תונורתפ הגיצמ וז הבתכ :םהילע םידבוע
םימה קשמב רומחה רוסחמל םיידיימ
רגניזלש ירוא :תאמ
.25-24, 27 םידומע,(2001 תנש) ,51 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

םהילע םידבוע
םימה קשמב רומחה רוסחמל םיידיימ תונורתפ הגיצמ וז הבתכ

,ריאמ ןב ריאמ ,זאד םימה ביצנ ,1998 יאמב הפיחב ןוינכטב םייקתהש הלפתה סנכב
?הלפתהב ליחתהל יתמ :תמייקה המלידה תא גיצה

תויולעב תואטבתמ רשא תוילכלכ תויועמשמ ול שי ידמ םדקומ ליחתמ ךילהתה רשאכ
ןב ךירעה ונמזב .ידמ רחואמ ליחתהל יושע ךילהתה ,ינש דצמ .םימה תקפה לש תוהובג
שומימל דע הטלחהה עגרמש ןוויכו ,2010-ל 2005 םינשה ןיב עיפוי רבשמה יכ ,ריאמ
.םי ימ לש תיביסמ הלפתהב דיימ ליחתהל ךירצ יכ ריאמ ןב ןעט ,םינש 5-כ ופלחי הלפתהה

ףוחה רפיווקאו תרנכה םיירקיעה םימה ירגאמ .רבשמ לש ומוציעב םיאצמנ ונא םויכ
תויורשפאה .ןמזה יכרוצל שדחמ םימאתומ רשא םימודא םיווק םיצוח (םינינת-ןוקרי)
תורוקמ תא לידגהל ,םימב שומישה תא םצמצל ןה תוטלחהה ילבקמ ינפב תודמועה
.תואלקחל םימה יריחמ תא רקיילו םימה

םימ םיאביימ

,(הנשב םיבקועמ םירטמ ןוילימ) םימ ש"מלמ 50 אבייל הלשממה תטלחהל םאתהב
זאו ,2001 טסוגוא שדוחב ולבקתי זרכמה תועצה .היכרותמ םימ תלבוהל זרכמ אצוה
.תוננכותמה תויולעה תרגסמב תואצמנ ןה םא קודבל היהי רשפא

ריחמה היכרותמ םימ תשיכר :םיירקיע םידבר 3-מ תבכרומ לארשיל םימה תלבוה
למנמ םימ תלבוהל ק"מ ףלא 300 דע 250 לש חפנב קנע תוילכמ תרשכה ;םכוס אל ןיידע
.םימ לש ולא תויומכ תטילקל תיצרא תוכרעיהו ;ןולקשאל היכרותב טגבנ

200 לש ףקיהב םימ תלפתהל םינקתימ םיקהל הטלחה הלשממה הלביק 2000 לירפאב
ןקתימ םה םימב לופיטה ינקתימ תא סלכאל ורחבנש םיילאיצנטופה םירתאה .ש"מלמ
.(וכע דיל) יברעמ לילגו הרדח ,הינתנ ,צ"לשארב ן"דפש ,דודשא ,ןולקשאב א"אצק

םינושארה הלפתהה ינקתימ

זרכמל תורבחה תועצה ,םימה תוביצנב ןונכתה ףגא להנמ ,ןיזיירד יסוי ר"ד ירבדל
תארקל זרכוי הכוזה הרבחה לעו ,תעכ תונחבנ ןולקשאב א"אצק רתאב הלפתהל ןושארה
,(Buy Operate Transfer) B.O..T תטישב עצובי רתאה לועפת .2001 רבמטפס וא טסוגוא
ינויב םימ קיפהל ליחתהל רומא אוה .ש"מלמ 50 היהי ןקתימה קפסה .םינש 25 ךשמל
.(OR) הכופהה הזומסואה תטישב לעפי ןקתימה .2004 ץרמב הקופתה ברימל עיגהלו ,2003

ומקוי םה .(Buy Own Operate) B.O.O. - םייטרפ םינקתימל דעוימה זרכמ םסרפתי בורקב
םינקתיממ םימה קפסה לכ ךס .םתולעבב וראשייו םינייכזה תושרב םיאצמנה םירתאב
םימ קיפהל ליחתהל םירומא םינקתימה ,ןונכתה יפ לע .ש"מלמ 65-ל עיגי הלא
.2004 ץרמב הקופתה ברימל עיגהלו ,2003 רבמטפסב

הקופתה יכ אוה ןונכתה .תועצהל םאתהב עבקיי ףוחה ךרואל לעופב םינקתימה רוזיפ
םינינתל ןוקרי לחנ ןיב הקופתה ,ש"מלמ 45 היהת ןוקרי לחנל שיכל לחנ ןיב תיברימה
30 ינופצה לובגל ןושיקה ןיבו ,ש"מלמ 30 ןושיק לחנל םינינת לחנ ןיב ,ש"מלמ 30 היהת
הדימבו ,תרנכהמ םימ תביאש לע ךמתסמ ןופצה רוזא .ש"מלמ 65 לכה ךס .ש"מלמ
ר"ד תעדל ,ןכל .תלבגומ היהת הז רוזאל םימה תקפסאש ירה ,הנוחשה הפוקתה ךשמיתש
.םייטרפה םינקתימה תרגסמב יברעמה לילגה רתאב םימ תלפתה רשפאל בושח ,ןיזיירד

איה ותועמשמש ,(Turn Key) T.K. תטישב ןקתימ םקוי דודשאב תורוקמ לש ןקתימב
.רחא םרוג וא תורוקמ ידי לע לעפוי ןקתימה םא רורב אל ןיידע .םלש ןקתימ תשיכר
טלחוה אל ןיידע .2003 ץרמב םימ קיפהל ליחתהל רומא אוהו ,ש"מלמ 45 אוה וקפסה
תופידעה ךא ,הרדחב וא דודשאב B.O..T תטיש יפל ,ףסונה ןקתמה םקומי ןכיה תיפוס
.2004 ינויב לועפל ליחתהל רומאו ש"מלמ 50 קיפי ןקתימה .הרדחב ומקמל איה

B.O.T.-ה לדומ לע

.םיטקיורפ לש הריהמ המקהל רתויב בוטה ןורתפכ בשחנ B.O.T.-ה לדומ ,םימזיה תעדל
דעו המרגורפה תעיבק דעוממ רצק המקה ןמז םה הטישה לש םיירקיעה תונורתיה
.ןקתימה תלעפהלו טקיורפה תמקהל ליעיו ינכסח ביצקתו ,ןקתימה תלעפה

רשא ,B.O.T. יזרכמל דיחא הזוח לש ונורסחב םיצוענ הטישה לש היתונורסח רקיע
םילולע יפיצפסה זרכמה הזוחב םינטק םיפיעס ייוניש .לארשי תלשממ ידי לע עבקיי
עוציב תא םיבכעמ הלא .זרכמב וכז אל רשא םירחתמה דצמ העינמ יווצל הליע רוציל
.וז הטישב ךסחנה ןמזה תא םיזבזבמו הדובעה

םימשגה תריצע תארקל םיכרענ

תאצוהל םילעופו ,רצעיהל וכישמי םימשגהש הרקמל תעכ רבכ םיכרענ םימה תוביצנב
רומא ךילהתה ./34 א"מתב הלפתהל םיפסונ םירתא לש םיירוטוטטס םירושיא
2002. רבמצדב םייתסהל

רושיא תא ולביק אל ןיידעש ,םינונכתה ןחלוש לע םויכ תומייקה תויורשפאה ןה הלא
:הלשממה

תנשב הקפהל יופצ דעומ םע ,ש"מלמ 50-ב א"אצק רתאב הלפתהה ףקיה תבחרה *
;2005


םינשה ןיב תונימז םע ש"מלמ 100-ל 50 ןיב ,םייטרפ םינקתימב הלפתה תפסות *
.2010-ל 2005םייטרפה םינקתימה יליעפמל דחוימב הבושח תעכ רבכ ולא תוינכות תגצה
.תובחרה תוללוכה תועצה רחמתלו שיגהל ,ןנכתל םהל תרשפאמו ,םיילאיצנטופה

םינשל ,ש"מלמ 100 דע 50 לש ףקיהב ,תפסונ הלפתה תננכותמ הרדח רתאל םג
לש ףקיהב ,יברעמה לילגל הלפתה םג תננכותמ ליעל ורכזוהש תוביסה ללגב .2007-2010
שומימ הל אצמיי אלש הדימב שמומת הלפתהה .2003-2005 םינשל ,ש"מלמ 20-40
.םייטרפה םינקתימב

השיגה תא תונשל

םוסרפ יביצקת תוצקהל עיצמ ,תוימוקמה תויושרב םימל קשמה להנימ שאר ,ןונבא השמ
ןוגכ ,תימוי-םויה תוליעפב םימ יכסוח םינקתימ לע אוה שגדה רשאכ ,םימב ןוכסיחל
םישדוחב הרטמהב תוניגה תייקשה תא רוסאל עיצמ אוה .הלופכ תידי םע םיתוריש
עיצמ אוה ,ףרוחה תפוקת - רבוטקוא שדוחמ .בר םימה יודיא םהבש ,טסוגואו ילוי
תוביצנב היקשהה לועייל הדיחיה ידי לע ועבקנש יפכ ,תובוצק תונמ יפ לע תוקשהל
ןוניגו אשד תליתש רוסאל שי הבש ,םימה קשמב םוריח תפוקת יהוז יכ ,רמא דוע .םימה
.המיאתמ הקיקח בייחמ הז רוסיא .שדח ירוביצ

הרבסהה תא ריבגהל שי ךכ םשלו ,ריעצה רודה ךרד עיגהל ךירצ השיגב לחוימה יונישה
.ךוניחה דרשמ םע הלועפ ףותיש ךות השעית וז תוליעפ .ךוניחה תודסומב םימב ןוכסיחל

תא .םימ תורוניצב םיתב תותיזחו תוינוכמ תפיטש רקיעב ןה םימב תוינזבזב תויוליעפ"
חוקיפה תועצמאב ,ח"ש 1,000 ךסב םיילהנימ תוסנק תלטה ידי לע קיספהל היהי ןתינ הלא
."שדח הקיקח ךילה תובייחמ ולאכ תונקת .ינוריעה

.םימב ןוכסיחל המגוד שמשל םיבייח יקסעהו ינוריעה רזגמב רוביצה ינבמ יכ סרוג ןונבא
טקיורפ שומימל ."לוחכ ות" ילעב םימ יכסוח םירזיבאב הלא םינקתימ ורזבואי ךכ םשל
תא תולעהל שי םירעב םימ לש ילנויצר שומישל איבהל ידכ .ח"ש ןוילימ 10 וצקוה הז
ןולמ יתב ןוגכ ,םידחוימה םיריחמה ילעב םללכבו ,הכירצב זירפהש ימ לכל םימה יריחמ
,ירפכה רזגמה יבגל .תסנכה לש םיפסכה תדעו לש רושיא תבייחמ וזכ העצה .תוישעתו
.םויכ ק"מ 75 תמועל ,יתיב ףירעתב שפנל ק"מ 250 בייחל עיצמ ןונבא

םוכיסל

רבכ .הנשל םימ ק"מ ןוילימ םישימח האמו דראילימ תואלקחל קפסל הטילחה הלשממה
תואלקחל םיצקומה םימה לע קושה יריחמ תלחהש הארנ .וז תומכ קפסל םישקתמ םויכ
הווהמ הניא רבכ תואלקחה יחטש תא םצמצת ליבקמב ךא רוסחמה לע לקת רשא
.היצפוא

םיזרכמ םי ימ תלפתה
ז"ול
קפסה
טקיורפה
3/04-6/03
ש"מלמ 50
(ןולקשא) א"אצק ןקתמ
B.O.T.
3/04-9/03
ש"מלמ 65
"םייטרפ" םינקתמ
B.O.O.
3/03
ש"מלמ 45
דודשאב "תורוקמ" ןקתמ
T.K.
6/04
ש"מלמ 50
B.O.T. דודשא/הרדח ןקתמ
2004
ש"מלמ 210
םי ימ תלפתה כ"הס


תוינכות םי ימ תלפתה
      המלשהל יופצ דעומ
12/2002
הלפתה קרפ
םירתא רושיא
/34 א"מת
2005
ש"מלמ 50 תפסות
א"אצקב הבחרה
2010-2005
ש"מלמ 100-50 תפסות
"םייטרפ" םינקתמ תבחרה
2010-2007
ש"מלמ 100-50
הרדחב תפסונ הלפתה
2005-2003
ש"מלמ 40-20
יברעמ לילג הלפתה


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ