לש תוקומע תובכשב םיריפש םימ תודותע
םינינת-ןוקרי רפיווקא
רגוב לאכימ `רד :תאמ
.41,27-26 םידומע ,(2001 רבוטקוא) 420 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

םינינת-ןוקרי רפיווקא לש תוקומע תובכשב םיריפש םימ תודותע

םרטש ,םינינת-ןוקרי רפיווקא לש תונותחת תובכשב םיריפש םימ ימרז םימייק
םימשגב ל"נה םימה לש םרוקמ .תיצרא םימ תקפסא תכרעמב ולצונ אלו ושגרוה
ןוכיתה םיל הברעמ םיזקנתמ םה .ןורמושו הדוהי ירהב

תיצמת .1

םרטש ,םינינת-ןוקרי רפיווקא לש תונותחת תובכשב םיריפש םימ ימרז םימייק
ירהב םימשגב ל"נה םימה לש םרוקמ .תיצרא םימ תקפסא תכרעמב ולצונ אלו ושגרוה
.(1 חפסנ) ןוכיתה םיל הברעמ םיזקנתמ םה .ןורמושו הדוהי

וקלחב תיביסנטניא הרוצב ,םידודר םיחודיק תואמ י"ע לצונמ ן"תרי רפיווקא
,תודדובמ תובכש תומייק ןותחתה וקלחב רשאכ ,(ןורוט-ןוילע ןמונק) ןוילעה
םניב ףפור רשק תמרוג ל"נה תודיחאה-יא .(תויפורטוזיאנא) דואמ תודיחא יתלב
איה הלא םימ "תומלעיה"ל תפסונ הביס .ןוילעה רפיווקאהו ,םהיניבו ,םמצע ןיבל
.וילא םיעיגמה םימ יחודיק טועימבו (רתוי וא ,'מ 1000 -כ) בר קמועב םאצמיהב

יסכר ןיב םימקוממה ,םיקומע םיחודיק תרזעב בואשל ןתינ הלא םיריפש םימ
.ףוחה תלפשב וא ,םירהה לש םייברעמה תונורדמב ,רמולכ ,םיהו ש"וי ירה

:ןמקלדכ תוטישב אוצמל ןתינ "םיקומע םימ" לש םמויקל תוחכוה

םימ תובכש תורצוויה םורגת םי יממ התוחפ תוחילמ םע םימ לש םיל המירז .1
רתוי תוחילמ תובכש רשאכ ,יעבטה בצמל תדגונמ העפותה .םיה יקמעב תוחפ םיחילמ
תקידב .תוחילמ תוחפ תובכשמ רתוי םילודג םיקמועב תואצמנ (רתוי תודבכו)
,ףוחל םיליבקמו םיבצינ םיכתחב ,טייש ילכמ קמוע םע םיה-ימ תוחילמ תונתשה
."םיקומע םימ" תמירז םויק לע עיבצהל הלוכי

תתל הלוכי םיבוזע טפנ יחודיקב תונוש תובכשב םימ תוכיא תקידב .2
לצנל ןתינו ןכתיי .ן"תרי רפיווקא יקמועב םימ תודותע לע הבושח היצמרופניא
."םיקומע םימ" תקפהל הלא םיחודיק

הקידב ךרוצל (רתוי וא ,'מ 1000 -כ) םילודג םיקמועל םימ יחודיק תחידק .3
.םימ תקפהו

סוסיב .2

עקר .א

תפוקתמ הנש ןוילימ 115-80 ליג ,הדוהי תרובח) םינינת-ןוקרי רפיווקא
םיטימולודו ריג ןבא לש תוקודס תובכשמ רקיעב יונב ([21,10] ןורוט-ןאיטפא
יחרזמ קלח) ןורמושו הדוהי ירהב .םירטמ תואמ יבועב (תיסחי ,דודר םי עוקיש)
רושימב ,רתוי וא ,'מ 1000 -כ לש םיקמועל תודרויו תופושח תובכשה (ן"תרי לש
,תומיטא תויראווח תובכש תוחנומ םיטימולודו ריג ןבא ןיב .(יברעמ קלח) ףוחה
.(2 חפסנ) תוכילומ תובכש ןיב תודירפמה ,םימל ,תיסחי

ינשמ בכרומה ,יתבכש-תלתכ םיגולורדיה י"ע ן"תרי רפיווקאה ראות םויה דע
:םירפיווקא-תת

תרוצת) תדדובמ ראוח תבכש םהיניבו ,ןורוט-ןוילע ןמונקו ןותחת ןמונק-ואיטפא
,קומע חודיק לש גול לכב טעמכ ,לעופב לבא ,[2,12,27] (אצומ ,ריאמ תיב גוסמ
םיאנתב הנש ינוילימ תורשע ךשמב ודברוהש ,םיטמידס לש םירטמ תואמ רדוחה
וא ,תויתיסרח תוציחמ י"ע תודרפומה ,תובר תוכילומ תובכש אוצמל רשפא ,םינתשמ
,םירטמ תואמ םהמ דחא לכ יבועש ,ל"נה םירפיווקא-תתש ,ןיטולחל רורב .תויראוח
.רתוי וא תוחפ ,תובחרנ תוירוזא תוציחמ רפסמ םע תובר תובכשמ םיבכרומ

םימה תויוכיאב יוניש לע עיבצהל לוכי ןוילע ןמונק לש תויתבכש רקח
תיחכונה םימה תקפסא תכרעמל תיתומכה ותמורת לבא ,הבכשה לש םירחא םינויפיאו
בצמה .ןלוכמ םימ םיבאושו תובכשה לכ ךרד ורדח םיבר םיחודיק יכ ,תלבגומ איה
םירדוח םידדוב םימ יחודיק .בר קמועב אצמנה ,ןותחת רפיווקא-תת יבגל הנוש
בחרמבו קמועב בטיה תורדגומ אל תובכשמ תעצבתמ םימה תביאש רשאכ הז רפיווקאל
,םיהובג םימ יצחל םע תואולכ תובכש ,הארנכ ,תומייק ל"נה רפיווקא-תתב .[19]
.םימייק םימ יחודיק י"ע שגרוה אל םמויקש

ןוויכל ,ש"וי ירה לש יחרזמה דרומב הדוהי 'בח לש םיטימולודו ריג לש תובכש
רתוי לולת ן"תרי לש תובכשה עופיש .יחרזמה רהה ןגא תא תורצוי ,חלמה םי
תובכשל םיחודיק יקמועש הביסה וז .[15] ,[1 חפסנ] יחרזמה רהב תובכשה עופישמ
.יחרזמה רהבמ רתוי םילודג ויהי ן"תריב תומוד

וכותב המירז יביתנו ן"תרי רפיווקא תורצוויה .ב

תלחתהבו [נ"שלמ 70] ןוקיטקרק תפוקת ףוסב םייקתהש ,(יניפלא) רומיקה ךילהת
ןורמושו הדוהי ירה תא רצי (ן"תרי רפיווקא תורצוויה ירחא רבכ) ןוקיוזוניקה
םישוג לש תוכובס תוכרעמ תריציו םיחישק םיטימולודו ריג עלס קודיס םרגו
תמירז יביתנ םע דואמ יפורטוזיאנא רפיווקא רצונ ךכמ האצותכ .[4,8] םיינוטקט
שלח תויהל לוכי הנכש םיביתנ תחפשמל וא ביתנל רשקה רשאכ ,םידדובמ םימ
.רתויב

.ןהירחאו ןגואנ ,ןקוגילוא תופוקתב םי-ינפ תדירי ןמזב וחתפתה ל"נה םיביתנה
םינוינק ,המגודל) הריתח תולעת ורצי ,תורהנ יביתנ-ילע רגנ לש המירז יביתנ
חרזממ םינינת ןוקרי רפיווקא תא וכתחש ,(הירסיק ,םיחמלפ ,הזע - םיינגואנ
.[1,14] בטיה העודי ל"נה העפותה ,םירטמ (יפלא םימעפל) תואמ קמועל ,הברעמ
םילועה ,(0.01 -מ רתוי) םילודג םיטניידרג תורצוויה תמרוג םיה סלפמ תדירי
לש ברעמל חרזממ הריתח חוכ תרבגה םג ךכמ האצותכו ,םויכ םכרע לעמ לדוג רדסב
.םיקדסה ךותב םימ

לע רוריבב העיבצמ (16) םיחולמ םימ ימרזל דומצב םיקותמ םימ ימרז תואצמיה
.ן"תרי לש הקזח תויתבכשו תויפורטוזיאנא

,יליע רגנ לש הריתח תולעת תרצוי םיה סלפמ לש תיתועמשמ הדירי לכש ,רורב
עלס ךותב הריתח יביתנ תרצוי םיה סלפמ תדירי ,הדימ התואב .יוליגל תנתינה
סלפמ תיילע ירחא יליע רגנ לש הריתח תולעת .רתוי הברה השק םיוליגש ,קודס
,קומע םי לש עוקיש) םייתיסרח םירמוחב ודברוה ,רתוי תורחואמ תופוקתב ,םיה
תוביסהמ םתסיהל םילוכי אל עלסה ךותב המירזה יביתנש ,רורב .ומתסנו (תיסחי
.םיה סלפמ תיילע תפוקתב םג םיחותפ םיראשנו ל"נה

הפוקתב ומשרנ ,יחכונה סלפמהמ 'מ 100 -מ רתוי ,םינורחאה םיה יסלפמ תודירי
םושג ריווא גזמ ץראב ררש ל"נה הפוקתב .[13] הנש יפלא 20 -כ ינפל תיטילואנ
םייביסנטניא םשג ימ תריתחו זוקינ ומייקתה ,הארנה לוככ ,הלא םיאנתב .דואמ
.ןוכיתה םי ןוויכל דואמ

.הפי-ימלת 'בח ךרד םג רדוח המיה םינינת-ןוקרי רפיווקא ךרד םשג ימ זוקינ
.םיקדסה ךותב םיעובק המירז יביתנ רציו םינש ינוילימ תורשע םייקתה אוה

םיה תיעקרקב םיקותמ םימ תורוקמ לש םויק תורשפאו הפי-ימלת 'בח תורידח .ג

הפי-ימלת הרובח י"ע תמסחנ ן"תרי רפיווקאב םיה ןוויכב המירזש ,בושחל לבוקמ
קומע םיב הנממ הברעמ ,הדוהי תרובח ומכ הפוקת ותואב ךרעב הדברנש ,תיתיסרח
איבהל ןתינו ,ונמעטל ,קיפסמ תססובמ הניא ל"נה המיסחה תחנה .[2,12,16] רתוי
םירדוחה ,ן"תרי רפיווקאב םימרז לש םמויק תורשפא לע תועיבצמה ,תודבוע רפסמ
.ףוחה וקמ הברעמ

אוה ךפיהה .וקמועלו ףוחה ךרואל הפי-ימלת 'בח לש תופיצר תחכוה ןיא .1
יסיפואיגו יגולותיל חותינ לע ססובמה ,ףוחל בצינ ךתח איבנ ,המגודכ .ןוכנה
1 הטלדו (םיה ףוח לע) 2 שעג ,(םירה בכר לע) 1 הללאמר חודיק :טפנ יחודיק לש
םירפיווקא-תת ןיב רשקה .רזוח יולימ לש ךתחה .(םיה ךותל מ"ק 16 -כ קחרמ)
םיה רוזאב קזחתהלו יתשבי רוזאב שלח תויהל לוכי אוה .בחרמב תונתשהל לוכי
.(2 חפסנ) תודירפמ תבכש תומלעיה בקע

העיבצמ ,םינינתו ןוקרי תונייעמל ףסונ ,ן"תרי תכרעמב םיזוקינ דוע םויק לע
([27] יגולורדיהה תורישה יפל ,220 את) רפיווקאה לש ימורדה קלחבש ,הדבוע םג
םיסלפמ לע עיפשה הזש ילבמ ,הנשל ק"מלמ 30 -כ תונורחאה םינשה םירשעב ובאש
לש יזכרמה קלחהו ימורדה קלחה ןיב רשקהש ,עבקנ .רפיווקאה ןופצבו זכרמב
תלחתה ינפלש ,רורב .[27,28] (תימיכואיג הזילנא יפל םג) דואמ שלח ן"תרי
אלו אוהשלכ רחא םוקמל זקנתהל תבייח םימה לש ל"נה תומכה התיה תיביסמ הביאש
.ן"תרי לש םיעודי תונייעמל

אשד שרגממ היצריפסנרטופבאו םיעקשמ לש םישדוח תומכ ראתמ 3 חפסנב םוקעה .2
ןתינ .ףוחה רושימב ונלשל ההז םילקא םע ,(ןונבל) תוריבב בקעמ תנחתב (הקשומ)
.םידאתמה םימה תומכמ רתוי הלודג םיעקשמה תומכ ץרמ-רבמבונ םישדוחבש ,תוארל
םישדוחב .םשג ישדוח ירחא עקרקב םירמשנה םימ םידאתמ יאמ-לירפא םישדוחב
ימ םידאתמ אל ,ההובג תילאיצנטופ היצריפסנרטופבא תמועל ,רבמטפס-ינוי
.ותוקשהל םיבייח אשדה לע רומשל םיצור םאו ,םימשג ןיא ץיקב יכ "םיעקשמ"
הטמל לחלחמ אלא ,הדאתמ וניא ףרוחב םיעקשמה יממ רכינ קלחש ,תוארל ןתינ
תומכ ,תאז תמועל .יליע רגנ רותב םרוז וא ,(רזוח יולימ) םוהתה ימ ןוויכל
תומכמ רתוי הלודג 3 יפ ,ךרעב ,איה הנשה ךשמב תודאתהל הלוכיה ,םימה
הרשעה תורשפא לע םיעיבצמ (ףרוחב קר םתדירי) ל"נה םיעקשמה ירוזיפ .םיעקשמה
.םשג ימ י"ע םוהת ימ לש דואמ תיביסנטניא

.(הפוריא תוצרא) הנשה ישדוח לכ םשג דרוי ןהבש ,תוצראב ירמגל הנוש בצמה
הכומנ תיתנש תילאיצנטופ תודאתה םע ,3 חפסנב לובמטסיא תנחת תא חקינ ,המגודל
הפוריאבש ,הביסה םג וז) םיעקשמה ימ לכ תא טעמכ הדאמ איה ךא ,תוריבבמ רתוי
הברה הנטק ל"נה הרקמב םוהת ימ תרשעהש ,רורב .(רתוי הברה ןטק היקשהב ךרוצה
.רתוי

תפוקתב רוזא ותואב םיעקשמה תומכל תיגיגמ תודאתהה סחי ןיב האוושה .3
ןיב ענ ל"נה סחיה (הפיח-דודשא) ףוחה רוזאב םאש ,הארמ (ץרמ-רבמבונ) םימשגה
לש רזוח יולימ ירוזא) ןורמושו הדוהי ירה לש םייברעמה תונורדמב ,80-70%
זוחאש ,חינהל רשפא ,רמולכ .(4 חפסנ) 70-60% -ל 50% ןיב ענ אוה ,(ן"תרי
יולימ זוחאמ רתוי לודג 2 יפכ היהי ן"תרי רפיווקאב םוהת ימל עיגמה ,םיעקשמה
םג ,ןבומכ יולת ,םוהת ימל עיגמה םיעקשמה זוחא .ףוחה רפיווקא לש רזוח
וא תיסדנה הלועפ ןיגב תונתשהל לוכיו ,עקרקה לש היגולופרומבו היפרגופוטב
האצותכ תונורחאה םינשב לדג ש"וי ירוזאב לוחלחה זוחאש ,ןייצל שי .תיאלקח
.[20,25] עקרקה ינפ-לש יאלקח דוביעמ

הרעה

ןוויכב םימ תמירז - רמולכ ,הירוסבו ןונבלב םג םייק המוד ירטנמידס הנבמ
םג שחרתהל הלוכי ,ןמונק-ןאיטפא ליגמ ,תוקומע םיטימולודו ריג תובכשב םיה
ירה ,תוחפ הבושח תאז הדבוע ,םימב תעפושמה ,ןונבל יבגל םאו .ל"נה תונידמב
,םיהו הירסנא יסכר ןיב ,םיקומע םיחודיקמ םימ רוקמ תיברעמה הירוס רוזאבש
.בושח תויהל לוכי

תורפס
1. Almagor, G., and J.K. Hall, 1984 - Morphology of the Mediterranean
Continental Margin of Israel, (A Compilative Summary and a Bathymetric
Chart.) Geol. Surv.Isr., Bull. 77, Jerusalem, 31p.

2. Baida, U., 1986 - The basin of the Yarkon-Taninim aquifer: aspects
of quality and quantity. Proc. I.A.H., 86/6: pp. 51-57.

3. Blake, G., Dewdney, J., Mitchell, J., Chapter 10 - Water balance. The
Cambridge Atlas of the Middle East & Nort Africa.

4. Cohen, Z., Kaptzan, V. and Flexer, A - (1990) The tectonic mosaic of the
southern Levant: implications for hydrocarbon prospect. J. Petrol. Geol., 13,
437-462.

5. Derin B., Gerry, E. and Lipson, S. B., 1980 - Stratigrafic log of
Ramalla-1 (Deep) Borehole. Isr. Inst. Petrol., Tel Aviv, Rep. 1/80, 1p.

6. Derin B., Gerry, E. and Lipson, S. B., 1981 - Stratigrafic log of
Gaash-2 Borehole. Isr. Inst. Petrol., Tel Aviv, Rep. 1/81, 1p.

7. Derin, B., Lipson, S., and Gerry, E., 1988 - Reexamination of Delta 1
and 1A, Biostratigraphic survey. Enclosed Stratigraphic log (segment)
3360-4423 (T.D). Isr. Inst. Petrol., Tel Aviv. Internal Rep., 6p.

8. Fleisher, J.N.E. (1972) - Brackish groundwater in the Judea Group
along the Inner Coastal Plan and the northern Negev. GSI Rep. # 72/1.

9. Kroitoru, L., 1987 - The characterization of flow systems in carbonatic
rock defined by groundwater parameters: Central Israel. Ph.D. Thesis,
Feinberg Graduate School, Weizmann Institute of Science, Rehovot, 124 pp.

10. Livnat, A., A. Flexer and N. Shafran, 1986 - Mesozoic unconformities
in israel: characteristics, mode of origin and implication for the
development of the Thetys. Paleogeog. Paleoclimatol. Paleoecol., 55, 189-212.

11. Paul R., Shulman Haim, April 1981 - Ashdod-Gan Yavne area, Review,
evaluation and Recommendation, Report No. 81/31.
12. Mercado, A., 1980 - Groundwater salinity in Yarkon-Taninim Beer Sheva
basin: aconceptual model of the salinity regime and its solution. TAHAL,
Water Planning for Israeil, Tel Aviv, Rep. 01/80/60 65pp.

13. Mix, A. C., E. Band and R. Shneider - Environmental processes of the Ice
Age: Land, ocean, glaciers (EPILOG), Quaternary Science Revieus, 20,
627-657, 2001.

14. Neev, D., 1960 - A pre-Neogene erosion channel in the souther coastal
plain of Israel. Geological Survey of Israel, Bull, No. 25, 20pp.

15. Neev, D., Greenfield, L., and Hall, J. K., 1985 - Slice Tectonic in the
Eastern Mediterranean Basin, Geological Evolution of the Mediterranean Basin,
Springer-Verlag.

16. Weinberger, G., Rosenthal, E., Ben Zvi, A. and Zeitoun, D.G., 1994 - The
Yarkon-Taninim groundwater basin, Israel. Hydrogeology; case study and
critical review, J. Hydrol., 161, 227-255.

תירבעה הטיסרבינואהו לארשי יופימל זכרמה - 1995 ,שדחה לארשי סלטא .17
.םילשוריב

ןורמש ,'ע רוזמ ,'ז יול ,'ט דורבסיו ,'א ץיבורוה ,'י בוטרב ,'י ןיקרא .18
לש רואל תואצוהה תיב ,לארשי לש היגולואיגב םיכבדנ - 1987 ,'נ ןרפש ,'א
יופימל ךירדמ ."תירוזא היפרגיטרטס" חפסנ ללוכ ,החותפה הטיסרבינואה
.םירחאו בוטרב 'י ,לארשיב יגולואיג

"היקשהו םימ" .לארשיב םימ יבאשמב רוסחמ םייק םאה - 1999 ,.מ רגוב .19
.1999 רבמצד

- 1998 ,"ירקחמ הדוהיו ןורמושב תודאתהה רטשמ" - .א ינרק ,.צ תג .20
1998 ח"נשת ינימשה סנכה ירבד ,ןורמושו הדוהי ירקחמ ,יגולורואטמה תורישה
.לשא בוקעי ךרוע

הפי-ימלת תרובח ןיב םיידדהה םיסחיה תכרעמ - 1984 ,תנע רורד-ןילי .21
.א"ת תטיסרבינוא .םייסיפואיג םיגול תועצמאב חותינ - הדוהי תרובחל

ןוקיאוזוזמה ךשמב םייתטואינה םיילושה תוחתפתה - 1992 ,תנע רורד-ןילי .22
.תיתומכ םינגא תזילנא - לארשי לש תשביה ףדמבו ףוחה רושימב ,הלפשב
.א"ת הטיסרבינוא

.עדמל ןמצייו ןוכמ - 1994 ,ילארשי שיטפב היגולואיג - .ע רוזמ .23

תודאתהה ןיב סחיה רואל לארשי תנידמ לש םימה תכירצ" - 1987 .מ ,לדנמ .24
,היגולורדיהל תילארשיה הדוגאה סוניכב םירבד ."תילאיצנטופה תודאתהל תילאירה
.86-71 'מע םילשורי

האצוה-ןוחטיבה דרשמ ,לארשי לש היגולואיגה לע תוחיש - 1982 .ע ,רסכלפ .25
.רואל

ןגא םורדב םוהת ימ תחלמה - 1997 ,.ו ,דלפנורק ,ד רגרבניו ,.א ,לטנזור .26
תויתשתה דרשמ ,ןקוילפהו ןגואינה תפוקתמ םייתיראש םי ימ י"ע םינינת-ןוקרי
.1997 רבמבונ ,תוימואלה

לוצינ תוחתפתה - 1997 ,תוימואלה תויתשתה דרשמ ,יגולורדיהה תורישה .27
.1996 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו

לוצינ תוחתפתה - 2001 ,תוימואלה תויתשתה דרשמ ,יגולורדיהה תורישה .28
.2000 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו

 


 


 


,הילצרה 12 הברעה 'חר ,רגוב לאכימ ר"ד :רמאמה רבחמ תודוא
.46309

2001 רבוטקוא * 420 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ