בגנל (םיחלוקו םימ) בא תינכות
ןיילק םייח `גניא :תאמ
.28-22 םידומע ,(2001 רבוטקוא) ,51 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

בגנל (םיחלוקו םימ) בא תינכות

בא תינכתל עקרה .1

התרוצ תא הלביק תכרעמה .ויפוא תא ונשיש תורומת ינפב דמוע םימה קשמ
,ונעט םיבר .םימיה םתואב לבוקמ היהש לדומה תא תפקשמו '50 -ה תונשב תיחכונה
ןונכת"מו ללכב "רתי תויזוכיר"מ לבוס הז הנבמש ,םיעיקשמו םימזי םהיניבו
בצעל קושה תוחוכל ורשפאיש תוימנידו תוחותפ תוכרעמ ףידעהל ושקבו ,טרפב "רתי
תונויסינה וקספ ףאו ושלחנ '90 -ה תונש תליחתב ,ךכיפל .תכרעמה תוחתפתה תא
.בא תוינכות ןכדעל

לע החספ המגמה ,םימה קשמב תיטרפ המזוי בולישל השענש ץרמנה ץמאמה תורמל
וז תואיצמב .תורחת אלל טעמכ םימה תא קפסל הכישממ תורוקמ תרבחו םורדה
.ץראב רחא בחרמ לכב רשאמ רתוי בא תינכותב רוסחמה שגרומ ,םורדל תינייפואה

תידלש תינכות וז התייה רוקמב .הז ךרוצ אלמל ןאכ ראותמה טקיורפה תרטמ
,הרמהה .םיפסונ םיאשונו םירוזא הל ופסוותהו בחרתהו ךלה הפקיה ךא ,דבלב
,ףסונב .החטבב תמדקתמו ןכות םויה תאלמתמ ,קפסב תלטומ התייה םייתנש ינפלש
הלא םימיב .היקרוטמ םימ אוביילו םי-ימ תלפתה ינקתמ תמקהל םיזרכמ ומסרופ
תינכותהו םתור-םחורי רושימב םיחילמ םימ תקפהל זרכמה יכמסמ תא םיניכמ
לולכמב בשחתהב .טופישה בלשב תאצמנ יברעמה בגנב םיחילמ םיחודיק ימ תלפתהל
ינפל הדלונש ,באה תינכות לומ םויה בצינה רגתאה ,"תרנצ"ב םיאצמנה םיטקיורפה
קשמב תנמתסמה השדחה הפוקתל המצע תא םיאתהל אוה ,רחא ןדיעב ךא דבלב םייתנש
.םימה

באה תינכת תויגוס .2

לוהינ :םורד בחרמב קרפה לע תודמועה תוירקיעה תויגוסה תא הרתיא הדובעה
ילואו) םיימוקמ םיחלוק ימו ן"דפש ימב םיריפש םימ תרמה ךילהת (תצאהו)
םיחילמ םימ לש תויופצ תופסות תטילק ,(ץראה זכרממ םיאבוימ םיחלוק ימ רובגתב
םניאש (םיאבוימ םג ילואו) םיימוקמ םיחלוק ימ לש תואנ לוצינ ,םילפתומ םימו
תויתשתה תמאתה ,תונוש תויוכיא רפסמ םע תשר לוהינו הרוצת ,הרמהל םינתינ
.דועו ,2020 תנשב שרדיתש השדחה הרוצתל תומייקה

בגנב ןיחלוק ימ תקפה ךילהת .א
םיבשות 10,000 לעמ בושי לכ תבייחמה הקיקח ףקותל הסנכנ '90 -ה תונש תליחתב
5 ב"חצ זוכיר) "20/30" וא "סיסבה וק"כ תרדגומה רוהיט תמרל דע ויכפשב לפטל
םיצירמת ןונגנמ םקוה .('טל/ג"מ 30 = םיפחרמ םיקצומ זוכירו 'טל/ג"מ 20 =
תוכיאב םיחלוק וקיפיש ("םיש"טמ") םיכפשב לופיט ינקתמ תמקה דודיעל םיקנעמו
ץראה ירע בור םויהש ןייצל ןתינ ,ףקיה-בחר ץמאממ האצותכו ,קוחב תשרדנה
ינש .הז לולסמ לש םימדקתמ םיבלשב םיאצמנש וא ,םילפוטמ םהיכפשו םיביובמ
בור רשאכ ,הצרהה בלשב םיאצמנ (ןולקשאו עבש ראב) בגנה לש םייזכרמה םיש"טמה
יבלשב ןיידע םיאצמנ (דועו הנומיד ,תורדש ,לטניא/תג-תיירק) םינטקה םיש"טמה
.המקהו ןונכת

םינתינש םיחלוק לש תולדגו תוכלוה תויומכ ורצונ םיש"טמה תמקה תובקעב
תויוכיאבו תויומכב םיינוינש םיחלוק םיקיפמ םישדחה םיש"טמה .יאלקח לוצינל
םיבכרומ הבשהה ילעפמ .היקשהב הבשה תוכרעמ תומקומ םהיתובקעבו ,תוביצי
ןכו ,הקולחו הכלוה תותשר ,יוטיח ינקתמ ,הביאש תונחת ,םייתנוע םירגאממ
.םיחלוקה תונוכתל תומאתומ היקשה תותשר

ק"מלמ 370 ךותמ םיחלוק ק"מלמ 290 ץראב םילצונמ םויה ,1 'סמ הלבט יפ לע
תומכ - םיש"טמ לש שדח רוד לש הלועפל םתסינכ םע - 2005 תנשב .םיקפומה
- אשונב עקשויש יביסמ יתלשממ ץמאמ אלל - ךא ק"מלמ 491 -ל לדגת םיחלוקה
תארקל קרו ,םיחלוקה רוציי תמועל רגפתו בצקב דומעת אל יאלקחה לוצינה תכרעמ
.85% -ל לוצינה רועיש רוזחי 2010

,ץראב לודגה ,ן"דפשה ש"טמ תובחרתהל תופידע תתל אוה שבגתמה חותיפה ןוויכ
ךות .(םוהת ימ 10% ללוכ ש"מלמ 110 -כ םויה קפסמה) הנשל ש"מלמ 160 -ל דע
ףרוחה תפוקתב םיפדוע תריגאל הצק ירגאמו הכלוה יווקב לופיטה תכרעמ תמלשה
וסנכיש ,הדשה ירע יחלוק לוצינל םיירוזא םילעפמ םיננכותמ ןכ .ץיקב לוצינו
הבורב ססבתהל היופצ תואלקחה ,קוחר אל ןמז ךות .תובורקה םינשב הלועפל
תוכלשהב הוולמ ,הז רזגמ יפואב ידוסי יוניש הווהי הזו םיבשומ םימ לע עירכמה
.תכל תוקיחרמ תויקווישו תויתביבס

ןיחלוק ימב םיריפש םימ תרמה ךילהת .ב
םיריפש םימ תרמהב םיחלוקה לוצינל תיעמשמ-דח תופידע תנתונ באה תינכות
תויחנה יפל .רתוי "םייתוכיא" םישומישל הלא םימ ררחשל מ"ע ,תיאלקח היקשהב
תנמ" - העובק םיריפש םימ תומכ בשיח ןנכתמה ,מ"הצנ לש הכירצה לוהינל ףגאה
הבצקהה תרתי לכ ,"לזרב תנמ"ל טרפ .'א תוקלחו יתיב שומישל תבצקומש - "לזרב
,ןיחלוק ימל ןוצרמ רבעמה תא דדועל ידכ .םיחלוק ימב הרמהל תדעוימ תיאלקחה
.וילע רתוומ יאלקחהש םיריפש םימ ק"מ 1 רובעב םיחלוק ק"מ 1.2 הביצקה מ"הצנ

-ל העיגמ באה תינכת םוחתב הרמהל םינתינש םיריפשה םימה תומכ ינושאר בושיחב
.םיחלוק ק"מלמ 60 לש הכירצל ל"נה הרמהה סחי יפל) הוושה ,הנשל ק"מלמ 50

ימ ןוגכ תונוש םימ תויוכיא ןיב היצאיצנרפידה אשונ הלע הדובעה ךלהמב
,ץראה זכרממ םיאבוימ םיינוינש םיחלוק ,םיימוקמ םיינוינש םיחלוק ,ן"דפשה
,םילפתומ ו"דפש ימ ןוגכ ,םיפסונ םירצומ ילוא ועיפוי ,דיתעב .םיחילמ םימו
.דועו םיינושילש םיימוקמ םיחלוק

רפיווקא יפושחמ לעמ היקשה תוברל ,לבגומ יתלב שומישל םירתומ ן"דפשה יחלוק
םיארקנה ,ולא םימ .יארקאב הייתשל ףאו ,םיחודיק לש "ןגמ סוידר" םוחתבו ףוחה
םרוקמ .(םיימוקמ םיש"טמ י"ע םיקפומה םיחלוק יממ םתוא לידבהל ידכ) ן"דפש ימ
250-150 תוחילמב ר"אפמה ימ םה עקרה ימ .ביבא-לתה ןילופורטמה ירע בויבב
ודיקפתש חוקיפ ןונגנמ ליעפמ (הביבסה תוכיאו בויב) ןד ירע דוגיא .ל"גמ
ידכ ,(תירוביצה תשרל םייתיישעת םיכפש תמרזה) םיינוריעה רזעה יקוח תא ףוכאל
.בויב ימל תוחלמיתו םייתיישעת םימהזמ תפסות עונמל

(ש"מלמ) (2000-2020) םיחלוק לוצינו הקפה תיזחת :1 'סמ הלבט

2000
2005
2010
2020
הנש/רטמרפ
370
491
576
731
םיחלוק תקפה
290
342
490
695
םילצונמ םיחלוק
80
148
86
36
םינימז םיחלוק

,ןולקשא) םיימוקמ םיש"טמ י"ע םיקפומה םיחלוקה ימ ,ן"דפשה ימ תמועל
בגנל םיקפוסמה עקרה ימ .("20/30") דבלב תינוינש תוכיאב םה ('דכו עבש-ראב
וניא ןיידע םייתיישעת םימהזמ תרידח לע חוקיפה ךא ,ידמל הבוט תוכיאב םה
בגנב .םייתביבסה םיקוחה לש תישממ הפיכאל דע הכורא ךרד היופצו יביטקפא
םילעפמה םגו (םילקימיכ ,הקימרק ,ליטסכט) תובר "תוכלכולמ" תוישעת תומייק
,(םיינורטקלא םיבבש) "השדחה הלכלכה" לש קט-ייהה רזגמל םיכיישה ,םישדחה
םה םגש ,םיאבצ םינקתמו תונחמ םימייק ,ןכ ומכ .םישק םימהזמ ילוטנ םניא
."20/30" -מ הכומנ תוכיאב ךא םיינוינש םיחלוק םיקיפמו םיש"טמ םימיקמ
םיחלוק קיפמש ,דחוימ יפוא לעב ש"טמ םע ,בבוח תמר לש היישעתה רוזיא ,ףוסבל
.יאלקח לוצינל םינתינ םניאש

לוצינ תא ףידעהל ,מ"עב הסדנה תגא ,ןנכתמל היחנה הנתינ הרמהה תינכת תרגסמב
ימ ןוגכ) ץראה זכרממ םיאבוימ םיחלוק .הינש תופידעבו ,םיימוקמה םיחלוקה
בחרתי הרמהה ךילהת ,םימה קשמב תינורכה הקוצמה רואל ,תאזמ הרתי .(ן"דפש
ןופצב ן"דפש ימ ררחשל מ"ע םיימוקמ םיחלוק ימב ן"דפש ימ לש הרמה לולכיו
םירעפה רואל .הז רוזיאב םיריפש םימ תרמה ךרוצל (ץראה זכרמב א"ז) תכרעמה
תא ץרמתמה 1.2:1 לש הרמה סחי ןתניי ןאכ םג ,םימה יגוס ינש ןיב תוכיאב
.רתוי תוכומנ םימ תויוכיאל רבעמה

(ש"מלמב) םורד בחרמב חותיפה בצמו םיחילמ םימ לאיצנטופ :2 'סמ הלבט

2020
2015
2010
2005
:הנש/שיחרת
10.7
19.0
26.9
35.9
'א שיחרת
-16.0
-4.5
6.3
18.9
'ב שיחרת

תכרעמב םיחילמ םימו םילפתומ םימ תטילק .ג
וקלחש םילפתומה ביכרמ לע לארשי תנידמ לש םימה תקפסה ןעשית ךוראה חווטב
ןתמ ךות הלפתה ינקתמ תמקה י"ע הז ןדיעל ךרענ םימה קשמ .ךלוהו לדג יסחיה
םימיב) תליא ריעב ומכ ,הקפסהל דיחיה יעצמאה םה הלא םימ םהב תומוקמל תופידע
.(םוי/ק"מ 10,000 לש ףסונ לודומ תפסוה הרשוא הלא

לודג קלח .ש"מלמ 90-80 לע דמוע ץראה םורדב םיחילמה םימה לאיצנטופ
.בורקה רושעב הקפסה בלשל עיגהל ןנכותמ הז לאיצנטופמ

תמר תא ןיטקת םורדה רוזיאל תורישי םימ וקפסיש םילודג הלפתה ינקתמ תמקה
היהיו ןכתיי .תיאלקח הניחבמ םתוכיא תא רפשתו םיימוקמה םיחלוקה לש תוחילמה
ינושילש לופיט ורבעש םיחלוק - הבוט תוכיאב םיימוקמ םיחלוק םע תוקשהל רשפא
יתלב שומישל םינתינה םיחלוק ויהי א"ז ,ףוחה רפיווקא יפושחמ לעמ םג - םיאתמ
איבהל שי ןכלו ,באה תינכות לש ןמזה קפואב היופצ תוחתפתהב רבודמ .לבגומ
.ןובשחב התוא

םיחלוק תריצי אוה הלפתה ינקתמו םיחילמ םימ תורוקמ חותיפ לש ףסונ טביה
.רזוח שומישו הבשהל םינתינה ,םיפסונ

חותיפ ךשמהל םימ (ד)
קפואב םורד בחרמב םימה קשמ לש השדח הרוצת ובייחי םיליעפ םימרוג רפסמ
תמרב היילעה ,בגנה תייסולכוא לש ריהמ לודיג :(2020) טקיורפה לש ינונכתה
לחנו םתור רושימ ,בבוח תמר) יתיישעתה רזגמה חותיפ ,שפנל םימה תכירצו םייחה
,ינוריעה רזגמב תוניגו םיירוביצ םיקראפ לש בחרומ חותיפל הפיאשה ,(ןיצ
הלא םימרוג ,םירחא םיברו ,חלמה םיב תורייתה חותיפל תורשואמ תוינכות
לש הדיקפתו בגנל םימ תקפסה תכרעמ לש תנכדועמו השדח הרוצת שוביג םיבייחמ
.תאז תושעל באה תינכות

השדחה הרוצתה לש תויתשת (ה)
םירשעה האמה לש '60 -ה תונשב ונבנ בגנב םיריפש םימ תקפסהל תויתשתה בור
.ןהב ושענש תועקשהה תא וריזחהו ןהלש "ןונכתה ייח" תא ומילשה ןהש ןאכמו
,תכרעמש ןיעל טלוב ךא ,דויצה שודיח לעו הקוזחת לע תיארחא "תורוקמ" תרבח
2005 תנשב חתפתהל יופצש בצמל המיאתמ הניא ,הנש 40 ינפל ררשש בצמל הננכותש
קר לדגת םיריפש םימ תכירצ .(2020) ןונכתה תפוקת ףוס ינפל סורקל ףא הלולעו
םימו םילפתומ םימ לש תולודג תויומכ טולקת תכרעמה ךא ,(הרמהל תודוה) טעמ
תכרעמה ןוכדע בייחמ םורדה בחרמב םימה קשמב לחש יונישה .היקרוטמ םיאבוימ
הנעמ תוקפסמ ןניא םישודיחו תומאתה לש תופטוש תוינכות .דוסיה ןמ הלוכ
.האלהו 2005 תנשב תכרעמה תושירדל

,םורדה בחרמב ידיתעה םימה קשמ לש היצפסנוקה תא קפסל בא התינכת לע ,םוכיסל
,הכ דע השענה רואית ןלהל .שחרתהל םידמועש םיכילהתה לש היצרגטניא ךות
.תוינושארה תונקסמה טוריפו

תוינושאר תונקסמ .3

תורטמ תרדגה (א)
התרטמש ,1998 תנשמ "בגנל םימ תקפסהל תידלש תינכת"מ החמצ בגנל באה תינכת
תכרעמה תרוצת שוביגו םייופצה םישוקיבל הנעמ ןתמ ןפוא תא עובקל" התייה
וק קפסל דעוימ טקיורפה לש יחכונה בלשה ."תינכתה םוחתב םימ תקפסהל תישארה
םיישומיש םירצות רוציל המגמ ךות ,הלא םימיב םישבגתמש םיטקיורפל החנמ
.םמצעלשכ

תינכתה תולובג (ב)
:ןלהלדכ ועבקנ תינכתה תולובג ,תיפרגואיג הניחבמ
.תג-תיירק - ןולקשא וק :ינופצ לובג
.ןיצ לחנ - רקוב הדש - הנצינ :ימורד לובג
.םתור - דרע :יחרזמ לבוג
.םירצמ לובג - הזע תעוצר :יברעמ לובג

הברעל טרפ (םתור רושימ תוברל) בגנה לכל תינכתה חטש בחרוה 2001 תנשב
.הזעב פ"השרלו (תימורדו הנוכית)

ןמזה קפוא (ג)
.םינש שמח לש םייניב יבלש םע 2020 -ל העבקנ תינכתה לש דעי תנש

םימ תכירצ (ד)
:תוצובק יתשל הקלוח תכורצתה

הרמהה תינכת עוציב ךות (1998) תיחכונה הקפהב יוניש אלל :תיאלקח הכירצ *
"תימיספ"ו "תימיטפוא" :תוכרעה יתש ועצוב .הכירצה לוהינל ףגאה תויחנה יפל
.הרמהה תינכת תחלצהל

"תימיטפוא"ה - תויזחת יתש וכרענ ןאכ םג :תיתיב/תינוריע הכירצ *
.םינפה דרשמ לש סולכאה תויזחתו תמייקה תכורצתה סיסב לע ,"תימיספ"הו

.הכירצה לוהינל ףגאה תויזחתל םאתהב :תיתיישעת הכירצ *

(ש"מלמב) בגנל םיחלוק אוביב ךרוצה תומיכ :3 'סמ הלבט

הצובק
הקפה תנש/בצמ
םזי
לאיצנטופ
םוקמ
רוזיא
(1)
2002
תורוקמ
1.7
8 לדגמ
ימורדה ףוח רפיווקא
(1)
2002
"
1.5
11 תג

(1)
2002
"
2.8
קחצי תואושמ

(1)
2002
"
6.7
ןולקשא בחרמ

(1)
2002
"
2.2
יחודיק
םיפוסכ-םירינ

(2)
עוציבב הנתומ
ןונכת תודובע
"
20
ףסונ חותיפ

(2)
רושיאב הנתומ
תורוקמ לש תוינכת
"
5
חותיפ בגנה ןופצ
ןורוט ןמונק
(2)
עוציבב הנתומ
ןונכת תודובע
עבקנ םרט
10
חותיפ
בגנה תמר ן"תרי בונרוכ
(1)
הנשל ש"מלמ 2
תורוקמ
6
'א בלש םתור רושימ
םתור-םחורי רושימ
(2)
זרכמ יכמסמ תנכה
יטרפ םזי
30
בלש םחורי רושימ


םימ תורוקמ (ה)
:םימ תוכיא תוצובק עברא לע םיססובמ ןונכתה ינותנ :םתוכיאו םימ תורוקמ

תלפתה ,םיחילמ םימ לש תימוקמ הלפתה ,םיימוקמ םיחודיק ,ר"אפמ :םיריפש *
;םי-ימ

;םיקולחה רפיווקא ,ףוחה רפיווקא ,ריג ןבא ,ן"חא :םיחילמ *

;ץראה זכרממ םיאבוימ ,םיימוקמ :םיחלוק *

-כ םע הביאשו הרדחה ורבעש ןושארב ן"דפשה ש"טמ לש םיחלוק ימ :ן"דפש ימ *
.ףוחה רפיווקא ימ 10%

םינזאמ תנכהו עציההו שוקיבה ישיחרת (ו)
:ןלהלדכ ,םישיחרת העברא רוציל ויה תינכתה תורטממ תחא

ימיטפוא   ימיספ             תואלקחב הרמה

ימיטפוא   ימיספ   תיאלקח אל הכירצ לודיג

תכרעמה לע ססבתתש תילוארדיה תינכת תרגסמב וגצוי ל"נה הקפסהה ישיחרת
,ךשמהב .תויבטימה תופולחה תעיבק ךרוצל חותיפ תופולח תניחב ךות תמייקה
םיישארה םירטקה תורוניצל תוסחייתה ךות "תשר רתופ"ב ונחבנ הקפסהה ישיחרת
.דבלב

םינוירטירק תכרעמל תוסחייתה ךות ןהיניב האוושה י"ע עצבתת תופולחה תניחב
.(המודכו הקפסהה תונימא ,םימה תולע ,תועקשהה תסירפ ןוגכ)

םיחלוק עציה (ז)
באה תינכת ,םיריפש םימ תכירצ ישיחרת לע םיססובמ םיחלוק ימ עציה ישיחרת
םויכ .(הנש-שפנ/ק"מ 130 -ו 120) םימ תכירצ לש םישיחרת ינש לע תססובמ
דעיה תנש תארקלש הנווכה .םידדוב םירקמ טעמל רתוי הכומנ שפנל תכורצתה
,הנש-שפנ/ק"מ 130 וא 120 וכרצי םינכרצה תיברמש ךכ לדגת תילוגסה תכורצתה
.שיחרתל םאתהב

יפל ,םיחלוק תקפה ישיחרת בושיחל סיסב םישמשמ םיריפש םימ תכירצ ישיחרת
0.70 -ל 0.55 ןיב םירצוי םיקפוסמ םימ ק"מ 1.0 א"ז) 0.70 -ו 0.55 לש חתפמ
םיינוציק םיכרע ינש םילבקתמ .(ש"טמה לש האיציה רוניצב םידדמנה םיחלוק ק"מ
.תושיגר ינחבמ עצבל םירשפאמה ,םיחלוק עציה לש

םיריפש םימ תכורצת תויזחת (ח)
םיבשחנ ש"מלמ 43 רשאכ ש"מלמ 170 ךרוצ טקיורפה רוזיא ,תמייקה הבצקהה יפל
רשאכ ש"מלמ 201 -ל לדגת תרשואמה הכירצה 2005 תנשב .הרמה לאיצנטופ ילעב
יצראה םימה קשמ בצמב בשחתהב .ש"מלמ 188 היהת תכורצתה ,הרמה 30% לש המרב
תוינידמ םושיי תא ץיאהל אלא הרירב היהת אלש חינהל ריבס ,תואבה םינשב
המרב תוחפל םורדה בחרמב הרמהה לאיצנטופ שומימ יוזח 2005 תנשב ןכלו ,הרמהה
.50% לש

180 היהת באה תינכת רוזיאב םיריפש םימ לש תכורצתהש ,איה רבדה תועמשמ
הכירצה כ"הס ,(2020) ןונכתה תפוקת ףוסב .(10% לש םוצמצ) דבלב ש"מלמ
,הרמה לאיצנטופ לש 100% שומימ רחאל רשאכ ,ש"מלמ 261 -ל עיגת תרשואמה
.דבלב ש"מלמ 218 היהת תיביטקפאה הכירצה

הז לודיג .בגנה רוזאב םיריפשה םימה תכירצב 30% -כ לש לודיג הפוצ הז שיחרת
תוינוציק הנייהת אישה תוקיפס םגו ןונכתה חטש ינפ לע דיחא ןפואב סורפ וניא
חוטיב םע דחי ,הכלוהה רשוכ תבחרה עוציבו ןונכתב ךרוצ רבדה תועמשמ .רתוי
םינשה 20 ךלהמב יביטקפאה "םהייח" ךרוא תא םייסל םייופצש םינקתמו םיוק
.תואבה

ךכו ,רתוי ההובג היהת םיריפשה םימה תכירצ ,הרמהה ןורקיע שומימ אללש רורב
רתוי יאדכ ,ימואלה םימה קשמ תניחבמ .םיריפש םימ תויתשתב תועקשהב ךרוצה םג
"יבויח ןפ" .םיריפש םימ תכרעמ תבחרהב רשאמ הרמה תויתשת תנכהב עיקשהל
.הרמהה ךילהת תצאהו שומימב ךרוצה תטלבה אוה תיחכונה םימה תקוצמל

הרמהה תויזחת (ט)
ימ ,םיימוקמ םיחלוק ימ ,ן"דפש ימ) םיילוש םימב םיריפש םימ תרמה לש תויזחת
"לזרבה תנמ" ןיבל תמייקה הבצקהה ןיבש רעפה יפל הבשוח (םירחא םימו תויואיג
שמומי הרמהה ןורקיעש איה םישיחרתה ינשב החנהה .ןכרצ לכל העבקנש ולא םימ לש
.ואולמב

םיחלוק תקפה ישיחרת (י)
םייקה עציהה רשאכ ש"מלמ 221 ןיבל 196 ןיב םיענ םיחלוק עציה ישיחרת כ"הס
רוסחמ היהי הפוקתה תליחתבש בצמ ןמתסמ ,ךכל יא .יופצה עציההמ רתוי ןטק
אובייב ךרוצה ףקיה גצומ ליעל 3 'סמ הלבטב .םיוסמ ףדוע היהי הפוסבו םיחלוקב
.תימוקמ תרצותמ םיחלוקל רבעמ םיחלוק

.תיסחי הריהמ הבשה ילעפמו םיש"טמ תמקה בצק לע ססובמ ,רוכזכ ,'ב שיחרת
תויתשת ןומימ ינונגנמש ךכ (2001 טסוגוא) יחכונה בצמה תא ןייפאל ןתינ
תמקה ךילהת תא תזרזמ הקוצמ לש תיללכה הריוואהו ,תוליעפו םוקמב םיאצמנ
.םיינשה ןיבמ ריבסה אוה 'ב שיחרת ,בתוכה תכרעהל ,ךכל-יא .הרמה ילעפמ

רחאל .בגנל םיחלוק אבייל ךרוצ היהי בורקה דיתעבש איה שיחרתה תועמשמ
רורחש ,ןכל ,היהי .(ש"מלמ 16 לש) ףדוע ןמתסי הבשהה ילעפמ לש הלועפל םתסינכ
הז ךילהת .םימייקה םישומישל רשקהב ן"דפש ימו םיריפש םימ לש לדגו ךלוה
.(םישדח םייאלקח םירוזא ןוגכ) םישדח םישומיש חתפל רשפאי

הטלחהה ילבקמ לע :באה תינכת לש תוילאיווירט אלה תונקסמה תחא םצעב וז
ימ ופילחי םיימוקמה םיחלוקהש וא ,בגנב םישדח םימ ישומיש ותחפי םאה עובקל
רבכ .רתוי םיינופצ םירוזאב םיריפש םימ ורימי םיררחושמה ן"דפשה ימו ן"דפש
תכרעמ לש םינופצה םיעטקב ן"דפש ימ תקפסה רובגת לש וז המגמ תוהזל ןתינ התע
.ן"דפשה

ןונכת ירוזא לש המרב םישיחרת (אי)
6 רוזיאבש ררבתמ ,םורד ןונכת ירוזא לש המרב ןזאמה תא םינחוב רשאכ
לוצינה ןפוא תא הרידגמ באה תינכת .םיימוקמ םיחלוק ףדוע יופצ (עבש-ראב)
.תיברמה תלעותל איביש

םיכרצל קיפסמ עציה לש םויק ןמתסמ (10 'סמו 9 'סמ) םייחרזמה םירוזאב
'סמ רוזאמ םיחלוק אוציי לוקשל רתונ .(שיחרתב יולת) ךכמ רתוי ףאו םיימוקמה
ימ ןוגכ יפולח רוקמ 7 'סמ רוזיאל ןיא ןכש םורד ןוויכל הנושארבו שארב 6
,ךכ .ן"דפשה ימ תקפסהמ םג םינהנה ,5 'סמו 3 'סמ םירוזאל ןכמ רחאלו ן"דפשה
ינשב ן"דפשה ימ תא רימהל היהי ןתינ ,םיימוקמ םיחלוק לש העיפשה לדגתש לככ
.םיימוקמ םיחלוק ימב ולא םירוזא

תויוכיא ךרוצל הנעמ ןתמ לש תונוש ןוזיא תויורשפא תוגיצמ ןזאמה תופולח
בקע) 1 'סמ רוזיאבו (לשומל םיינוריע םישומישל) 6 'סמ רוזיאב תוהובג םיחלוק
.(םיינוריע םישומישו רפיווקאה תושיגר

באה תינכת הגיצמש תומליד (4)

הפולח" שבגל שיש ,איה ןזאמה תופולחב ןויע םע תקזחתמהו תכלוהה הנקסמה
,ןופצהמ ן"דפש ימ לש הקפסה תלוכי תלעב היהת תידיתעה תכרעמהש ןפואב "החותפ
אבה רושעב .םיחלוק ימב םיריפש םימ תרמה ןורקיע לש ריהמ שומימ רשפאל ידכ
םילפוטמ םיחלוק ימ וא ן"דפש ימ) םיבשומ םימ לש רבגומ אובייל קוקז בגנה
"יחרזמ םיחלוק ליבומ" ארקנה טקיורפה תייטה ,תורחא םילימב - ץראה זכרממ
.(בגנה ןוויכל ץראה זכרממ

ןפואב ףילחיש ,םיחלוק לש ימוקמ עציה לש תפסות רוזיאב חתפתהל היופצ ,ךשמהב
ךות ובחרוי תוימוקמה תוכרעמה .ןופצהמ םיבשומה םימה אוביי תא רקובמו יתגרדה
וא וקדבנש םישיחרתהמ דחא לכ לש תירשפא תוחתפתהל לגתסהל תושימגה תרדסה
םיש"טמהמו ןופצהמ אוביימ :תורוקמה ינשמ םיחלוקה ימ תא טולקלו םייניב שיחרת
ן"דפש ימ "ררחשל" ףולחי ןמזהש לככ רשפאי ימוקמה עציהה רובגת .םיימוקמה
.תינכתה םוחתל ןופצמ םישומישל

שולש תוטלחהה ילבקמ ןחלוש לע החינהו םינזאמה בלש תא המייס בגנל באה תינכת
:ן"דפשה תכרעמ חותיפ ךשמהל רקיעב תוסחייתמה תופולח

רשאכ ,ן"דפש ימ אוביי תרבגה י"ע בגנב םייקה הרמהה לאיצנטופ תא םישמממ *
תוחתפתה רחאל ן"דפשה ימ תא הנופצ הרזחב ךושמל לכותש "החותפ תכרעמ" םיחתפמ
.םיימוקמ םיחלוק תורוקמ

זכרממ םיינוינש םיחלוק יפדוע אוביי י"ע בגנב הרמהה לאיצנטופ תא םישמממ *
.ן"דפשה ימ תרמה ךילהת תא ומילשי םיימוקמה םיחלוקה רשאכ ,ץראה

,םיימוקמ םיחלוק תקפסה תויורשפא יפל בגנב הרמהה לאיצנטופ תא םישמממ *
.ןופצהמ (םירחאו ן"דפש) םיחלוקה אובי תא יתועמשמ ןפואב ריבגהל ילבמ

הנבה רשפאל ידכ תופלחה תא חתפלו רידגהל באה תינכת לש יחכונה בלשה תרטמ
באה תינכת .ןהמ תחא לכ לש תוילכלכהו תויסדנהה תויועמשמה לש רתוי הבוט
םיחלוקה גורדש תעפשה רקס ,היגולורדיה ירקס ןוגכ ,רזע תודובע החימצמו תכלוה
ינקתמ תלעפה רחאל בגנב םיריפשה םימ תכרעמ תרוצת תעיבק ,ינושילש לופיט תמרל
ןונכת לש המרב םיחלוק תבשהל תוירוזא תוינכות ,הרמהה ךילהת שומימו הלפתהה
רחא טקיורפ-תת ,(דועו הנומיד ,לטניא-תג תיירק ,ןולקשא ,עבש-ראב) יללכ
רטשמ לוטיב ןוגכ ,באה תינכות לש םיילכלכ-ורקאמ םייוניש לש תוכלשה קודבי
.בגנב ישפוח םימ קוש תוחתפתהו תובצקהה

תנכה לע יארחאה ,"מ"עב הסדנה תגא"מ ,לבוש ינור רמל תודוהל שקבמ בתוכה
םתרזע לע ,מ"הצנב ןונכתה ףגא לש ישאר גולורדיה ,בג לארשי ר"דלו ,באה תינכת
.רמאמה תכירעב

יארחא ,םימה תוביצנ ,ןונכתה ףגא - ןיילק םייח 'גניא :רמאמה רבחמ תודוא
.םורד בחרמב תוינכותל

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ