יוביע םוקמב ריווא יוביע תוכרעמב שומיש
תודוסי ףילחהל :םימ
ץאפש הקיבצ :תאמ
.52-54 םידומע ,(2001 תנש) ,51 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

םימ יוביע םוקמב ריווא יוביע תוכרעמב שומיש

תקידב ןלהל .היישעתב ללוכ ,םימב שומישה תא םצמצל בושח םימה קשמ תקוצמ לשב
תינכט הניחבמ ןה ,םימב יוביע םוקמב ריווא יוביע תוכרעמב שומישה לש תויאדכ
תיסנניפ-תילכלכ הניחבמ ןהו

וכפוהלו סחדנה (ררקה) זגה תא תובעל ךרוצ שי רוריקה רוזחמ תא םייקל תנמ לע
גוזימ תוכרעמ םוחתב םיררק יגוס רפסמ םימייק .תילזונ הזאפל תיזג הזאפמ
.R134a :R404A :R22 :םה םיירחסמה םהינומיסש ריוואה

םתוא תובעל תורשפאמ וללה םיררקה לש תוימנידומרתהו תוילקיזיפה תונוכתה
,רוריק ילדגמ ידי לע וא (הביבסה 'פמטב) ינוציחה ריוואה ידי לע :תוטיש יתשב
.יודיא תועצמאב יוביע ,רמולכ

תחא הטיש .(זג) ררקה לש יוביעה ךילהת עוציבל תוינורקע תוטיש יתש תומייק
.םימ יוביע תטישכ הז ח"ודב ןיוצת רשא םוח יפילחמו רוריק ילדגמ ידי לע

ןיוצת רשא ינוציחה ריוואה תועצמאב ררקה יוביע ידי לע איה תפסונ הטיש
הז ךמסמל ףרוצמ תוטישה ןיב לדבהה תנבה םשל .ריווא יוביע תטישכ הז ח"ודב
.(A חפסנ) תוטישה יתש לש ינורקע םישרת

(רוריק ילדגמ) םימ יוביע תטיש

ידי לע ררוקמ רשא םוח ףילחמ תועצמאב הבעתמו ררוקמ תיזגה הזאפב סחדנה ררקה
לש םוחה רמולכ ,תודייאתהה תטישב םיררוקמ םוחה ףילחמל םיקפוסמה םימה .םימ
תפסות/הנזה שי וז הטישב .םימהמ קלח לש יודיא ידי לע הביבסל "קלוסמ" םימה
האצותכ .יוביעה תכרעמל (םילפוטמ תשר ימ ללכ ךרדב) םימ לש תידימתו העובק
תינבאה .תובאשמהו תרנצה ,םוחה יפילחמ תונפד לע תינבא תרצונ םימב שומישהמ
יוקינב ךרוצ שי .הלוע למשחה תכירצ ךכמ האצותכו םוחה רבעמ םדקמב תעגופ
.תוצמוחב שומישב ללכ ךרדב ךורכ יוקינה .(הנשב םיימעפ תוחפל) םוחה יפילחמ
םימ ידספה םימייק .תוצאו היזורוק ,תינבא דגנ ימיכ לופיט בייחמ םימב שומישה
תומכמ הלודג םיזבזבתמה םימה תומכ .תכרעמה תלועפ יפואמ םיעבונה םיענמנ יתלב
.םידאתמה םימה
.תוהובג ןה םימ יוביע תוכרעמב תענומו תפטוש הקזחאל תואצוההש ,ןיוצי

ריווא יוביע תטיש

רשא םוח ףילחמ תועצמאב הבעתמו ררוקמ תיזג הזאפב (רוריקה זג) סחדנה ררקה
יוביעה ,םימב שומיש וא הקפסה ןיא וז הטישב .יתביבסה ריוואה ידי לע ררוקמ
תואצוהה לכ תוכסחנ םימב שומיש ןיאש רחאמ .ינוציחה ריוואה ידי לע עצבתמ
למשחה ידספה םיכסחנ ריווא יבעמב .םימב שומישל ןיפיקעב וא ןירשימב תורושקה
.םוחה יפילחמב תינבא לש תורבטצהמ םיעבונה

יוביעה תוטיש ןיב תינורקע האוושה

ילמשחה רוביחהמ %15-ב לודג ריווא יוביע םע ןקתימל שורדה ילמשחה רוביחה *
.םימ יוביע םע ןקתימל שורדה

הצוחנה וזמ הלודג ריווא יוביע תכרעמ תנקתה/תשיכרל תינושארה העקשהה *
.םימ יוביע תכרעמ תשיכרל

לש ולאמ הברהב תולודג םימ יוביע תוכרעמ לש הקזחאל תויפסכה תואצוהה *
.ריווא יוביע תקזחא

יוביע תוכרעמל שורדה הזמ רתוי ןטק םימ יוביע תוכרעמל שורדה יזיפה םוקמה *
יוביעל סחיב תונטק ריווא יוביע תוכרעמ לש תופטושה תויפסכה תואצוהה .ריווא
.םימ

.(םימ תוכרעמל סחיב) ריווא יוביע תוכרעמב םימ "זובזב" ןיא *

תוילכלכ-ונכט תוקידב

:יוביעה תטישב שומישה תויאדכ תקידבל תוזילנא שולש הזב תוגצומ

.תיטרואית הקידב *

.ץראה ןופצב הבלחמב העצובו לעופב המשוי רשא תיטרואית הקידב *

.ץראה ןופצב הטחשמב המשוי רשא תיטרואית הקידב *

לש תויאדכה אשונ תא הנוש הרוצב תונחוב ךשמהב וטרופי רשא תושיגה שולש
.םימ יוביע םוקמב ריווא יוביעב שומיש

ריווא/םימ יוביע תילכלכ ונכט תיטרואית הקידב

500 T.R לש רוריק תקופתל ןנכותמה ריווא גוזימ ןקתימב תעצובמ הקידבה
.(ש"לקק 1,500,000)

:תוטישה יתש ןיב האוושהל סיסב ינותנ

.R-22 ןואירפ (רוריק זג) ררק -

.םייטמרה ימס ,םייגרוב-םיסחדמה גוס -

T = צ"מ /5 צ"מ 3 יפל יוביע ימ תקיפס -

.(הביבסל יוביע) T = צ"מ 14 יפל םיבעמ יחופמ תקיפס -

.ע"ש 1,000 הנשל האלמ סמועב תויטנליווקא תועש רפסמ -

.$0.08 KWHr למשח ריחמ -

.ק"ממ $1 םימל ללכושמ ריחמ -

:ןמקלדכ םה ריווא יוביע םע ריווא גוזימ תכרעמב הדובעה יאנת

צ"מ 3 + הקיני 'פמט

צ"מ 45 + יוביע 'פמט

:ןמקלדכ םה םימ יוביע םע ריווא גוזימ תכרעמב הדובעה יאנת

.צ"מ 3 + הקיני 'פמט

.צ"מ 40 + הסיחד 'פמט

יופיצ לש היעב תמייקש רחאמ ךא צ"מ 35 + יוביע לש 'פמטב לועפל ןתינ *
דוקפתה תא קודבל הז הרקמב טלחוה ,תופסונ תועפשהו םוח רבעב ימדקמ תינבא
.צ"מ + 0 יוביע יאנתו

:ריווא יוביע תכרעמב עקשומ קפסה

516 KW 500 T.R לש רוריק תקופת תלבק ךרוצל םיסחדמה יעונמב עקשומ קפסה *

Heat Rejection 640 T.R לש הקופת תלבק ךרוצל םיבעמה יעונמב עקשומ קפסה *
50 KW

556 KW - ריווא יוביע םע רוריק תכרעמב עקשומ ילמשח קפסה כ"הס *

:םימ יוביע תכרעמב עקשומה קפסהה

KW446 - 500 T.R לש רוריק תקופת תלבק ךרוצל םיסחדמה יעונמב עקשומה קפסהה *

KW 30 - יוביע ימ תובאשמ יעונמב עקשומה קפסהה *

KW 20 - רוריק ילדגמ יחופמ יעונמב עקשומה קפסהה *

KW 649 - םימ יוביע םע רוריק תכרעמב עקשומ ילמשח קפסה כ"הס *

יוביעל תפסות ימ תומכ

:ןלהלכ איה 500 T.R לש ןקתימל יוביעה ימ תומכ

500 T.R רוריקה תקופת *

640 T.R יוביעה תקופת *

:לדגמ ימ תאיצי/תסינכ 'פמט שרפה *

T = צ"מ 3 'א הפולח -

T = צ"מ 5 'ב הפולח -

:תכרעמב תררחוסמה םימה תומכ *
ש"לקק 1,920,000 = 3,000 x 640 T.R

T = צ"מ 3-ב םימה תקיפס *
העש/ק"ממ 640 = 1,920,000 :3 :1,000

T = צ"מ 5-ב םימה תקיפס *

העש/ק"ממ 384 = 1,920,000 :5 :1,000

העש/ק"ממ 512 תעצוממ םימ תקיפס *

(ליבקמ ןותנ) 3% עצוממ *

ריווא יוביע תכרעמב למשח םולשתל תויפסכ תואצוה
.$44,480 הנש = 566 KW x ע"ש/הנש 1,000 x $0.08 KWH

:םימ יוביע תכרעמב למשח תואצוה
:םימ יוביע תכרעמב למשח םולשתל תויפסכ תואצוה -
$39,680 הנש = 496 KW x הנש/ע"ש 1,000 x $0.08/KWH

:םימ יוביע תכרעמב למשח םולשתל תויפסכ תואצוה -

15,400 $ / הנש = העש/ק"ממ 15/4 x הנש/ע"ש 1,000 x 1 $/ק"ממ

53,080 $ הנש :תויפסכה תואצוהה כ"הס -

םוכיס

לש רועישב ןטק ריווא יוביע תכרעמב שומישל תויתנשה תויפסכה תואצוהה שרפה *
ךשמב אלמ סמועב לעופ רשא R.T 500. לש הקופתב גוזימ ןקתימל רלוד 10,600
.הדובע תועש 1,000

ריווא יוביע ןקתימל סחיב םימ יוביע ןקתימב הנשב "םיזבזובמה" םימה תומכ *
.הנש/ק"ממ 14,500 איה
!ריווא יוביעל ןקתימ תמקהב תילכלכ תויאדכ אופא שי

הבלחמ - םימ/ריווא יוביע תוצלמהו הקידב

ןקתימב םימ יוביע םוקמב ריווא יוביעב שומישל תוצלמההו הזילנאה טוריפ ןלהל
.22 ןואירפ םע לעופ רשא רוריק
יוביעל םימ יוביעמ תכרעמה תא בסהל הטלחהל חוקלה תא ואיבה תוצלמההו הקידבה
.ריווא
.ריווא יוביע םע לעופ םויהו ,םימ יוביע םע לעפ ןקתימה ,רבעב
בוביס תוריהמב SM 112 S םגד "ורבס" תרצותמ סחדמ םע תלעופ רוריקה תכרעמ
.22 ןואירפ ררקו 1450 PRM
.צ"מ 8 הקיני 'פמטב רוריקה סחדמ תוקופת טוריפ ןלהל


KW עקשומ קפסה
T.R. הקופת
יוביע 'פמט
יוביעה גוס
120
92
צ"מ 50
ילמיסקמ ריווא יוביע
116
99.4
צ"מ 45
עצוממ ריווא יוביע
111
106.8
צ"מ 40
םימ יוביע


92 T.R רוריק תקופת לש סיסב לע איה האוושהה
111/106.8 ; KW/T.R :1.04 םימ יוביעל ילוגס קפסה

116/99.4 ; KW/T.R :1.17 ריווא יוביעל ילוגס קפסה

תואצוה תולע בושיחל דוסי תוחנה

ימ תומכש אצמנ חטשב הכרענש הקידבב .2.5% רוריק ילדגמל תפסות תומכ *
.הממי/ק"ממ 30 איה תפסותה

.ק"ממ/רלוד 1 םימ + הריגא + יוניפ + ךוכיר/םימב לופיט תולע *

.$0.08 = Hr/ KW למשח תולע *

.3 GPM = 1 T.R יוביע ימ תקיפס *

תורעה

:םיאבה םימרוגה וללכנ אל תואצוהה בושיחב
.(םימ יוביע) יתנש יוקינ תולע
.(ריווא יוביע) הובג הסיחד ץחלמ האצותכ םיסחדמל ץאומ יאלב תולע
.(םימ יוביע) תוצמוחב םילופיטמ האצותכ הבעמל רבצטמ קזנ
.תינבא אלל יקנ בצמב םימ הבעמ

םימ יוביע םע תכרעמב תימוי למשח תכירצ

הממיל סחדמ עונמ ילמשח קפסה *
1.04 KW/TR * 9.2 T.R * 24 T.R * 8/KWH * 1/$100/C = $183

הממיל םימ ידוביע רובע םולשת *
0.03 * $(1) = $30

םימ רורחס תבאשמ לש םיעונמ רובע םולשת *
16.2 KW * 24 HR * $0.08 = $31

םימ רורחס תבאשמ לש םיעונמ רובע םולשת *
14.7 KW * 24 HR * $0.08 = $28

.$272 ימוי למשח םולשת

.דויא יוביע םע תכרעמב תימוי למשח תכירצ

סחדמ עונמ למשח םולשת *
1.17 * 92 * 24 HR * $0.08 = $206

םיחופמ יעונמ למשח םולשת *
6 * 3PH/1.36 * 24 HR * $0.08 = $25

.רלוד 231 ימוי למשח םולשת *

:ןלהלכ אוה םימ יוביעל סחיב ריווא יוביע תכרעמב שומישל שרפהה
.הנש/רלוד 14,965 = (272-231) X הנש / םימי 365

הטחשמ - םימ/ריווא יוביע תוצלמהו הקידב

גוזימ ןקתימב םימ יוביעב םוקמב ריווא יוביעב שומיש לש חותינה טוריפ ןלהל
.צ"מ 16+ לש 'פמטב היישעתל ריווא
םימ םע הלעפש יוביעה תכרעמ תא ףילחה חוקלהש ךכל ומרג תוצלמההו הקידבה
.ריווא יוביע תכרעמל
.המוד האצותה ךא תומדוקה תוזילנאהמ הנוש טבמ תדוקנמ העצוב הזילנאהש ןיוצי

ריווא גוזימ תכרעמ רואית
,םלואב צ"מ 16 לש 'פמט לע תרמוש תכרעמה .הטחשמב רוציי םלוא תתרשמ תכרעמה
.הממיב תועש 24 הנשה לכ ךשמב תלעופ איהו

תכרעמה ינותנ
,דחא הבעמ ,םייתנכוב םיסחדמ ינש תללוכ תכרעמה .תחא הגרדב תלעופ תכרעמה
.תחא רורחס תבאשמו דחא רוריק לדגמ

למשחה תכירצ
םיסחדמ *
100 KW רבוחמ קפסה כ"הס -
40% (לעופב דדמנ) תעצוממ הקופת -
7920 יתנש תועש רפסמ -
100 x 7920 x 40% = 316,800 KWH תיתנש הכירצ -

רוריקה לדגמ תכרעמ
30 KW רבוחמ קפסה כ"הס -
80% (לעופב דדמנ) תעצוממ הקופת -
7920 יתנש תועש רפסמ -
30 x 7920 x 30 80% = 190,080 KWH תיתנש הכירצ -

תינבאמ האצותכ םידספה

תמכתסמ םיבעמב תרצונה תירקיעה תינבאה תבכשמ האצותכ למשחה תכירצב תפסותה
.םיסחדמה לש הכירצהמ -27%ב
316,800 KWH :םיסחדמה לש תיתנשה למשחה תכירצ -
.ריווא יבעמל רבעמה בקע ךסחית וז תומכ

:(תיטרואית) םייקנ םוח יפילחמ לש בצמב תיתנשה למשחה תכירצ -
316,800 x 0.27/1.27 = 67, 350 KWH
הכירצ ישרפהמ האצותכ ןוכסיחה
KW 13.5 אוה ריוואה יבעמ לש םיעונמה קפסה

:(60% עצוממ קפסה) וללה םינותנה יפל תיתנשה למשחה תכירצ
13.5 x 7920 x 60% = 150,64 KWH
190,080 KWH :םימייקה םילדגמה לש תיתנשה למשחה תכירצ -
125,930 KWH :הכירצ ישרפהמ האצותכ למשחב יתנשה ןוכסיחה -

למשחב ללוכה ןוכסיחה
125,930 KWH :הכירצ ישרפהמ האצותכ יתנשה ןוכסיחה - 67,350 KWH :תינבא ידספה תעינממ האצותכ יתנשה ןוכסיחה -
193,280 KWH (וטנ) למשחב יתנשה ןוכסיחה -
.15,462 (ש"טוק / $0.08 עצוממ ףירעת יפל ,למשחב יתנשה ןוכסיחה ךרע -

לופיט תואצוהבו הקוזחתב ,םימב ןוכסיחה

םימב ןוכסיחה
.העש/ק"מ 190 לש הקופתב תחא רורחס תבאשמ תלעופ רוריקה לדגמב
.העש/ק"מ 190 :רוריקה לדגמ ךרד םימה תקיפס -
.צ"מ 6 :לדגמה ךרד 'פמט תליפנ -
.תשר ימ םע האוושהב 200% :לדגמה ימ זוכיר -
:לדגמהמ םימה ידספה טוריפ ןלהל ,וללה םינותנה יפל -

העש/ק"מ-ב תומכ % -ב תומכ
1.9 1 יודיא
0.38 0.2 הפיחס
1.52 0.8 זוקינ
העש ק"מ 3.8 2% כ"הס

.תועש 7920 :תויתנש הדובע תועש רפסמ -
.ק"מ 30,000 :םייתנש םימ ידספה -
.ריווא יבעמב ופלחוי רוריקה ילדגמ םא ךסחית וז תומכ -
.רלוד 30,000 :(ק"מ / $1 יפל) םימב יתנשה ןוכסיחה ךרע -

הקזחה תואצוהב ןוכסיחה *
$1000 הנשב םיימעפ הבעמל תינבא יוקינ -
$2000 ףטוש לופיט תואצוהב ןוכסיח -
$3000 הקזחהו לופיט תואצוהב יתנשה ןוכסיחה -

העקשהה *
:לעופב ריחמ תועצה לע םיססובמ העקשהה ינותנ

תולע םיטרפ
$25,000 םירזיבאו תרנצ ,ריווא יבעמ 2 תקפסא
$5,000 הנקתה
$30,000 תללוכה העקשהה

םוכיס

יתנש ןוכסיחל איבת ריווא יבעמל ריווא גוזימ תכרעמ לש רוריקה לדגמ תבסה ·
.$15,462 םכרעש למשחה תכירצב 177,000 KWH לש
-ב םכתסמ יפסכה םכרעש םימ ק"מ 30,000 לש יתנש ןוכסיח איבת הבסהה *
.לועפתו הקוזחת תואצוהב $3,000 לש ןוכסיחלו ,$30,000
.$48,462 ללוכ יתנשה ןוכסיחה ךרע *
.$30,000-ב תכמתסמ הבסהה םושייל תשרדנה תללוכה העקשהה *
.תיאדכ העקשההש קפס ןיא *

יוביע תוכרעמ תבסה

:לשמל ,םירטמרפה לכ תא קודבל שי .ןקתימ לכב הבסה עצבל ןתינ אל
.ריווא יוביעל םיאתמ ררקה םא
.הקיפסמ למשחה תנזה םאה
.ריווא יוביעב דובעל םיאתמ ןקתומה דויצה םאה

םוכיס

יוביע תוכרעממ הבסה עוציבל תילכלכ תויאדכ תמייק םייחכונה םיאנתבש קפס ןיא
.ריווא יוביע תוכרעמל םימךורבל םיצעוי םיסדנהמ ילארב .ח ,ץאפש .צ זע-רוק 'בח השיגהש ח"וד ךותמ *
.ואולמב טעמכ אבוה ח"ודה .הביבסה תוכיאל דרשמה ,רבו


.ץעוי סדנהמ - ץאפש הקיבצ :רמאמה רבחמ תודואהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ