םימ לש הידגרטסא
רקב רינ `רד :תאמ
.22-19 םידומע ,(2001 טסוגוא) ,50 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

םימ לש הידגרטסא

:יללכ עקרו אובמ .1

בקע ,תאז .רתוי םיהובג םיריחמ דימת ומלשי םיינע םישנאש תנעוטה הרמיא הנשי
תוולל םיכירצ םה ןכלו רבשמ ןמזל תונוכסח רוגאל תורשפא םהל ןיאש הדבועה
םיאנתב ןבומכו הרירב ןיא רבכשכ ןורחאה עגרב תאז ושעי םה ללכ-ךרדבו ,םיפסכ
םהישעמ תא הנובתב ולכלכיש בושח - הלאכ םישנא אקווד ,ןכל .רתויב םיעורגה
.דיתעל םג וטיביו

רימחמו ךלוה בצמהש המודו (םיריפש) םימב היינע הנידמ איה לארשי תנידמ
יבאשמל עגונב תילוהינ היעב ןיא תירבדמ הנידמב .ידיתעה םיעקשמה רטשמ תניחבמ
םלוא ,םימ םנשי רשאכ הליחתמ היעבה .םתוא תונקל וא רוצייל טושפ ךירצ .םימה
ןונכת .קשמב תויעבה ןורתפל עגונב יטירק םרוג הווהמ םתאצקהש תאזכ תומכב
ותואמ לידבהל ,םלוא ."םיינע" ומכ גהנתהל ונתיאמ עונמל לוכי ןובנ יגטרטסא
רוביצה ללכל תכיישה תירוביצה הפוקהמ עיגמ רשא ףסכ הלוע העטומ ןונכת ,ינע
רתוי ףא הדבכ תועמשמ ןונכתה תובישחל שי ,ןכל .דחא ףא לש יטרפ שוכר וניאו
.דבלב ומצעל עגונב והשלכ טרפ לש וישעממ

שקבמ ינא ,םימה יסדנהמ תדוגא לש יעוצקמה תעה בתכל בתכנ הז רצק רמאמו תויה
לוהינב תויגטרטסאה יתשל עגונב תילכלכה השיגה תדוקנ תא תאז המבב שיגדהל
SUPPLY) םיעציה לוהינו (DEMAND MANAGEMENT) םישוקיב לוהינ ,םימ יבאשמ
.(MANAGEMENT

:תוילאיווירט תורימא המכב ליחתנ
.סנכנש הממ רתוי בואשל רשפא יא ןמז ךרואל *
וא םיהובג םיסלפממ) תונוש תויולעב עצבתהל הלוכי (עצוממב) תנזואמ הביאש *
.(םיכומנ
ידי-לע וא םישוקיבה םוצמיצ ידי-לע וא רתפיהל םילוכי םימל שוקיב יפדוע *
.עציהה תבחרה

ךכמ ליחתנ .תשרדנה תוינידמה גוס תא ריאהלו תוסנל לוכי ילכלכ חותינ
.תיגול תועטב הרוקמ (עציהה תבחרה וא) הלפתהה ידגנתמ לע תפרוגה תולפנתההש
עתפל התלגתהש ןוויכמ אל העשה "וצ" התשענ (םימ אוביי וא) הלפתה ,יתנעטל
עלקנ רשא "ינע" ותוא לש בצמל ונעגהש ןוויכמ טושפ אלא ,הלש תילכלכה תויאדכה
התע ןכלו םימ לש תוברזרב רוסחמל ונתוא ואיבה תרוצב תונש רפסמ .הרורצ הרצל
םינש המכ ינפל .ינוריעה רוטקסל םימה תקפסא תונימא לומ תדמוע עציהה תלדגה
.אל יתעדל ?ידמ רחואמ בצמה םאה .ןיחלשה יחטש םוצמיצ לומ עציהה תלדגה הדמע
לש תיסחיה תויאדכה תאו ופקיה תא לוקשל שי ןיידע הלפתה לע טלחוהש רחאל םג
תאז הביטנרטלאש ןכתייש תורמל) רבשמה תא רובעל ידכ הרצק הפוקתל םימ אוביי
המ לע חוכיו ,ןכל .םינושארה הלפתהה ינקתימ תמקה תמדקה תמועל (רתוי הרקי
ינוניבה ןמזל תונורתפל יטנוולר אלא רקיעו ללכ רתוימ וניא םימה רבשמל איבהש
אוה םימ לש ףסונ רוצייש רורב ךוראה חווטבו ונדספה רבכ רצקה ןמזה תא)
.(תילכלכ הניחבמ םג יוצרה ןורתפה

םיבשומ םימב לופיט :גרדימב עצבל שי עציהה תלדגה תא וליפאש ,ןכ ומכ שיגדנ
היעב תאז .םיאלקחל םירעה ןיב םרוחמיתל עגונב תועד ךורכ םלוא רתוי לוז
ףא תומייק תוידסומ תויעב .(הז רמאמ תורטממ גרוחה) ןורתיפ תשרודה תידסומ
ןיבל םיאלקחה ןיב םימ תויוכזב רחסמל תכרעמ תמקה ,המגודל .םישוקיבה דצב
רתוי הלוזכ תולגתהל איה ףא הלוכי הלשממה וא/ו ריעה ןיבל םיאלקחה ןיבו םמצע
.םתלפתה וא םימ אוביי ןוגכ ילנויצנוונוק עציה תלדגה תונורתפמ

רוזחל קירל למע הז היהיש המוד ,םימ ישנא םלוככ םבור םה רמאמה יארוקו תויה
,ךכיפל .רמאמה תרטמ ףא תאז ןיא .םישוקיבה יגוסו םימ לש עציהה תורוקמ לע
.ילכלכה חותינה םע דבב דב ונתניי םירפסמה

םימל עציהו שוקיב לש ילכלכ לדומ .2

סחייתהל ןתינ .תפסונ םימ תדיחיל הקפהה תולע תא תראתמ םימה עציה תמוקע
ואלו רצומ לכל ןוכנ הז רבד .והשלכ ריחמב קפוסת רשא םימה תומככ םג המוקעל
ןתינ דחא דצמ .םימל שוקיבה תמוקעל ףא סחייתהל ןתינ הרוצ התואב .םימל אקווד
ןכומ המכ הנממ דומלל ןתינ ינש דצמו ןותנ ריחמב ושכריי םימ המכ הנממ דומלל
תולוע עציה תומוקע ללכ-ךרדבו תויה .תפסונ םימ תדיחי רובעב םלשל םימה שמתשמ
הלוע :ךכ תאז שרפל ןתינ ,ןימיל לאמשמ תודרוי שוקיב תומוקעו ןימיל לאמשמ
םלשל םינכומ םישנאש ןמזב וב (התמדוקל סחיב) תפסונ םימ תדיחי קפסל רתוי
.(התמדוקל סחיב - ןכ םג) הרובעב תוחפ

ךכ ,לקשמ יוושב ןזאתהל תבייח עציהו שוקיבמ תבכרומה תכרעמ ןמז ךרואל
תומכה ןיב יכרע-דח רשק שיו תויה .תעצומה תומכל הווש היהת תשקובמה תומכהש
הווש שוקיבה וב רשא דחא ריחמ םייקש ךכמ עבונ ,ריחמל תעצומהו תשקובמה
תועמשמ שי לקשמה יווש ריחמל םלוא .לקשמה יווש ריחמ ארקנ הז ריחמ .עציהל
רצוי קר אל לקשמה יווש ריחמ :תילכלכ הניחבמ תיטירקה איה יתעדל רשא תפסונ
,הז ריחמבש ןוויכמ תאז .הליעי הרוצב השענ הזה ןוזיאהש אלא תויומכב ןוזיא
לש תילושה תולעל קוידב הווש תילושה םימה תדיחי רובע םלשל םישנא לש תונוכנה
םינפומ תויהל םימל םורגי לקשמה יווש תומכל רבעמ םימ רוציי לכ .התקפסא
.וללה תופסונה תודיחיה רוציי לש הקפהה תולע תא םלשל םילוכי םניאש םישומישל

לש םתנעט דוסיב חנומה הז אוה ("המלענה דיה ןורקע" םיתעל יורקה) הז ןורקיע
(רחא רצומ לכ וא) םימה ךכ קר .ריחמה תא עובקל קושה תוחוכל תתל שיש םינלכלכ
ורצווייו ,רתויב הובגה םוכסה תא םהילע םלשל םינכומ רשא םישומישל ונפוי
ןיב ינורקע לדבה ןיאש שיגדהל ינוצרב .רתויב םילוזה רוצייה יכילהת ידי-לע
.רוציי םרוגכ םימ תכירצ תמועל (תיתיב לשמל) תיפוס הכירצל םימ ישומיש

ןיבל םימה עציה ןיב לקשמה יווש תא הז טושפ לדומ ידי-לע אופא קודבנ
.שוקיבב ךישמנו עציההמ ליחתנ .שוקיבה

םימה עציה

עצוממב לארשיב הנימזה תומכה .םיריפשה םימה עציה לע רבדל ינוצרבש ןבומכ
םימ לש ק"ממ 270 -כ ףיסוהל שי תאז תומכל םלואו ,ק"ממ 1,550 -כ הניה יתנש
םיילנויצנוונוק םימ תקפה תולעמ וליפא הכומנ םתבשה תולע רשא םיבשומ
םיבייוחמ היהנש וא םולש ימכסה י"פע קפסל םיבייוחמ ונאש םיממ יתמלעתה)
1.30 לש תעצוממ הקפה תולעב הנימזה תומכהש רמול ןתינ ,ךכיפל .(דיתעב םקפסל
ךסב םיחילמ תוראבב לופיט דוע ףיסוהל ןתינ ךכל .ק"ממ 1,830 -כ איה ק"מל ח"ש
ח"ש 1.6 לש תולעב ק"ממ 80 ךסב תוראב בויטו ק"מל ח"ש 1.5 לש תולעב ק"ממ 100
תלפתהל המיאתמ רשא תאז איהו ק"מל ח"ש 3 הבוגב איה האבה תולעה תגרדמ .ק"מל
קיודמ ןפואב הלייכל ןתינו הרקיעב תיגוגדפ איה המוקעה תיינבש שיגדא .םימ
.ןורתפה ןפוא תא הנשמ הז ןיא םלוא ,רתוי

םימל שוקיבה

שוקיבה ןלהל) תוימוקמה תויושרהו תיבה יקשמ שוקיבמ בכרומ םימל שוקיבה
םוקמה ןאכ .תואלקחבו היישעתב רוציי ימרוגכ םימל םישוקיבה ןמו (ינוריעה
םיחל לודיג יתב רקיעבו עבט תורומשל םימ תאצקה לש ילכלכ חותינ ןיאש שיגדהל
.יתיראש ןכרצכו תילמינימ הקפסא תמרל רבעמ

יכ איה החנהה .הלש הסנכהה תמרו הייסולכואה לדוגמ רזגנ תיבה יקשמל שוקיבה
ונחנה .הייסולכואה לודיגב יולת אלא ריחמב יולת יתלב אוה תיבה יקשמ שוקיב
לודיג 2%) הנש לכב 3% עצוממב אוה הייסולכואה לש יתנשה לודיגה רועיש יכ
לע ילכלכה ח"ודה ינותנ יפ לע .(שפנל הכירצב לודיג 1% -ל ףסונב ןיסולכוא
.ק"מלמ 669 לע 1999 תנשב תיבה יקשמ תכורצת הדמע 1999 תנשל רפכהו תואלקחה
תדמוע איה יכ אצמנ 2000 תנשל תיבה יקשמ תכורצת תא ליעל רבסהה י"פע בשחנ םא
(689-690=1.03*669 :וניה בושיחה) .ק"מלמ 689 לע

-ב לדג אוה יכ חיננ ונא ךא םינשה ךרואל ריחמב יולת וניא יתיישעתה שוקיבה
,רוזחמב היישעתה ידי-לע םימב ןוכסיחה לשב וז הקזח החנה חינהל ןתינ .1%
הכומנ הב םימה תכורצת רשא עדיה תריתע היישעתב היילעו ,םיחילמ םימב שומיש
143 לע דמוע 1999 רפכהו תואלקחה לע ילכלכ ח"ודה יפל יתיישעתה שוקיבה .דואמ
.1 הלבטב םינותנ 2040 תנשל דע ולא םירוטקס ינשל הכירצ ינותנ .הנשב ק"מלמ

רפסמב ונרזענ יאלקחה שוקיבה תא דומאל ידכ .םימה ריחמב יולת יאלקחה שוקיבה
רוטקסב םימל שוקיבה ינייפאמ תא דומאל ןיפיקעב וא ןירשימב וסינ רשא םירקחמ
תואלקחה יפנע תקופתל םימה תמורת לע תססובמ שוקיבה ןדמואל השיגה .יאלקחה
םהב םימה תומכב היולת לודיג לכ לש עקרק תדיחי לכ לש הקופתה .םינושה
גוס לע ןכלו לודיג לכ לש תשקובמה תומכה לע עיפשי םימה ריחמש דועב ,םישמתשמ
הביצי ראשית תואלקחל םימל שוקיבה תמוקעש איה החנהה .ולדוגיש םילודיגה
תונוש תויושימג םע םלוא ,שימג ריחמל סחיב םימל שוקיבהש ןכו ,ןמז ךרואל
.םיריחמב

איה $0.25 -מ םיכומנה םיריחמב שוקיבה תושימגש תוארמ חותינה תואצות
$0.25 םיריחמה ןיב .הדש ילודיג רובע םימל שוקיב תראתמ איהו (1-) תיתדיחי
רובע םימל שוקיבה תא תראתמ איהו ,(0.5-) איה שוקיבה תושימג ק"מל $0.5 -ל
חווטו ,(0.25-) איה שוקיבה תושימג ,םימ ק"מל $0.5 ריחמ לעמ .תוקרי ילודיג
.תוריפו םיחרפ ,רתוי םינידע תוקרי ילודיג רובע םימל שוקיבה תא ראתמ הז

תדימאל סיסב תווהל םילוכי הכירצהו ריחמה ינותנ םע םיבלושמה תושימגה ינותנ
:םינושה ויעטקמב שוקיבה

:ידי-לע הנותנ היצקנופה ק"מל $0.25 לש םימ ריחמ דע לש חווטב

Q=296/P

ןאכמו 0.5 הניה טלחומה הכרעב שוקיבה תושימג $0.25 - $0.5 םיריחמה חווטב
:שוקיבה תאוושמ תא לבקנ

Q=2020.4 - 3345*P

:ידי-לע הנותנ האוושמה ק"מל $0.5 -מ הובג םימ ריחמ לש חווטבו

(Q=0.275 * 1264)1.25-0.5P
וא
(Q=347/6) * 1.25-0.5P

לבקל ידכב ,ןכל .עובקכ חנוה שוקיבה םייאלקח-אלה םירוטקסל עגונבש בל םישנו
םיכרצל תשקובמה תומכל תועובקה תויומכה תא רבחל שי ,םימל תללוכ שוקיב תמוקע
.םייאלקח

(ק"ממב) תורחבנ םינשל היישעתו ריעל םימ תכירצ תיזחת :1 הלבט
2040 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2005 2000 הנש
2251 1941 1675 1442 1246 1075 927 800 690 תיב יקשמ
213 202 193 183 174 166 158 150 143 היישעת

שוקיב תומוקע עברא םיראותמ רויצב .1 רויצב םיראותמ עציההו שוקיבה ינותנ
שוקיבה תמוקע תא ראתמ 2 רפסמ רויצ .2030 -ו 2000 ,2010 ,2025 םינשל
.ק"מ/ח"ש 1.2 -ו ,0.8 :ריחמ יווק השולשו דבלב תיאלקחה

םאש ןיחבהל ןתינ ,תישאר .םיפרגה ינשב תוננובתהמ םירבד רפסמב ןיחבהל ןתינ
ירה ,ק"מל ח"ש 1.30 הבוגב םויכ תעצוממה הקפהה תולע יפל םירחמותמ ויה םימה
םינפומ ויה םכותמ ק"ממ 592 רשאכ ק"ממ 1,424 קר היה םימל ללוכה שוקיבהש
ךרוצ הז רוטקס ח"ש 0.98 לע דמוע תואלקחל םימה ריחמו תויה .יאלקחה רוטקסל
ותכירצ ,בוריקב ח"ש 0.9 לש ריחמב ,הנורחאה ריחמה תאלעה ינפל וליאו ,695
.ק"ממ 1921 ךסב םימל שוקיב כ"הסו ק"ממ 1,088 התייה

עובק היה םימה ריחמ ול ,ןאכ םג .2010 תנשל שוקיבה תמוקעב התע ןנובתנ
הכירצה ךס .ק"ממ 1,830 תלבגימ תא םירבוע ונייה אל ק"מל ח"ש 1.3 לש הבוגב
אלה םירוטקסב היה ורוקמ שוקיבב לודיגה לכ רשאכ ק"ממ 1,676 לע דמוע היה
ק"מל ח"ש 1.3 לש ריחמב ללוכה שוקיבה .2025 -ב הנתשמ בצמה םלוא .םייאלקח
ןיבל יפרצימה שוקיבה תמוקע ןיב שגפמה תדוקנש בל םישנ .ק"ממ 2,219 לע דמוע
תיטירק הניה תאז הדוקנ .עציהה תמוקע לש יכנאה קלחב תלבקתמ עציהה תמוקע
ועמשמ יכנאה קלחב ךותיח .עציה לוהינ ןיבל םישוקיב לוהינ ןיבש לדבהה תנבהל
םימ לש רוציי תטישל רובעל ילכלכ םעט ןיא :תורחא םילימב .םישוקיב לוהינ
קר וניה תפסונ םימ תדיחי התוא לש ילכלכה ךרעה רשאכ ק"מל ח"ש 3 לש תולעב
.ק"מל ח"ש 1.8

ןכאש תוארל ןתינ ןאכ .2030 תנשל תיפרצימה שוקיבה תמוקע לע טיבנ ,ףוסבל
תיפרצימה שוקיבה תמוקע הב רשא תקייודמה הנשה .הלפתהל תילכלכ תויאדכ תמייק
לוהינ פ"ע ףידע עציה לוהינ תאז הנשמ לחה .2026 איה יפרצימה עציהה תא תכתוח
.םישוקיב

תוינידמ ןיא 2025 תנשב ,המגודל .םיירפסמה תוינידמב רויצב ןיחבהל ףא ןתינ
בויטו םיחילמ םימב לופיט לש םלוא עציה תוינידמ םג אלא דבלב שוקיב לוהינ
גרדימ יפל עציהה תמוקע הלעמב םימדקתמ דציכ האנ הרוצב שיחממ ףא רבדה .תוראב
לכל הוושו ילאיר היה םימה ריחמ ול ,השעמל .ההובגל הכומנהמ :תויולעה
הנשה) 2015 תנשל ריחמה תאלעה תליחת דעומ תא ללכב תוחדל ןתינ היה םישומישה
תנשל הלפתהה דעומ תליחת תאו (ק"ממ 1,830 -ל הווש יפרצימה שוקיבה הב רשא
.2026

וניא אוה ,םירוטקסה לכל דיחא םימ ריחמ הפוכ הז לדומש ןמזב ובש ,ןאכ שיגדנ
קחרמ ילדבה תחקל רומא טרופמ לדומ ,ךפיהל .םירוזא הלכל ההז םימ ריחמ בייחמ
.םאתהב םרחמתלו ןובשחב

רוטקסה תניחבמ דספהה .2 רויצמ לבקתהל תולוכי יאלקחה רוטקסה לע תועפשה
הקופתה דספהו םימה תומכב םוצמצה לש העפשהה (1) :םיינשל קלחתהל לוכי יאלקחה
-מ תירשפא ריחמ תיילע ,המגודל .םיכרצנה םימה לע ריחמה תיילע (2) ךכמ עבונה
-מ םייאלקח םישומישל םימה תומכב םוצמיצל תמרוג ק"מל ח"ש 1.3 -ל ק"מל ח"ש 1
15 הבוגב םיאלקחל יפסכ קזנ איה םוצמיצה תועמשמ .ק"ממ 592 -ל ק"ממ 695
.התע םיכרוצ םהש ק"ממ 592 לע ח"ש 0.3 םלשל םירומא םה ףסונב .ח"ש ןוילימ
177 -הש בל םישנ םלואו .ח"ש ןוילימ 192 כ"הסבו ח"ש ןוילימ 177 ונייהד
תיאלקח הכירצ חיטבהל םילוכי ונייה ול השעמל .תילאיר תולע םניא ח"ש ןוילימ
ןוילימ 15 איה תילאירה תולעה .םניחב וליפא םקפסל ןתינ היה ,ק"ממ 592 הבוגב
תוחפ ח"ש 3 .הלפתה לש תיביטנרטלאה תולעה דגנכ לקשיהל הרומא תאזו דבלב ח"ש
םלוכ רשא ח"ש ןוילימ 206 ונייהד ,ק"ממ 103 -ל םימה לש הקופתה ךרע ח"ש 1
.תילאיר תולעכ םיבשחנ

בל םישנ .יאדווב ?םתסנכהב תאז העיגפ לע םיאלקחה תא תוצפל ןתינ היה םאה
לש הכירצו ק"מל ח"ש 1.3 לש ריחמ יאנתב יאלקחה רוטקסב ורוקמש ןוידפהש ךכל
ח"ש ןוילימ 177 -ב דמאנ תואלקחל ללוכה קזנה .ח"ש ןוילימ 770 איה ק"ממ 592
םינושאר 23% :תוגרדמ יתשב תואלקחל םימה תא רחמתל המגודל ןתינ .23% ונייהד
םלוא ספאמ הובג יתלחתה ריחמ עובקל ןיפוליחל וא .אלמ ריחמב ראשהו םניחב
רוכמל םיאלקחל ןתינ היה ול ןיפולחל .23% -ל רבעמ לא ריחמה תגרדמ תא חוורל
דוע לש םתריכמ תויאדכ הלוע ךכ הלוע לקשמה יווש ריחמש לככש ירה םימ םתוא תא
תופולחה יתש ןיב לדבהה .ולא םיריחמ םלשל םינכומ רשא םירוטקסב םימ תודיחי
םה ולא היינשב וליאו יוציפה תואצוהב םיאשונש םה סמה ימלשמ הנושארבש אוה
.םייאלקח-אלה םינכרצה

.ק"מל ח"ש 2 הניה תאז תוינידמל תילאירה תולעהש ךכל בל םישל יאדכ ,ףוסבל
ירה הז םוכס רבוע וא ברקתמ ןכרע רשא תופסונ תועפשה שי ןיחלש תואלקחל םאב
הלאש תאז הרקמ לכב .בצמה והז ןכאש ןימאהל השק םלואו הלפתהב םעט שיש
דעומה תא םידקהל תולוכי ולא תולעותל תוהובג תואצות .ידיתע רקחמל תניינעמ
שוקיבהש תיגוגדפה החנהה יונישש שיגדנ ,ךדיאמ .הלפתהה תליחתל ילמיטפואה
תליחת דעומב הייחד לע עיבצהל לוכי ןיטולחל חישק וניה םייאלקח-אל םיכרצל
.הלפתהה

:תונקסמו םוכיס .3

םישוקיב לוהינל עציה לוהינ ןיב לדבהה תא תוארהל יתיסינ הז רצק רמאמב
ךרדה לע טילחהל ידכב םימה קושב לקשמה יווש ריחמב שמתשהל ןתינ דציכו
ידמ ךומנ ריחמ .ידמ הרצק איהש הכימשל המוד תיביטנרטלא ךרד לכ .תפדעומה
אלש עציהה תלדגה .םויה ול םידע ונאש םימה רבשמל תורישי םרוג יאלקחה רוטקסל
םאה .רמאמב םגדוהש יפכ ,םילקש ינוילימ תואמל עיגהל הלוכי איה ףא ךרוצל
ישומיש ךרוצל םתוצקהל אוה םילקש ינוילימ םתואב םויכ רתויב ןובנה שומישה
תאז ריאשא םלוא ,קפסב ינא ?םתקפה תולעמ שילש ישוקב םלשל םילוכי רשא םימ
.ארוקל החותפ הלאשכ

תרשמה הזככ אלו ללוכ ןפואב םימה רוטקס תא תוארל םירומא םימ יסדנהמ
הרומא אלש תאזככ םימה תייעב תא תוארל םיסנמ םינלכלכ .םיפדעומ םירזגימ
לבקלו לואשל םיאכז הנידמה יחרזא וליאו .םיטקיורפ תיינב ידי-לע קר רתפיהל
?םימלשמ םהש םיסימ יפסכ םתוא םיכלוה ןאל :הלאשל הרורב הבושת

דעומ תמדקהל רבד לש ופוסב הארנכ איבת םויה ונינפב תדמועה םימה תייעב
תוליעפ ,ךפיהל .וקדצ הלפתהה ידדצמש רמוא רבדה ןיא םלוא .הלפתהה תליחת
תורמל העורג תוחפה הרירבה איה םויה הלפתהש ךכל האיבה םימה קשמ יטינרבק
הרומאש הלאשה .ולאכ םיבצמל םיעיגמ דימת םיינע םישנא םלוא .הברה התולע
שולשב םיעקשמ טועימ בקע קר םאה ?םימב םיינע תויהל ונעגה דציכ :איה לאשיהל
.לבחו ,הדיחיה הביסה הנניא תאז חטבל לבא ,ילוא ?תונורחאה םינשה
 


 


,הביבסו עבט יבאשמ רקחל זכרמה - רקב רינ ר"ד :רמאמה רבחמ תודוא
סיריאל הדומ ינא" :יח-לת תללכמב לוהינו הלכלכל גוחה שארו הפיח תטיסרבינוא
."הז רמאמ תביתכבו רקחמב הרזעה לע באקע תיביבאו ףסוי
nbecker@econ.haifa.ac.ilהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ