יבאשמ תונימז לע םיימילקא םייוניש תעפשה
לארשיב םימ
יבצ-ןב הירא `רד , טרפלא סחנפ `פורפ :תאמ
.15-10 םידומע ,(2001 רבוטקוא) ,51 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

לארשיב םימ יבאשמ תונימז לע םיימילקא םייוניש תעפשה

:אובמ .1

רתוי תוקזחו תושדח תויודע ןנשי" :טפשמב םכוסמ (IPCC) 2001 לש ח"ודה
תונורחאה םינשה 50 -ב הפצנש םומיחה בור יכ (1995 -מ םדוקה ח"ודל האוושהב)
תילטוט טעמכ הסמה איה ךכל תחא המגוד ."(ינגופורתנא) םדאה תויוליעפל רשוקמ
,.Alverston et al) םלועבש םייפורטבוסהו םייפורטה םירוזאב חרקה תופיכ לש
תנשמ 82% -ב התחפ ור'גנמיליקב חרקה תפיכ (Science ,6 July 2001 ,p .47
לש גלשה תפיכ םע הרוק המ .2015 תנשב םלעית הזה בצקבו 2000 תנשל דע 1912
לש תוינושאר תוכרעה .םיעדוי ונניא תאז ,ץראה-רודכ תוממחתה תובקעב ןומרחה
לע חינז-אל העפשה לאיצנטופ שי תוממחתהלש וארה (1994 ,Segal et al)
הרוטרפמטה :היינש המגוד .תרנכה לש םימה ןזאמל םג ויתובקעבו ןומרחב גלשה
םידקת-אלל המרל תונורחאה םינשה רשעב התלע עקרקה ינפל בורק תימלועה תעצוממה
.ורבעש םינשה ףלאב םג יאדוול בורקו הנש 200-150 לש תודידמה תפוקתב

רבעב םיימילקא םייוניש לש תוכלשהה תא םיקרפ ינשב םימכסמ ונא הז ח"ודב
םיקרפ) ןושאר קלח .לארשיב םימה יבאשמ תונימז לע בורקה דיתעב םייוזחה ולאו
.הריפסומטאה םוחתב בורקה דיתעב םייוזחה םייונישהו תויפצתה תא םכסמ (2,3
.םייגולורדיהה םייונישה תא המודב םכסמ (4 קרפ) ינש קלחה

ןוכיתה םיה חרזמבו לארשיב ופצנש םיימילקא םייוניש - הריפסומטא .2

:תויטפוניס תוכרעמ 2.1

NCEP/ פ"ע םימושג םישדוחב ןוכיתה םיב תוינייפואה תויטפוניסה תוכרעמה חותינ
(םיצחל תיילע) תוסכרתה לש ךלהמ הארמ 1998-1958 םינשל NCAR Reanalysis
לעמ םיכומנה םיצחלה לש המרדה םע דחי ,ןוכיתה םיה ברעמו זכרמ לעמ תרכינ
.ןוכיתה םיה חרזמ

היהש ('מ 750 לש הבוג) ב"מ 925 םורב ץחלה תוילמונאב עקשה זכרמ ונרוזא לעמ
םירדה 80 -ה תונשבו ןיסירפק לעמ 70 -ה תונשב ענ ,היכרות לעמ 60 -ה תונשב
תמרדה םע דחי ןוכיתה םיה ברעמו זכרמ תוסכרתה .לארשי םורד לעמ לא האלה
לש הייטנב קהבומ יטסיטטס ןפואב םירושק ןוכיתה םיה חרזמ לעמ םיכומנה םיצחלה
North-Atlantic) תיטנלטא ןופצה הדונתה - NAO סקדניא תוקזחתה
ןיבש עקרקה ץחל שרפה יפ-לע רדגומ NAO סקדניא .70 -ה תונש זאמ (Oscillation
עקשה זכרמ רוזיאב עקרקה ץחלו ןופצ תולעמ 35 -ב תירוזאה תיפורטבוסה המרה
הפוריא ןופצ ,הובג NAO סקדניא רשאכ ,ןופצ תולעמ 55 - בחורה וקב ידנלסיאה
ךפהתמ בצמה .תיסחי םישבי ןוכיתה םיהו הפוריא םורד וליאו ,דחוימב םחו םושג
NAO סקדניא ןיב הובג יביטלרוק רשק וניארה ונרקחמב ,ךומנ NAO סקדניא רשאכ
םשגל ,תאז תמועל .(Ben-Gai et al ,.2001) לארשיב םיצחללו תורוטרפמטל
ברעמ/יטנלטא חרזמ - EA/WR סקדניא םע אקווד רתוי ההובג היצלרוק לארשיב
.(Krichak et al ,.2001) היסור

ןפואב הרושק תונורחא םינשב NAO סקדניא תיילעש הירואיתה הקזוח הנורחאל
ריוואה-גזמ ייונישל בטיה רושק הז סקדניא ,ןכ-ומכ .ץראה רודכ תוממחתהל קודה
Thompson and) תוגירח חורו רוק תופוס דחוימבו ינופצה רודכה-יצח לכב
.2.3 ףיעסב ןודיי לארשיב םימשגל רשקה .(Walace ,2001

הרוטרפמט 2.2

יכ ,אצמנ (Ben-Gai et al ,.1999) ץראה בחרמ לכב תונחת 40 לש חותינב
1994-1964 םינשב תולוע המחה הנועב לארשיב םומינימהו םומיסכמה תורוטרפמט
המאתהב תדמוע וז הדבוע .המאתהב רושעל תולעמ 0.21 ,0.26 -כ לש עצוממ בצקב
בצק) הנטק תימויה הדוטילפמאהש ךכל רשאב םג הממחה טקפאמ תויוזחה תומגמל
וב ,םנמוא .(םומיסכמה תרוטרפמט לשמ רתוי הובג םומינימה תרוטרפמט תיילע
תמגמב אקווד תואצמנ ףרוחב םומינימהו םומיסכמה תרוטרפמט יכ ,םג ונאצמ ןמזב
ףרוחה תרוטרפמטב דחוימב תרכינ היילע לש םלועב תיללכה המגמל תדגונמה הדירי
תויפרוחה תורוטרפמטה תדירי עודמ ריבסה (2000 ,טרפלא) .הממחה טקפא תמחמ
המאתהב אקווד ,ןאכמו NAO -ה סקדניאב היילעה םע ההובג המאתהב תאצמנ לארשיב
.(ליעל ןייוצמכ) תילבולגה תוממחתהה םע

(-0.90 -כ לש םדקמ) ההובג תילילש היצלרוק ואצמ (Ben-Gai et al ,.2001)
םיפסונ םירוזיא םנשי יכ ןייוצי .לארשיב ףרוחה תורוטרפמטו NAO-ה סקדניא ןיב
תדיריב אקווד הולמ הממחה טקפא םהב םגש ,ידמל םימצמוצמ יכ םא ,םלועב
.תומיוסמ תונועב תורוטרפמט

+ ףרוח ונייהד ,תיתנש תעצוממ הרוטרפמטב המגמה חותינ יכ ,אוה ךכמ הלועה
םירוזאב תאטבתמ וזש יפכ הרוטרפמטב היילע חרכהב הארמ ונניא ,לארשיב ץיק
.הממחה טקפא לש האצות הארנה לככ וז םגש תורמל ,םלועב םביר

תיתנועה הדונתה תרבגה איה ל"נה תואצותה ןמ תניינעמ תפסונ הנקסמ
תויוגלפתה חותינ םג .רתוי רק ףרוחהו רתוי םח ץיקה ,ונייהד ,הרוטרפמטב
תוחיכשב הרבגהל הרורב הייטנ לע עיבצמ לארשיב תוימוי םומיסכמ תורוטרפמט
Ben-Gai et) םירק םימי רתויו םימח םימי רתויל הייטנ :ונייהד ,ןוציקה יכרע
תולעמ 35 לעמ הרוטרפמט םע םילשוריב ץיק ימי תוחיכש :אמגודל (al ,.1999
הפוקתב .'60 - '70 -ה תמועל '80 - '90 -ה תונשב השולש יפ התלע סויסלצ
הפוקתבו טסוגוא שדוחב דבלב םינש שולשל תחא עצוממב לח הזכש םוי תמדוקה
.הנשל תחא עצוממב שחרתמ הזכש םח םוי היינשה

םימשג 2.3

הדיריל הליבוה ,םדוקה ףיעסב הראותש ןוכיתה םיה ברעמו זכרמב תוסכרתה תמגמ
דרי הילטיא םורדב :המגודל .1995-1950 הפוקתב םש םימשגב 10-20% לש תיתועמשמ
-ה תונשב דבלב הנשל/מ"מ 450 -כל דע 1950 -ב הנשל/מ"מ 600 -כמ םימשגה עצוממ
ןוכיתה םיב םימשגה תומגמ תא הארמ 1 רויצ .(90) ,Piervitali et al ,.1998
NCEP) הריפסומטאה רקחל יאקירמאה ימואלה זכרמה לש שדוחמה חותינה ידי-לע
ןופצ לעמ יוצמ (12 mm/y-) לש טלוב זכרמ .1998-1958 הפוקתל (reanalysis
לש הפוקת ינפ לע םש יתנשה םשגב מ"מ 480 לש המיהדמ הדיריל לוקש אוה ,הילטיא
(10 mm/y-) ןווי ,דרפס לעמ םיטלוב יתנשה םשגב םיפסונ הדירי יזכרמ .הנש 40
יכרעש ,ןיוצי (2- ,8 mm/y-) :םיכרעה םוחתב היקרוט לעמ תתחפומ הדימבו
םיגציימ לבא (םשג ידמל האוושהב) םומיסקמה יזכרמב םימזגומ טעמ הזה חותינה
לש ילבולג חותינמ תונורחאה םינשה 40 -ב םשגה תומגמ תא ידמל הבוט הדימב
.(Dai et al., 1997) םשג-ידמ

,תינופצ םשג תודירי םע דחי םורדב רקיעב םימשגב תמיוסמ היילע תרכינ לארשיב
ןוכיתה םיה ללכל האוושהב וז הגירח הילע .1 רויצ ,לארשיל תיחרזמ םגו תיברעמ
90 -ה תונשב לארשי ןוויכל 50 -ה תונשב היכרותמ עקשה תמרדה םע המאתהב תאצמנ
.(2ץ2 ףיעס) NAO -ה סקדניאב היילעה םע דחי (2.1 ףיעס) ליעל הראות רשא
םייוניש ידי-לע םג יקלח ןפואב ונידי-לע הרבסוה םימשגב בגנה ןופצב היילעה
Ben-Gai et al,. 1993 ,Otterman et al.,) םש עקרקה ישומישב םייביסנטניא
,Steinberger and Yaari-Gazit) םיפסונ םירקחמב םג וחווד ולא תומגמ .(1990
.(1996, Paz et al., 1998

2 רויצב תוגצומ 2000/1-1950/1 הפוקתל לארשיב תונחת 12 -ב םשגה תומגמ
ןתינ תיראניל היסרגר יפ-לע םשגה עופיש .(תישיא תובתכתה ,סנמ יפ-לע)
תוקהבומ תמר םיגציימ המגמל תחתמ םיירפסמה םיכרעה .רושעל מ"מ לש תודיחיב
-ל תחתמ תוקהבומ ךרע ונייהד ,תקהבומ איהש המגמ ףא האצמנ אל .תויטסיטטס
תומגמב ,תרנכה ןגא :ץראב םירוזא ינש םיטלוב יכ ןיוצי ,תאז-םע .0.05
תומגמב בגנה ןופצו (םולב-רפכ ,ןוארי ,רחשה-תליא ,'א הינגד תונחת) תוילילש
ץוביקב אצמנ ילמיסכמ המגמ ךרע .רושעל מ"מ 20-10 לש םיכרעב תוהובג תויבויח
דואמ םיגירח ויהש 1991/2 ימשג יכ ,ןייצל דואמ בושח .רושע/מ"מ 19.8 לש הבגנ
הנש .ןופצה רוזיא לכב תיבויחל המגמה ךופיהל עירכמ ןפואב ומרת םתמצועב
ובוטניפ תוצרפתהל ןה םירקחמ המכב הרשקנ ןוכיתה םיה חרזמב וז הכורב
.(Price et al.) וינינ-לאל ןהו ,(Kirchner et al. ,תיזג-ירעיו דלפנזור)
םיגירח םימשג אללו ובוטניפ תוצרפתה אלל ונבצמ היה המ איה תניינעמ הלאש
.םוכיסב ןודית וז .ולא

י"ע הנורחאל עצוה םילוסוראב אוה םג רושקהו םשג לע רחא ימילקא ילילש בושמ
לש תילילש העפשה הארמ ,ןושאר .(Rosenfeld 2001 et al ,.Rosenfeld 2000)
לע ירבדמ קבא לש תילילש המורת הארמ ,ינשה .םשג לע תינברואו תיתיישעת הטילפ
הפוקתב NAO -ה סקדניא לש הרבגהה יכ ,ןייצל הז רשקהב יואר .לארשי ימשג
,.Moulin et al) הרהסה ןמ קבאה תקופתב הרבגהל הרשקנ הנורחאה
.ןמז ךרואל לארשיב וקדבנ אל ןיידע ולא תוילילש תומורת תעפשה .(1997

םימשגה תדירי יכ ,ררבתמ (Alpert et al ,.2001) הנורחאל השענש חותינב
לש תיסחיה םתמורת לש תילסכודרפ היילעב םג הבורב הוולמ ןוכיתה םיב תילטוטה
חותינ ,ןכ-ומכ .יתנשה םשגה ךסל םויב/מ"מ 64 לעמ ההובג המצועב םשג ימי
,(Ben-Gai et al ,.1998) (אמג תוגלפתה פ"ע) לארשיב תיתנשה םימשגה תוגלפתה
םינש לש תוחיכשב הרבגה לש ןוויכל איה המגמה תונורחאה םינשה תורשעב יכ הארמ
.תילמרונ םימשג תומכ םע םינש לש ןנובשח-לע רתוי תושבי םינשו רתוי תומושג
תויומכב ןהו הנשב תילטוטה םימשגה תומכב ןה ,הנצקהל הייטנ שי :ונייהד
תויומכב תכשמתמ התחפה לש ןובשח-לעו דחי ,ןבומכ ,הרוק הז .תוימויה םימשגה
.תוימוי ןהו תויתנש ןה תוילמרונה

תודאתה 2.4

ללכ-ךרדב עיבצמ תיגיג יפ-לע לארשיב תעצוממה תימויה תודאתהב תומגמ חותינ
ומכ) תונחת המכ ,ץיקה תורוטרפמטב היילעה תורמל תודאתהב הדירי לש המגמ לע
יונישב הרבסוהש (Alpert et al ,.1997) תודאתהב תרכינ היילע תוארמ (םודסב
.חלמה םיב תושבייתהה תעפשהב ילקול םילקא

ליהנטס עיצהש יפכ ,תעבונ ץראב החיכש רתויה איהש תודאתהב הדיריהש ןכתיי
,ןוגכ ,הדידמה תונחת לש םתברקב חטשה ינפב םייונישמ ,םירחאו לדנמ ןכו
תירלוסה הנירקב תילבולגה הדיריה יכ איה תפסונ תורשפא .הייקשהו רויע יכילהת
Stanhill and) ידי-לע החווד 20W/m2 -כ לש תילבולג הדירי .ךכל תיארחא
ןפואבו הריפסומטאב םינגופורתנאה םילוסוריאה תוברתהב הרשקנו (Cohen ,2001
הריקס .הממחה טקפאמ םג ילואו םילוסוריאהמ האצותכ תוננעה תובחרתהב יקלח
.ךשמהב ירפסורדיהה קרפב גצות תודאתהה לש רתוי הבחר

לארשיב םייוזח םילקא ייוניש - הריפסומטא .3

IPCC ח"וד 3.1

בשחמ ייומיד יפ-לע םימשגו הרוטרפמט ייוניש םכסמ (10 קרפ) IPCC ח"וד
טקפאמ האצותכ (Regional Climate Simulations = RCM) םיירוזא םיימילקא
רשוא הנורחאל יכ-םא ,RCM ושענ אל ןיידע לארשיב יכ ,ןייצל בושח .הממחה
עצבת ונלש הצובקה ותרגסמב רשא הינמרג םע GLOWA טקייורפ עדמה דרשמ ידי-לע
.לארשיב םג RCM ייומיד

םלועב םינוש םירוזאב תוימילקאה תוכלשהה םימכוסמ IPCC -ה לש קרפ ותואב
םיה רוזיאב תואצותה ץרמנ רוציקב ןאכ תומכוסמ .םיילבולגה םילדומה יפ-לע
,םירוזאה תשולש .(CAS) היסא זכרמו (SAM) הרהסה רוזיאב ,(MED) ןוכיתה
םירוזאה יכ ,ןייוצי .חרזממו םורדמ הילא םיקישמו לארשי תא םיללוכ ,המאתהב
זכרמב שחרתמה ןמ תויתועמשמ תוגירח ,ליעל רומאכ ואצמנ לארשיבו ידמל םילודג
ונילע תויללכ תומגמ לע תועיבצמ ולא תויזחת םלוא ,ןוכיתה םיה ברעמבו
םהו דיתעב וצרויש (RCM) םיירוזא םילדומב הפש יאנתכ םיחקלנש ונביבסמו
.לארשיב םייוזחה םיימילקאה םייונישה תנבהל םיינויח

לדומ) תוציר/םילדומה 10 לש תועצוממה תויטסה תא IPCC ח"וד ןייצמ ,תישאר
הפוקתה ייומידב םינושה םירוזאב ('וכו ילגנא ,ינפי,ינמרג ,ילרטסוא
עוציבב םילדומה לש םתלוכי רוריב םשל (םיזוחאב) 1900-1961 תירוטסיהה
לכב (Biases) תויטנטסיסנוק תויטס יוהיזל ןבומכו רבעב םיימילקא םייומיד
ביבס תוענ ףרוחה ישוחל ל"נה תויטסה (MED) ןוכיתה םיה ימשגב רוזא לכל לדומ
יואר .20% סונימ-סולפל םיעיגמ םילדומ המכב םיינוציקה םיכרעה יכ םא ספא
םירוזא המכל האוושהב ללכ תולודג ןניא ונרוזאב (Biases) תויטסהש ןייצל
םילדומה ללכ ידי-לע םייוזחה םייונישה .םשגב םגו הרוטרפמטב םג םלועב םירחא
םינשל האוושהב (הממחה יזג לש תברוקמ הלפכה) 2100-2071 םינשל םה ל"נה
םשגה רובעו (תולעמב) הרוטרפמטה רובע (DJF) ףרוחה ישדוחל םינתינו 1990-1961
.(% -ב)

(MED) ןוכיתה םיב סויסלצ תולעמ 5.5-3.2 איה ץיקב היוזחה הרוטרפמטה תיילע
תואצמנו רתוי טעמ תונותמ תוילעה ףרוחב .CAS -ו SAH ירוזאב םג המודו
רשאב םידחואמ םילדומה לכ ,םשגל רשאב .סויסלצ תולעמ 4-3 םוחתב ללכ-ךרדב
רתויב הגירח וז האצות .35-3% לש םוחתב (MED) ןוכיתה םיה רוזאב םשגה תתחפהל
היוזח םירחא םירוזא הברהב .IPCC-ה ח"ודב םיחתונמה םירוזאה 23 לכל האוושהב
ןוכיתה םיה ימשגב היוזחה הדיריה יכ ןייצל םג בושח .םימשגב הרבגה ללכ-ךרדב
.םדוקה קרפב ראותש יפכ 20 -ה האמב ופצנש תומגמל בטיה המיאתמ

לארשי לעמ םיירוזא בשחמ ייומידב םינושאר םייוסינ 3.2

הדרפהב ירוזא לדומ הנושארל לעפוה (Segal al ,.1994) לש תינושאר הדובעב
טקפא יאנת לש תוחנהב לארשיבו ןוכיתה חרזמב םשג יעוריא השולש לע ההובג
טקפא לש םימדוק םילדומ לע ססבתה לדומל טלקה ,םנמא .ןהידעלבו (2XCO2) הממחה
ומכוסש רתוי תומדקתמה הלאמ הברהב תונוש ויה אל זא תויזחתה םלוא ,הממחה
.םדוקה ףיעסב

הלח ,יאסירפק עקש לש םשג יעוריא 3 ךותמ 2 -ב יכ ,הלוע בשחמה ייומידמ
.המורדו לארשי לעמ םימשגב הדיריו רקיעב היקרוט לעמ ונל הנופצ םשגב הרבגה
,ביבא-לתב 13%) לארשי לעמ םימשגב הטעמ הרבגה הלבקתה ישילשה עוריאב קר
ועצוב הנורחאל .(םירחאה םיעוריאה ינשב 70% -כ לש הליפנל האוושהב
RCM לדומ םע םלש שדוח לש הצירב םיינושאר םייוסינ ביבא-לת תטיסרבינואב
ליבותש תוינידמ לארשיב הצוחנש קפס ןיא .תוחיטבמ תואצות ולבקתנו םדקתמ
היצולוזרה תא ורפשיש םיטסיטטסו םיימניד םילדומ לש ןוויכב יעדמ ץמאמל
ארקנ הזכש ץמאמ .יללכ ןפואב לארשי לעמ הממחה טקפא תואצות תחטבאב
.downscaling

ופצנש םיימילקא םייוניש - הריפסורדיה .4

םי יסלפמ 4.1

רקחל הרבחה .םיימילקא םייונישל טלוב ןמיס םנה סונייקואה יסלפמב םייוניש
הלא םיסלפמ .ןוכיתה םיה יסלפמ תודוא לע םינותנ תפסוא לארשיב םימגאו םימי
הלאל .ימונורטסאה בצמה תובקעב םידדונתמו םיה לש םימה ןזאמ תא םיפקשמ
ץחל :ןוגכ ,םייתביבס םימרוג בקע ,בחרמבו ןמזב ,םייונישו תודונת םיפסונ
תודונת ,םימ ימרז ,ריוואהו םימה תרוטרפמט ,םילג ירבשמ ,חור ,ירטמורב
םייושע הלא םינתשמב חווט יכורא םייוניש .הדידמה תודוקנ םור קוידו תוינוטקט
.םיה יסלפמב תומגמל םורגל

םינימז הינותנ .הרדחב תאצמנ לארשיב ןוכיתה םיה יסלפמ תדידמל תישארה הנחתה
אצמנ תיפצתה תונש ןתואב עצוממה סלפמה .2001 תנשל תומדוק הנש 19 לש הפוקתל
ןזור לש ותדובעב ןיא .לארשי יופימל זכרמה לש סיסבה םורל לעמ םידחא מ"ס
ינפ תוממורתה וא סיסבה תעיבקב האיגש וז םא ,לדבהה תביסל תוסחייתה (2001)
.סיסבה עבקנ זאמ םיה

םי ימ לש תרבגומ הרידח תללוכ םיה סלפמ תיילע לש תיגולורדיהה האצותה
יעופיש תונתמתהו הלא תווקאב םיריפשה םימה סלפמ תיילע ,תויפוח תווקאל
תונופטש לש הפצהה יפקיה תובחרתהב הכורכ הנורחאה העפותה .םילחנב המירזה
.ףוחה רושימב

םיעקשמ יבוע 4.2

,לארשיב הלא תודונת לש םידחא םיחותינ .תודונת-בר הנתשמ ונה םיעקשמ יבוע
לש תיטסיטטס תוקהבומ ןניאש תוברועמ תומגמ לע םיעיבצמ ,2 קרפב ורקסנ רשא
םימה תוביצנל השגוהש הדובעב .םירחא םירוזאב הילעו חרזמ-ןופצב הדירי
יונישה תמגמ ,תיראיניל היסרגר תועצמאב הבשוח (1999 ,'תושו יקסנריזוא)
לארשי ןופצב םשג תונחת לש תוצובקב םייתנשה םיעקשמה יבוע לש ןמזל רשקהב
האצמנ ,תיטסיטטס תקהבומ הניאש ,היילע תמגמ .1995/96 תנש דע 1939/40 תנשמ
.תוצובקה תיברמל

+1.36 ןיבל -0.06 ןיב אצמנ תונחתה תוצובקב םיעקשמה יבועב יונישה רועיש
הנשל מ"מ +1.36 דע +1.11 לש ,יברמה רועישה ,תוגירחה תונחתהמ דבל .הנשל מ"מ
.ותביבסו למרכב תונחתה תוצובקל אצמנ ,0.1 לעמ םאתמ םדקמ םע

ןיאש םידמלמ (2 קרפ םג האר) םינושה םיחותינב תיטסיטטסה תוקהבומה רדעה
לג תוכורא תודונת ,תאז םע .ןמזב הרורב המגמ לארשי ץרא יעקשמ יבועל
ןיא ,תאזל יא .םהב תומייק ןכא (תיגולורדיהה ןושלב הדמתה תוארקנש)
ךשמהל ןנוכתהל ונילע ךא דיתעב םיעקשמה יבוע תא התע תוזחל ונתורשפאב
.תונוחש םינש לש תוצבקתה ןתמועלו הכרב תונש תוצבקתה לש תוכוראה תודונתה

הדונת תלעב איהש ,םתמורתמ תעבונ םיעקשמב תודונתה לש תיגולורדיהה תובישחה
ויתסה תונועב דחוימבו ,םיעקשמה יבועב םייוניש .םימה ילוביל ,תרבגומ תיסחי
םימה ןזאמב בושח ביכרמ אוהש ,היקשה ימל שוקיבה לע םג םיעיפשמ ,ביבאהו
.יצראה

תודאתה יבוע 4.3

תילאיצנטופה תודאתהה .לארשי ץראב םיעקשמה ימ חפנ לש 70% -כ תכרוצ תודאתהה
םא אלא ,השבי עקרקה ץיקב לבא .שבי ריואהו ההובג הרוטרפמטה תע ,ץיקב ההובג
ףרוחב תשחרתמ תישעמה תודאתהה תיברמ .הכומנ תישעמה תודאתההו ,תיקשומ
.החל עקרקה םע ,ביבאבו

לע תועיבצמ (1990 ,'תושו ןהכ) 1990 תנשב םימה תוביצנל שגוהש רקחמ תואצות
תונש ףוסל םיששה תונש עצמאמ הזכרמו ץראה ןופצב ץיקה ישדוחב תודאתהב הדירי
יגולורואטמ-וזמ לדומ תלעפה לש תישארה האצותה .(םירשעה האמה לש) םינומשה
תודאתהה יבוע .תרנכה ןמ תודאתהה יבועב 19% לש הדירי הנה (ינוניב גירש לעב)
דועב 14% לש עצוממ רועישב תחפ הזכרמו ץראה ןופצב תויגולורואטמ תויגיגמ
תוישדוחה תומגמהמ תובר .19% לש עצוממ רועישב יבועה הלע ץראה םורדבש
.תיטסיטטס תוקהבומ ןה תודאתהב

הדיריו תיסחיהו תטלחומה תוחלב היילע לע תועיבצמ הז רקחמ לש תורחא תואצות
האצמנ וב רחא רקחמ תואצותל תמאות הנורחאה האצותה .תילבולגה הנירקב 7.4% לש
,Stanhill and Cohen) עקרקל העיגמה תילבולגה הנירקב תקהבומו תבחרנ הדירי
םילוסוראה הלש הריפסומטאב תומכה תיילעל וז הדירי םיסחיימ םירקוחה .(2001
.שונא ישעמ םימהזמהו

תרנכה ןמ הדאתמ רתוי ןטק חפנ :םימה ןזאמ לע תיבויח העפשה תודאתהב הדיריל
םילוסוראה תומכ תחפת אל דוע לכ .היקשהל םישרדנ םימ תוחפו םירחא םירגאממו
ךשמת םא ,תאזמ הרתי .תודאתהב הרזח היילעל תופצל ןיא ,הריפסומטאב םימהזמהו
.תודאתהב תפסונ התחפה היופצ םימהזמה תומכב היילעה

םימה לובי 4.4

,היטהכ שונא תולועפמ קזח עפשומו ןמזב תופירח הנתשמ םילחנב המירזה חפנ
תועפשומ וא תויעבט תומגמ ןחבאל השק ןכל .'דכו זוקינ ,עקרקה לוצינ חותיפ
יחפנב תומגמה תודוא לע הכ דע ושענ תוטעמ תודובע .המירזה יחפנב תיגולורואטמ
תקהבומ הדירי האצמנ (המסרופ אל ,יבצ-ןב) ןהמ תחאב .םילחנב המירזה
,םיעשתה תונשל םיעבראה תונשמ ,הנשל ק"מלמ 1.5 -כ לש רועישב ,תיטסיטטס
.לארשי לובגל םתסינכל ךומס ןומרחו רינש םילחנה לש המירזה יחפנב

אוה ויביכרמ דחאש םימ ןזאמ תועצמאב ,ללכ ךרדב ,בשוחמ םוהת ימ תרשעה חפנ
לע תוריהבב דומעל ידכ ךרוצה יד תקיודמ הניא הז ביכר תכרעה .רגוא יוניש
לש רתוי בוט ןייפאמ .הרשעהה חפנב תיגולורואטמ םיעפשומ וא םייעבט םייוניש
תונייעמ לש תועיפש חותינ .תולצונמ יתלב תווקאמ תונייעמ תעיפש אוה הרשעהה
רשקהב השענ ,חינז אוה םהיתווקאב הנשל הנשמ רגואה ייוניש רשא ,הלאכ םיבזכא
םתואב העיפשה תיילע לש עצוממה רועישה .(Ben-Zvi ,1992) רטמה תרבגה טקיורפל
ונה 1959/60 דע 1949/50 הפוקתל סחיב 1986/87 דע 1975/76 הפוקתב תונייעמ
לבקתמ העירזל תרוקיבה רוזיאב םיעקשמה יבועב 5% לש היילעב בשחתהב .18%
.12% לש עצוממ רועיש העיפשה תיילעל

תולועפמ עפשומ החפנ .תונייעמ תעיפשמו יעקרק-לע רגנמ תבכרומ תרנכל המירזה
םיילע םימ תכירצ לש איה רתויב תטלובה העפשהה .הריפסומטאבו עקרקה לע שונא
קויד תמרב העודי לארשי לובגב הכירצה .תרנכה לש תוזקנתהה םוחתב םוהת ימו
םימה לוביב תומגמה .ןונבל לובגב הכירצה לע עדימה שולק תאז תמועל .תקפסמ
תרגסמב תודמלנ תרנכה תוזקנתה םוחת לש (םרזה הלעמב הכירצה דועו המירזה חפנ)
תערתשמה תוזקנתהה םוחת תרזג לש םימה לוביל אצמנ 10% לש לודיג .רטמה טקיורפ
דע 1939/40 םינשב לוביל סחיב 1982/83 דע 1975/76 םינשב לארשי לובגב
םיעקשמה יבוע תיילעב םג בשחתהב (1959/60) Ben-Zvi and Langerman ,1989
.5% לש רועישב םימה לוביב תיסחי היילע תלבקתמ לילגה ףוחבש תרוקיבה רוזיאב
תנמתסמ ,(2001 ,'תושו יבצ ןב) םוכיס יבלשב התע אצמנש ,הז רקחמ לש רחא קרפב
תעירז בקע םימה ילוביב תוילעה ראש םג ומכ ,הלא תואצות .רתוי הבר היילע
םינותנ חותינ ךות ואצמנש םייונישה לכ םלוא ,תיטסיטטס תוקהבומ ןניא םיננע
.םהיניב םימאות הזב הז םייולת יתלב

תונופטש תקיפס 4.5

תודונת םתעפוהב ןיחבהל ןתינ ךא ,בחרמבו ןמזב תיארקא םיעיפומ תונופטש
תוקיפסהש אצמנ (2000 ,ןומצעו יבצ ןב) הנורחאל םסרפתנש רקחמב .תומיוסמ
תונשב ןמזל סחיב דיחא חרואב תוסורפ ויה תוירטמורדיהה תונחתב תויברמה
דואמ תובורמו םינומשה תונש עצמא דע םיעבשה תונשב תורסח ,םישישה דע םיעבראה
תויתנשה אישה תוקיפסל המגמ האצמנ אל ץראה ירוזא תיברמב .םיעשתה תונשב
תוקהבומ םע ,המגמ האצמנ וב ידיחיה רוזיאה .(תודדוב תוימוקמ תועפות טעמל)
תודרוי םש ,ןוילעה ןדריה לש תוזקנתהה םוחת אוה ,תודחא תונחתב תיטסיטטס
וא תיעבט תיגולורואטמ הדונתל ,הארנכ ,הרושק וז המגמ .תויתנשה אישה תוקיפס
.שונא תולועפמ תעפשומ

תוצלמהו םוכיס .5

לארשיב םייוזח םילקא ייוניש לש תוינושאר תוכרעה 5.1

:רתויב תורדוק ןה ונרוזאל שדחה IPCC ח"וד יפ-לע תוילבולגה תוכרעהה

םילדומה ןיב תועד יקוליח אלל טעמכ 35-3% לש םימשגב תרכינ הדירי
.תונושה תוצירהו

םינשל יוזח םנמוא תאז לכ יכ ןייוצי .סויסלצ תולעמ 5-3 -כ לש תוממחתה
םייונישה לש חותינ .דואמ םיפירח םיימילקא םייוניש ולא לבא ,2100-2071
תא תויללכב הארמ ןוכיתה םיה רוזיאב תונורחאה םינשה 50 -ב לעופב ושחרתהש
לארשיכ ןטק תיסחי רוזיאש ןיוצי יכ םא .ל"נה ח"ודב תומגמה לש ןתונוכנ
ראשב הכ-דע השחרתהש םשגב תיתועמשמה הדיריה ןמ ךסחנ ןוכיתה םיה חרזמ-םורדו
תפוקתב הרוטרפמטב תיתועמשמה היילעה ןמ םג ךסחנ ונרוזא .ןוכיתה-םיה ירוזא
.ףרוחה

ןהו (םיימויהו םייתנועה) םימשגב ןה הנצקהה תמגמ לארשימ הכסחנ אל
םיב דחוימב דואמ תטלובו הממחה טקפאמ האצותכ םלועה תא הוולמש תורוטרפמטב
.לארשי טעמל ,ןוכיתה

תוילעהו םימשגב תודיריה הכ-דע ונתיאמ וכסחנש ךכל תוביסה יבגל תורעשה
:תויהל תולוכי ללכב ןוכיתה םיה תא ונייפאש הרוטרפמטב

0.25-0.21 -כ לש םירבגומ םירועישבו השחרתה ץיקב הרוטרפמטה תיילע ,תישאר
הילעמ רישי ןפואב תעבונ ףרוחב הרוטרפמטה הדירי ןכ-ומכ .רושעל תולעמ
תדירי .הממחה טקפא לש האצות ליעל רבסוהש יפכ ןכ-םג וזו ,NAO -ה סקדניאב
לארשיב םימשגה עודמ םג תיקלח ריבסהל ילוא הלוכי ףרוחב וז תורוטרפמט
,Striem) ןוכיתה-םיה ירוזא ראשב םיפוצ ונאש יפכ םדירוי םניא התביבסבו
.(1979

תתחפה לש בצמל וסנכנ ןוכיתה םיה חרזמ םורדו לארשי םגש דואמ ןכתיי ,םלוא
הכורבה םשגה תנוע לש התוכזב תויפצתב ונל הארנ וניאש בוריקב 1987 זאמ םימשג
בוליש לש האצות קר הניה וז הכורב הנש םנמוא םא .1991/2 לש רתויב הגירחהו
םירקחמ המכש יפכ וינינ-לא םע דחי ובוטניפה לש םידקת-תרסח תינקלוו הצירפ לש
וכפה 20 -ה האמה לש הינשה תיצחמב םיאור ונאש תויבויחה תומגמהש ירה ,םיארמ
.80 -ה תונש זאמ רבכ םצעב ןוויכ

רוזיא) לארשי חרזמ-ןופצב םינש 5 לע תועצוממ תומגמ תקידבש ,ןייצל יואר
הנשה אלל (ידעלג רפכו רחשה תליא ,'א הינגד ,םולב רפכ ,ןוארי :תונחת ,תרנכה
זוחאה רוזיא ותואב .1987 זאמ תושבייתה תמגמ הארמ 91/2 לש הגירחה
לש (1990-1961 יפ-לע עצוממ) ילמרונה ןמ % -ב היטסה לש רבטצמה יביטלומוקה
1965 תנשב שחרתה םדוקה אישה ,-180% לש אישל 2000 תנשב עיגמ עצוממה םשגה
,זא ,םלוא .60 -ה תליחתו 50 -ה תונש לש השבי הרדיס רחאל -150% -ל עיגהו
איהש יפכ שבויה תעפשה השגרוה אל ןכלו הברהב הכומנ התיה לארשיב םימה תכירצ
.םויכ

:ןוכיתה םיב לארשי לש גירחה דחוימה בצמל סחיב דחוימב ,תוחותפ תובר תולאש
?ךשמית ףרוחה תורוטרפמטבו םשגב לארשי לש וז תוגירח םאה
?רוזאב עקשה תמרדהב רושק הז םנמואה ?לארשי חרזמ-ןופצב םשג תתחפה שי עודמ
המגמה הכפהתה םאה ?90 -ה תונש דע תוחפל בגנה ןופצב תוילע ופצינ עודמ
?םורדב
?NAO -ה תורבגתה םע ?הממחה טקפא תורבגתה םע ץראב םימשגה תמגמ ןאל
םע דחי רבגתמה קבאה תמורת ?םשגה לע םיינגופורנאה םילוסוראה תמורת יהמ
?NAO -ה סקדניא

םימדקתמ םיירוזא בשחמ ייומיד ידי-לע ןתניהל תולוכי דבלב תויקלח תובושת
תונידמה בורב ושענ רבכש ,downscaling -ל תומדקתמ תויטסיטטס תוטישו
דדועל יוצר .רבדמה לובג לע דחוימה המוקימ תורמל לארשיב אל םלוא תוחתפתמה
.םינוש םינוויכב ולא תויעב ףוקתל וסניש םייזכרמ םירקחמ

יגולורדיהה טביההמ תוצלמהו םימוכיס 5.2

תורבגתהלו ,תונוחש םינש תוצובק לש העפוהל םידע ונא םינומשה תונש עצמא זאמ
תא וז תורתוס ןניא הלא תועפות יתש .לארשי ץראב תונופטש לש העפוהה תורידת
תוקיפסמ תוהובג חיחצה בגנה רוזיאב תויואגה תוקיפס ,בטיה עודיש יפכ .וז
הלא תועפות שולש .ינוניב יתנש םשג יבוע ילעב ,הזכרמו ץראה ןופצב תויואגה
ןיב תודחא תומושג םינש תורבגתה .םויכ תשחרתמש רובדימ תמגמ לע תועיבצמ
יבועב תויסחיה תודונתה ירבדמ רוזיאב יכ וז המגמ תרתוס הניא תרוצבה תופוקת
תועיבצמ םייגולורדיהה םירקחמה תואצות .םירחא םירוזאבש הלאמ תולודג םיעקשמה
.לארשי ןופצב םימה ילוביל םיננעה תעירז לש תיבויח המורת לע

:ןה וניתוצלמה ךכל יא

תא רוקחל ,הרצענש וא תכשמנ ץראה ירוזא בורב תודאתהב הדיריה םא רוקחל
תא תוזחל תוסנלו ,הנכשמת תומגמה םא ךירעהל ,ץראה םורדב המגמב ינושל תוביסה
.םיאבה םירושעב תודאתהה ייבוע

תוסנלו ,ןהימרוג לע דומעלו ,םיעקשמה יבועב תודונתה תא רוקחלו ךישמהל
.םיבורקה םירושעב יופצה יבועה תא תוזחלו

,לארשי לובגל רבעמ ןדריה ילבוי תומירזב הדיריל תוביסה תא רוקחל
.דיתעב היופצה המגמה תא תוזחלו

תוזחלו תוסנלו ,90 -ה תונשב תונופטשה רפסמב לודיגל תוביסה תא רוקחל
.םיבורקה םירושעב וזכ תורידת היופצ םא

םינש תוצובק לשו תומושג םינש תוצובק לש תוידיתע תועפוהל ןנוכתהל
תומגמב תובשחתה ךות ,ולא תועפותב הדימעל םימה קשמ תא םיאתהלו ,תונוחש
.םיינוריעה םימה תכירצלש הילעה

תומגמ לש תונכדועמה תוזילנאה לע יגולורואטמה תורשהמ סנמ סכלאל :תודות
תשגהו תורעהה ,הכירעה לע ריפש םייחל הדות .הרופה ןוידהו לארשיב םשגה
.ח"ודה

6. References

תעירז תעפשה לש הכרעהה ןוכדע .1999 ,.א יבצ ןב ,ןומיס ,.י ,יקסנריזוא
ןופצל םשג תורדס תנכה - הינשה הנשל םכסמ ח"וד ,תרנכב םימה לובי לע םיננע
.ביבא-לת ,להת ידי-לע םימה תוביצנל שגוה .ץראה

לש העפשהה ןוכדע .(הנכהב) 2001 ,.א ,ןומיס ,.י ,יקסנריזוא ,.א ,יבצ-ןב
ידי-לע םימה תוביצנל שגוי .יפוס ח"וד - תרנכב םימה ילובי לע םיננע תעירז
.ביבא-לת ,להת

ץרא ילחנ לש תויתנשה אישה תוקיפסב תומגמ .2000 ,.ב ,ןומצע ,.א ,.יבצ-ןב
.םילשורי ,יגולורדיהה תורשה ,/00/2ורדיה ח"וד .לארשי

.1990 ,.מ ,לדנמ ,.א ,יבצ-ןב ,.י ,והינב ,.א ,יקסנימק ,.י ,ררמ ,.א ,ןהכ
ידי-לע םימה תוביצנל שגוה .יפוס ח"וד ,לארשיב ץיקה ישדוחב תודאתהה תומגמ
.םילשורי ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הריפסומטאה יעדמל הקלחמה

.2001 תנשל ןוכיתה םיב לארשי יפוחל םי ידעומ תיזחת .2001 ,.ס.ד ,ןזור
.הפיח ,לארשיל םימגאו םימי רקח ,H03/2001 ל"איח ח"וד

םשגה לע תוינקלוו תויוצרפתה תעפשה .1991 ,.נ תיזג-ירעי ,.ד דלפנזור
.1 ,75-83 ,לארשיב היגולורואטמ .לארשיב

Alpert P., Shafir H. and Issahary D., 1997. "Recent changes in the climate of the Dead sea
Valley", Climatic Change, 7, 513-537.

Alpert P., Ben-Gai T., Baharad A., Benjamini Y., Yekutielu D., Colacino M., Diodato L.,
Ramis C., Homar V., Romero R., Michaelides C. and Manes A., 2001. "Evidence for
increase of extreme daily rainfall in the Mediterranean in spite of Decrease in Total Values",
Geophy. Res. Lett. (submitted)

Alverson K. et-al., 2001. "A global Paleoclimate observing system" Science, 293, 47-48.

Ben-Gai T., Bitan A., Manes A. and Alpert p., 1993. "Long-term change in October rainfall
patterns in southern Israel", Theoretical and Applied Climatology, 46, 209-217.

Ben-Gai T., Bitan A., Manes A., Alpert P. and Rubin S., 1998. "Spatial and temporal changes
in annual rainfall frequency distribution patterns in Israel", Theoretical
and Applied Climatology
, 61, 177-190.

Ben-Gai T., Bitan A., Manes A. Alpert P. and Rubin S., 1999. "Temporal and spatial trends of
temperature patterns in Israel", Theoretical and Applied Climatology, 64, 163-177.

Ben-Gai T., Bitan A., Manes A. and Alpert P., 2001. Climatic variations in the moisture and
instability patterns of the atmospheric boundary layer at the east Mediterranean Coastal plain
of Israel. Bound. Layer Meteor., (in press).

Ben-Zvi A., 1992. Springflow enhancement in Northern Israel due to cloud seeding Israel
Journal of Earth Sciences
, 39, 103-117.

Ben-Zvi A. and Langerman M., 1989. Estimation of flow enhancement in the Kinneret watershed
due to cloud seeding. Stochastic Hydrology and Hydraulics, 3, 203-216.

Dai, A., Fung I. Y. and Del Genio A. D., 1997. Surface observed global land precipitation
variations during 1900-1988. J. Climate, 10, 2943-2962.

IPCC, Climate Change, 2001. The Scientific Basis, Contribution of WG I to the Third
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge Univ.
Press, 2001.

Kirchner I., Graf H. F., Rodock A., Antuqa J. C., 1999. Climate model simulation of winter and
summer cooling following the 1991 Mount Pinatubo volcanic eruption. J. Geophys. Res., 104,
19039-19055.

Krichak S., Kischa P. and Alpert P., 2001. "Decadal trends of main Eurasian oscillations and
the Mediterranean precipitation. Theor. And Applied Climatology, (Submitted).

Moulin et al, 1997. Control of atmospheric export of dust from North Africa by the North-Atlantic
Oscillation, Nature, 387, 691-4.

Otterman, J., Manes A., Rubin S., Alpert P. and Starr D., 1990. An increase of early rains in
Israel following land use change? Bound. Lay. Meteorol. 53, 333-351.

Paz S., Steinberger E. H. and Kutiel H., 1998. Recent changes in precipitation patterns along
the Mediterranean Coast. 2nd International Conf. On applied climatology, Vienna,
Austria, P. 79.

Piervitali, E., Colacino, M. and Conte, M., 1998. Rainfall over the central-western Mediterranean
basin in the period 1951-1995, Part I: Precipitation trends. Nuovo Climento C, 21. 331-344.

Price C., Stone L., Huppert A., Rajagopalan B. and Alpert P., 1998. A possible link between
El-Nino and precipitation in Israel Geophys. Res. Letters, Vol. 25, No. 21, 3963-3966.

Rosenfeld, D., 2000. Suppression of rain and snow by urban and industrial air-pollution.
Science, 287, 1793-1796.

Rosenfeld, D., Rudich Y. and Lahav R., 2001. Desert dust suppressing precipitation - a possible
desertification feedback loop. Proceedings of the Nat. Academy of Sci., 98, 5975-5980.

Segal M., Alpert P., Stein U. and Mandel M., 1994. "On the 2xCO2 potential climatic effects on
the water balance components in the Eastern Mediterranean", Climatic Change, 27, 351-371.

Stanhill, G. and Cohen, S. 2001. Global dimming: a review of the evidence for a widespread and
significant reduction in global radiation with discussion of its probable causes and possible
agricultural consequences. Agricultural and Forest Meteorology, 107, 255-278.

Steinberger E. H. and Gazit-Yaari N., 1996. Recent changes in the spatial distribution of annual
rainfall in Israel. J. Climate, 9, 3328-3336.

Steinberger E. H. and Gazit-Yaari N., 1996. Recent changes in the spatial distribution of annual
rainfall in Israel. J. Climate, 9, 3328-3336.

Striem H. L., 1979. Some aspects of the relation between monthly temperatures and rainfall,
and its use in evaluating early climates in the Middle East. Clim. Change, 2, 69-74.

Thompson, D. W. J. and Wallace J. M., 2001. Regional climate impacts of the northern
hemisphere annual mode. Science, 293, 85-89.

 

1 רויצ

יבצ-ןב הירא ר"ד ,א"ת תטיסרבינוא - טרפלא סחנפ 'פורפ :רמאמה ירבחמ תודוא
.יגולורדיהה תורישה -הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ