סיסמו ףחרמ ינגרוא רמוח זוכיר ןיב םאתמה
םיחלוקב טרוק תודוסי זוכיר ןיבל
ןרק ימר `רד , הידבוע ינח `בג , רוח-ןב ינמ `רד :תאמ
.40-37 םידומע ,(2001 טסוגוא) ,50 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

םיחלוקב טרוק תודוסי זוכיר ןיבל סיסמו ףחרמ ינגרוא רמוח זוכיר ןיב םאתמה

ריצקת

בושח קלחל (םילפוטמ םיכפש) םיחלוקה םיכפוה ,ץראב רומחה םימה רבשמ בקע
םיזוכירב טרוק תודוסי ליכהל םילולע הלא םימ ,םלוא .לארשיב םימה תורוקממ
,איה תלבוקמה החנהה .יתביבסו יתואירב קזנל םורגל םילוכיש תיסחי םיהובג
תודוסי זוכיר תא םג ןיטקת ינוינש לופיט י"ע םיחלוקב ינגרואה סמועה תנטקהש
םירשקה תא עובקל ןכו ,וז הרעשה ןוחבל התייה תיחכונה הדובעה תרטמ .טרוקה
.םימב טרוקה תודוסיו ינגרואה רמוחה ןיב םייתומכה

קמעה-לדגמבו הינתנב ,הפיחב ,ן"דפשב לופיטה ינוכממ םיחלוקו םיכפש תומיגד
יכפשב .1997 סראמו,1996 רבוטקואו ילוי ,יאמ :םינוש םידעומ העבראב וחקלנ
Ti ,Zn לש הפיח יכפשב ,Ni-ו Ti ,Cu ,B לש תיסחי הובג זוכיר אצמנ קמעה-לדגמ
טרוקה תודוסי יזוכיר הינתנ יכפשבו Ni-ו ,Fe ,Cu ,Sr לש ן"דפשה יכפשב ,Sr-ו
Ni -ו ,B ,Sr ,תודוסיה לש יללכה זוכירה ןיב .B טעמל ,תיסחי םיכומנ ויה
.קהבומ יטסיטטס םאתמ אצמנ אל םיחלוקבו םיכפשב יללכה ינגרואה רמוחה זוכירו
םימב תודוסי זוכיר תא ןיטקי אל םיחלוקב ינגרואה רמוחה זוכיר תנטקהש ,ןאכמ
Ti ,Fe ,Cu תודוסיה לש יללכה זוכירה ןיב קהבומ םאתמ אצמנ ,תאז תמועל .הלא
.םימב ינגרואה רמוחה לש יללכה זוכירה ןיבל Zn-ו

הסיסמה םתרוצב Cu-הו Fe-ה זוכיר ןיב קר אצמנ קהבומ יבויח יראיניל רשק
סיסמה ינגרואה רמוחה זוכיר תלדגהש ,ןאכמ .סיסמה ינגרואה רמוחה זוכיר ןיבל
םתרידחלו םיחמצל הלא תודוסי תונימזב היילעל םורגל הלולע םיחלוק/םיכפשב
יזוכיר .םימה תורוקמ רבעל עקרקב םתעונת רשוכב הלדגהלו ,ןוזמה תרשרשל
םע יכירעמ ןפואב ולע ףחרמה רמוחל םיחופס/םירושקה -ו Cu ,Fe ,Ti תודוסיה
החיפס/ הרישק תמייקש תורומ הלא תואצות .ףחרמה ינגרואה רמוחה זוכירב היילעה
רמוח יזוכירב רקיעב ,םיחלוקבו םיכפשב ףחרמה ינגרואה רמוחל הלא תודוסי לש
.םיהובג ףחרמ ינגרוא

אובמ

לש לודיגה בצקב הצאה תובקעב תונורחאה םינשב לדג ץראבו םלועב םיכפשה רוציי
,(םיחלוק) לופיטה ינוכמב םלופיט רחאל ,ץראב םיכפשה .היישעתהו הייסולכואה
,קזנ ומרגי אלש יאנתב םילו םילחנל קוליסל ו/וא היקשה-ימכ הבשהל םידעוימ
,ץראב רומחה םימה רבשמ בקע .םימה תורוקמלו הביבסל ,םדאל העיגפ וא דרטמ
םייאלקח םילודיג תייקשהו ,לארשיב םימה תורוקממ בושח קלחל םיכפוה םיחלוקה
לע ססובמ םיכפשב ינוינש לופיט .הלא םימ לע הבורב ססבתת בורקה דיתעב
םימב יללכה ינגרואה רמוחה רקיע קחרומ םכלהמבש םיגולויבו םיילקיסיפ םיכילהת
,(BOD) תיגולויב ןצמח תכירצ .1 :םיירקיע םירטמרפ ינש י"ע ללכ ךרדב אטובמ
;ינגרואה רמוחה קוריפ ךילהתב םימזינגרואורקימ לש ןצמחה תכירצ תא תעבוקש
קוריפ ךילהתב ןצמחה תכירצ תא תעבוקש ,(COD) תימיכ ןצמח תכירצ .2
:םה םיחלוקה תוכיא תא םיאטבמה םיפסונ םירטמרפ ינש .ינגרואה רמוחה לש ימיכ
םימב סיסמ ינגרוא רמוח זוכיר .TSS (2) םימב םיפחרמ םיקצומ זוכיר .1
.(DOM)

םיבייח הלעמו שפנ 10,000 לש לדוגב םיבושייש עבוק (1992) םעה תואירב קוח
תמרו רטיל/ג"מ 20 דע איה BOD -ה תמר הבש ,תינוינש תוכיא תמרל םהיכפשב לפטל
אלל ,תאז .(1996 ,תשקו רוארב) רטיל/ג"מ 30 איה תרתומה תילמיסקמה TSS -ה
תלבוקמה החנהה .םיליער טרוק תודוסי ןוגכ ,םירחא םוהיז ימרוגל תוסחייתה
תנטקהו ,םיכפשב ינגרואה רמוחהו טרוקה תודוסי ןיב ןילמוג יסחי םימייקש ,איה
תרטמ .הלא תודוסי זוכיר תא םג ןיטקת ינוינש לופיט י"ע םימב ינגרואה סמועה
ןיב םייתומכה םירשקה תא עובקל ןכו ,וז הרעשה ןוחבל התייה תיחכונה הדובעה
.םימב טרוקה תודוסיו ינגרואה רמוחה

הדובעה ךלהמ

ומגדנ קמעה-לדגמבו הינתנב ,הפיחב ,ן"דפשב לופיטה ינוכממ םימ תומיגד
ומגדנ רתא לכב .1997 סראמו ,1996 רבוטקוא ילוי ,יאמ :םינוש םידעומ העבראב
האיציב םיחלוקו םיינכמה םיננסמהמ האיציה תדוקנב םיימלוג םיכפש םוי ותואב
לע הקידבה דעומל דעו םוגידה עגרמ רוריקב וקזחוה םימה תומיגד .לופיטה ןוכממ
רמוחה זוכיר תעיבקו ,םהב תילאיבורקימה תוליעפה תא םומינימל תיחפהל תנמ
.הדבעמל תומיגדה תאבה דעוממ תועש 24 -מ רחואי אל העצוב תומיגדב ינגרואה

ינגרואה רמוחה לוכיע רחאל התשענ טרוקה תודוסי לש יללכה זוכירה תעיבק
טרוקה תודוסיו ינגרואה רמוחה זוכיר .תיתקנח הצמוח תפסות י"ע םימב ףחרמה
.םיסיסמ םיזוכירכ ועבקנ רטמורקימ 0.45 < רטליפ ךרד רבעש ןינסתב ודדנש
רמוחל םירושקה טרוקה תודוסי זוכירו המיגדב ףחרמה ינגרואה רמוחה זוכיר
םיסיסמה טרוקה תודוסי וא סיסמה ינגרואה רמוחה זוכיר תרסחה י"ע ובשוח ףחרמה
.המיגדב םהלש יללכה זוכירהמ

םירפסמה) ץראב םינוש םירתאב םיחלוקבו םיכפשב טרוק-תודוסי זוכיר :1 הלבט
(ןקתה תייטס םניה 1 ןמיסל ןימימ

Ni
Zn
Fe
Ti
Cu
Sr
B
תטישו רתאה
לופיטה
g L-1
םיכפש-ימהפיחו"דפש

306

<0.6הינתנקמעה-לדגמ
םיחלוק-ימ
44.6
136
307
14
14
839
448
םיגברמ - הפיח
םיגולויב
16
61
222
<0.6
5.3
768
446
הצוב הפיח
תלעפושמ
3312
<0.6
567
<0.6
11.3
793
682
תוכירב - ו"דפש
ןוצמיח
14
150
70
2.2
5.2
777
535
- ן"דפש
תלעפושמ הצוב
<6
141
58
<0.6
<2
503

- הינתנ
תלעפושמ הצוב
59
54
89
3.6
104
731
648
קמעה-לדגמ
ןוצמיח תוכירב

ןוידו תואצות

ומגדנש םירתאהמ םיחלוקבו םיכפשב טרוק תודוסי רפסמ לש םיעצוממ םיזוכיר
םיזוכירה ןיב תולת האצמנ אלש םושמ ,השענ םיזוכירה עוצימ .1 הלבטב םיאבומ
םינושה םירתאב םיכפשב ואצמנש טרוקה תודוסי יזוכיר .המיגדה דעומל ודדמנש
תיסחי הובג זוכירב םינייפואמ קמעה-לדגמ יכפש ,המגודל .(1 הלבט) םינוש םניה
יכפש ,Sr -ו ,Ti ,Zn לש דחוימב הובג זוכירב הפיח יכפש ,-Ni-ו Ti ,Cu ,B לש
תודוסי יזוכירב הינתנ יכפשו Ni-ו Sr ,Fe ,Cu לש דחוימב הובג זוכירב ן"דפשה
.B טעמל ,תיסחי םיכומנ טרוק

רמוחב םא יכ טרוקה תודוסיב רישי ןפואב לפטמ וניא םיכפש לש ינוינש לופיט
תודוסיו ינגרואה רמוחה זוכיר ןיב רשקה תא ןוחבל תנמ לע .םימב ינגרואה
םיכפשב םינוש טרוק תודוסי לש םייללכ םיזוכיר ,םיחלוק/םיכפשב טרוקה
ינגרואה רמוחה זוכירב תולתכ ,םינושה המיגדה ידעומו לופיטה ירתאמ .םיחלוקבו
Ni-ו B ,Sr ,טרוקה תודוסי לש יללכה זוכירה ןיב .1 רויאב םיאבומ ,יללכה
.קהבומ יטסיטטס םאתמ אצמנ אל םיחלוקבו םיכפשב יללכה ינגרואה רמוחה זוכירו
,Ti תודוסיה לש יללכה זוכירה ןיב קהבומ םאתמ אצמנ ,תאז תמועל
הארנכ עבנ הז םאתמ .םימב ינגרואה רמוחה לש יללכה זוכירה ןיבל Zn-ו Fe ,Cu
דוסיה זוכיר ןיב םאתמה ,Fe יבגל .םימב ינגרואה רמוחל הלא תודוסי לש הרישקמ
ינגרואה רמוחה זוכירש ןאכמו ,יראיניל וניה יללכה ינגרואה רמוחה זוכירו
יבגל ,תאז תמועל .םיחלוק/םיכפשב לזרבה זוכירל רישי דדמכ שמשל לוכי
ינגרואה רמוחה זוכיר ןיבל יללכה םזוכיר ןיב םאתמה ,Zn-ו Ti ,Cu :תודוסיה
<) םיכומנ יללכ ינגרוא רמוח יזוכירב ,רמולכ ;יכרעמ םאתמ וניה םימב יללכה
זוכירב הילעו ,םיכומנ םניה םיחלוקבו םיכפשב תודוסיה יזוכיר (רטיל/ג"מ 160
,תאז תמועל .ןהב תודוסיה זוכיר תא ןותמ ןפואב הלעמ יללכה ינגרואה רמוחה
הוולמ וזוכירב היילע ,רטיל/ג"מ 160 > יללכה ינגרואה רמוחה זוכיר רשאכ
יללכה ינגרואה רמוחה זוכירש ןוויכמ ,םלוא .תודוסיה זוכירב הדח היילעב
םאתמ אצמנ אל הז םוחתבו ,רטיל/ג"מ 160 < ,ללכ ךרדב ,אוה םילפוטמה םיחלוקב
זוכירש ירה ,יללכה ינגרואה רמוחה זוכיר ןיבו תודוסיה זוכיר ןיב קהבומ
םיחלוקה תוכיאל ןימא דדמכ שמשל לוכי וניא םיחלוקב ינגרואה רמוחה לש יללכה
.הלא טרוק תודוסי תניחבמ

.ףחרמ רמוחכ וא/ו סיסמ רמוחכ אצמיהל לוכי םיחלוק/םיכפשב ינגרואה רמוחה
םילוכי ,םימב יללכה ינגרואה רמוחה זוכיר םע םאתמב ואצמנש ,טרוקה תודוסי
לש הסיסמ אלה הרוצה) ףחרמ רמוחל וא/ו סיסמה ינגרואה רמוחל םירושק תויהל
ןתינ ,ינגרוא רמוח ונייה (%85>) םיחלוקב ףחרמה רמוחה בורש ןוויכמ .(דוסיה
ינגרואה רמוחל הרושקכ הסיסמ אלה ותרוצב דוסיה לש זוכירה תיברמל סחייתהל
.ףחרמה

הרושקה וא הסיסמה םתרוצב םיחלוקבו םיכפשב Zn-ו Cu ,Fe ,Ti תודוסיה זוכיר
,המאתהב ,םימב ףחרמה וא סיסמה ינגרואה רמוחה זוכירב תולתכ ףחרמה רמוחל
Cu -הו Fe -ה זוכיר ןיב אצמנ קהבומ יבויח יראיניל רשק .2 רויאב םיאבומ
זוכירב היילע .סיסמה ינגרואה רמוחה זוכיר ןיבל הסיסמה םתרוצב
תודוסיה ינוי ןיב היצסקלפמוקה תלדגהל הארנכ המרג םימב סיסמה ינגרואה רמוחה
Fe -ה זוכירב היילעל המרגש םיחלוקבו םיכפשב תוסיסמה תוינגרואה תולוקלומהו
הלולע םיחלוק/םיכפשב סיסמה ינגרואה רמוחה זוכיר תלדגהש ,ןאכמ .םימב Cu -הו
הלדגהלו ,ןוזמה תרשרשל םתרידחלו םיחמצל הלא תודוסי תונימזב היילעל םורגל
םיסיסמה םינרוצה זוכיר ,תאז תמועל .םימה תורוקמ רבעל עקרקב םתעונת רשוכב
םוחת ,Zn יבגל .('ל/ג"מ 0.6<) ,ללכ ךרדב ,ךומנ היה םיחלוקבו םיכפשב Ti לש
-ל 30 ןיב ענ םיחלוקהו םיכפשה לש תומיגדה בורב ולש םיסיסמה םינרוצה יזוכיר
.סיסמה ינגרואה רמוחה זוכירב תולת אלל 'ל/ג"מ 118

ןפואב הלע ףחרמה רמוחל םיחופס/םירושקה Zn-ו Cu ,Fe ,Ti תודוסיה זוכיר
זוכירב היילע .ףחרמה ינגרואה רמוחה זוכירב היילעה םע יכירעמ
תודוסי לש סיסמ אלה זוכיר תא התלעה 'ל/ג"מ 400 -ל דע ףחרמה ינגרואה רמוחה
ינגרואה רמוחה זוכירב תפסונ היילע ,תאז תמועל .רתויב ןותמ ןפואב טרוקה
תרוצ .םימב טרוקה תודוסי לש סיסמ אלה זוכירה תא דח ןפואב התלעה ףחרמה
רמוחה זוכיר תיילע לע םימב טרוקה תודוסי לש סיסמ אלה זוכירה לש וז היילע
תודוסי לש החיפס/הרישק תמייקש ,ךכ לע תזמרמ םיחלוקבו םיכפשב ףחרמה ינגרואה
ףחרמ ינגרוא רמוח יזוכירב רקיעב ,םיחלוקבו םיכפשב ףחרמה ינגרואה רמוחל הלא
.םיהובג

הדות תעבה

.רקחמה ןומימב הרזעה לע הביבסה תוכיאל דרשמה לש ישארה ןעדמל הנותנ ונתדות
ןוכיתה םי רלדירפו וקינאוח תרבחמ וקינאוח ולסרמ ר"דל הרוסמ תישיא הדות
ןוכממ ביברא יעור רמלו הפיחב בויב-ימ רוהיטל ןוכמהמ המלס יסוי 'רמל ,מ"עב
.םימה םוגידב ץועייהו הרזעה לע רפח קמעב רוהיטה

.תיעדמ תרוקיב רבע רמאמה ,635/99 'סמ הרדס ,ינקלוו זכרמ ימוסרפמ

- ןרק ימר ר"דו הידבוע ינח 'בג ,רוח-ןב ינמ ר"ד :רמאמה ירבחמ תודוא
.ןגד תיב ,6 .ד.ת ,ינקלוו זכרמ ,הביבסהו םימה ,עקרקה יעדמל ןוכמה
meni@agri.cov.il :e-mail

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ