ןורשה תמר לש םימה תשרפ וק

רגמש רומ :תאמ
.27 דומע ,2001 ילוי-ינוי ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

ןורשה תמר לש םימה תשרפ וק

,הייתשה ימב תוקיזמ תובוכרת יפלא תורשע םירצויה םימהזמ יפלא םיעודי םלועב
םאה .דבלב םהמ 80 תקידבב םיקפתסמ ,תואירבה דרשמב םימה ביט לע םיארחאה ךא
?םיידיל תואירבה תא וחקלש ,ןורשה תמר יבשות לש ךלהמה אוה דיחיה אצומה

,רבדימ ףס לע הנידמ .וכופיהו רבד אוה "לארשי תא ףקותה םימה רבשמ" יוטיבה
.ףלוח ינמז רבשמב אלו ,םימ לש ינורכ רוסחמב היורש ,הרדגהב

וליפא) םינימזה םיריפשה םימה לאיצנטופל סחיב הייסולכואה לדוג ,ךכמ הריתי
באשמ לש יתוכיא לוהינ אלל .םימה ןזאמ רופישל יוכיס לכ ללוש ,(תומושג םינשב
לע הרימש בייחמ םימה קשמ לש ליעי לוהינ .ידימת רוסחמל םייופצ ונא ,הז רקי
,התועמשמ ונתושרל םידמועה םימה יבאשמ תרימש .םישדח תורוקמ חותיפו םייקה
םימה תורוקמ םוהיז תעינמ ,ינש דצמו ,םיריפש םימב לכשומ ןוכסיח ,דחא דצמ
.םימייקה

רסוחב םיתיעלו תועדומ רסוחב רשא ,םיבר היישעת ילעפמ ץראב ולעפ םינש ךשמב
םתיברמ ,םינושמו םינוש םילקימיכב עקרק ימוהיזל ומרג ,תוירחאו תויתפכיא
עקרקבש םימהזמה .חמוצלו יחל ,םדאל תונוש תומרב םיקיזמכ םויה םיעודי
ונא םהמש ,םירפיווקאה לא ועיגיש דע ןמז לש הלאש קר וזו ,םילחלחמו םידדונ
.ונימימ תא םיתוש

עבוק אוה ,ודיקפת ףקותב .םיתוש ונאש םימה ביט לע ןומאה אוה תואירבה דרשמ
תלבוה תוכרעמל ורבוחיש םרט תופיכת וזיאבו םיקפומה םימב הנכרעת תוקידב וליא
תואירבל םינכוסמו םימהוזמכ ולגתנ הימימש ראב לש הריגס שורדל ותוכמסב .םימה
.םיתושה

תופיקמ תוקידב ןיא

יפלא םיעודי םלועב .סנפל תחתמ עבטמה תא שפחמ תואירבה דרשמש ,איה הרצה
הקיזמ הייתשה ימב ןתואצמיה רשא ,תובוכרת יפלא תורשע םירצויה םימהזמ
קיפסמ יכ ועבק ,תואירבה דרשמב םימה ביט לע םיארחאה ךא .םדאה תואירבל
.םירדגומ םימהזמ 80 קר קודבל

,םינטרסמכ םיעודיה ,ןליתאורולוכירטו דימורב יד ןליתא ומכ םירמוחש ,הרק ךכ
וליג רשא ,ןורשה תמר ברעמ יבשותש רחאל קרו ךא ,ןורשה תמרב הייתשה ימב והוז
ימ תלוכת תא ןוחבל תויושרהמ ועבת ,םרוזאב ןטרסה תאולחתב היילע םתדרחל
.הייתשה

לש בר רפסמ תואצמיה ןוחבל תכמסומו תלגוסמה הדבעמ רדעיה בקע ,ךכמ רומח
תוצראב תודבעמל תוקידבה תא חולשל היה ךירצ ,םימב םיילאיצנטופ םימהזמ
תוראב ימב םיינגרואה םירמוחה לש םתואצמיה תא ופשחש ןה ולא תודבעמ .תירבה
.ןורשה תמר

אצמיהל םילולעש םינכוסמ םירמוח יוהיז ,21-ה האמה תליחת לש לארשיב ,ךכו
ןתינ אלו ,תופטוש תוקידבו הניקת תועצמאב רדסומ ונניא ןיידע ,הייתשה ימב
םצעמ םיילאיצנטופ םהש םימהזמה תא תוללוכה ,הייתשה ימב תופיקמ תוקידב עצבל
.היישעתב בחרנ שומישב םתויה

תלבסנ-יתלב תואיצמ

שי יכ תסרוגה ,תמצמצמה השיגה ןיב יתוהמ ןויד םייק רוביצה תואירב אשונב
הביחרמה השיגה ,התמועל .לועפל ידכ קזנל וא העיגפל תורישי תוחכוהב ךרוצ
שי ןכלו ,םינכוסמכ םיעודיה םירמוח םייוצמ הייתשה ימב יכ החנהמ תאצוי
.תושענה תוקידבה לולכימ תא ביחרהל

םתוא םיקדוב אלש םושמ םייוארכ םירדגומ הייתשה ימ םאה :איה תשקבתמה הלאשה
ןכלו ,תואירבל םיקיזמ םירמוח םיליכמ םניא תמאב ילוא וא ,שרדנה ףקיהב
?הייתשל םייואר

לע ץוחלל ץלאנ חרזאה הב ,תלבסנ יתלבה תואיצמה איה רופיסה לכב םמוקמש המ
.רוביצה תואירב לע הרימש - וילע תונוממ ןהש המ תא תושעל תויושרה

ףיסוהלו ,םימב םיקדבנה םירמוחה ךרעמ תא שדחמ ןוחבל תואירבה דרשמ לע
תא םשייל בושח .קוחה יפ לע העובק הקידב םיבייחה םילקימיכה תמישרל םירמוח
עודי םהב םירוזאל םיכומסה םירחא םיבושייבו ןורשה תמרב דמלנש לכשהה רסומ
םימהזמהש דע ןמז לש הלאש קר וז יכ לכל רורב .תמהוזמ עקרקהש קפס לכל רבעמ
עקרקה םוהיזל םתלחמ תא ורשקיש דעו םוהיזה תונברוק ולגתיש דע ,םימל ועיגי
.םימהו

תורוקמ םע דעומ דועב דדומתהל רשפאי הייתשה ימב םימהזמ לש םדקומ יוהיז
םימה רגאמל םתבשהלו םימהוזמה םרוהיטל םיעצמאב טוקנל םג ומכ ,םוהיזה
.רומח רוסחמב באשמ תויהל וכפהש ,םיריפשה


"שעת חפ" לעפמב ל"כנמס הניה רגמש רומ - רגמש רומ :רמאמה תרבחמ תודוא
םורופ תלהנה תרבחו ןורשה תמר תצעומ תרבח ,הביבסה תוכיאו יתיישעת רורוויאל
.הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ