תרניכה תמיב םיקיתע םינבמו םייא תפישח
יקחצי לג :תאמ
.44-43 םידומע ,148 ןויליג ,(2001 ץרמ-ראורבפ) ,תרנכה תלהנמ ןואטב "תומגא"  :רוקמ
     

תרניכה תמיב םיקיתע םינבמו םייא תפישח

לע בתכנו רמאנ תובר !'מ 213.80 - םידקת רסח לפשל הנשה דרי תרניכה סלפמ
,םימה קשמל םורגל הלולעו תמרוג סלפמה תדיריש תוילילשה תוכלשההו םיקזנה
אוצמל רשפא ,תאז לכב .תרניכה ביבס םינגעמלו עבטה תרימשל ,םיפוחל ,תורייתל
םיניינעמו םישדח םיאצממ תפישחל המרג סלפמה תדירי - "ץקועה" עפשב "שבד" טעמ
,תרניכה לש הרבעמ חפט םיפשוח ולא םיאצממ .היגולואיגהו היגולואיכראה םוחתב
.םיבר הלאש ינמיס םיגיצמ םג ךא

תרניכב הנורחאל ופשחנש םיקיתע םינבמו םייא

רמאמ האר) וז הנשבכ ךומנ הכ סלפמ דדמנ אל ,תרניכה סלפמ תא דודמל ולחה זאמ
המיה תיעקרקב ופשחנ הדחה הדיריה תובקעב ,(146 'סמ "תימגא"ב לגו לקרמ לש
ולא תוילגת .רבעב םירכומ ויה אלש ,םייגולואיג - םייגולואיכרא םיאצממ
םיירוטסיהרפה םיאצממל תופסונ ןהו ,םגאה תודלות לע שדח רוא ךופשל תויושע
הריסל ,ןבומכו "2 ולהוא" רתאב לדנ ינד ר"ד לש ויתוריפחב םיבושחהו םיקתרמה
.רסוניגמ

,םירקוח ופשחנש םירתאל ונטשה היימיה ישנאו תרניכה תלהנמ יחקפ לש םעויסב
.ד ר"ד ,רבנע .מ 'פורפ - םילשוריו ביבא-לת ,הפיח תואטיסרבינואמ יתנמזהש
קיתווה תרניכה רקוח ,ןונ לדנמו ןזח םיסנ ,וקרמ .ש ר"ד ,ןייטש .מ ר"ד ,לקרמ
.םינושה םיאצממה לע םתעד תווח תא עומשל ידכ -

ןגעמ לומש "לדוגה" יאה

יגייד .הנושארה םעפב הז (תיסחי) לודג יא ףשחנ 1990-91 תרוצבה תנושב
לא תלאס" ול וארקו ,םימב הסוכמ היה רשאכ ,ןכ ינפל דוע ותוא וריכה תרניכה
הברה וב שי ללכ-ךרדבש ,םינבא הברה םע םידודר םימ לש םוקמ - הלאס) "ראטק
.(םיגד

'מ 300 -כ :יברימה ולדוגל ,2000 רבמצדב ,לפשה אישב עיגה ףשחנש ןגעמ יא
ריצק-לת ישנא .םיבר לש םתוניינעתה תא ררוע אוה .בחור 'מ 100 -כו ךרוא
."תויולחנתה" וילע ומיקה ףא תרניכ תצובקו

אוה הממ ?ותורצוויהל םרג המ :תולאש המכ לע תונעל וניסינ יאב ונרוקיב תעב
ולעוה רוקיבה תעב ?תרניכה לש תיגולואיגה הירוטסיהה לע דיעמ אוה המ ?יונב
:םינוש תונויערו תורעשה

40 דע לש לדוגב תלזב ינבאבו לחנ יקולחב הסוכמ יאה לש וחטש בורש וניאר
.ןושלה ראווח תבכש העיפומ היתחתמו ,הקד איה םיקולחה תבכש יכ ,הארנ .מ"ס
.רבעב הז םוקמב תרניכל לחנ לש הסינכ לע זמרמ יאה הנבמ יכ ,םירעשמ ונא

תכשמתמ הריתח הנשי יכ עודי .תרניכה לש ימורדה קלחה תא ביכרמ ןושלה ראווח
.תונורחאה םינשה יפלאב המורד םדקתה ימורדה ףוחה וקש ךכ ,ראווחב םילגה לש
ךותל לחנ םרז הז םוקמבש ,םידיעמ םיקולחה .השביהמ קלח םעפ היה יאהש ,ןאכמ
.תרניכה

םיקולחה לש םרוקמ יכ רבס ,1991 תנשב יאל יתטש ומיעש ,ןוסלכימ .ח גולואיגה
וז תודע .הז םוקמב תרניכל רבעב סנכנ ךומריה ילואש ,הלוע ןאכמ .ךומריב
תבכש אצמש ,ןדריה קמע לש עקרקה רקוח ,יתרניכ הקמא לש ויאצממל תרשקתמ
ןיעמ ויה יאה לע םיניינעמה םיאצממה ןיב .ןגעמ ץוביק לש ינופצה הצקב םיקולח
תומירע .ןבלו רוחש-רופא ,הדולח יעבצב (הנומת האר) םינבאו רפא לש תומירע
."תירפוג תולוברכ" םשב ןתוא הניכ לקרמ ר"ד .תירפוג לש קזח חיר ופידה ולא
תורכומ .עיתפמ וניא הז אצממ .םוקמב תירפוג תועיבנ לש ןמויק לע תודיעמ ןה
לשב תובר ורקחנ ולא .דועו הרפוג ףוחב ,ןואה דיל :רוזיאב תוחולמ תועיבנ
יאה לע תועיבנה תפישח .ילארשיה םימה קשמל תרניכה תחלמה אשונ לש ותובישח
.םימל תחתמ ויהש תועיבנ רוקחל תרשפאמ

.ופשחנש תרניכה יפוחל תינייפוא הייחמצ החתפתה יאה לע יכ ,ןייצל ןיינעמ
לע חוויד ,טרפלא השמ ,עבטה םלצ .דועו םינוש אמוג ינימ ,םילשא :תללוכ איה
םיאנקש ,תוימגא ,םיפחש ,םינרומרוקב הפצ אוה ןכ-ומכ .יאה לע תויפחש ןוניק
םלוצ ףא עבט טרסמ קלח .החונמ םוקמכ יאה תא םהל וויאש ,םילאילחנו םיללוצ
.יאב ודי-לע

רוקחל ךישמהל השקו ,םימב "לודגה" יאה לש ובור הסכתה ,סלפמה תיילע םע
.ותוא

יאה לע (?) םיקיתע םינבמ ידירש

תלזב ינבאמ ונבנש ,םילוגע וא םיילבוא םינבמ ןיעמ וניאר יאב ונרוקיב תעב
.'מ 4-3 -כ םכרואש ,הלאכ םינבמ 5-4 ונאצמ .מ"ס 50-30 לש לדוגב תותתוסמ אל
רקס ןאכ ךורעל ךירצש ןכתייו סלפמה תיילע ללגב רדוסמ רקס תושעל ןתינ אל
.ימי-תת

תקתרמ הלאש ?(הרובקל ,םירוגמל) ושמיש המל :תובר תולאש םילעמ הלא םינבמ
יתמ דמלל םילוכי םה םאה ןכלו ,םגאה ךותב ונבינ אל םהש רורב ירה - איה רתוי
?ףוחה וק תגיסנ בצק היה המ :רמולכ ,שבי תרניכה םורד היה

'א הינגד לומ "םיעלסה" יא

,209- לש םורב ףוחה וקמ 'מ 300 -כ לש קחרמב ,תרניכה ןמ ןדריה אצומל בורק
איש לש סלפמב .'מ 20 לע 'מ 15 -כ ויתודימ ,םיעלסמ יונבה ןטק יא ןיעמ ףשחנ
בטיה תוארל ןתינ .'מ 1.30 -כ לש הבוגל םימהמ םיעלסה וטלב (213.80-) לפשה
,םירופיצב הסוכמ אוה תובר םימעפ .הינגד דיל ,תרניכ-חמצ שיבכמ הזה יאה תא
הלעמ הזה יאה לש ותווהתה תא ריבסהל ןויסינה .םינרומרוקבו םיפחשב רקיעב
םימוד םיעלס ןיא עודמ ?הז םוקמב אקווד םיאצמנ םיעלסה עודמ :ןוגכ ,תולאש
?ורצונ םה דציכ (תרניכה םורד) בורקה רוזיאב

בכרומ אוהו ,לחנ ךותב רצונש עלס - (דיכלת) טרמולגנוקמ םייונב ולאה םיעלסה
ןיאמ :תופסונ תולאש תועבונ ןאכמ .ימיכ ךילהתב ןמזה תצורמב ודכולש םיקולחמ
?דכלמה רמוחה והמ וא ?לחנה יקולח ועיגה

.תרניכה ךותל לחנ רבעב םרז הז םוקמב יכ ,הרעשה התלעוה דואמ ינושאר טבמב
ןאכ םגש ונרעיש ,הדולח לש ןווג לעב אוה םיקולחה ןיבש דכלמה רמוחהש ןוויכמ
.תירפוג תעיבנ התייה

חרי תיב לת דיל תלזב הנבמ

,הנבמ אצמנ ,209- לש סלפמב ףוחה וקמ 'מ 120 -כ ,םגאה ךותב חרי-תיב לת לומ
לש ךומנה סלפמב .םימל תחתמ טלובה ריקכ ורבעש םינשב והוריכה תרניכה יטיישש
.ורקחלו ותוא דודמל ןתינו ,והבוג לכל הנבמה ףשחנ 213.80-

'מ 9 ןיב ענ ובחורו 'מ 21 וכרוא ,תלזב ינבאמ ולוכ יושע הנבמה יכ ,רבתסמ
יווק תוארל הז בלשב ןתינ אל .תותתוסמ ןניא (תודדובמ ץוח) םינבאה .'מ 11 -ל
.םדא ידיב הנבנ אוהש רורב םלוא ,תוריק

.חרי-תיב ריעה למנמ קלח היה הז הנבמ יכ ,רעיש ןונ לדנמ קיתווה רקוחה
הנבמ לכל רבוחמ וניא אוה ,רתוי לודג והשממ קלח וניא הז הנבמש רורב ,ונתעדל
הלעמ הזה הנבמה םג .םירטמ תורשע לש חווטב תפסונ היינב לכ ןיא ודילו ,רחא
?השביה לע וא םיה ךותב הנבנ אוה םאה ?שמיש המל :תובר תולאש

םינשה ךשמב ףחסנו םויה רשאמ החרזמ רתוי ערתשה חרי-תיב לתש ,םירקוחל עודי
םיאצממ תפישחל המרג תרניכה סלפמ תדירי ?וז הדבועל רושק הנבמה ילוא -
םיאצממ .תרניכה לש ירוטסיההו יגולואיגה רבעה ןמ ףסונ חפט םילגמה ,םישדח
- ובש החלמהה יכילהתו םגאה לש ותורצוויה ךילהת רוזחשב םדקתהל םירשפאמ ולא
.הלאשה ינמיס וב םיבר ןיידע ,תובר רקחנש תורמל רשא ,בכרומו קתרמ אשונ

רקחמב תפסונ הילוח ,יאדוול בורק ,ווהי תרניכה תיעקרקב ופשחנש םיאצממה
םימוחתב םיקוחהש ,םיווקמ ונא .היפוח לש הירוטסיההו תרניכה לש יגולואיגה
.וללה םיאצממל ךליאו התעמ וסחייתי ולאהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ