הצובה תא ונסבה ךכ

לשא ירימ :תאמ
.30-28 םידומע ,2001 ילוי ינוי ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

הצובה תא ונסבה ךכ

םיניישעתב ךומתל הרטמל הל המש ,םיניישעתה תודחאתהב הביבסה תוכיאל הדעווה
תוטילפ יבגל רבדה ךכ .םייתביבס םיעגפמב לופיט יכרדו תונורתיפ תאיצמב
עדימ איבנ הז רודמב .דועו קבא ,חיר ,שער יעגפמ ,ריוואל וא םיכפשל םימהזמ
אצומ שי יכ תוארהל :הרטמה .התוא רותפל ךרד אצמו ,היעבב לקתנש לעפמ לע
ינכט ל"כנמס ,ןורדנסכלא דעימע .'תויעב' תומרוז אצומה תורוניצבשכ םג ,ךבסהמ
תומכ תא תיחפהל לעפמה חילצה דציכ םכינפלש ןויארב רפסמ ,"םילקימיכ הפיח"ב
ריחמ שי הז גשיהל .םירימחמ םיימואלניב םינקתל תחתמ דע הצובב םימהזמה
.תיתביבסו תילכלכ הניחבמ תלעותו

,תואלקחה יפנעל םילקימיכ יגוס רפסמו םינשד רציימה ,םילקימיכ הפיח לעפמ
הצובהו םיכפשה בכרה ללגב 'הקוריה' הרעסה ןיעב םינש היה ,ןוזמהו היישעתה
םיה תיעקרקל הכפשנ הצובה .רומח יתביבס עגפמ וויהו ,רוצייה יכילהתב ורצונש
.ןושיקה לחנל ומרזוה םיילזונה םיכפשהו

הנולצרב תנמא םג ומכ ,הביבסה תוכיאל דרשמה לש תורימחמה תונקתה חכונל
םייוניש רפסמ ושענ ,םיקוריה םיפוגה לש םקבאמו ןוכיתה םיה לע הרימשל
המרהמ םויכ תוכומנ הצובב תודבכה תכתמה תומר :האצותה .לעפמב רוצייה יכילהתב
,הנשה ףוסב .תכלוהו הנטק םיילזונה םיכפשה תומכו ,םירימחמ םינקת יפל תרתומה
רשפאתתש ,וזכ הדימב םיכפשה בצמ רפתשי ,שדחה רוהיטה ןקתימ לש ותלעפה םע
.ינוריעה בויבל םתמרזה

לע הרימשב םיכורכה םיאשונה לע יארחאו לעפמב ינכט ל"כנמס ,ןורדנסכלא דעימע
דציכ ריבסמו ,ותלועפ ףקיהו וירצומ ,לעפמה לע הז ןויארב רפסמ ,הביבסה תוכיא
.רוצייה ךילהתל םיוולנה םיכפשהו הצובה תייעב םע לעפמה דדומתמ

?תואלקחל םתובישח המו לעפמה רציימ םינשד וליא

,ןחרזו ןגלשא ,ןקנח חמצל םיקפסמה םיימיכ םינשד רציימ לעפמה :ןודנסכלא
ינרקו ינצמח-וד ןמחפ ,םימל רבעמ קוקז אוה םהל םיירקיעה תודוסיה תשולש
רוסחמ רצונש דע םילובי ירוזחמ רפסמ הנתנ המדאה ,תיביטימירפה תואלקחב .שמשה
היעבה תא ורתפ םדק ימיב .םילוביה תמרב עגפו ,חמצל םיינויחה םיביכרמה דחאב
תוצראמ תודחאב םויה דע חוור הז גהונ ,השעמל .השדח הקלח דבעל ורבעש ,ךכב
.בינהל הקיספמ הקלחש םעפ לכ רעי םיארבמ ןהב ,הקירמא םורדו זכרמ

ךא ,םירסחה תודוסיה תא עקרקל ריזחמ ,תורפ לבז ומכ ינגרוא ןשדב שומיש
איבה ימיכה ןשדל רבעמה .הנש רחא הנש יביסנטניא לודיגל קיפסמ אל זוכירב
תיילע .הלש רזוח לוצינ ךות ,תדבועמ עקרק תדיחיל םילוביה לש תרכינ הלדגהל
תייסולכוא תא םייקלו ןיזהל ,השעמל ,תרשפאמה איה עקרקה ןויריפב וז הגרדמ
.ריהמ בצקב הלדגה ,ץראה רודכ

?לעפמה לש םיירקיעה םירצומה םהמ

הנימז הרוצב ןגלשאו ןקנח תצומחת חמצל קפסמש ,ןגלשא תקנח אוה יזכרמ רצומ
ירולכ ןגלשאו ,ל"וחמ תאבוימש הינומא :םה וז תבוכרת לש אצומה ירמוח .הסיסמו
רוביח .תינקנח הצמוחל תכפוהו ןוצמיח ךילהת תרבוע הינומאה .חלמה םיב קפומה
רצותכ חלמ תצמוחו ןגלשאה תקנח תריציל איבמ ,ירולכה ןגלשאה ןיבל הניב
ישילש דוסי חמצל םיקפסמ רשא ,טפסופ יחלמ אוה ינשה בושחה רצומה .יאוול
ורצונש ,בגנב םיצברממ הנורחאה הנשל דע בצחנ טפסופה .ותוחתפתהל ינויח
הסיכש םודק סונייקוא) סיטת םיב ויחש םיימי םייח ילעב לש םידלש תויראשמ
.(הקירפא ןופצו ןוכיתה חרזמה ללוכ ,םיבחרנ םירוזא

יאוול רצות איהש ,תירולכה הצמוחה ידי לע תישענ ימלוגה בצחמהמ טפסופה תקפה
הצמוח תרצונו בצחמבש טפסופה יעקשימ תא תפטוע הצמוחה .ןגלשאה ןקנח רוציי לש
סיסמ ןשד רמוח םישמשמ טפסופ ןגלשא וא טפסופ םוינומא יחלמ .הסיסמ תירופסופ
טרטינה יחלמ רשאכ .חמצל םיינויח תודוסי ינש תינמז וב םיחמצל איבמה ,ןימזו
ןשד יפדוע ןיאו טעמכ ,ןוכנ ןונימבו תוליעיב חמצל םינתינ טפסופה יחלמו
.עקרקב םילחלחמה

?יאוולה-רצות םע יהשלכ היעב שי םאה

תיתייעב הניא ,ןגלשאה תקנח רוצייב יתועמשמה יאוולה רצות איהש ,חלמה תצמוח
ונא וז ךרדב .בצחמהמ טפסופה תקפהל הב םירזענ ונאש ןוויכ ,רבעב התייהש יפכ
שומישה .טפסופה יוצימ תוליעי תא םילידגמ ףאו תיכילהת תלוספ לש היעב םירתופ
יתביבסה קשמימה תונורקעמ דחא וניה ,רחא ךילהת ךרוצל דחא ךילהת תלוספב
.ןיקתה

הדימב .םאה עלס לש םיביכרמכ ,טפסופל םיוולנה םירמוחב הנומט תירקיעה היעבה
הצובב ורתוויי ןה ,תוקיזמ תודבכ תוכתמ לש תיסחי הובג זוכיר ליכמ בצחמו
עגפימ ווהיו ,יוצימה ךילהתב םירצונש םיכפשב םגו טפסופה יוצימ רחאל תרבטצמש
רשא ,ןדיס תמחפ לש תולודג תויומכ םג ליכמ ירוקמה בצחמה ,ףסונב .יתביבס
יחלמ ומכ ,הז חלמ .בצחמה לע תלעפומה חלמה תצמוח תעפשהב ירולכ ןדיסל תכפוה
וב לפטל שי ןכלו ,עקרקה תחלמהל םורגל לולע ,ילער וניא םא םג ,םירחא רולכ
.תורחא תוחלמתב ומכ

?רבעב םיבר הכ םיעגפימ המרגש הצובה תייעב תא םתרתפ ךיא

םג ונטקנ ,םימהזמ יריתע םניאש םיכפשלו הצובל עיגהל תוליעיה םיכרדה תקידבב
םימהזמ תסינכ תעינמ ,וז הסיפת יפל .'תואנה יתביבסה קשמימה' תויחנהב ןאכ
ורתונש םימהזמה תקחרהל 'רוניצה הצק'ב לופיטה לע תיתביבס הפידע ,רוצייה ספל
.ךילהתה םות םע

רואלו ,םלועב םינוש םיטפסופ יבצחמב םימהזמה תלוכת תא ונחב ,תאז חורב
,היסור ברעמ ןופצבש הלוק יאה יצחמ אבוימ םלג רמוחב שומישל ונרבע ,םיאצממה
.22% -ב ההובג ובש םיטפסופה תלוכת :ילארשיה בצחמה ינפ לע םיבר ויתונורתיש
ץבאהו לקינה יזוכיר ,98%-ב תיפסכה יזוכיר ,99% -ב ךומנ םוימדקה זוכיר
.ןורתי אבוימה בצחמל שי תורחא תוכתמ תניחבב םג .95%-ב

םימהזמה לכ יזוכיר ,לעופבו ,םייתנשל בורק הלוקמ םיבצחמב םישמתשמ ונא
םג תורתומה תומרל תחתמ םיאצמנ ,ךילהתה ףוסב תלבקתמש הצובב םיילאיצנטופה
לקשמהמ 10% ידכל זוכיר ךילהת תרבוע הצובה ,םויכ .םירימחמ םינקת יפל
ונחנא םויה .הנימטל בבוח תמרל תעסומו ,םידקמ לופיטב ךרוצ אלל ינושארה
.הרתפנ הצובה תייעבש ,קופיסב רמול םילוכי

היעב םג ךא ,םלגה רמוחב ויהש תודבכ תוכתמ םיילזונה םיכפשה םג וליכה רבעב
םיליכמ םינושה רוצייה יספמ םיכפשה .הלוקמ אבויש בצחמל רבעמה םע הרתפנ וז
םילרטנמ ונא םויהו ,םיימיכה םיכילהתב קלח םיחקולש םיחלמו תוצמוח יפדוע
וזה הנשה ףוס תארקלו ,םיכפשב םימהזמה לכב לפטי רשא ןקתימ םימיקמ ונא .םתוא
.םירימחמה םינקתב ונלש םיכפשה ודמעי

םיכפש רוזחימל תויגולונכט םושייבו רקחמב םג ונעקשה תולעייתהה ךילהתב
עיגהל םיווקמ ונאו 28%-ב םיכפשה תומכ תא םצמצל ונחלצה הכ דע .םימב ןוכסיחו
ק"מ ןוילימ לש ןוכסיח ותועמשמש ,30%-ב הנטקוה םיריפשה םימה תכירצ .50% דע
.הנשב םימ

?תילכלכ הניחבמ תיתביבסה היישעה תועמשמ המ

,תונורחאה םינשה שמחב םייתביבס םיעגפימ תעינמל לעפמה לש תועקשהה לכ ךס
.(רלוד ןוילימ 350-כ לע דמוע יתנשה רוזחמה) רלוד ןוילימ 25-כב םכתסמ

םתלבוהו הלוקב םיבצחמה תיינק םג .וז העקשה הסכמ אל םיכפשבו םימב ןוכסיחה
קידצמ תמהוזמה הצובה תייעב ןורתפ ךא .הכ דע ונמלישש הממ רתוי הרקי ,הצרא
.הלא תואצוה

תונורקעה יפל השענ ,לעפמה לש תושקה תויתביבסה תויעבב לופיטה :םוכיסל
תויעבה תא רותפל תוביוחמ המצע לע הלביק הלהנהה :יתביבס לוהינ לש םימדקתמה
וגצוהו םידעיה ורדגוה ;רתוי םיכומנה םיגרדל הרבעוה וז תוביוחמ .תויתביבסה
תוברתבו הביבסה תוכיאל תועדומב הגרדמ תיילע התשענ ;םיתווצה לכ ינפב
.לעפמה לש תינוגריאה

תנמ לע ,םיכפשבו הצובב לופיטה תוטיש תריחבב תויופידעה ירדס תא ונעבק
וא רוזחימ ;ךילהתל םימהזמ תסינכ לש רוקמב העינמ :ונל ונבצהש םידעיב דומעל
;רתונה יוניפו ךילהתב םילבקתמה םימהזמב לופיט ;ךילהתבש םירמוחב רזוח שומיש
.ספא תמרב םיכפש

םילקימיכ הפיח ,תוחלמתבו םיכפשב לופיטל ןורחאה ןקתימה לעפוישכ ,הנשה ףוסב
,םלועב םדאה תייסולכוא תחוורל םיקוריה םילוביה תרבגהל תמרותש היישעת היהת
.'הקוריה הרעסה' ןיעמ קחרה לבא
םילקימיכ הפיח :תוהז תדועת

.לארשי יבצחמ היה המשש ,תיתלשממ הרבחכ 1967 תנשב םקוה םילקימיכ הפיח לעפמ
.בגנב בצחנש טפסופה עלסו חלמה םיב קפומה גלשאה לוצינ :המצעל הביצהש דעיה
תואלקחב םישמשמ רשא ,םינוש טפסופ יחלמו ןגלשא תקנח םירציימ הלא םלג ירמוחמ
.תורחא תוישעתו ןוזמה תיישעתל ןכו םיליעי םינשדכ

90%-כ תאציימו ,ןגלשא תקנחל םלועב הלודגה תינרציה הניה הרבחה םויכ
תקפסמו םידבוע 600-כ תורישי הקיסעמ ,הפיח ץרפמב המוקמש הרבחה .התרצותמ
.רלוד ןוילימ 350-כ לע דמוע יתנשה רוזחמה .םיפסונ םידבוע 3000-ל הקוסעת
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ