קותמ אציי םיחילמ םיממ

שוטרפ קירטפ , השמ לארשי :תאמ
.45-44 םידומע ,2001 ילוי ינוי ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

קותמ אציי םיחילמ םיממ

,בגנב יעקרק תת רפיווקאב םינש יפלא וניתמה םיחילמ םימ בוק דראילימ 20
םימה תא ונפיש ,םיחודיק ךרעמ המיקה תורוקמ .םלצנל עדייש םיאתמה םרוגל
תכירצ תא ביחרהל ילבמ בגנה חותיפ ורשפאי ךכבו ,תורייתו תואלקח ישומישל
םיריפשה םימה

רפיווקא םייק ,תיבונ לוח ןבאו ןמונק רפיווקאב ,החיחצה בגנה תמדאל תחתמ
טעמכ וימימ .רתויב תומודק תופוקתמ םימ בוק דראילימ 20-כ ובוחב ןמוטה לודג
הירוטסיה .םימשגה תדר םע שדחמ אלמתמ ונניא אוהו ,יעבט ןפואב םיתחופ םניאו
.םייליסופ םימכ וימימ תרדגהל האיבה ,וז ןימוי תקיתעו הביצי

שמתשהל ןתינ ,תאז םע .הייתשל היואר הניאש המרב םיחילמ וימימש ולעה תוקידב
םיריפש םימ תונפהל ךכו ,םיקותמ םימ םיבייחמ םניאש םיטקיורפל הלא םימב
,הלפתהל תיסחי םילוז רוקמ ימ תווהל ףא םייושע הלא םימ .תיתיב הקפסהל
.םיה ימ לש וזמ הברהב הכומנ םתוחילמש ןוויכ

הדעונש םיחודיק תכרעמ בגנה תמרב תורוקמ המיקה ,הלא םיחילמ םימ לצנל ידכ
חותיפב ךומתי רשא ,תורייתו תואלקח יכרוצל םייליסופ םימ תקפסה ךרעמ רוציל
םיחודיק הנומש תללוכ תכרעמה .םיריפשה םימה תכירצ תא ביחרהל ילבמ בגנה
38-40 לש הרוטרפמטב םימח םימ םיבינמש ,םירטמ 700-900 לש קמועל רפיווקאב
.רטילל םידירולכ םרגילימ 1000-2000 לש תוחילמ תומרבו ,סויזלצ תולעמ

0.5-4.5 לש המרב (H2S) יתירפוג ןמימ םג םיליכמה םימ ואצמנ םיחודיקהמ קלחב
.אפרמ תונוכת םג םיסחיימ םקלחלש םילרנימו ,רטיל םרגילימ

הנוש תוכיאבו תומכב םימ הקיפמ ראב לכ ,תוראב הנומש רוזאב החדק תורוקמ
.םהלש הרוטרפמטהו יתירפוג ןמימ תוחכונ ,םיחלמה זוכיר תניחבמ

אפרמ ימחו םיגד

.םידעוימה םישומישל םאתהב ,תונוש םיחילמה םימה ינכרצ תושירד

םיחילמה םימב היקשהה .ןיי יבנעו ירש תוינבגע ,םיתיז ,םינולמ ילודיג .1
תוקיתמ תמר ילעב קריו ירפ ילוביל םיאיבמ ,רוזאב םימייקה הרוטרפמטה יאנתו
ןורתי הלא תוקריו תוריפל הנקמש המ ,רתוי םדקומ םילישבמה ,תיסחי ההובג
.קושב

.סינדו ידנומרב יגד ,(ספמירש) םינוליסח רקיעב ,תימי תואלקח ילודיג .2
הלידגה בצק זוריזל םיאיבמ ,(סויזלצ תולעמ 38-40 לש הרוטרפמטב) םימחה םימה
למשחב ןוכסיחל רבעמ .לודיגה תוכירבב םתייהש ןמז רוציקל ןכלו ,םיגדה לש
,תומדקתמ תוטישב השענ הלא תוכירבב םיגדהו ספמירשה לודיג ,םימה םומיחל
.םימב ןוכסיח םג תורשפאמה

קיזמ אוהש ןוויכ ,יתירפוג ןמימ םיליכמ םניאש םימ םינפומ םיגדה תוכירבל
.םיגדל

ריב) םיביבר תמוצל ךומסב םקוממה רבדימ הוונב תואצחרמו תוריית .3
םימב אפרמ יכרוצל םישמתשמ ,םינפו ץוח תוריית וילא ךשומה ,הז רתאב .('גולסע
שומישה רחאל .יתירפוג ןמימבו םינוש םילרנימב םירישעה ,םיימרתואיגה
.שפונו טייק תורטמל םילצונמו הדלוג קראפל םירבעומ םימה ,תואצחרמב

תכרעמ ,תחאה :תודרפנ םימ תקפסה תוכרעמ יתש ומקוה ל"נה םישומישל
תכרעמ ,היינשה .םיחודיק השישמ הנוזינה ,רקוב הדש-םילשא-םימתר-םיביבר
.םיחודיק ינשמ הנוזינה ,הנצינ

תוכרעמ לש תודחוימ הקוזחת תויעבב דדומתהל םיבייח תורוקמ ידבועש ןייצל שי
.םיחילמה םימה לש הלבוההו הביאשה

,ץראה זכרמב ההז ןקתמ לש וזמ תיצחמכ איה ,רוזאב םינקתמה לש םייחה תלחות
תעגופה וז ומכ ,םיחילמה םימה םימרוגש ההובגה (היזורוק) לוכיאה תמר ללגב
.תובאשמבו תורוניצב

יגולורדיהה ןוזיאה

,בגנה תמר רוזאב םיחילמה םימה תביאש ךרעמב הכורכה תדחוימ תיגולורדיה היעב
רקחמה .םינכש םירפיווקא ןיבש יגולורדיהה ןוזיאל שיש הברה תובישחהמ תעבונ
םיקותמ םימ לש הביאשה יחפנ ןיב 7:1 לש יתומכ סחי רמשיהל בייחש הארה
ןיבל ,(היתוביבסו עבש ראבל הייתש ימ קפסמה) ימורד םינינת-ןוקרי רפיווקאמ
.חולמה רפיווקאהמ הביאשה

םיבאשנש םיקותמ םימ (ק"מלמ) בקועמ רטמ ןוילימ 7 לכ לעש רבדה תועמשמ
רפיווקאהמ םיחילמ םימ ק"מלמ 1 בואשל שי,ימורדה םינינת-ןוקרי רפיווקאמ
.בגנה תמרב חולמה

םאש ,םאתהב םיחילמה םימה לש הקפהה תלדגה תבייחמ םיריפשה םימה תקפה תלדגה
החלמה היהתו ,םייעבטה םימה ירגאמ ינש ןיב יגולורדיהה ןוזיאה רפוי ,ןכ אל
.םינינת-ןוקרי רפיווקא לש ימורדה עטקה לש

40-כ איה ימורד םינינת-ןוקרי רפיווקאמ םיריפש םימ לש הביאשה תמר ,םויכ
תחלמה עונמל ידכ .םיחילמה םימה רפיווקאמ דבלב םימ ק"מלמ 5-כ תמועל ,ק"מלמ
תא ריבגהלו םיריפשה םימה תביאש תא ןיטקהל תורוקמ הכירצ ,םיריפשה םימה
םישומיש אוצמל ןבומכ שי הלא םיחילמ םימל .הנשל ק"מלמב םיחילמה םימה תביאש
.םיתואנ הריגא יכרעמ וא

:הלא םיכרצ לע תונעל ודעונ תורוקמ לש תוינכות יתש
חפנב יתנוע רגאמ תמקה ידי לע ,םילשאו םימתר םיביבר תכרעמ תבחרה .1
.ק"מ ןוילימ 2.5 לש
,הממיל ק"מ 8300 לש הקופתב םיחילמ םימל הנצינ רוזאב הלפתה ןקתמ תמקה .2
.הייתש יכרוצל ודעונ רשא ,יצראה ליבומהמ םימ ףילחיש

םימה תקפהב םיכורכה םיינכטה םיישקה םע דדומתהל דציכ םידמול תורוקמ ידבוע
םישומישל תורשפא הרבחה תקדוב ,ןכ ומכ .תוכרעמה לש תפטוש הקזחאבו םיחילמה
יגולורדיהה ןוזיאה תמרל הלא םימ תכירצ לידגהל ידכ ,םיחילמה םימל םיפסונ
.םינינת-ןוקרי רפיווקא לש ימורדה עטקה תחלמה תא ענמיש

תואלקחל ןורתי תויהל יושע םיחילמ םימב לכשומ שומיש ,הז ךרוצל רבעמ
.לארשיב םימה תודותע לש הלדגהל איבהלו ,תורייתלו


יזכרמ בגנ םימ תקפסה תדיחי להנמ אוה השמ לארשי :רמאמה ירבחמ תודוא
.תורוקמ"ב םורד בחרמ תישאר תכרעמ לועפית סדנהמ אוה שוטרפ קירטפ ."תורוקמ"בהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ