- ינופצה ףוחה רפיווקאמ תוברזר תביאש
ךורא חווטל תינכת וא ידיימ ןורתפ
ףסוי רב ףסוי `רד :תאמ
.20-16 םידומע ,(2001 רבוטקוא) ,51 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

ךורא חווטל תינכת וא ידיימ ןורתפ - ינופצה ףוחה רפיווקאמ תוברזר תביאש

אובמ

תצעב ,םימה ביצנ תא הלשממה שאר החנה תונותיעב תומסרפתמה תועידי יפל
הנש/ק"מלמ 150 -ב ףוחה רפיווקאמ הביאשה תא ריבגהל ,םייגולורדיהה ויצעוי
ןב ריאמ רמ ,רבעשל םימה ביצנ י"ע ןמזוהש יגולורדיה ח"וד" לע ךמתסהב תאזו
הברזר תמייק ףוחה רגאמ ןופצב" יכ םימוסרפה םתוא יפל עבקנ הז ח"ודב ."ריאמ
ךיפה יתלב קזנ אלל לצנל ןתינש ,ק"מלמ 480 לש ףקיהב םיריפש םימ לש תימעפ-דח
הקפסהל הרואכל "ןימז" רגוא יחפנ לוצינ ונייהד ."רגאמב םימה תוכיאל
.םינש שולש לש הפוקתל תוחפל תואלקחל םימ יצוציק תעינמל ,תידיימ

הקפה לש תוינכטהו תויגולואיגרדיהה תויועמשמה תא ןוחבל הסננ יחכונה רמאמב
ינקוטסיילפה רפיווקאה לש ימעפ-דחה רגואה לוצינל ןויסינב יחרזמה רוזיאב
.זרוזמ םינמז חולב םימה ינכרצל ותקפסהו

יגולואיגורדיה עקר

תיפצתה יחודיק תשר תמלשה םע ,םירשעה האמב םיעבשהו םישישה תונשב רבכ
םיסלפמה תעפות לע םיננכתמהו םירקוחה ודמע ,ינקוטסיילפה רפיווקאב USOM
לולת המירז טנאידרג לש ומויקו רפיווקאה לש יחרזמה ולובגב (הלעמו +20) םיהובגה
ןפואב הנתשה אל הז בצמ .חרזמל ףוחה תלפש ברעמו זכרמ ןיב "רבעמה רוזיא"ב
זכרמב רתי תביאשב םימה תיירכ םנמא .הקפה תונש 50 תובקעב םויה םג יתוהמ
ךא ,םיה ימ סלפמל תחתמ ,םיקומע םייגולורדיה םיעקש הרצי ףוחה תעוצר ברעמבו
ללוכ ,דאמ םיהובג תויהל םיכישממ ,םיעפשומ יתלב טעמכ חרזמב םיסלפמה
בורק דע עיגמ ירוזאה םוהתה ימ סלפמ םהב תומוקמב תוציב יחטש לש םתורצוויה
.(1 םישרת) חטשה ינפל

םג תערתשמו תכשמנ אלא ,דבלב ינופצה ףוחה רוזיא עטקל תלבגומ הניא העפותה
הדשו רהוז םגא רוזיא תא ריכזהל יואר דחוימב .יברעמה בגנה רוזיאל דע המורד
ק"מלמ האממ רתוי לש ללוכ חפנב יצראה ליבומה ימ רפיווקאל ולחלח םהב בכוכ
תורשע לש לדוג רדסב םיסלפמ תיילעל ואיבהו (םגאה תיעקרק םוטיא עוציבל דע)
י"ע םילחלחמה םימה תסיפתל תונויסנ .ומצעלשכ הובגה ירוזאה סלפמה לעמ 'מ
.הפי ולע אל רגאמה ביבס רפיווקאל הביאש יחודיק

תולודגה תוימנידה תוליפשה ,תוירעזמה תויסחיה תוקיפסהו תויתעשה תוקיפסה
,ןויסינה יחודיקמ ולבקתנש יפכ רפיווקאה תונוכתו םיילוארדיהה םירטמרפה ,דאמ
הברעמ דאמ תיטיא המירזל ותראשהו קנעה רגואה לוצינל תונויסינה ךשמה תא ולספ
.רפיווקאה זכרמ לא

תונשב הנימינבו הנח סדרפ ,השנמ ילחנ ,הרדח ירוזאב תויגולואיגורדיה תודובע
יחודיק תועצמאב רפיווקאב רגואה לוצינל תונויסינ .תומוד תואצות וארה '70 -ה
הנורחאל .תולודג תוימניד תוליפשבו תוכומנ תויתעש תוקיפסב ומכתסה ,הביאש
,רפח קמע חרזמב יגולואיגורדיה רקחמ תדובע .יד.רא.ןא 'בח ידי לע המלשוה
לחנ ןגא) שרוחה ןיע-ליפעמה רוזיאב הקפה יחודיקבו תיפצת יחודיקב התוולש
20 לעמ) םיהובג םיסלפמ לש המוד העפות לע םיעיבצמ הדובעה יאצממ .(רדנסכלא
הביאשה יחודיק .תוימוקמ זוקינ תויעב םירצויו חטשה ינפ לע םיצבצבמה ('מ
תוימניד תוליפשבו תוכומנ תויתעש תוקיפסב םינייפואמ םיקומעהו םידודרה
תורוקמ 'בח תנמזהב עצובש ,הז טקיורפב תוארל ןתינ ,רבחמה תעדל .תולודג
רגואה לוצינל (הנש/ק"מלמ 1 תקפה) ץולח טקיורפ לש םגד ,רפח קמע יקיפאו
הצלמהה תומישי יבגל תורישי תוכלשה ויתונקסמו ויאצממלש ,יחרזמה רפיווקאהמ
תואמ לש ,םייקנע הביאש יפקיהב ינקוטסיילפה רפיווקאב רגואה לש ידיימ לוצינל
.ק"מ ינוילמ

תיחרזמהו תיברעמה ףוחה תעוצרב ינקוטסיילפה רפיווקאה

תעוצרב ךתחה בכרה תא ןייפאמ ,רפיווקאה לש ילרותיל-ינירמה "יברעמה" סאיצפה
150-180 -ל עיגמ ויבוע .(2 םישרת) החרזמ מ"ק 7-5 -כ לש קחרמל דע םיהמ ףוחה
תויונב תוירקיעה תוירפיווקאה תובכשה .החרזמ הגרדהב םצמטצמו םיה וקב 'מ
םיפדצ סרג) ינגונגרוא רמוחב תורישע ,("רכרוכ") תויריג לוח ינבאמ
יריגה סקירטמה ךותב הפיטשו הסמה יללח ליכמו יבובקנ עלסה .(הנואפורקימו
תאטבתמה הבוט תילוארדיה תוכיא רפיווקאה תובכשל .םיבכושמה םידברה ןיבו
חודיקל תוהובג תויתעש תוקיפסב ,(םוי/ר"מ 2000-4000) תוהובג תוכלותב
.('מ/ש"קמ 100-50) הביאשה יחודיק לש תויסחיה תוקיפסבו (ש"קמ 200-250)

יוצמה "רבעמה רוזיא"מ ערתשמ רפיווקאה לש ילטנניטנוקה "יחרזמה" סאיצפה
10-12 לש קחרמב ףוחה רפיווקא לש יחרזמה לובגל דעו םיהמ מ"ק 5-7 לש קחרמב
,תויליסופ תונויד תולוחמ רקיעב רפיווקאה תובכש תויונב הז םוחתב .רתויו מ"ק
.(2 םישרת) ,תויתשביו תויתציב תויסרח ,(תורמח) םיטיט

םורל דע הלוע ,חרזמ ןוויכב תממורתמ ,(היקסה תויסרח גג) רפיווקאה תיתשת
רהה ילגר לש ןוטרקה תובכש לע תיתיווז המאתה יאב תחנומו 'מ 0 -ל בורק
תוממורתה םע ליבקמב .(ןונס-ןקואא ליגמ םיפוצה רה תרובחו תדבע תרובח)
.ספאל דע ןטקו ינקוטסיילפה רפיווקאה ךתח םצמטצמ ,תיתשתה

.תובכשה לש תילוארדיהה תוכיאב תטלוב הדיריב ןייפואמ יחרזמה סאיצפה
תויתעש תקיפס ,(םוי/ר"מ 20-200) תוכומנ תוכלות ,תונטק המירז תויוריהמ
1-5) תועורג תויסחי תוקיפסו הלודג תימניד הליפש (ש"קמ 30-50) תוכומנ
.הביאשה יחודיקב ('מ/ש"קמ

תטלוב הרוצב ןייפואמ יחרזמה סאיצפל יברעמה סאיצפה ןיב "רבעמה רוזיא"
ןותמה יטאירפה חטשמהמ "הציפק"ב ןיחבהל ןתינ .םיסלפמה טנאידרגב דח יונישב
.(3 םישרת) חרזמב הלעמו 'מ +20 לש ההובגה המרה לא 'מ + 4-5 דע לש םורב ברעמב
רבעמה רוזיאב "יגולורדיה לובג" לש ותורצוויהב רבסהל תנתינ העפותה
.תויחרזמה תובכשה לש תילוארדיהה תוכילומה תדיריו יגולותילה יונישהמ האצותכ

ףוחה תעוצר חרזמב רגוא לוצינ

רפיווקא ןופצב תיחרזמה ףוחה תעוצרב רוגאה םימה חפנ לש ברוקמ בושיח
לש חטשב ,הנימינב-הירסיק ןיבל ימורדה ןורשה ןיב ,(1 םישרת) ןקוטסיילפה
ןתונ ,0.25 לש תוריגא םדקמב ,'מ +20 ל 'מ +4 סלפמ וק ןיב ,ר"מק 200-185
.ק"מלמ 460-500 לש תומכ

ןיא וילעש רפיווקאב רוגאה םימה לאיצנטופ לדוג הניא הניחבל תדמועה הלאשה
רקיעבו תוילכלכה ,תויגלואגורדיהה ,תוינכטה תויועמשמה ןהמ אלא ,תועד יקוליח
.יחכונה םימה רבשמ לש יטירקה םינמזה חולב םימה לש תידיימה תונימזה תדימ

ל"נה רגואה לוצינל ןויערה תא תולסופ רבחמה תעדלש תוירקיעה תודוקנה ןלהל
ךרעומה םינמזה חול רואל ,םימה תקפסה תוכרעמב שרדנה ידיימה ץוציקל הפולחכ
.םיחודיקמ הביאש ילעפמ תמקהל

.יד.רא.ןא תוח"וד) יחרזמה רפח קמע רקסב - םימייק םיחודיקב הביאש תרבגה *
27 םהמ ,ר"מק 35 לש חטשב םימייק םיחודיק 63 וקדבנו ורתוא ,(תורפס תמישר
בצמב םה הביאשה יחודיק בור .(4 םישרת) הביאש יחודיק 36 -ו תיפצת יחודיק
תרנצו ןשי הביאשה דויצ ,םימל לוח תרידח תמייק ,המוגפ תרנצה :עורג ינכט
.תינכט הניחבמ תירשפא הניאו טעמכ הלא םיחודיקב הביאש תרבגה .תלבגומ הכלוהה
תצלמומה הקיפסה תעיבקל םייגולורדיה הביאש ינחבמ עוציב שרדיי ,םוקמ לכמ
תפלחה ,חודיק לכ לש תינכט הקידב ,תויופצה תוימנידה תוליפשה בושיח ,תירשפאה
סחיינ םא .תושירדל םיאתהל םייושע דבלב םידדוב םיחודיק .'וכו הביאש דויצ
קמעב רקסה חטשמ 6-5 יפ לודג חטש) ,יחרזמה רפיווקאה יחטש רתיל המוד בצמ
םוקישל לאיצנטופ םע םיחודיק לש תודדוב תורשעב רבודמ היהי ןיידע ,(רפח
.הביאש תרבגהו

יחודיק 22 וחדקנ יחרזמה רפח קמע רקס תרגסמב - םישדח הקפה יחודיק תחידק *
סיסבל 'מ 80 דע) םיקומע תיפצת יחודיק השולש ,('מ 30 קמוע דע) םידודר תיפצת
סיסבל דע הקפה יחודיק העבראו תודודרה תובכשל דחא הביאש חודיק ,(רפיווקאה
:ןלהל הלבטב םיזכורמ הביאשה יחודיק יאצממ .רפיווקאה

ינקוטסיילפה רפיווקאל הביאש יחודיק - חרזמ רפח קמע

ךתח אולמ תא רדוחה חודיקל ש"קמ 50 לש תעצוממ תיתעש הקיפס תלבקתמ
רקיעב תומרגנו תיסחי תולודג הביאשה יחודיקב תוימנידה תוליפשה .רפיווקאה
.תונטקה תוכלותב םג תאטבתמה ,רפיווקאה תובכש לש העורגה תוכילומה בקע
.(םיגרדומ הביאש ינחבמ תואצות יפל) םיירעזמ םניה ראבל הסינכב ךוכיח ידוביא

רפיווקאה יחטשמ לבקתהל תויושעה תואצותל גציימ םגדכ הלא םיאצממל סחייתנ םא
הביאש יחודיק 375 תוחפל ושרדיי הנש/ק"מלמ 150 תקפה ךרוצלש ירה ,יחרזמה
לכש החנהב ,('עש X 8000 ש"קמ 50) חודיקל הנש/ק"מלמ 0.40 לש הקופתב
ש"קמ 50 לש תעצוממ הקיפסב ובאשי רומאכו תונולשיכ אלל ,םיחלצומ םיחודיקה
8000 -מ ןטק היהי הנשב הדובעה תועש רפסמ לעופבש ןובשחב תחקל שי .חודיקל
.םאתהב םיחודיק תפסות ךירציש רבד ,'עש

רפסמ הכירצמ הקפה יחודיק תחידק - יחכונה םימה רבשמל רגואה תונימז *
:םיבלש

,תונוישרו םירושיא ,ןיעקרקמ ירדסה ,חטש ימואית ,םדקומ ןונכת :תונכה בלש
םירמוח תקפסהל תיטסיגול תוכרעיה ,םינלבק תריחב ,תויומכ יבתכו םיטרפימ
.דועו םיאבוימ םקלחבש

תוצלמה ,םייגולורדיה םינחבמ ,ןויסינ תוביאש ,החידק ,תונגראתה :עוציב בלש
.דויצל

.דועו הכלוה יווק ,למשח ירוביח ,הביאש דויצ תנקתהו תקפסה :תונקתה בלש

,אוהש גוס לכמ םיטקיורפ םודיקב ףגנ ןבא הווהמה ,תונכהה בלשמ םלעתנ םא
עוציבל םינמזה חול תייעבל קר םצמטצנו החידקה רמג רחאל תונקתהה בלשמ םלעתנ
ונייהד .תועובש 6 -כ וניה דחא חודיק עוציב ךשמ יכ ררבתי ,דבלב םיחודיקה
.םיחודיקה 375 עוציבל ושרדיי חודיק תונוכמ ישדוח 560 -כ וא תועובש 2250
לכב החידק תונוכמו חודיק יתווצ 10 -מ תוחפ שי לארשי תנידמ חטש לכבו רחאמ
החידק תונש שולש תוחפל ושרדייש ירה ,ל"נכ םימ יחודיק עצבל תולגוסמה תורבחה
.לעפמה תא םילשהל ידכ ,ליבקמב תונוכמ 10 לש

תורשע סיטהל היהי ןתינש חינהל השק ימלועה קושהו לארשי תנידמ יאנתבש רחאמ
םינשל קחרתמו ךלוה םינמזה חולש ירה ,םיחודיק עוציבל םירז םיתווצו תונוכמ
.דיתעב תובר

טוריפב סנכיהל ךרוצ רבכ ןיא יכ הארנ ,החידקה ךילהתב הפרותה תודוקנ רואל
תויאדכ יבושיחל אל ףאו םירחואמהו םימידקמה םיבלשה עוציבל םינמז תוחול
.תעצומה תידיימה ותנוכתמב טקיורפה תוילכלכו

יחרזמה רגואה ימ תוכיא *

תעדל ."םיריפש םימ תוברזר לש ןמויק" תא ןייצל םוקמ םיאור ןויערה יעיצמ
(2000 ויתס) יגולורדיהה תורישה לש תוחילמה תופמ .וטושפכ רבדה ןיא רבחמה
וק םיריבעמו ,ינופצה ףוחה רוזיא חרזמב החלמה ידקומ לע םנמא תועיבצמ ןניא
םיאצממה .רפיווקאה לש יחרזמה ולובגב ל"כגמ 250 לש (ןוקוזיא) םידירולכ הווש
תונכוסמ החלמה תועפות יתש לע םיעיבצמ חרזמ רפח קמע רקסב ולגתנש יפכ חטשב
םיסלפמ תדרוה לש הרקמב םיבאשנה םימה תוכיא לע הפירח הרוצב עיפשהל תולולעה
.רגואה לוצינל הקזח

תיפצת יחודיק 25 לעמ וחדקנ ,רומאכ - רפיווקאה לש תונוילעה תובכשה תוחילמ
וארה םיחודיקה .רדנסכלא לחנ ןגאו ליפעמה רוזיא רקחמ תרגסמב םיקומעו םידודר
תוחילמ .ל"כגמ 3000 לעמ דע העיגמ םימה תוחילמ תונוילעה לוחה תובכשב יכ
זוקינה יחודיקב םג האצמנו יתציבה רוזיאה לכב עקרקה תובכש תא תנייפאמ ההובג
םימה יסלפמב תוחילמה תא ךרוכ רקסה תדובעב ןתינש רבסהה .רוזיאב וחדקנש
.תזקונמ יתלבה עקרקב םיחלמ תעיקשו היצריפסנרטופוואה ךילהתבו םיהובגה
תא ומטא ,טקיורפה תרגסמב וחדקנש הביאשה יחודיקו םיקומעה תיפצתה יחודיקב
ההובגה תוחילמה ןיב ודירפהו תיתיסרח תיתשתב תודוברה תונוילעה תובכשה
ששח םייק .רפיווקאה לש תוקומעה תובכשב האצמנש הכומנה תוחילמל הנוילעה
תדרוה ךות רפיווקאב יוורה רגואה תא לצנל הרטמב רוזיאב תיביסנטניא הביאשש
לא ןוילעה םיחולמה םימה ףוג לוחלחל םורגל הלולע ,'מ 15-10 -כ לש םיסלפמ
.ןותחתה םיריפשה םימה ףוג

םימ ולגתנ החרזמו ליפעמה רוזיאב - חרזמב רפיווקאה לובג ירוזאמ תוחילמ
יחכונה רקסב .'60 -ה תונשב יצראה ליבומה יאוותב זוקינ תוריפח ךלהמב םיחילמ
לא תסנכנה תדבע תרובח לש ןוטרקה תובכשמ החילמ המירז תמייק יכ ,אצמנ
לש יחרזמה רוזיאב תרכומה העפותה .ותחלמהל תמרוגו ינקוטסיילפה רפיווקאה
הכומנ המרב יכ םא ינופצה וקלחב םג הארנכ תמייק ,ינקוטסיילפה רפיווקאה םורד
תלפשב םג יחרזמה רגואה לוצינ ןונכתב וז הנכסל סחייתהל שי ,םוקמ לכמ .רתוי
.תינופצה ףוחה

רפסמב ,יאלקח רוזיא ותויהב ןייפואמ יחרזמה רוזיאה - םיחלוק ירגאממ םוהיז
רפיווקאה לעמש הבעה תיתיסרחה עקרקה לע םימקוממה םיחלוק ירגאמ לש לודג
ןוקרי-הנק לחנו גלופ לחנ ,רדנסכלא לחנ ןגאב םיחלוקה ילעפמ .ינקוטסיילפה
םירהוטמ יתלב םיכפשו ברעמב ףוחה ירעמ םיאבוימה םיינוריע םיכפש םיזכרמ
.חרזמב הדגה ירעמ םימרוזה

יוויש תרפהמ האצותכ רפיווקאל םיכפש לוחלח לש ןוכיסה תא ןובשחב תחקל שי
ירוזאה סלפמה תדיריו הביאשמ האצותכו הדימב ,םויכ םייקה ילוארדיהה לקשמה
.רפיווקאל לוחלח ךילהת רצווייו ,םיקיפאהו םירגאמה תיעקרקב םיצחל וררחתשי
ןונכת תעב ןובשחב חקליהל הכירצ וז העפות ךא ,ןטק וניה יופצה בצקה םנמא
.היופצ םיסלפמ תדיריו רפיווקאהמ תוברזר לש יביסמ לוצינ

םוכיס

לע טבמב יביטקרטא דאמ םנמא הארנ ינופצה ינקוטסיילפה רפיווקאב רגואה לוצינ
םיעופישה ,םיהובגה םיסלפמה רואל דחוימב ,יגולורדיהה תורישה לש םיסלפמה תפמ
ךא .םיריפשה םימה תוכיאו יברעמל יחרזמה רפיוווקאהמ רבעמה ,רוזיאב םיקזחה
יאצממ םיארמש יפכ) אקווד ןייפאמה בצמ ונייהד ,הכופה היצטרפרטניא םג ךכל שי
,הנטק המירזו תוכומנ תוכלות ,תותוחנ תוילוארדיה תונוכת לעב רפיווקא (הדשה
תונטק תוקיפסב םיחודיק לש דאמ לודג רפסמב ךרוצ ,לוצינ יישק ןתועמשמש
םוהיזו החלמה ינוכיסב הנותנ איה ףא םימה תוכיא .תולודג תוימניד תוליפשו
.יביסנטניאה לוצינה ןונכתב ןובשחב םתחקל שיש

רשפאי אל ,הז גוסמ םימ לעפמ תמקהל שרדנה םינמזה חול יכ קיסהל ןתינ ,ךכיפל
חותיפ תחנזהל הצלמה םושמ ךכב ןיא .םימה רבשמ תויעב ןורתפל תידיימה םתונימז
םימה קשמ לש חותיפה תוינכתב ובלשל שי ,אברדא .יחרזמה רגואה לוצינו הביאשה
.בלש לכב הגרדהבו תוריהזב וב לפטל םירבדה עבטמו ךוראהו ינוניבה חווטל

תורפס תמישר

יגולואיגה ןוכמה .השנמ ילחנ - םוהת ימ תרשעה לעפמ .1962 ,.ע ,רקא
.GSI/8/ ורדיה

יגולואיגה ןוכמה .ףוחה רפיווקאב םייגולואיג םיכתח סלטא .1999 ,.ע ,רקא
.GSI/18/99

.ל.ה.ת .םיחודיק תועצמאב לוחלחה ימ תסיפת .רהוז םגא .1972 .י ,ףסוי רב
.72.צד

ןקוטסיילפה רפיווקא לוצינ .1976 ,.מ ,.יבושבומ .נ ,סובמולוק .י ,ףסוי רב
.01/76/22/ .ל.ה.ת .הרדח - הנימינב רוזיאב יחרזמה

ינופצה רגאמה - רפח קמע יקיפא .1997 ,.א ,ץיבונושרג ,.י ,ףסוי רב
.NR/244/97 .יד.רא.ןא .רגאמה רוזיא לש היגולואיגורדיה

,(זוקינ) הביאש יחודיק - רפח קמע יקיפא .2000 ,.א ,ילאכימ .י ,ףסוי רב
.NR/314/2000 ,NR/281/99 ,NR/277/99 .יד.רא.ןא .תוצלמהו םיאצממ ,הנבמ

.יד .רא .ןא .יגולורדיה בקעמ רפח .ע יקיפא .2001 ,.א ,ילאכימ .י ,ףסוי רב
.NR/320/2001

ןוכמה .52 - 36 תויגולורדיה תועוצרב םייגולואיג םיכתח .1974 ,.ע ,יאנכש
.יגולואיגה

םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה .2001 תויתשתה דרשמ ,יגולורדיהה תורשה
.2000 ויתס דע לארשיב


 
 2 םישרת 

 
 


.מ"עב עבט יבאשמ חותיפ .יד .רא .ןא - ףסוי רב ףסוי ר"ד :רמאמה רבחמ תודוא

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ