לשמכ םימה :וא ,םלח םודס
יקסבלסז ןד :תאמ
.32-29 םידומע ,(2001 רבוטקוא-רבמטפס) 47 ןויליג ,ואילילג  :רוקמ
     

לשמכ םימה :וא ,םלח םודס

תויועטה יכ המדנ .היוקל תוינידמ ללגב רקיעב - ארונ רבשמב לארשיב םימה קשמ
תונשל םיבייח .תנקורתמה תרניכה תא אלמל ידכ םהב יד םמצעלשכ םילדחמהו
!םיבייח ,ליפתהל ליחתהל םיבייחו םילהנ

ומדק .רושעמ הלעמל ךשמב םימה תויעבב ןויעמ תונקסמ תיצמת תניחבב הז רמאמ
.םינוש םימ יחמומ 100 -מ רתויל םינוש םיבלשב וקלוחש תוטויט רסירת יצחכ ול
ןמאנ דסומ ידי לע הנדס הכרענ - לכמ בושחו ,תובושח תורעה וריעהו וחרט םיבר
,שארמ וחסונש םיאשונ 9 -ב ואטבתה םהמ םיבר .םיפתתשמ 90 -כ הבו ,ןוינכטב
לש הלכלכב קסע יעישתה אשונה .םיאשונה 9 ךותמ הנומשב המכסה הגשוה השעמלו
.תורחא תוביסנב ןודנ אוהו םימה

היעבב הנידמ

המייק הנידמה תרוקיבל הדעווה .טטומתמ םימה קשמ .החקרמכ ץראה םייתנשכ הזמ
דע .הרק אל רבד ךא ,דואמ השק יתרוקיב םוכיסל העיגהו אשונב תובישי רפסמ
ןוילימ 50 ליפתהל הטלחהה .תיתועמשמ הלועפ לכ התשענ אל הז רמאמ תביתכ עגרל
רבכ הלבקתה - השורדה תומכה תירישע קוידב יהוז - הנשב (ק"מ) בוק-רטמ
אל חתפיי םא םגש תורמוא תועומשו ,זרכמה תא וחתפ אל ןיידע ךא .1999 רבמבונב
.השעמ ללכל םירבדה ועיגי

.םימ תויעב לש תוצובק עברא לע עיבצהל ןתינ

;60 -ה תונשב רבכ הלחה רתיה תביאש - רתי-תביאש הניינע הנושארה הצובקה
.םשגה ידי לע עצוממה יתנשה רזוחה יולימה תומכ תא הרבעו ,הכלהו הלדג הכירצה
:תורומח תאצות יתש רתיה-תביאשל .ק"מ ןוילימ 300 לש אוה יתנשה ןועריגה
םיכלוהה םימה ירגאמ לא ,תוקומע תויגולואיג תובכשמו םיהמ ,םיחלמ תצירפ
תקפסא חיטבהל ןפוא םושב רשפא יא םיקיר םימה ירגאמשכ ,ךכל ףסונ .םיחילממו
.הנימא םימ

.רתויב רומח לארשיב םימה םוהיז - םימה םוהיז - היינשה תויעבה תצובק
הנשב םיחלמ ןוט 400,000 -ל בורק םוהתה ימ ירגאמל םיפסונ החלמהה ךילהתב
תובכשמו םיהמ םיחלמ תצירפמ םיאב םיחלמה .םימה תורוקמ תא לסחל םימייאמו
תומהזמ ,םיחלמ דבלמ .תרניכהמ םיאבוימה םימהמו בויבה ימבש םיחלממ ,תוקומע
םישמשמה םילקימיכו קלד תופילד ןכו ,תוליער תובוכרתו תודבכ תוכתמ םימה תא
תלוספ .םינימה לכמ םימהזמל רתויב רומח רוקמ ןה תלוספ תומרע .תואלקחב
.תוליער תובוכרת רקיעב תמרות תיתיישעת

דע דיספת לארשיש הנכסו - ונינכש דצמ םימ תועיבת איה תישילש תויעב תצובק
תונטק תועיגפ לע הדימע-יאו בא תינכות רדעיה .הלש םיריפשה םימה ןמ תיצחמכ
.םימייקה םימה תורוקמ לש השק םוהיזלו םימ תליזגל ומרגי םימה תויוכזב תיסחי

.תוטלחהה תלבקו לוהינה תוברת - תויעבה לכ רוקמ איה תיעיברה תויעבה תצובק

םיפיקמ םיקזנ

רתי-תביאשב ךורכה ילכלכה קזנה ,הסג הכרעה יפל :רתי תביאש ?םיקזנה ףקיה המ
תתחפה ,תועקרקה תחלמה ,םימה תחלמה ללגב תאז .םירלוד 3-2 אוה ק"מ 1 לש
םורגל לולע םוהיז :םוהיז יקזנ .תילכלכ תוליעפב עובקו יתפוקת ץוציק ,םילובי
תדמשהו עבט יכרעב העיגפל ;קשמה תויחבו םדאב ,םיחמצב תולחמל ,תוראב תריגסל
םא .ישילש םלוע תנידמ לש המרל ונתוא ליבומ םימה בצמ .םייח ילעב לש םינימ
תויתיישעת תולועפלו תורייתל תורישה עגפיי ,תואלקחה לסחתת ,ךשמיי בצמה
םייחה תוכיא .םוריח יבצמב ןוזמב רוסחמ לש ןוכיסב דומעת לארשי .תונווגמ
- הז יסיסב רצומ לש תיתוכיאהו הרידסה הקפסאב העיגפמ הערל הנעפשות םתמרו
.םימ

?ןאלו ,ונעגה ךיא

םיעברא טעמכ !ןכ ,ןכא :תיעמשמ דח איה הבושתה ?עריאש המ תא שארמ וניזח םאה
הטויט ללוכ ,םיכמסמ לש הרושב המושר ךכל תודע .הרקיש תא םיחמומה םיראתמ הנש
תא יתיזח יכ ימצע לע דיעמ ינא .1988 -ב ל"הת ידי לע הנכוהש בא תינכות לש
לאירא זאד תויתשתה רש תופתתשהב הבישי המייקתה 1996 -ב .1991 תליחתמ ךילהתה
,תואלקחה רש ,ןתיא לאפר םזי הבישיה תא .ריאמ ןב ריאמ זאד םימה ביצנו ןורש
םישוע םתסש ןעט םימה ביצנ .תואלקחה לוסיחל םורגי םימה בצמש ךכל הגאד ךותמ
הנידמה רקבמ !תחא םימ תפיט אל ףא לארשיל רסחת אל 2010 תנש דעשו הירטסיה
תונשמ עבונ וניא םימב רוסחמהש רמולו רוזחל בושח .ליעוה אלל ךא ,עירתהו רזח
.םימה תכירצב לודיגמ אלא ,תויופצ יתלב תרוצב

וילא רומחה בצמה תא עונמל היה לוכיש ןורתפ עצוה םאה :תפסונ הלאשו
רצייל היה ךירצ !תילכתב טושפ ןורתפ היה :תיעמשמ-דח הבושתה ,ןכבו ?ונרדרדיה
80 -כ) םיל בויב-ימ לש המרזה תעינמ ידי לע תושעל היה ןתינ הז תא .םימ רתוי
שי - םיל םויה םימרוזש םיחילמ םימ תלפתה ידי לע ;םלוצינו (הנשל ק"מ ןוילימ
,םי-ימ תלפתה - רקיעהו ;םימ םירסח םהב םירוזאב םיבר אל יכ םא ,הלאכ םימ
.םימה תומכ תניחבמ לבגומ וניאש ךילהת

!אל :תיעמשמ-דח איה הבושתה - ?ידמ רקי הלפתהה ןורתפ םאה :תישילש הלאשו
תומלשמש ריחמהמ ךומנ ריחמב תושעיהל ולכי םיחולמ םימ תלפתהו בויבה-ימ תסיפת
,טנס 70 לע הלוע הניא םימ ק"מ 1 תלפתה לש תולע .תורוקמ תרבחל תויריעה
לכל םירלוד 3-2 -ב ךרעומ ,םימב רוסחמ ךכמ האצותכו ,הלפתה-יאמ קזנה וליאו
םילפתומה םימה ריחמ .םימ רוציי-יא לש קזנהמ רתוי ךומנ םימ רוציי ריחמ .ק"מ
שומישל רשאבו ;תיתיישעתו תיתיב םימ תכירצב רבודמשכ היעב תווהל ידכ וב ןיא
םימה ריחמ אולמ תא םלשל היהי ןתינ יאלקחה שומישה ןמ שילשכ רובע :יאלקח
80% -כ - םינש רפסמ תב תולגתסה תפוקת רחאלו ,ידיימ ןפואב םילפתומה
.םילפתומה םימה ריחמ אולמ תא םלשל ולכוי םייאלקחה םיפוגהמ

התיה םאו ,שחרתהל דמועש תא שארמ וניפצ םא :תיעיבר הלאש הילאמ הלוע ,ךכ םא
המ ,היישע-יאבש קזנהמ לוז רתוי הברה עצוהש ןורתפה םאו ,תאז עונמל ךרד
תלוויאה דעצמ :הטושפ ירעצל הבושתה ןאכ םגו - ?רבד השענ אל םויה דעש הביסה
!ורדה אולמב

?םישוע אל עודמו ,םישוע המ

ןמ .ק"מ ןוילימ 300 -כ אוה לארשיב הביאשב יתנשה ןועריגהש ךכ לע קלוח ןיא
תקפסא חיטבהל תורשפא היהת אל ןכ אל םאש ,םירגאמה יולימב דימ ליחתהל חרכהה
רציילו הנידמל ףיסוהל שיש םימה תומכ .המכ יפ הלודג העקשהב אלא ,הנימא םימ
ףגא ןעט םינש תורשע ךשמב .הנשל ק"מ ןוילימ 500 איה - !דימו - הלפתה ידי לע
לגד תא תאשונה תינטשפה הלוכסאהמ םינלכלכ רפסמ ונעטו ,רצואה לש םיביצקתה
הז שורדש המ לכ .םימב רוסחמ הזכ רבד ןיא .םימ םירסח אל" :"קושה תוחוכ"
ולכוי אל ,רתויב םילודגה םימה ינזבזב םהש ,םיאלקחה .םימה ריחמ תא תולעהל
לש חותיפ לכמ ענמיהל ידכ רצואה תא שמיש הז ץורית ."רוסחמ היהי אלו םלשל
ידכ ךות וכסח :הלופכ התיה האצותה !תיתשתה לש חותיפ לכ םסח רצואה .םימה קשמ
תורשעב דמאנ קשנה ודבל םימה קשמב ;םירלוד ידראילימב םיכרעומה םיקזנ תמירג
ינימ לכב וגשוה לעופה לא ואצי תאז לכבש םיטקיורפ ,ףסונבו .םירלוד ידראילימ
ןויד ךלהמבו תילנויצר ךרדב ורחבנו ונחבנש ילבמ ,םינושמ םייטילופ םינורמת
.יעוצקמ

רצואה לש תוסגה ויתואיגש

םה ,ריחמה תא תולעהל הז שורדש המ לכו םימב רוסחמ ןיאש ועבק רצואה ישנאשכ
רקייל רשפאש תורשפאה הקדבנ אל םלועמ .םיימואל םידעי לש הרושמ ירמגל ומלעתה
רשוכ והמ קדבנ אל .שוקיב םהל היהי תאז לכבו םימ רתוי רצייל םגו םימה תא
םכרעו תואלקחה לש םידעיה וקדבנ אל .םישדח םימ יריחמל תואלקחה לש תולגתסהה
.םיזוחא תורשעב תואלקחה תא דסבסל יאדכש לבוקמ ברעמה תונידמ בורב - ילכלכה
לש המויק תא חיטבהל טלחהב שי לבא ,לזומ ריחמב םימ תואלקחל תתל ץילממ ינניא
ךרעב םימ תלפתהל תויגולונכט יתש וחתופ לארשיב .תורחא עויס יכרדב תואלקחה
ילעפמ לש המקהב עיקשהל הז היה ךירצש המ לכ .םלועב לבוקמה ריחמה ןמ יצחב
םוזיל לכל-םדוק היה ךירצ לארשי לש םימה תויעבל ןורתפ שקבמ תמאבש ימ ;המגדה
ךרוצ אלל ,םישדחתמ היגרנא תורוקמב שומיש תושוע בגאש ,ולא תוטיש לש םושיי
.אבוימ קלד תפירשב

,ק"מ ןוילימ 50 ליפתהל הלכלכל םירשה תדעווב טלחוה 1999 רבמבונב ,רומאכ
ושגוהש תועצהה וחתפנ םרטו םייתנשמ הלעמל ורבע עודמ .םישרודש 500 ךותמ
ןוילימ 100 לכה-ךסבו ,ק"מ ןוילימ 50 ורצוי אל ולא םייתנשמ הנש לכב ?זרכמל
ןוילימ 300 -ל 200 ןיב ענ ךרעומה קזנה .םתביאשמ ענמיהל היה ןתינש ,םימ ק"מ
150 לע הלוע הניא ק"מ ןוילימ 50 ליפתהל ידכ השורדה העקשהה לכ !םיהדמ .רלוד
תואמ לש קזנב "ראפתהל" לוכי רצואה .הנידמה יפסכמ אלש העקשה ,רלוד ןוילימ
!םירלוד ינוילימ

?ושע םה המ ,םירחאו

דרשמ ,תויתשתה דרשמ םהיניבו ,םיבר הלשממ ידרשמ םיברועמ םימה אשונב
שאר דרשמ ,םינפה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,הביבסה תוכיאל דרשמה ,תואלקחה
יתטמשה םתסה ןמו ;רצואה דרשמ ןבומכו ןוחטיבה דרשמ ,ץוחה דרשמ ,הלשממה
.תוירחא ןיא םהמ דחא ףאל ..ו יהשלכ תוכמס שי םהמ דחא לכל .והשימ

הבשחמה רקיע .יעוצקמ יפוא םינוידה םיאשונ תוקוחר םיתעל קר ,רעצה הברמל
המכ הנה .תויוכזל הנעטבו תויוכמס לע המחלמב ,תויטילופ תונעטב תעקשומ
:םייחה ןמ םירופיס

םעפמ רתוי ;דואמ םינמוימו םיצורח ,םירשכומ עוציב ישנא שי תורוקמ תרבחב *
םירמוגש ינפל דוע ...עוציבה תא םימייסמ םה דימתש ךכב םיאג םהש יל ורמא תחא
.ןונכתה תא

:םיבכעתמ ןונכתה יביצקת עודמ יל בישה ,רשכומ ןלכלכ ,םיביצקתה ףגא שיא *
ןכא טקיורפהש טלחוה םרטב ןונכתל ביצקת םיצקמ אל - ללכ םהל שיש ןעט אוה
...עצובי

תוינכת םימה תוביצנב ןיאו ןונכתל ביצקת ןיא עודמ םימ ביצנ םעפ יתלאש *
!עצבנ םג הלילח ףוסב ,ןנכתנ םאש דחפמ רצואה :התיה ותבושת .הריגמ

?םיאלקחה ושע המו

לכה-ךסב םה .םימה תייעבל ןורתפ תעינמל רצואל השעמל ורבח םיאלקחה ינקסע
לופיטה תא רומשל חילצה יאלקחה יבולה .דסבוסמ ,ךומנ םימ ריחמב םיניינעתמ
ידי לע הטלשנש תסנכ תדעו ידי לע עבקנ םימה ריחמ ;תואלקחה דרשמ ידיב םימב
.יאלקחה יבולה

ינפ לע םינוש םיטקיורפמ תואמגוד תורשע תונמל רשפא .תלוויאה דעצמ ,ןכא
תונופטיש ינפמ הנגהל טקיורפ ,לשמל !?רבדה ירשפא דציכ :תוהתלו ,םינש תורשע
הרוצב ןנכותש םושמ ודיקפת תא אלמל לגוסמ היה אלש םושמ עוציבל רשוא אלש
תא יטמרד ןפואב ריבגהלו ריחמה תוחפב ומיקהל היה רשפאש חכוה ;רתויב העורג
תודוהל התצר אלש םושמ ןורתפה תא התחד טקיורפה לש םילהנמה תצעומ .תלעותה
רש לש תשרופמ הארוה יפל קוחה לע הריבע ידכ ךות עצוב ירוקמה ןונכתה ;תועטב
ינוילימ תואמ לש םיקזנ ומרגנ זאמ .הנידמה רקבמ לצא דעותמ הז רופיסו - ריכב
רעצה הברמלו ,ומצע טקיורפב העקשההמ םילודג ויה םיקזנה םידחא םירקמב ;םילקש
!שפנב תודבא םג ויה

- הנושארל - דומעל הצלאנ תורוקמ תרבחש ךכל יארחאכ ימצע לע דיעמ ינא
.תולעה ןמ יצח לש ןוכסיח התיה האצותה .תליאב הלפתהה טקיורפב רבודמ ;זרכמב

:ןוטלשל הדובעה תגלפמ תיילע רחאל ,1992 תנשב היה אישה

.הנשב ק"מ ןוילימ 80 לש ףקיהב םימ לש הלפתה תדיחיב לופיטה קספוה *

.העקבב יחרזמ םימ-ליבומ ןונכתב לופיטה קספוה *

900 -מ תואלקחל םימה תובצקה תא הלעהו רזח ,רוצ בקעי ,זאד תואלקחה רש *
ימב םירדה לש היקשה לעפמ לע זירכה אוה .ןוילימ 1400 -ל הנשל ק"מ ןוילימ
םהו ,רתויב םיבוטה םיאנתב ףא םיילכלכ ויה אל םירדהה רשאכ תאז .בגנב םיחלוק
תא וסרה םיחלוקה .םיחלוק ימב היקשהב םיזוחא תורשע לש םילובי תדירימ ולבס
לש םריחמכ היה בגנב םירדהה תייקשהל םיחלוק ימ ק"מ ריחמ - ףוסבלו .תועקרקה
ויה אל לבא ,םיריפש םימ וררחושי םיחלוקה ימ תרומתש חטבוה !םילפתומ םי ימ
ביחרהל אלא םייקה תא תוקשהל אב אל רוצ בקעי לש לעפמהו ,הרמהל םיריפש םימ
.היקשהה יחטש תא

.ךכ רחא םג וכשמנ הלאכ םישעמ ירעצל

דרשמ ידיב ךמתנו הלשממה שאר דרשמ תמזויב לחהש ,היכרותמ םימ אוביי עצבמ
"םימה יחמומ"ל עירפה אל ללכ רבדה לבא .שארמ םיעודי תונורסחב הקול ,ץוחה
.הלשממה ידרשמב

?םנמאה ,םיחלוקב שומיש

לש העובק הקפסא .תואלקחל הלואגכ םיבר ידי לע גצומ םיחלוקב שומישה ןורתפ
הארמ הטושפ תיעוצקמ הניחב ?םנמאה .תואלקחה םויק תא הרואכל חיטבת םיחלוק
םייתשה ;תויולת יתלב תוביס עשת ךכל שי .הרומג תלוויא איה וז הרימאש
יפלא תואמ םוהתה ימל רידחמ בויבה ,תישאר .עירכמ לקשמ תולעב ןה תונושארה
המל םתוא ךפוהש ,םויכ לבוקמה לופיטה רחאל םג תאז .םינוש םיחלמ לש תונוט
ויהי ונידכנ וא ונידלי - !םימה תורוקמ לוסיחל איבי רבדה .םיחלוק יורקש
.םימב שמתשהל ולכויש ינפל םיחלמה תא איצוהל ידכ בר ןוממ עיקשהל םיבייח
תא איצוהל הברהב לוז םירקמה לש עירכמה בורבש יטמתמ ןפואב חיכוהל רשפא
ימל ולחלחש רחאל ,ןכמ רחאל אלו היקשהל םהב םישמתשמש ינפל םיחלוקהמ םיחלמה
תואמב דדמנ םיחלוקב היקשה ללגב וניאצאצ לע םיליטמ ונאש סנקה .םוהתה
םיחלוקה ימ תא ליפתהל אלא הרירב ונל ןיא ,ןכבו .הנשב םירלוד ינוילימ
.תאז תושעל םיבייח ונא .תניוצמ תוכיאב הייתש ימל םתוא ךופהלו

-ל תחא ינוריע שומישל הרבעהל םג םישמשמ תואלקחב םיריפשה םימהש רמול בושח
םיריפש םימ ןיא תואלקחב םא .הנימא הקפסא חיטבהל ידכ תאזו ,ךרעב םינש 10
םי ימ לש הלפתה ןקתמב התוא ףילחהל ךירצו וז הטישב שמתשהל תורשפא ןיא
.םינש 10 -ל תחא לעפוישו לטב םינש 9 דומעיש

היהנש ךכל םרוג תואלקחהמ םיריפשה םימה תליטנו תואלקחב םיחלוקב שומישה
ךותמ 9 לטב דומעיש הלפתה ןקתימב םירלוד 3 הזכ ק"מ לכ תרומת עיקשהל םיבייח
הנשב קר םימ וב רציינו ןקתמה תא קזחתל ךרטצנ וללה םינשה עשת לכב .םינש 10
םימרות ונאש םיחלוק ימ ק"מ לכל רלוד 5 -ל בורק לש העקשה יהוז .תירישעה
יצחמ הלעמלב תדמאנה ,בויב-ימ ק"מ לכל תפסונ האצוה יהוז .הנשל תואלקחל
.ילכלכ ןויגיה לכ רסח השעמל תואלקחל םיחלוקה ימ תרבעה תא ךפוה הז .רלוד

היקשהל םיחלוקב שומיש דגנ ץרחנ ןפואב עירכהל ידכ וללה תוביסה יתשב יד
:ךכל תופסונ תוביס שי ךא .תואלקחב

.םילוביה תא דואמ םיתיחפמ םיחלוקה ימ *

לש ילכלכ םודיק םיענומו ,םירתומה םילודיגה יגוס תא םיליבגמ םיחלוקה ימ *
.תואלקחה

.לארשיב תועקרקה תא םיסרוה םיחלוקה ימ *

.חמוצל תולחמ םימרוג םיחלוקה ימ *

.םדא-ינבל תולחמ םימרוג םיחלוקה ימ *

ימ תלפתהמ רתוי הרקי בור יפ לע ,דואמ הרקי איה היקשהל םיחלוקה תנקתה *
ןוניס ןקתמ ,ץיקל ףרוחמ הריגאל יליע רגאמ ,הלבוה רוניצ :תללוכ תולעה .םי
תולעב םיחלוק ימב היקשה ינקתמב יתלקתנ בגנב .דחוימ הרלכה ןקתמ ,דחוימ
.םימ תלפתה תולעל ההז ,ק"מל םילקש 3 -ל הבורק

תבייחמש החלמהלו תורקייתהל ,תודאתהב םימ דספהל תמרוג םיחלוקה תריגא *
.היקשהה תרבגה

ןמזמ ,יואר יעוצקמ ןויד םייקתמ היה ול ,קימעמ ןונכת היה ולש קפס ןיא
תעמשנ ,לבא .ריוואב הדאתמ היה הייתש ימ תוכיאב אלש םיחלוקב היקשהה ןויער
:וא) חכוש ךכ ןעוטש ימ .םיחלוקמ ורצויש הייתש ימ לבקי אל רוביצה - הנעט
תא ורבע אלש - םיחלוק ימ ק"מ 1 םיתוש ונאש םוהתה ימב שי םויכ רבכש (חיכשמ
ונל שיש המ הז ,ןכ !םשג ימ ק"מ העברא-השולש לכ לע - עצומה ףסונה רוהיטה
תמאב םישמשמש םימ דואמ טעמ שיש ריכזהל חרוט אל םג אוה !םויה תוסוכב
.תונושו תובר תורטמל הייתש ימל וכפהש םיחלוקב שמתשהל רשפא .הייתשל

תוביסה השעמל ;'םלח'ל וא 'םודס'ל תלוויאה תועפות תא סחייל איה הייטנה
תומשאה ךירצמ וניא ןהמ לודג קלח לש ןוקית .תוכבוסמו תונווגמ רתוי הברה
תקולח תא ןוחבל שי .םינוקית םהב סינכהלו םיכילהתה תא ןיבהל ךירצ ;תוישיא
שי .םידיקפת יאלמממ תויעוצקמ תושירד ריבגהל שי .תוירחאה ימוחתו תויוכמסה
שי .םינוש םיפוג לש תושירדו םינמז םואית שיש אדוולו הדובע יכילהת חסנל
,םילוקישה תוכרעמב בושמ חיטבהל שי .ילאנויצרו חותפ ,יעוצקמ ןויד חיטבהל
םירבד ליחתהל ןוצר יא ,תועטב תודוהל תלוכי רסוח ,תוישיא תויציבמא לרטנלו
דומיל ינפמ לושכמ תווהמה ,תויגולוכיספו תוינוגרא ,תובר תויעב דועו ,שדחמ
.ןויסנהמ

.לשמכ - םימה


םלתשה ,ןוינכטה רגוב םימ-סדנהמ אוה יקסבלסז ןד 'פורפ :רמאמה רבחמ תודוא
םימה ביצנ ,היגרנאה דרשמ לש ישאר ןעדמ רבעשל .ב"הראב עקרקה לש הקיסיפב
.ןוינכטב תיאלקח הסדנה לש הטלוקפה ןקידו

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ