המודמ רוסחמ
ליא דדלא :תאמ
.44-46 םידומע ,(2001 תנש) ,51 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

המודמ רוסחמ

.םי ימ תלפתה ןובשחב םיחקול םא ,תולבגומ ןניא לארשי ץרא לש םימה תויומכ
ןיידעש ,תובר רוהיט תויגולונכט תרזעב םילשהל ןתינ תורסחה םימה תויומכ תא
.ולבקתיש םימה ביטל רשי סחיב דמוע ןריחמשו ץראב קפסמ שומיש ןהב השענ אל

תונייצמה תונקת םסרפ תואירבה דרשמו ,הרטמ לכל םימיאתמ םניא םירהוטמ םיכפש
םילודיג .הלאה םימב שמתשהל רתומ םייאלקח םילודיג וליאלו קוידב תורטמ וליאל
םהש ,םירהוטמ םיכפש ימב היקשהל םימיאתמ םניא ,לשמל ,תוחילמל דואמ םישיגרה
.םעבטמ םיחולמ

,תואלקחל םתמאתהו םימה תוחילמ תייעב לש יקלח ןורתפל איבת הייתשה ימ תלפתה
רתויב הבושחה העיבקה ,תילכלכ הניחבמ .םיחלמ תוחפ וליכי םיכפשה םג זא יכ
םילודיג לע םזבזבל אלו ,הרטמ לכל םיבשומה םימה תא תונפהל רשפא התעמ יכ איה
.תילכלכ הניחבמ םג יאדכ וניאש רבד ,המודכו הנתוכ ןוגכ ,םימיוסמ םייאלקח

החמתמ םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב עבטה יעדמל הטלוקפהמ ןידע רנבא 'פורפ
.םייתיישעת םיכפשבו םיכפש ימב םדקתמ לופיטב ,הייתש ימב לופיטל תויגולונכטב
,לארשיב םימב רוסחמה תייעבל םיירשפאה תונורתפה תא תונמל הסננ םא ,וירבדל
תניחבמ הנושאר תופידעב אצמנ שומישב הבשה תורטמל םיכפשב לופיטהש ירה
ידמ עצוממב ונל םירסחה םימ בוק ןוילימ 400-כ ךותמ" .וב ןומטה לאיצנטופה
.םיכפש רוהיטמ קיפהל רשפא ןוילימ 250-כ ,םימה קשמ יטינרבק םינעוט ךכ - הנש
םשל שורדה עדיה לכ םייק ץראבו ,ךבוסמ וניא עוציבה ,תיגולונכט הניחבמ םג
.ךכ

דימתמ םויא תחת - הייתשה ימ

םיאצמנ ץראב הייתשה ימ ,הביבסה תוכיאו תואירבה ידרשמ לש םהיצמאמ תורמל
יממ רכינ קלח .רוביצה תואירב תא ןכסמה ילאיצנטופ םוהיז לש דימתמ םויא תחת
תוקנחה תומכו ,םוהתה ימ לא םכרד םישוע הנידמה לש הפשאה יפיטשתו בויבה
קר םה םיטרטינה .ףוחה רוזאב דחוימב ,הדמתהב הלוע םימב תומייקה (םיטרטינ)
.םימב םימייקה םיפסונ םימהזמל דחא רוטקידניא

,םיינוריע םיחלוק ימ ,תואלקח יכרוצל רתי ןושיד םה םיירקיעה תוקנחה יקפס
םוהיז אוה םוהתה ימ לע ףסונ םויא .תורדוסמ אל בויב תוכרעמו הגיפס תורוב
.היישעת ירוזאב ורוקמש תודבכ תוכתמב

םימה תובישחב הטעמהו ,יוקל לוהינ לש הרישי האצות אוה השקה םימה בצמ"
רתוי םייתוכיא םימב ךוסחל ךכבו ,תובר תורטמל שמתשהל ןתינ םהבש םירהוטמה
תוינידמה ,ותעדל .ןידע 'פורפ ןייצמ ךכ ,"יתיב שומישל וא הייתשל םייוארה
תועטומ תוטלחה תולבקתמ םעפ אלו ,תיניינע דימת הניא םימ יבגל ץראב הגוהנה
.ימואלה סרטניאה תא תותרשמ ןניאש ,תוידרוסבא וליפא וא

םימה לכ .יצראה ליבומה תועצמאב הייתשה יממ תיצחמכ הנידמל תקפסמ תרנכה
ןושלמ) התתפה לש ךילהת םירבוע תרנכה ימ ,ףסונב .יוטיח תועצמאב םילפוטמ
םלקשמ ,םיפחרמ םיקיקלח לש תודכלתהל םרוגה רמוח םיפיסומ :עוקישו (םיתיתפ
תורומא הייתש ימ תורוקמבו םיחודיקב תוילאיבורקימ תוקידב .םיעקוש םהו ,הלוע
םאתהב תועצבתמ ןה תיצראה הקפסאה תשרב וליאו ,םישדוח השולשב םעפ עצבתהל
,שדוחל תחא תומיגד יתש תוחקלנ םיבשות ףלאמ תוחפ לש בושייב :בושייה לדוגל
,םויל תומיגד הנומש תוחקלנ םיבשות ןוילימ יצחמ רתוי הב שיש ריעב וליאו
.םימ יזרבמ ללכ ךרדב

תומכ לש אלו תוכיא לש היעב

.בושחל םיטונ םיברש יפכ ,תומכ לש אלו תוכיא לש היעב אוה ץראב םימה רבשמ"
חקינ םא ,תולבגומ ןניא ,הלפתה ללוכ ,ונתושרל תודמועה םימה תויומכ ,השעמל
ריע .תונורחאה םינשב ודרי וימימ לש הלפתהה תויולעש - םיה תא ןובשחב
םימה תא םילשהל ןתינ ,השעמל .ולא תויולעב דומעל תלגוסמ תעצוממ תילארשי
קפסמ שומיש ןהב השענ אל ןיידעש ,תומייק רוהיט תויגולונכט תרזעב ונל םירסחה
.ןידע 'פורפ רמוא ,"ץראב

דמוע רוהיטה לש וריחמ ,יללכ ןפואבו ,רוהיט תויגולונכט לש בר רפסמ םייק
תילכלכ הניא תמיוסמ היגולונכטש ןכתיי .לבקל וננוצרבש םימה ביטל רשי סחיב
הכומנ םהמ תשרדנה תומכהש ,הייתש ימ תקפהל הב שמתשהל יואר לבא ,תואלקחל
.תיברמ תויהל תבייח םתוכיא ךא הברהב

,"רחא לחנ לכל םג םיאתהל לוכי ויבגל רומאהש ,ןוקריה לחנ תא המגודל חקינ"
םירהוטמה םיכפשה תולע תא ןממל םינכומ םניא ץראב םיאלקחה" .ןידע 'פורפ רמוא
לופיטה ינוכמב לפטל רשפא יא עודמ .םתנעטב קדצ הברה שיו ,ןוקריל םימרזומה
המירזל המיאתמה הגרדל םאיבהל תנמ לע ,רהנה ימבו םיכפשב ,ןוקריל םיכומסה
לחנ דרומב ?(המודכו גידל ,יטתסא ףונל ,טישל) ךכמ רתוי אל ךא ,דבלב לחנב
תנמ לע םהב לפטלו ,םיל םיכפשנ םהש ינפל םימה תא דוכלל רשפא ןוקריה
.הייתש דבלמ הרטמ לכל וא ינוריע שומישל ומיאתיש

תעדל לכ םדוק ךירצ ,םייקה רוסחמה תא םצמצלו םימה תויומכ תא תסוול תנמ לע"
אקווד ,ינובאדל לבא .םיכרצה לכל וקיפסי םה זאו ,המיאתמ הרטמל םימה תא לצנל
ןעוט ",םייניינע דימת םניא םילוקישהו ,יניצר רסחב םיקול ונחנא הז םוחתב
.ןידע 'פורפ

םימ רש שורד

ןוכנו יעוצקמ לוהינ ,יצרא הדימ הנקב םימ םיליפתמש ינפל ,ןידע 'פורפ תעדל
םהבש תומוקמ םנשי םלועב" .םימב רוסחמל ןורתפה תויהל לוכי םימה יבאשמ לש
ןוניגל ,היקשהל ,םיתורישב תולסאל :םיתוחנ םימל תודרפנ תויתשת שארמ םינוב
.וז הרטמל םימיאתמה ,םירחא םימב םישמתשמ הייתשל .םיינוריעה םיכרצה ראשלו
םירקיו דואמ םייקנ םימב שמתשהלו תורטמה לכל דיחא רוהיט עצבל הביס לכ ןיא
תורטמל םידעוימה םימ תותשל ןיאש יפכ ,תוניג תוקשהלו תולסא ףוטשל ידכ
."תותוחנ

תוטיש יבגל םיבר םיבוט תונויער םיעיצמ תורחא תונידממו ץראהמ םיחמומ ,ללככ
,המ םושמ לבא .ונלש םימה תקוצמ תא רותפל םייושעש ,םימב שומישו רוהיט
םימה אשונ לכ לש יוקל לוהינו היוגש תוינידממ האצותכ ,ףסה לע תוחדנ ןתיברמ
.ןידע 'פורפ עבוק ,לארשיב

שיא ,םימ רש ןיעמ תונמל יואר ,ץראב םימה אשונ לש הברה ותובישח ללגב"
תלעבו תיזכרמ םימ תושר םיקהל תוחפל וא" ,ןידע 'פורפ עיצמ ,"אשונב עוצקמ
םתנבהש ,םינוממ םידיקפ ידי לע אלו עוצקמ ישנא ידי לע להונתש ,תויוכמס
.תילמינימ םימה תוכיא אשונב

תורמל ,וירבדל .ל"וחמ םיחמומ אוביי איה ןידע 'פורפ תא הדירטמה תפסונ היעב
רשאכ ,םימה ימוחתב ימואלניב םש ילעבו םלועב םיחמומה יבוט םימייק ץראבש
םיחמומ םיאביימ ,המודכו רתוי בכרומ טקיורפב לופיט ,יעוצקמ ץועיי שרדנ
לצא םייק בור יפ לעש עדי רובע קתע ימוכס םהל םימלשמו ,ל"וחמ םיצעויו
.םיימוקמה םיחמומה

הכירצ ךכ לע הטלחה לבא ,םירז םיחמומב רזעיהל הקדצה הנשי םהבש םירקמ שי"
תויהשה שי .דבלב היציאוטניא יפ לע אלו ,הבחר תיעוצקמ הנבה ךמס לע לבקתהל
תורשמ ,לעופב .םימייקה םיקוחה תפיכאו םייקה ברה עדיה םושייל ךרדב תובר
לע ,לכמ רתוי ילוא ,עיבצמ הז רבדו ,תושיואמ ןניא םימה םוחתב תובר תוריכב
לע םויה טלחוי יכ חיננ םא םג .אשונל תסחוימה תובישחה תדימ לעו הנבהה רסוח
הלולע ךכמ חמצתש תלעותה ,הווהבמ הברהב תולודג תויומכב םימ תלפתה עוציב
."לארשיב םימה קשמ לש ולוהינ יפוא דוסיה ןמ הנתשי אל דוע לכ תלבגומ תויהל

הטיסרבינואב םירקחמ

.םינש 10-15 ךותב עיגי םיכפש ליפתהל ךרוצה" ,ןידע 'פורפ רמוא ,"הרקמ לכב"
חתפל ליחתהל ךירצ התע רבכ ,ןכל .ךורא וניאש ןמז קרפ והז ,םייעדמ םיחנומב
ונלצא .םייקל םג לדתשמ אלא ,שרוד האנ קר ינניא .אשונב ימושייה רקחמה תא
,םיכפשב לופיטב תונרבממב שומישה אשונ תא םירקוח ונחנא ,תירבעה הטיסרבינואב
יכ רתיה ןיב הלגתנ םירקחמה תרגסמב .ל"וחמו ץראהמ םינוש םימרוג לש םנומימב
עיקשהל בושחו ,יד ןיא ךכב לבא .םיכפשה רוהיט ךילהתב תונרבממ בלשל םוקמ שי
םירקחמ ונלצא ונימזי ל"וחמו ץראהמ םיפסונ םימרוגש הפצמ ינא .אשונב רתוי
".דיתעב שומישל ,ונלש עדיה תא ביחרהלו חתפל לכונש תנמ לע ,אשונב

ןוניס לש רקחמב םג קוסעל םיכישממ תירבעה הטיסרבינואב ,תאז דבלמ
ןפואב תועצבתמ ןכ .םימ תבשהל חתפמ ךילהת אוהש ,םיחלוקה לש ילנויצנבנוק
לש ופותישבו ותרזעב ,םייתיישעת םיכפשב לופיטה אשונב תונוש תודובע ףטוש
.הביבסה תוכיאל דרשמה

,הטיסרבינואל הנפ הביבסה תוכיאל דרשמה ,םינכוסמ םייתיישעתה םימהזמהש רחאמ
םאתהב .אשונב םיפיקמו םיפטוש םירקחמ ןימזהו ,םיאתמ ןומימ ביצקה
יופיצ ילעפממ םיפחרמ םיקצומ תטילפל םינקתה תא דרשמה עבק ,םהיתואצותל
.תוכתמ לש דוביעו

לע חקפיש ,ץראב דחא יזכרמ ףוג לש ונורסח חכונ דחוימב הבר םינקתה תובישח
.תלצופמ אשונב תוירחאה ,הז םוקמב .םירחאה וא םייתיישעתה םיכפשה לכ

'פורפ לבוק ,"וללה םימוחתל וליפא הרדח הקיטילופהש יתיליג ,רעצה הברמל"
:םשב הנכמ אוהש ,תידרוסבא וליפאו הרזומ העפות ץראב תמייק ,ותנעטל .ןידע
םייעוצקמ םידיקפתל םייטילופ םישנא תחא אל םינממ התרגסמב .'הקיטילופורדיה'
אשונב תויוגש תוטלחה תולבקתמ םייטילופ םיצחל ללגב ,ןיפולחלו ,םימה םוחתב
ימל ןוניס ןקתימ לש ותמקה" :רפסמ אוה וירבד תשחמהל .הזה בושחהו שיגרה
,םינש רפסמ רבכ תבכעתמ ,יצראה ליבומה לע םקומ תויהל היה רומאש ,הייתש
טקיורפה שומימלש םושמ תאז .ןמזמ םינכומ רבכ םיזרכמהו תוינכותהש תורמל
תא ףוכאל ,םייתניב תוחפל ,לגוסמ וניא תואירבה דרשמ .רלוד ףלא 100-כ םישורד
רוביצה ,ךכמ האצותכ .יצראה ליבומהמ הייתשה ימ תוכיא רבדב ומצע ולש תונקתה
."תומדקתמ תוצרא לש וזמ הבוט תוחפ תוכיאב םימ תותשל ךישממ ילארשיה

תויושרב תומדקתה

,םימה רוהיט תייגוסב יזכרמ לופיטמ ענמיהל היהי רשפא יא ,רבד לש ופוסב
.תונייעמבש הלא תוברל ,ץראב םימה לש יללכה םביט לע עיפשהל רומא הז רבדו
םימיוסמ תונייעממ םיקפומה םיילרנימ םימ וליפא ,םייקה בצמב ,םייתניב לבא
ץראב םיברש ,םייתיבה םיננסמל עגונב המו .הייתשל םיחוטב יתלב תויהל םילולע
,ןידע 'פורפ לש ותסריגל ?רפתשת םיזרבב םימה תוכיאש דע םהב שמתשהל םיטונ
לע םינקתומה ,םהינימל םייתיב םיננסמ וליפא ,ההובג םימה םוהיז תמר רשאכ"
אל םא דוחייב ,םינכוסמ םיקדייח ירגאמל ךופהל םילולע ,םייתיבה םיזרבה
לש ימצע הדמשה ןונגנמ םהב ןיא םאו דואמ ההובג תורידתב םיננסמה תא םיפילחמ
."םיקדייח

קוליסל עגונה לכב הבר תומדקתה שי ץראב תוימוקמה תויושרה תיברמב ,תאז םע
תיללכה המרה ,וז הניחבמ .םימייק םינקתמ רופישבו רוהיט ינקתימ תמקהב ,םיכפש
םינקתימ ןיידע םנשי לבא ,ןידע 'פורפ רמוא ,תונורחאה םינשב התלע ץראב
זובזבל םילודגה תורוקמה דחא" .אשונב תויחכונה תונקתל המאתהו רופיש םינועטה
םניא םימה רבד לש ופוסב לבא ,ינוריעה ןוכמב רוהיט םירבועש םיכפשה אוה םימב
.ןידע 'פורפ רמוא ,"חוקיפ וא הרקב לכ אלל ,םילחנל םימרזומ וא םילצונמ

תוסכמ לש אלמ לוצינ-יא לש העפות םיטעמ אל םימ ינכרצ לצא תמייק ,ינש דצמ
תומכה םהבש םיבר םירקמ שי םתמועל .םימה תוביצנ ידי לע םהל תוצקומה םימה
הרומא הניאש העפות יהוז .םימב רחס רצונ ךכמ האצותכו ,הקיפסמ הניא תיצקומה
.רחוסל רבועה ךרצמ םה םימהש קוחב טלחוה םא אלא ,תנקותמ הנידמב שחרתהל

תוסכמה םיבר םירקמבש תוחיכומ דחי ולאה תועפותה לכ ,ןידע 'פורפ תעדל
רבדה .אשונב תקפסמ הרקב ןיאו ,ןדוסימ תועטומ םימה תוביצנ ידי לע תועבקנה
םיעיגמה ל"וחמ םיחמומ" .םימב רוסחמה יבגל תיתימאה בצמה תנומת תא תוועמ
וילעש םימב רוסחמה ןיב רעפהמ םעפ אל םימהדנ ,חחושמו שגפנ ינא םמיעש ,הצרא
.םימייקה תורוקמה לש ןוכנה לוצינה יאו עוושמה זובזבה ןיבל ,םיזירכמ ונא
המודמה וא יתימאה רוסחמה םג ,זובזבה ךשמיי דוע לכ :תעמתשמ תחא הרורב הנקסמ
.םכיס ,"םייקתהל ךישמי ץראב םימב


םהוזמ ףוחה רפיווקא

םתעשב ומסרופ ויאצממש ,םימה םוהיז תמר לע םימה תוביצנ הכרעש רקס יפ לע
םימ קפסמש ירקיעה םוהתה ימ רגאמ - ףוחה רפיווקאב ,תונורחא תועידי ןותיעב
,םינוש םילקימיכ לש ההובג םוהיז תמר התלגתה - זכרמה רוזא יבשותל הייתשל
םולשה ךרדב היישעתה רוזאב ךרענ רקסה ,ןותיעה יפ לע .םינטרסמ םירמוח םהבו
םייחרזא תכתמ ילעפמו תיאבצה היישעתה לש לעפמ םינש ךשמב ולעפ םש ,ביבא לתב
.םינוש

ולחלח וימימש ,ןולייא לחנל םהלש םייתיישעתה םיכפשה תא ומירזה םילעפמה
.םוהתה ימ רגאמל

תחאב רקיעב ,םימה תוכיא יבגל הביבסה תוכיאל דרשמב דשח ררועתה רקסה תובקעב
,ראבב שומישב תידיימ הנכס ןיאש עבק תואירבה דרשמש תורמל .םייתעבגב תוראבה
.םייתעבג תייריע שאר לש ותמזויב ,תינמז הפוקתל הרגסנ איה


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ