תריצי - הלש תווקיהה ןגאו תרניכה רוטינ
ירקיע םימ רוקמ שמשמה םגא לועפתל סיסבה
יקסניבוד יבצ `פורפ , רזל זעוב `רד , רימש ירוא `פורפ , לקרמ ןורוד `רד :תאמ
.30-26 םידומע ,(2001 טסוגוא) ,50 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

ירקיע םימ רוקמ שמשמה םגא לועפתל סיסבה תריצי - הלש תווקיהה ןגאו תרניכה רוטינ

תקפהל ירקיע רוקמכ תשמשמ ךכ םושמו לארשיב דיחיה קותמה םגאה הניה תרניכה
.ק"מלמ 750 -כ לש ילועפת רגוא םע ק"מלמ 4,300 -כ םגאה חפנ .םיריפש םימ
חטש .תווקיהה ןגאל זוקינ סיסבכו ירחסמ גידל ,טיקו תורייתל םג שמשמ םגאה
ראשהו לארשי ךותב 2,070 םכותמ ,ר"מק 2,730 וניה תרניכה לש תווקיהה ןגא
25 -ב שפנ ףלא 200 -כ לש העובק הייסולכוא תווקיהה ןגאב .הירוסבו ןונבלב
תוירוזא תוצעומ שש ,(הירבטו תפצ ,הנומש-תיירק) םירע שולש ,תוימוקמ תויושר
ילודיג ,םיעטמ) יאלקח ורקיעב וניה תווקיהה ןגא יפוא .תוימוקמ תוצעומ 16 -ו
תיאלקחהו תישונאה תוליעפה .(הערמ יחטשו תותפר ,םילרופו םיגד תוכירב ,הדש
םימה תוכיא לע םויא םיווהמו תרניכל םיירקיעה םוהיזה תורוקמ תא םיווהמ
.הייתשל הנממ םיקפומה

תומכ תעיבקל תוקידבהו תודידמה ךרעמ וניה תווקיהה ןגאו תרניכה רוטינ
לע חוודל ,םהב םימה תוכיא תא רמשל ויתורטמ רשא ןגאבו םגאב םימה תוכיאו
לש םזוכירב תומגמ וא םייוניש לע עירתהל ,ןותנ ןמז לכב "ןגאהו םדאה בצמ"
תוטלחה תלבקל עדי סיסב רציילו ,םימה תוכיא לע םיעיפשמה םינוש םיביכרמ
,תרניכה סלפמ תעיבק ןניה תוירשפאה תוילועפתה תוטלחהה .ןגאבו םגאב תוילועפת
וא םגאה לא םינוש םימ תורוקמ תייטה ,םינוש םיגד ינימ לש סולכיאו לוליד
ןגאב םינוש םירוזא לש הפצה וא שובייו ,בויבב לופיט ינקתמ תמקה ,ונממ
.תווקיהה

,םיילקיסיפ םירטמרפ לש הדידמו םוגיד לע ססובמ ןגאבו םגאב רוטינה ךרעמ
םוגיד תוטישבו םיעובק ןמז יחוורמב ,תועובק תונחתב םייגולויבו םיימיכ
,H-ו ,A ,G ,D ,K) תועובק םוגיד תונחת שמח תומייק םגאב .תועובק הזילנאו
רשג ,סאינב ,ןד) תועובק תונחת 14 תומייק תווקיהה ןגאב וליאו (1 רויא
,םישושמ ,קירא רשג ,קקפה רשג ,ףסוי רשג ,ךורב ןייעמ רשג - ינאבצח ,סאינב
םניה םידדמנה םירטמרפה .(1 רויא ,ךומריו ןומלצ ,דומע ,ךמס תוילד ,הידוהי
יסמוע תכרעה לע ססובמ רוטינה תווקיהה ןגאב .1 'סמ הלבטב םיעיפומו םיבר
חפנב םימב ימיכה ביכרמה זוכיר תלפכה ידי לע תעצבתמה םימב םיימיכה םירמוחה
.רוטינה תנחתב רבועה םימה

.םימה קוח ףקותמ הב םימה תוכיא תרימשו תרניכה לועפתל יארחא םימה ביצנ
ךרד תרניכהמ םיקפומה םימה לש ירקיעה קלחה תא קפסל תיארחא "תורוקמ" תרבח
תוליעפה לע חוקיפל תיארחא תרניכה תלהנימ .םינכרצל תורישיו יצרא ליבומה
י"ע עצובמ תרניכב רוטינה .(2 רויא) תרניכה יפוחבו תווקיהה ןגאב תיחרזאה
ןגא 'חי י"ע תווקיהה ןגאבו ,לארשיל םימגאו םימי רקחלש תרניכה רקחל הדבעמה
םידדמנ תווקיהה ןגא ילחנב םימה תונופטשו תרניכה סלפמ ."תורוקמ" לש תווקיהה
תדבעמ י"ע םירטונמ הלוחה טקיורפו הרבדהה ירמוחו יגולורדיהה תורישה י"ע
.ל"גימ

1998 -ב תווקיהה ןגאבו תרניכב רוטינה יוגיה תווצ תא םיקה םימה ביצנ
תולועפ תא רקבלו זכרל תנמ לע ,1995-1997 םינשב תונוש תורוקיבמ האצותכ
:םניה יוגיהה תווצ ידיקפת .םינושה רוטינה יפוגב תועצבתמה תונושה רוטינה
ןיב היצרגטניאה תחטבה ,רוטינה תואצות לש חווידו הרקב ,ןונכתל םזינכמ תריצי
תחנה ,רוטינה לש יטסיגולו יגולונכט רופישל ךלהמ תלבוה .םינושה רוטינה יפוג
.תוטלחה תלבק ךרוצל רוטינה ךרעמב רבצנה עדימב שומישל סיסבה

-מ םגאב סלפמה תדיריל האיבה 1992-2000 םינשב םינימזה םימל סחיב רתי תביאש
1999 תנשב -213.28- לש םיכומנ םיסלפמל (ןוילעה לועפתה סלפמ) 'מ -208.90
'מ -214.80 -ל תדרל תרניכה סלפמ יופצ 2001 תנשב .2000 תנשב 'מ -213.80 -לו
רוטינה יאצממ .('מ -214.30 -ל תחתמ תדרל אלש תיעוצקמה הצלמהה תורמל)
ל"גמ 270 -כ לע תדמוע איהו תונורחאה םינשב התלע םגאה תוחילמ יכ ,םיארמ
חלמה תומכב היילעמ אלו םימה תומכב הדירימ תעבונ וז היילע .דירולכ
.תרניכה לש תיביסאמ החלמהו תוחלמת תרידחל ששח ןיא םירקוחה בור יפ לע .םגאב
.תונורחאה םייתנשב התלע תרניכב (תוילוחכה תוצא) הירטקבונאיצה תצופת
.סלפמב הדיריל רישי ןפואב התוא רושקל ןתינ אל םא םג הגיאדמ תיפצת יהוז
םורגל הלולעו תיגולויבה תכרעמה לע ףסונ ץחל הווהמ תרניכה סלפמב הדיריה
(ןקנחו ןחרז רקיעב) םיטנאירטונה יסמוע רוטינ יאצממ .יגולוקאה ןוזיאה תרפהל
.(4 רויא) תונורחאה םינשב םיסמועב הדירי לע םידיעמ תרניכה לא ןדריה דרומב
ולוצינו בויבב לופיטה רופישב ןהו תונופטשה טועימב ןה תרבסומ וז הדירי
.ןיחלוקב הייקשהל

רוטינל יוגיהה תווצ לש ותוליעפ בקע (1998-2000) תונורחאה םייתנשה ךלהמב
הדידמה יעצמא ורפוש ,תושדח רוטינ תונחת ופסונ ,םגאב רוטינה רבגות תרניכה
העצוב רתיה ןיב .רבעב ודדמנ אלש םירטמרפ לש הדידמב לחוהו םינוש םירטמרפ לש
,ןגא-םגא םייביטרגטניא תוח"וד ונכוה ,תודבעמ תאוושהו תוזילנא תוכיא תרקב
תוצאה רוטינ תונחת רפסמ לדגוהו ןהירצותו תוילוחכ תוצאל רוטינ ךרעמ םקוה
הדידמ ןוגכ רוטינה רופישל תונוש תוטיש וקדבנ ,ןכ ומכ .8 -ל 1 -מ תרניכב
םיפוטוזיא תרזעב תינושאר תונרצי תדידמו םינוש םירטמרפ לש תיטפוניסו הפיצר
יליפט ומכ רבעב ודדמנ אלש םירטמרפ ןגאבו םגאב ודדמנו ,ןצמח לש םיביצי
םידיציטספ) הרבדה ירמוחו תודבכ תוכתמ ,(םוידירופסוטפירקו הידראי'ג) םייעמ
םיכומנ םיזוכיר תוארמ ולא םירטמרפ השולש לש תונושארה תואצותה .(םידיציברהו
.הבוט םימ תוכיא לע םידיעמה

היצלומיסל םילדומ תכרעמ חותיפב לחוה רוטינה ךרעמב םינושה םירופישל ףסונב
הניה םיכילהת לע תססובמה םילדומה תכרעמ .תרניכל םינוש לועפת ישיחרת לש
ןוכמהו תרניכה רקחל הדבעמה לש הלועפ ףותישב תחתופמו םלועב הגוסמ הנושאר
.םימה תוביצנ לש הייחנהו ןומימבו הילרטסוא ברעמ תטיסרבינואב םימה רקחל
תומיכ הגיצמה הנכות החתופ ךא יכילהת לדומ חתופ אל ןיידע תווקיהה ןגאל
,םילרופה תווח ןוגכ) םייפיצפס םוהיז תורוקמב םימהזמ יסמוע לש יפרגואיג
DHV MED תרבח י"ע החתופ הנכותה .(םיחלוק ירגאמו הערמ יחטש ,הלוחה טקיורפ
.ןגאהו םגאה לש חוקיפהו לועפתה ךרעמב םשוית איהו םימה תוביצנ רובע

ךרעמ תרגסמב םידדמנה םיילקיסיפו םייגולויב ,םיימיכ םירטמרפ :1 הלבט
םגאב םוגידה תורידת תנייוצמ רטמרפ לכל .תווקיהה ןגאבו תרניכב רוטינה
.ןגאבו

Symbol
Parameter
Frequency in
the Lake
Frequency in
the Basin

Chemical parameters


Cl-
Chloride
Weekly
Daily/weekly(1)
Alk
Alkalinity
Bi-weekly
Daily/weekly
SO4
Sulfate
Bi-weekly
Daily/weekly
Na
Sodium
n.m.(2)
Daily/weekly
K-
Potassium
n.m.
Daily/weekly
Mg-2
Magnesium
n.m.
Daily/weekly
Ca-
Calcium
Bi-weekly
Daily/weekly
DIC
Dissolved Inorganic Carbon
Bi-weekly
n.m.
TOC
Total Organic Carbon
Bi-weekly
n.m.
H2S
Sulfide
Bi-weekly
n.m.
SiO2
Silicate
Bi-weekly
Daily/weekly
NO3
Nitrate
Weekly
Daily/weekly
NO2
Nitrite
Weekly
n.m.
NH4
Ammonium
Weekly
Daily/weekly
DKN
Dissolved Kjeldahl Nitrogen
Weekly
Daily/weekly
TKN
Total Kjeldahl Nitrogen
Weekly
Daily/weekly
TON
Total Organic Nitrogen
Weekly
Daily/weekly
TN
Total Nitrogen
Weekly
Daily/weekly
DP. SRP
Dissolved phosphorus
(orthophosphate)
Weekly
Daily/weekly
TDP
Total Dissolved Phosphorus
Weekly
Daily/weekly
TP
Total Phosphorus
Weekly
Daily/weekly
TSS
Total Suspended Solids
Weekly
Daily/weekly
Turb
Turbidity
Weekly
Daily/weekly
PH
PH
Weekly
Daily/weekly
DO
Dissolved Oxygen
Weekly
n.m.
Cond
Electrical Conductivity
n.m.
Daily/weekly

Biological parameters


Coli F.
Coli Fecal
Monthly
Daily/weekly
Chlrph.
Chlorophyll A
Biweekly
n.m.
P.P.
Primary Production
Biweekly
n.m.
Phyto
Phytoplankton (Biomass and
species)
Biweekly
n.m.
Zoo
Zooplankton
Biweekly
n.m.
Fish
Total Fish Biomass
Bimonthly
n.m.

Physical parameters


Temp
Water Temperature
Weekly
Daily/weekly
Seki
Seki Depth
Weekly
n.m.
LP
Light Penetration
Biweekly
n.m.
AT
Air Temperature
10 minutes
n.m.
SWT
Surface Water Temperature
10 minutes
n.m.
RH
Relative Humidity
10 minutes
n.m.
LI
Light Intensity
Hourly
n.m.

(1) Daily/weekly means that in some of the basin stations the
parameter is measured daily and in some weekly.

(2) n.m. - the parameter is not measured in the Lake or the
wastershed.


 
 
 

ןגאו תרנכה רוטינ ,םימה תוביצנ ,לקרמ ןורוד ר"ד :רמאמה ירבחמ תודוא
ירוא 'פורפ ; w dmarkel@mail.gov.il ,10531 ,143 .ד.ת ,תווקיהה
ר"ד ;shamir@tx.technion.ac.il ,ןוינכטה ,תיחרזא הסדנהל הטלוקפה ,רימש
,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ץראה רודכ יעדמל ןוכמה ,רזל זעוב
תטיסרבינוא ,םייחה יעדמל ןוכמה ,יקסניבוד יבצ 'פורפ ;boazl@vms.huji.ac.il
.dubinsk@attglobal.net ,ןליא-רבהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ