שיבכמ םימהזמ תפילד ותיחפי זוקינ תולעת
לארשי הצוח
תניר רירפצ :תאמ
.א10 דומע ,12.11.01 ץראה  :רוקמ
     

לארשי הצוח שיבכמ םימהזמ תפילד ותיחפי זוקינ תולעת

.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמ


הצוח שיבכמ םוהיז תעינמל תינכות הרשיא היינבל תיצראה הצעומה / הביבס
םיקפסמ אל םידעצה :םיחמומ ;לארשי

ימ לע ןגהל הדעונש תינכות רבעש עובשב הרשיא היינבו ןונכתל תיצראה הצעומה
הצעומה .לארשי הצוח שיבכב ורוקמש ירשפא םוהיז ינפמ ןיעה שאר רוזאב םוהתה
תינכות השעמל הצמיאו ,ץ"גבל הריתע תבוקעב וזכ תינכותל סחייתהל השרדנ
.ץ"גב ינפב תינכותה גצות אבה עובשב .לארשי הצוח שיבכ תרבחלש

ירוא ר"דו םייתרבחו םייתביבס םינוגרא המכ ץ"גבל ורתע יצחו הנשכ ינפל
השירדב - םחש-ןניק הצרת ןידה תכרוע תועצמאב - עבט רומישל החמומ ,סנייש
ךלהמב .לארשי הצוח שיבכמ םוהיז תנכס ינפמ םוהתה ימ לע ןגהל הנידמהמ
םלואו ,היעבל םיירשפא תונורתפ ןיכהל לארשי הצוח תרבח הלחה ,ץ"גבב םינוידה
ןיינעב רבודמ ןכש ,היגוסב עירכהל ותלוכיב ןיאש ץ"גב ןעט רפסמ םישדוח ינפל
ןונכתל תיצראה הצעומה לש התעד תווח תא עומשל טלחוה ןכל .ותוהמב ינונכת
.היינבו

םג הרשוא איהו ,לארשי הצוח תרבח לש תינכותה תא לבקל רומאכ הטילחה הצעומה
.ןונכת ימרוגו הלשממ ידרשמ םעטמ שיבכה תא הוולמה תווצה י"ע

לע הנגה תקפסמ הניא תינכותהש םינעוט הביבסה רומישל םיחמומו םירתועה םלואו
ןונכתל תיצראה הצעומה ינפב רבעש עובשב וגצוה הלא םיחמומ תונעט .םוהתה ימ
ךישמהל םירתועה ושקבי םאה רורב אל תעכ .ןתוא הלביק אל איה ךא ,היינבו
תיינפל ביגהל בריס לארשי הצוח שיבכ תרבח רבוד .התוא וכשמי וא ,הריתעב
.תינכותה לע תורהבה תלבקל "ץראה"

יחודיק לש תכרעמ תמייק ,לארשי הצוח שיבכ לש עטקל ךומסב ,ןיעה שאר רוזאב
הביבסה רומישל םיליעפ .ןד שוגלש הייתשה יממ רכינ קלח תקפסמה םוהת ימ
םכרדב ופסאי (רגנ ימ) עקרקה ינפ לע םימרוזה םימשג ימש םיששוח םיגולורדיהו
תוטלפנה תודבכ תוכתמ ןכו ,שיבכב םירבטצמה םיקלדו םינמש םוהתה ימ ירגאמל
.בכר ילכמ

ועיגי ,םינכוסמ םירמוח תאשונש תיאשמ תוכפהתה לש הרקמבש אוה ףסונ ששח
ימ לעמש עקרקה יכ םינעוט םיחמומ .םוהתה ימ לא הלודג תומכב םיליער םירמח
.םוהיז ימרוגלש הריהמ הרידח רשפאל הלולע םוהתה

לעפוי (טואט תנוכמ) דחוימ רישכמ ,לארשי הצוח שיבכ תרבח לש תינכותה יפל
םיקיקלח באשי רישכמה .ןיעה שאר רוזאב שיבכה ךרואל םירטמוליק המכ לש עטקב
לוביק ילכ ומקוי זוקינה תולעת תוצקב .שיבכה לע ורבטציש םוהיז לש םיריעז
ורבעוי תורצאמהמ .םוהיז םיליכמה םימשג ימ רוגאל רשפא היהי םהבש (תורצאמ)
םרט ךא ,רגמא תמקהל תורשפא תמייק ןכ ומכ .םילחנל םשמו זוקינ תולעתל םימה
םימה חפנ תא ליכהל ולכוי אל תורצאמה םא ,םלואו .ונממ םימה ונופי ןאל עבקנ
.םוהתה ימ תא ומהזיו ושלגי םהש ששח שי ,םימה תטילקל רגאמ רדעהבו ,םימהוזמה

תינכותה .הרקבו רוטינ יעצמא הבש ,תבלושמ תינכותכ הגצוה םוהתה ימ תנגה
לארשי הצוח שיבכ תרבח ,הכ דעש שיגדהל שי םלואו .םלועב ףסאנש עדי לע תססובמ
םיצעויה דחא .םוהתה ימל ןוכיס לכ הווהמ וניא שיבכה יכ ודיעה המעטמ םיחמומו
ותואירב ןוכיס לכ םייק אל יכ ןעט ,ןוינכטהמ ףלש הילדג 'פורפ ,הרבחה לש
עובשב ךרענש ןוידב הלא םירבד לע רזח אוה .ןיעה שאר יחודיקל והשלכ יתביבס
.היינבו ןונכתל תיצראה הצעומב רבעש

יחודיקל יכ איה ףא הנעט ,ןיעה שאר רוזאב שיבכה תא תללוסה ,"ץרא ךרד" תרבח
הנגהל תדחוימ תוליעפ לכ תשרדנ אל יכו ,םוהיז לש הנכס לכ תפקשנ אל ןיעה שאר
וכישמה ,ץ"גבב םינוידל ליבקמבו ,ולא םינועיט תורמל .ולא םימ תורוקמ לע
.םוהיז לש תוירשפא תויעבב לופיטל תינכות ןיכהל לארשי הצוח ישנא

םוהיז ינפמ םוהתה ימ תנגהל ךרעיהל שיש ורבס יגולורדיהה תורישב ,תאז תמועל
תיצראה הצעומה ינפבו ץ"גב ינפב וגיצה ,הריתעה תא ושיגהש םיליעפה .ירשפא
ירשפאה םוהיזה תייעב יכ ונעטש ,לארשיב םיגולורדיהה יריכבמ המכ לש תעד תווח
תווחב הבתכ ,תובוחרב תואלקחל הטלוקפהמ ,ביתנ תינור 'פורפ .תוסחייתהל היואר
.ןוגימ יעצמא טוקנל שי יכו ,תוישממ ןה םוהתה ימ םוהיזל תונכסה יכ תעד

עובשה הרשואש תינכותה יכ רובס ,םוהת ימל ריכב החמומ ,ורכרמ םהרבא ר"ד
ותדובע תרגסמב ,םוהתה ימל םוהיז םרגיי אלש החיטבמ הניא תיצראה הצעומב
םוהתה ימ תנגהל תיפולח תינכות םישדוח המכ ינפל ורכרמ ןיכה ,יטרפ ץעויכ
.םימה תוביצנ רובעב ןיעה שאר רוזאב

אלו ,םינוינח יוקינל רקיעב םלועב שמיש הרבחה העיצמש יוקינה רישמכ ,ותנעטל
לוביקה ילכ יכ תואדו ןיא ,ןכ ומכ .םישיבכ יוקינב ליעי אוה המכ דע רורב
,ןנכותמה רגאמל רשאב .םהילא עיגהל םייושעה םימהוזמה םימה לכ תטילקל וקיפסי
.שורדה חפנב וניא אוהש ןעט ורכרמ

אל הזו ,םוהתה יממ יגולורדיה דודיב לש בצמב שיבכה תא םייקל ונעצה ונחנא"
רגאמ םקוי עיצמ אוהש תינכותב .ורכרמ ףיסוה ,"לארשי הצוח לש תינכותב םייקתמ
.םימה ורהוטי םג ובו ,רתוי לודג םימהוזמ םימ חפנ םע דדומתהל לכויש

םימהזמ - םישיבכב םימשג :ח"וד

שדוחה שגוהש ,םימהו ריוואה תוכיא לע םינוש עקרק ישומיש תעפשה לע ח"וד
רקיעב) םייונב םירוזאב םידרויה םימשג ימ יכ עבוק ,יאקירמאה סרגנוקל
ח"ודה .םימה תורוקמ לש םיירקיעה םוהיזה ימרוגמ דחאל םיכפוה ,(םישיבכב
םיימיכ םירמוחו תדובכ תוכתמ ,תולחמ ימרוג םיקדייח םיליכמ םימה יכ ןייצמ
.רתויב םיליער

םירמוח לש תולודג תויומכ םיליכמ םהשכ ידיימ ןוכיסל םורגל םילוכי םימה
לש לוחלחמ האצותכ ,חווט יכורא םינוכיס םג הארנכ םימייק ,םדצל .םיליער
תויתואירבה תוכלשהה יכ ןייצמ ח"ודה .םוהתה ימלא תונטק םימהזמ תויומכ
לש התעפשה יהמ רורב אל ,ןכ ומכ .תורורב ןניא הלא םימהזמ לש חווטה תוכורא
.םימהזמ יגוס המכ תללוכה תבורעתהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ