קוריה וקה לע םירמוש

ירמת הלייא `רד :תאמ
.11-8 םידומע ,2001 ילוי-ינוי ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

קוריה וקה לע םירמוש

םילהנתמ ,תיניטסלפה תושרל לארשי ןיב תכשמתמ תידדה םד תזקה לש הלא םימיב
םהבש םירושימה דחא .הביא ישעמו תומהלתהמ םיפח םייח םג סרתימה ידיצ ינשמ
הז םוחת לע .הביבסה תוכיא אוה ,תימוי-םויה המרב רמשנ ירירבשה םויק-ודה
תווצו ,יחרזאה להנימב הביבסה תוכיא יניינעל (ט"מק) הטמ ןיצק םידקפומ
.ודרשמ

שאר 1993-ב איצוהש םיווצ ינשב תונגועמ הביבסה תוכיאל ט"מקה לש ויתויוכמס
דחאה .ינדריה קוחהמ םירזגנהו ,(ש"ויא) ןורמושו הדוהי רוזאל יחרזאה להנימה
תוישעתהו תוכאלמה קוח אוה ינשה .1966 תנשמ 43 'סמ רוביצה תואירב קוח אוה
הליטמה ,1981-מ לארשי תלשממ תטלחה תמייק הלא םיווצ דצב .1953 תנשמ 16 'סמ
הלשממה ידרשמ לע ,ש"ויאב םיידוהיה םיבושייב םירושקה םיאשונב לופיטה תא
.רבדב םיעגונה

הביבסה תוכיא לע יארחא ,תושרב הביבסה תוכיאל ט"מק ,זבלא ינב ומצע אצמ ךכ
םג תיניטסלפה תושרה לומ הדובעה לעו ,(ש"ויא) ןורמושו הדוהי ירוזאב C יחטשב
תא לבקמ אוה םשמו ,יחרזאה להנימה שארל ףופכ ט"מקה ,תילהנימ .A-ו B יחטשב
השעמל שמשמו ,לארשיב הביבסה תוכיאל דרשמל ףופכ אוה ,תיעוצקמ .ויביצקת
הקישמה ,הביבסה תוכיא ימוחתב הדובע תישענ חטשב .דרשמב זוחמ להנמל הליבקמכ
.תחאכ םידוהיהו םיברעה םיבשותל

,הקצומה תלוספה תרדסהו יוניפ לע ודרשמו ט"מקה יארחא ,הלא םיווצ ףקותמ
,יתביבס ןנכתמ ודיל םירזוע .דועו היישעת ,האורבת יעגפימ ,הייתשה ימ ,בויבה
תווצ שאר ,ןאורבת ,םינכוסמ םירמוח זכר ,בויב תסדנהמ ,ןונכית תרזוע
םידוהי ,םידבוע 14 לכה ךס .הריכזמו הרבדה ידבוע ,הרבדה זכר ,ירלמ-יטנא
.םיברעו

יקשמימ םואית

םוחית אלל תידוהיו תיברע הייסולכוא בוריע ,השעמל הכלה ,םייק ש"ויא יבחרב
םילארשיה םיבושייה ןיב תיפרגואיגה הבריקה תפסונ ךכל .ףיצר יפרגואיג
תעב הב ךא ,ךוכיח תודוקנ תרצוי וז תואיצמ .קוריה וקה ידיצ ינשמ םיניטסלפהו
,הזה שיגרה םויק-ודה תא רשפאל ידכ .רושיקו םואית תולועפ תבייחמה הקיז םג
(12 ףיעס) הביבסה תוכיא םכסה תיניטסלפה תושרה םע םייניבה ימכסהב ולבקתה
םיאצמנ הלא םימכסה ינש .םידדצה ינש תא םישמשמה ,(40 ףיעס) םימה םכסהו
.ש"ויאב הביבסה תוכיאל ט"מקה לש ותוליעפ םוחתב

תוכיאל דרשמה לש תוזוחמה םע יקשמימ םואית םג םימייקמ ותווצו ט"מקה
.ןופצו םילשורי ,זכרמ ,םורד תוזוחמ :ש"ויא יחטש תא םיבבוסה ,הביבסה

םתורבח ףקותב) ןונכית ומכ ,רתויב ההובגה המרהמ ,חטשב םיאטבתמ הלא לכ
ןונכיתל תיצראה הצעומה לש הליבקמה איהש ,ע"תמ ,הנוילעה ןונכיתה תצעומב
.םיבשות לש תונולתבו אבצ תונחממ םוהיזב לופיט לש המרל דעו ,(היינבלו

תויצרא ראתימ תוינכות שולש םודיק לע הנורחאה הפוקתב םשוה ןונכיתב שגדה
50 א"מתל יונישו תירלולס תרושקתל א"מת ,תלוספ קוליס ירתאל 58 א"מת :(א"מת)
.ףונב תובשחתה ךות (םיכרד)

הפשא לע רגס ןיא

םיעינמ ,םויק ודב ךרוצה תאו חטשב םילעופה תוחוכה תא שיחממ תלוספב לופיטה
תולחמ תוצרפתהל לאיצנטופ הווהמ תרבטצמה תלוספה :היגולואידיא לכמ םיקזחה
תויעבה .ועמשמכ וטושפ ,תולובג תועדוי ןניא ,ןדיצמ ,הלאו תוימוהיז
,םירדסומ יתלב וא םייטאריפ (פ"סא) תלוספ קוליס ירתא ןרוקמש תויתביבסה
.ריוואה תא םימהזמה םינכוסמו םימהזמ םיזג תטילפו םיער תוחירל םג תוסחייתמ

(תלוספה תמירע תיתחתב םירצונה םילזונ) םיפיטשתהמ םוהיזה אוה רומח תוחפ אל
ןוויכמ .(תרגסמ האר) רהה רפיווקא תא םימהזמו םוהתה ימ לא םילחלחמה
שי ,תורופס םינש ךותב םוהתה ימ לא םיפיטשתה םיעיגמ םימייוסמ תומוקמבש
.תרחא וא וז הדימב ומהוז רבכ םקלחש חינהל

רשפאמ אוהו ,תויסולכואה יתש יכרוצל תידדה הנבה ךות השענ הלועפה ףותיש
תלוספה :המגודל .רתכ וא רגס ריעה לע לטומ םא ןיב ,תימויה תלוספה לש יוניפ
חרזממ ,ןדריה תעקבב ןלבוט רתאל תרבעומ ,(םויל ןוט 160-כ) םכש ריעה לש
יתלב רתאל התפשא תא הנפמ ,הז תמועל ,ןורבח ריעה .(ןדריה תעקב) 90 שיבכל
תכתמה תואטורג תא הכותמ םיררוב זאו התוא םיפרוש םש ,ןורבח רהב רדסומ
.רוזחימל

ימ לש ןהו ריוואה לש ןה ,רתויב םירומח םוהיז יעגפימל תמרוג וז הטישו רחאמ
תלוספה לש הרדסה תינכותל ינושאר םוכס יחרזאה להנימה שאר ביצקה ,םוהתה
הביבסה תוכיא ט"מק ,הדוהי הביבסה תוכיאל םירע דוגיא םע דחיבו ,םוקמב
ףתושמ שומישל ,הימוקרתב רדסומ חטש רחא רתאב םיניכמ ,הביבסה תוכיאל דרשמהו
.הביבסב םיררוגתמה םילארשיהו םיניטסלפה לש

ןשע ידרטימ לע םיבשות לש תונולת ולבקתה ,םילשורי ןופצבש תומר תנוכשב
םילעופה םייטאריפ תלוספ ירתא השולש אוה ןשעה רוקמ יכ התלעה הריקח .םישק
יפ לעו יחרזאה להנימב חוקיפ תדיחי ישנא ידי לע ורגסנ םירתאה ד חטשב ,רוזאב
.םש תרמשנ הפיכאהו ,הביבסה תוכיא ט"מק תייחנה

רבחתהל םיברסמ םיניטסלפה

החיש רחאל .הללאבנ תיב דיל יטאריפ תלוספ רתא לועפל לחה בר אל ןמז ינפל
,תיניטסלפה תושרב הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמו הביבסה תוכיאל ט"מקה ןיב
.ותוליעפ הקספוה

.ןילאה'גה טבש לש בשומה םוחתל הריתי הבריקב אצמנ ,סיד-ובא הפשא קוליס רתא
תלוספ טולקיש םימודא רושימב רדסומ פ"סא חתפיי ומוקמבו רגסיהל דמוע פ"סאה
ורגסיי תאז תובקעב .הריב לאו הללאמר תויריע ,ןימינב הטמ יבושיי ,םילשורימ
.תוגספ דילש הז ומכ ,הביבסב םיפסונ םירדסומ-יתלב תלוספ ירתא םג

ןיאב םימרוז םויה דעש ,םיכפשה .הפוחד תוחפ אל המישמ הניה בויבה תרדסה
םיעיגמ ,הגיפס תורוב רופס ןיאמ םילחלחמו ,ש"ויאב תוידאווה תיברמב עירפמ
םיכפש ףוסיא יווק ,םויכ .ותוא םימהזמו רהה רפיווקא לא תיסחי ההובג תוריהמב
רשה תטלחה יפ לע .עוציב לשו תוינכות לש םינוש םיבלשב ש"ויא יבחרב םיאצמנ
:רתויב ההובג תופידע תמרב םיאצמנ םיאבה םיווקה ,הביבסה תוכיאל

,םיידוהיו םייברע ,םיפסונ םיבושיימו ןורבחמ םיכפשל בויב ףסאמ וק *
תירבה תוצרא םע ףותישב ושעיי עוציבהו ןונכיתה .וילושבו רהה לע םיבשויה
דרשמהו יחרזאה להנימה םע דחי ,תיניטסלפה תושרל תומרותה הפוריא תונידמו
.הביבסה תוכיאל

בויבה תא ליבויש ,ףסאמ וק תמקהל תינכות תמייק הליש לחנו הבר לחנב *
םיצור םניא םיניטסלפה םיבושייה .ח"ש ןוילימ 35 לש העקשהב ,ן"דפשה לא לאיראמ
רבחתהל ולכוי םה םויה אובבש ךכ השענ ןונכיתה ,םלוא .וקה לא רבחתהל םויכ
םינווכתמ ,טקיורפה םויסל דע .רושיאל הלשממה ןחלוש לע תאצמנ תינכותה .וילא
לא םירזהלו סמועב דומעל ולכויש ךכ ,םימייקה םיכפשה רוהיט ילעפמ תא גרדשל
.הריבס תוכיאב םיחלוק םילחנה

םילשורי תייריע לש ןוחיג תרבח ףותישב ןנכותמה ,ףסונ םיכפש תטילק טקיורפ *
הלעמ ,חרזמ םילשורי ,םחל תיב לש בויבה תא ףוסאי רוניצה .יחרזאה להנימהו
רוהיט לעפמ לא ותוא ליבויו חרזמ םילשורי בבוס לש םיבושייה לכו םימודא
.םימה תשרפ וקל חרזממ ,אסומ-יבנב םקויש

:עוציבה לש 'א בלשב אצמנ (ח"ש ןוילימ 25 לש תללוכ תולעב) הנק לחנ טקיורפ *
,םירומח תרזעב השענ וקה תחנה תודובעמ קלח .וחנוה רבכ רוניצ לש רטמוליק 18
ריעהמ אצוי וקה .ףונב הלבח ךכ בקעו םידבכ םילכב םיכרד תצירפמ ענמיהל ידכ
םיבושיי 11 .והילא רינ ץוביק לש וא אבס רפכ לש ש"טמב םייתסיו לאונמע
,םלוא ,רבחתהל םויכ םיברסמ םיניטסלפה ,ןאכ םג .וקה לא ורבחתי םיידוהי
.דיתעב םתורבחתהל חתפ ריאשמ עוציבה

תרהבהל .םינוש םיבלשב חטשבו ןחלושה לע תואצמנה תוינכותהמ קלח קר והז
םיכפשה לופיט ךרעמ לע הנומת ונתיש הפמו תרבוח הדובעב תעכ תואצמנ ,הנומתה
.הביבסה לע תוכלשההו ןנכותמהו םייקה בצמה - ש"ויאב

תובצחמ יעגפימב םילפטמ

ןונכיתב תווצה קוסע הלא םישדוחב .ש"ויאב הרבדהה לע םג יארחא ט"מקה תווצ
ןורמושו הדוהי רוזא יבחרב ,סולינה תחדק תא םיריבעמה םישותי תרבדה עוציבבו
,םילחנב תישענ הרבדהה .עוציבה לע דומצ חוקיפ ףוריצב ,ימוי םוי סיסב לע
לע העיפשמ איהו ,דועו היליקלקו ןורבח ומכ םירע יתאפב ,םיכפש רוהיט ינקתימב
.קוריה וקה ידיצ ינשמ םיבושייה

םוהיז אוה ,ותווצו הביבסה תוכיאל ט"מקה ידי לע לפוטמה ףסונ יתביבס עגפימ
םוהיז תנכסב םיאצמנ םוהתה ימ .ש"ויא יחטשבש תובצחממ םרגנה ,ריוואו םימ
וביוח תובצחמה ילעב .תובצחמל למשח םיקפסמה םירוטרנגהמ ,רלוסו ןמש תפילדמ
.(םיכפשנה םילזונה לכ תריגאל םידחוימ םילכמ) תורצאמב קלדה ילכימ תא ביצהל

הביבסה תוכיא ט"מק םדיק ,ןיעה שאר דיל הבר לחנב תמקוממה רינויפ תבצחמב
תונולת תובקעב :דועו תאז .הבצחמל למשח קפסיש הובג חתמ וקב םירוטרנגה תפלחה
לפטל הרבחה הביוח ,ןיעה שארבש קפא הוונ תנוכש יבשותמ ועיגהש קבא לע
הכרענ ןכמ רחאל .ילארשיה ןקתל םימיאתמה םיטרדנטסב ןדימעהלו הסירגה תוכרעמב
תא רבוע וניא זוכירהש וארה תודידמה .הנוכשב ףחרמ קבא לש תודידמ תרדיס
.יתביבסה עדימל תישפוח השיג תנתינ םיבשותל .ןקתה תיצחמ

ינפמ הרימשל םיעצמא לע שגד םשוה ןורבח רהב םירמוע-אנט תובצחמה לוכשאב םג
לכב .ףיצר ןפואב תולעופה ריווא רוטינ תונחת םיקהל תורבחה וביוח םש .קבאה
םוהתה ימ תחלמהל ששחמ ,חלמה םי ימב קבא ינפמ םיליבשה תא ץברל רסאנ תובצחמה
.הביבסהו

שערה יפל םיצקמ

לע העפשה יריקסת לע תוססובמה ,היישעת ירוזא תמקהל תוינכות םג ןנשי ש"ויאב
.םחפ-לא-םואל החרזמ ,דקשו תינחיר םיבושייה דיל קחש טקיורפ ,המגודל .הביבסה
האצותכ םרגיהל םילולעה םייתביבסה םיעגפימה ונחבנ ,הביבסה לע העפשה ריקסתב
.םוקמה לש דועייה יונישמ

תא הריכזמ (שער ןכו םיזגו םיקיקלח) ריוואה םוהיזב תלפטמה תינונכיתה השיגה
תטילפ תומכ לש תינכות גיצהל שרדיי ,טקיורפל ףרטציש לעפמ לכ :העובה תשיג
.1996 םיעגפימ תעינמל תונקת יפל רתומה לע הלעת אל רשא ,ולש היופצה םימהזמה
ריוואה תוכיא תא קיודמב בשחל רשפא יא ,ריוואה גזמב תודונתה ללגב ,םרב
רוזאב הנבצות ,םילעפמה תובוראב תוטילפה רוטינל רבעמ ,ןכל .לעופב רוזאב
,ןקתהמ תגרוח תדדמנה ריוואה תוכיאש ררבתי םאב .ריוואה תוכיא תדידמל תונחת
.הטילפל תושדח תולבגמ הנעבקית

שער תמר שארמ התצקוה שרגמ לכל :העוב תינכות לאכ תינכותב םיסחייתמ שערל םג
רוזא לש ללוכה שערה סלפימש ךכ תשענ האצקהה .הנממ גורחל רוסאש ,תיפיצפס
לע רתומה לע הלעי אל ,םינכשה םירוגמה ירוזאב הלילה תועשב דדמייש ,היישעתה
.ןקתה יפ

תורוקמה תמצוע ןיבש רשקה תא תולבוקמ תואחסונ יפ לע בשחל ןתינש ןוויכ
היה רשפא ,תיבה ךותב ןותנ קחרמב דדמייש שערה סלפימ ןיבל היישעתה רוזאבש
.השענש המ הזו - שרגמ לכל שערה תמר תא שארמ תוצקהל

תיתשתה תמרב םיאצמנ םבור יכ ,םידדצה לכ לש םשפנב םה םייתביבסה םיאשונה
ומכ ,הווהה לש םיכרצל הנעמ ןתמ יא .םלוכל יחרכה םהב לופיטה ,רבתסמש יפכו
יחש ימ לכ לע עיפשיש ,הביבסל ךיפה יתלב קזנ םורגי ,דיתעה לש םיכרצל םג
.םלוכ םיניבמ תאז תא .ןדריל םיה ןיבש בחרמב:רהה רפיווקא
םימוהיז םג גפוסש "גופס"ה

םימ רצואה גופסל המודב ,םימ תוליכמה םיקמעמב עלסה תובכש ןה רפיווקא
,וילעמ םידרויה םימשגהמ רצונה יליעה רגנהמ ןוזינ רפיווקאה .ויתויבובקנב
רפיווקאהמ בכרומ רהה רפיווקא .וב םימרוזה םילחנה יממו םיגלש תרשפה יממ
עבש ראב תעקב דעו ןופצב למרכהמ ערתשמה ,םינינת-ןוקרי ןגא לש הז ,יברעמה
םיה דעו חרזמב הדוהי ירהו ןורמוש ירה סכר לע םימה תשרפ וקמו ,םורדב
,םורדב רמיח לחנ דעו ןופצב לאינבי תעקבמ ערתשמ יחרזמה רהה רפיווקא .ןוכיתה
.חרזמב ןדריל דעו הדוהיו ןורמוש ירה יבג לע םימה תשרפ וק ותואמו

רתי תביאש ידי לע ,תחאה :םיכרד יתשב רפיווקאה לש לקשמה יוויש תא רפמ םדאה
יתלב המרזה ידי לע ,ינשה .תורוניצב םילחנ ימ תאילכ וא ,תוראבמ םימ לש
הלוכי ןהמ תחא לכ .םירחא וא םייאלקח ,םייתיישעת ,םייתיב ,םיכפש לש תרקובמ
ןיא דוע לכ ,רמולכ .הדימב תישענ איה דוע לכ ,ישממ קזנ םורגל ילבמ ךשמיהל
.רפיווקאב לקשמה יוויש תא הרפמ איה

האיבמ ,וילא תסנכנה תומכהמ תולודגה תויומכב ,רפיווקאהמ תכשוממ םימ תביאש
.החלמה ידי לע ומכ ,םתוכיאב תעגופ םג םיבר םירקמבו ,םימה רגאמ לודלידל
.קנבה ןובשחמ רתי תכישמל ?המוד רבדה המל

םכרד תא םיאצומו םימשגה ימ ומכ קוידב םילחלחמ ,חטשה ינפ לע םימרוזה םיכפש
םג .םהבש םיקצומה םירמוחהמ תוקנתהל םיכפשה םיטונ ,םכרדב .םוהתה ימ רגאמ לא
.םירבוע םה םכרדש עלסלו עקרקל חפתסהל לוכי ,םימב םיסמומה םירמוחהמ קלח
.םוהתה ימ לא םכרדב םירהטימ םהו יעבט ןוניס ןיעמ םירבוע םימה ,וזכ הרוצב
ינפל ידמ בורק םיאצמנ םוהתה ימ :םישי וניא ןוניסה תוחפל םירקמ השולשב
תומכ ;תמגפנ תננסמה תלועפו (יטסרק) לולח רפיווקאל חטשה ינפ ןיב עלסה ;חטשה
.החיפסה רשוכ לע הלוע םהב םיסמומה תומכו םירמוחהו הלודג םיכפשה

רשא ,םדאה תואירבל םינכוסמ םירמוח אצמיהל םילולע םיכפשבש ריכזהל בושח
וחפסנש םירמוחה םתוא לכש הדבועל ףסונב ,תאז .הייתשה ימב ונילא ורזחיש רוסא
םא דוחייב ,האבה הנשב ועיגיש םימב שדחמ ססומתהל םילולע ,תמיוסמ הנשב עלסל
.הלוע םוהתה ימ סלפמו המושג איה

תמיב ליחתמה יצראה ליבומה ימ לע :םיישאר םימ תורוקמ ינש לע תנעשנ לארשי
תרדסהל תודובעה ,ךכיפל .(ןוקרי-םינינת ןגא) יברעמה רהה רפיווקא לעו תרנכה
תושורדה רתויב תובושחה תודובעהמ םה ,קוריה וקה ידיצ ינשמ בחרמה לכב בויבה
.ןדריל םיה ןיבש הז ץרא-לבחב בושיי םויקל
03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ