ
ןטק ןקתימ .הנשל ב"וק ןוילימ 50 לש קפסהב הלפתה ןקתימ םיקהל ןורתי םייק
ןורתי ןיא רתוי לודג ןקתימלו ,תועובקה תואצוהה בקע רתוי רקי היהי הזמ
טביהב רתוי םינטק םינקתימ םיקהל תורשפאה הלספנ אל ,ליבקמב .לדוגה תוכזב
ליבומלו םייצרא םימרוגל ורשוקי םינקתימה תיצראה המרבש ןוויכ .ירוזאה
תמקה תומידק ,םינושה םירוזאל םימה תכירצ תא ובתני םינורחאה הלאו ,יצראה
.ינשמ םרוגל הכפה רחא וא הז רתאב ןקתימ

ןולקשאב א"אצק רתא - ןושאר

םינימז םירתא ואצמנ אל ,ןושאר הלפתה ןקתימ תמקהל קוריה רואה ןתינשמ
רשפאתש תיצרא ראתמ תינכות לעופה לא האצי אל ןיידע ,ירק) תירוטוטטס הניחבמ
טוקנל טלחוה ,ךכיפל .(עקרקה דועיי תא תונשל היינבהו ןונכתה קוח יפ לע
.גרבנטור חוכה תנחתל ןופצמ - ןולקשאב א"אצק רתא רחבנו ,תיתדוקנ תוליעפ
תגאוד תיצראה הצעומה ,ליבקמבו ,חטש תאצקה תניחבמ םכסהל א"אצק םע ועיגה
.ןושארה זרכמה ןכוה הז סיסב לע .עקרקה דועיי יונישל

תרבח תופתתשהב תחאה :תוצובק 3 ושגינ ןולקשאב הלפתהה זרכמ לע תודדומתהל
תורבח תופתתשהב היקשה תויתשת רנקנדו תפרצמ ידניוו תרבח ,הלפתה תסדנה
תופתתשהב הסדנה ןרבו ירוד ירוא איה תישילשה הצובקה .םורטשא תרבחו תוידרפס
הטלחה לבקתת 2001 טסוגוא שדוחב יכ ,איה הכרעהה .תינקירמא הרבח - סיקניא
יסוי .םילפתומ םימ וקפוסי רתוי רחואמ םייתנשו ,זרכמב הכוזה הצובקל רשאב
ןוויכ ,יצחו הנשמ תוחפ ,רתוי רצק היהי םינמזה חולש יופצ יכ ,רמוא ןיזיירד
ןקתימה תמקה תא םייסל סרטניא היהי הכוזלו ,תונכומ תויתשתהו םייק רתאהש
.עבקנש דעומל םדוק

יטרפה קושה - ינש

הניחבמ םינימז םירתא ןיאש ןוויכ .יטרפה קושל הנפוה ךרדל אציש ינשה זרכמה
יונישל םג גואדלו םיאתמ רתא עיצהל זרכמב תופתתשמה תורבחה לע ,תירוטוטטס
65 לש הלפתהב רבודמ הז זרכמב .םימזי 15-כ זרכמל ושגינ הכ דע .ירוטוטטסה
ןושיק לחנ :תונחת עבראל םיה ףוח רוזא קלוח ךכ םשל .הנשל םימ ב"וק ןוילימ
לחנ דע ןוקריה ןיב רוזאהו ןוקרי-םינינת ,םינינת דע ןושיק ,הנפד לחנ דע
.דודשאב שיכל

שולשב .תירוזאה המרב הנעמ תתל רשפאת" ,ןיזיירד ר"ד ריבסמ ",וז הקולח"
.ב"וק ןוילימ 30 דע 15 לש קפסהב הלפתה ינקתימב רבודמ תונושארה תונחתה
דע לש קפסהב םינקתימ לע םג תועצה לבקל םינכומ שיכל לחנ - ןוקריה לש הנחתב
."ב"וק ןוילימ 45

ןקתימ םהב תונבל ןתינש םירתא םימייק" ,טימס 'פורפ ריבסמ ",הז זרכמל רשאב"
תמגוד ,םיה תברקב תומקוממה תוישעת םהב שי רבכש ןוויכ ,תיסחי תולקב הלפתה
".ץראה ןופצב םיפסונ םירתא ןכו ,הרדח חוכ תנחת

תורוקמ לש זרכמה

ןקתימה .ישילשה זרכמה תא ןיכת תורוקמ תרבח יכ ,הנורחאל הטילחה הלשממה
חוכה תנחתב םקוי אוהו ,יתנש םימ ב"וק ןוילימ 45 לש קפסה לעב תויהל ךירצ
ןומימבו התולעבב היהיש ,דבוע ןקתימ קפסל איה תורוקמ לש התבוחמ .דודשאב
.הנידמה

לוכשא חוכה תנחת רתאב םקומיש הלפתהה ןקתימ יכ ,םירסומ תורוקמ תרבחמ
םהש ,הנשל ק"מ ןוילימ 45 לש הקופתל ,הכופהה הזומסואה תטישב לעפוי דודשאב
.הממי/ק"מ 136,000

:םידרפנ םיזרכמ ינש ונכוי הלפתהה ןקתימ לש המקהה תארקל

.םי ימל הכופה הזומסוא הלפתה ןקתימ תמקהל Turn key - תטישב זרכמ *

בר קוקיז גוסמ ,םייקה ןקתימה תוכרעמ לש הנחתה חטשמ יוניפו קוריפל זכרמ *
.יבלש

.דיגאת וא הרבח תויהל םילוכי זרכמה יפתתשמ ,הלפתהה ןקתימ תמקהל זכרמב
,תופיצרב םימי 30 לעפוי ןקתימה ,דחאה :םינחבמ ינש תללוכ ןקתימה תלבק
ןתנית ןלבקלו תוירחאה תרגסמב םיכרעה לכ וקדביי ובו ןחבמ ךרעיי םפוסבשכ
לכ ןלבקה ןקתי - תוירחאה תפוקת - םיאבה םישדוחה 12 ךלהמב .םנקתל תורשפא
המויסבו ,הלעפהה לע חקפי ןלבקה וז הפוקתב .היוגש הלעפהמ עבונ אלש םגפ
םאתהב הזוחה תושירד וקדביי ובש יפוס הלבק ןחבמ והז .ינשה ןחבמה ךרעיי
.תיפצנה תינכטה העצהל

רשא םייתועמשמ תונורתי רפסמ לוכשא חוכה תנחת רתאב הלפתהה ןקתימ תמקהל
:תיסחי הכומנ תולעבו רצק םינמז חולב ותמקה תא םירשפאמ

יכרוצל ר"מ 6,000-כ לש חטש הצקומ חוכה תנחתב :רתאב המיאתמו הנימז עקרק *
וניאש - יבלש בר קוקיז הלפתה - ש"רזה ןקתימ רבעב םקוה הז חטש לע) הלפתה
.(רתוי לעופ

הביאשה תנחתב ונקתוי םיה ימ תנזהל תובאשמ :ןקתימה תנזהל םי ימ תנחת *
.הלפתהה ןקתיממ 'מ 50-כ לש קחרמב ירק ,ש"רזה ןקתימ לש תמייקה

ףוסיא תכרעמ תרזעב םיל הרזח קלוסת תחלמתה :םיל תחלמתה לש קוליס וק *
.(םיה לא זכר ימ תכלוהל הלעתו הטילק רוב) תמייק

.םייק ןוילע חתמל ורבחל תרשפאמ םחתמב ןקתימה תמקה :ןוילע חתמ רוביח *

.ןהב עיקשהל ךרוצ ןיאו רתאב תומייק רבכ ולא :תופסונ תויתשת *

תכלוהל רבעב שמישש םייק וק יאוותב שמתשהל ןתינ :תיצראה תכרעמל רוביח *
תרבח לש תיצראה תכרעמהמ קלח הווהמה - יברעמ ןוקרי וק לא ש"רזה ןקתיממ םימ
.תורוקמ

תוכזב רצק םינמז חולב רשפאתי טקיורפה עוציב יכ ,ףסונב םינייצמ תורוקמב *
.תליאב םי ימל הלפתהה ןקתימ תלעפהב רבצנש ןויסינה תוכזבו םימידקמ םירקחמ
.הלעפה תונש עברא הנשה םילשמ ןקתימה

תמקהל לבוקמה חטשהמ עברכ קר הווהמ רתאב םצמוצמה חטשה יכ ,םש םינייצמ דוע
,הכופה הזומסוא ןקתימ רובע הננכות אלש ,הנימזה םיה ימ תכרעמו ,המוד ןקתימ
,היצרטליפ-הרטלוא וא ,ורקימ תטיש - הנוש םדקומ לופיט תטישב שמתשהל תבייחמ
.םי ימב לופיטל המשוי אל הכ דעש

לש ידיימ חותיפ שרדנ ,תואבה םינשה שמחל הכירצה תיזחתב בשחתהב ,דיתעב
תעצה הניכה תורוקמ .הנידמה יבשותל הייתשה ימ תקפסא תחטבהל םימ תורוקמ
דע 2000 םינשב ש"מלמ 173-כ לש ףקיהב םילפתומ םימ תורוקמ חותיפל תרגסמ
םי ימו םיחילמ םימ תלפתהל םיטקיורפ הרשע לע תססבתמ חותיפה תעצה .2005
.םורדב תליא דעו ןופצב רונ תונייעממ ,םינוש םירוזאב

ךרדב - ףסונ זרכמ

אוה .א"אצק רתאב םייקש הזל המודב ,בורקה דיתעב ףסונ זרכמ איצוהל הנווכ שי
הרדח רוזאב :םירתא ינשב תישענ תודקמתהה .הנשל םימ ב"וק ןולימ 50 קפסל רומא
.דודשא רוזאבו

לארשיב ומקויש הלפתהה ינקתיממ םימה תומכ לכ ךס ,דחי םג םיזרכמה תעבראב
.הנשל ב"וק ןוילימ 200-כ לע דומעת

תחבושמ םימ תוכיא

:םהיניב .ןיזיירד ר"ד ריבסמ ,לבקתתש םימה תוכיאל רשאב םירטמרפ רפסמ ועבקנ
ההובג המרב אצמנה - ןורובהשו ,רטילל רולכ ל"מ 150 לע הלעת אל תוחילמהש
.רטילל ל"מ 0.2 לע הלעי אל - םי ימ וא םיכפש ןוגכ םימ תורוקמב

םא אלא) היעב הווהמ וניא ןורובה הייתשה ימב .ןורוב 5 PPM םיליכמ םי ימ
ךא ,חמוצה םלועב יחרכה דוסי והז ,תאז תמועל .(תרדגומ תיתואירב היעב תמייק
רחאמ .םייאלקחה םילוביהמ קלחל םייתועמשמ םיקזנ םרוג אוה תולודג תויומכב
,םירהוטמ םיכפשב היקשה ירק ,יאלקח שומישל םיחלוקה ימב שמתשהל הנווכ שיש
לע הלעי אל םילפתומה םימב ןורובה ךרעש הטלחה תואלקחה דרשמב ולביק
.םילודיגה יגוס לכל םיאתיש ךכ ,0.2 PPM

תשמתשמה היגולונכטמ לידבהל) הכופה הזומסוא לש היגולונכטב הלפתהה ךילהתב
טימס 'פורפ ריבסמ ,(רצותב 1.4 PPM לש המרל םיעיגמ םהבש דויא יכילהתב
,ןתוא רעזמל תוקינכט תומייק .ןורוב לש תומיוסמ תוהובג תומר תוראשנ ןיידעש
0.2 PPM לש המרל השירדה ,טימס 'פורפ תעדל .םימה תולע תא טעמ קר תורקיימה
,םדא ינב לש שומישל היעב הווהמ אוהש עודי אלש ןוויכ ,תמזגומ ןורוב
.הקיזמ ןיידע 0.4 PPM לש המר ,םימיוסמ םייאלקח םילודיגבו

ילעפמ ,הסיבכ ירמוח םהב ,םיפסונ תורוקמ רפסממ עיגמ ,ןייצמ אוה ,ןורובה
היקשהב שמתשהל ןוצרה יכ ,רמא דוע .יתביבס םוהיזל םרוגו ,דועו תותפר ,ריינ
לש ופוסב לפונ ,רתוי ההובג םתולעש ,ךומנ ןורוב זוחא םע םיחלוק ימב תיאלקח
.ינוריעה רוביצה יפתכ לע רבד

היגולונכט אוצמל ושקבתה זרכמל ושגינש םימזיה יכ ,ןייצמ ןיזיירד יסוי ר"ד
דומעי א"אצק ןקתימב יכ םכסוה רשאכ ,ןורובה זוחא תדרוהל תינקתו המיאתמ
.רתוי ךומנ היהי וכרע םיאבה םינקתימבו ,0.4 PPM לש ךרע לע ןורובה

הייתשה ימ לש וזמ רתוי הבוט היהת הלפתהמ םימה תוכיא יכ ,ןעוט טימס 'פורפ
םהב ויהי אלו ,םיחלמ תוחפ ויהי םימב" :םילגרומ ונא םהילאש םיינוריעה
םימה .םיקקוזמ םימ טעמכ םה הלא .םיפחרמ םירמוח וא םיקדייח ,םיסוריו
,לשמל םוהת ימ תועצמאב םיחלמ תפסוה ידי לע המאתה רובעל וכרטצי ולבקתיש
".ןורובה תקחרה ןבומכו

רצומה לש הדימלה תמוקע

תדובע עצבל היהי רשפא םא הלפתהה ריחמ תא ליזוהל ןתינ ,טימס 'פורפ ירבדל
ןיב הלועפ ףותיש רוציל ןכו ,םייאטיסרבינואה םיפוגה תועצמאב חותיפו רקחמ
החלצה לע םיארמ םלועב םינורחא םיחותיפ יכ ןייצמ אוה .תואטיסרבינואל םימזיה
הלפתהה ךילהת .םילפתומה םימה ריחמב אטבתמ הז לכ" .היגרנאב הכירצה תדרוהב
לככ .למשח תכירצ ומכ קוידב יתביבס םוהיזל םרוג םגו ,היגרנא ךרוצ ומצע
תלפתה ךילהתב :רתוי ןטק םוהיזל ךילהתה ףוסב עיגנ היגרנאה תכירצ תא םצמצנש
לוכי אוהו ,הביבסל ךלשומ זיכרתה .ליגר ךילהתמ םימ םיינש יפ םיזכרמ םי ימ
תכלשה יכ ,םיארמ םינורחא םירקחמ .דועו םוהתה ימ ,עקרקה םוהיזל םורגל
ליבומ ןונכת יבלשב אצמנ הלא םימיב ,ךכל יא .ירעזמ קזנל תמרוג םיל זיכרתה
,בגא .םיה ןוויכל זיכרתה תא איצויו ןולקשא ןוויכל עוניש ,חולמ םיזיכרת
.רצק ןמז ךשמנ ליבומה תמקה ךילהת

וסנכייו לדגי הלפתהה חטשש לככ" ,טימס 'פורפ ריבסמ ",ךילהת לש ופוסב"
ליזויש לולסמ תונבל דמלנ ונאו ,לדגי רצומה ךרע ,םיפתתשמו םימרוג רתוי וילא
םייתוכיא םימ קפסי םגו ,םימה תורוקמ תא רתוי בוט לצני ,םימה ריחמ תולע תא
".רתוי

בצמה חכונ ,הלפתהה אשונב יטמרד הנפמ הנורחאל לח לארשיבש הארנ ,םוכיסל
רותפל ידכ רקיעב לארשיב םימ תלפתה הלצונ הכ דע םא .םימה קשמ לש רומחה
התעמש ירה ,חלמה םי רוזאבו תימורדה הברעב ,תליאב ןוגכ ,תוימוקמ תויעב
.יצרא הדימ הנקב םימב רוסחמה תמלשהל וז היגולונכט םשויתהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ