1959-1967 לארשי דגנ םימה לע יברעה קבאמה
שמש השמ :תאמ
.7 ךרכ ,לארשי תנידמו בושייה ,תונויצה תויעבל ףסאמ :לארשי תמוקתב םינויע
לש םירפסה תאצוה .רקוב-הדש תיירק ,ןוירוג ןב תשרומל זכרמה :1997
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
 :רוקמ
     

1959-1967 לארשי דגנ םימה לע יברעה קבאמה

םימה ליבומ דמע םימיה תשש תמחלמ דעו (רבמבונמ דוחייבו) 1959 רבמטפסמ
,לארשי דגנכ םיברעה לש םקבאמ זכרמב לארשי ידי לע ןדריה ימ לוצינו יצראה
- םייברע-ןיב םימורופב םינוידה ריצו םייברעה תרושקתה ילכב יזכרמ אשונ היהו
ברע תונידמ יכלמ תופתתשהב - תיברעה הנגהה תצעומ ,תיברעה הגילה תצעומ
רגתא םע דדומתהל ךיא הלאשה לע ובסנ הלאה םימורופב םינוידה .ןהיאישנו
תורדרדיהל םרת לארשי דגנ םימה לע קבאמה .התלעפהו לארשי לש םימה תינכות
,ילארשיה-יברעה ךוסכסה ביכרמ לכב םינוידה תא ץיאה אוה .םימיה תשש תמחלמל
לארשי תנידמ לש הלוסיחל תיאבצ תינכות הנושארה םעפב םיברעה וניכה ויתובקעבו
.לארשי םע ךוסכסב ךורא חווטל יגטרטסאה םדעי תא ועבקו

תיאניטסלפה היעבה לש בושח ביכרמ ןדריה ימ תלאש התיה יברעה םלועה יניעב
ןמ קלח היה הנורתפ ןפואש ןאכמו ,ילארשיה-יברעה ךוסכסה לשו התוללכב
יפכ .הנממ עפשוהו ךוסכסה ןורתפל תירוסה וא תירצמה ,תיברעה היגטרטסאה
תייגוסב םג ךכ לארשי םע ךוסכסב תיברעה היגטרטסאה תעיבקב םירצמ העירכהש
הטלב םירצמ לש המלידה .םירצמ לש וזל תיבטוק הירוס לש התדמע התיה םימה
היה הבש ,(1961 רבמטפס דע 1958 ראורבפ) ירוסה-ירצמה דוחיאה תפוקתב רקיעב
.לארשי םע הירוס לובגב השענל םג יארחא רצאנ

תורוקמב שומיש ךותמ - תוארהל רמולכ ,הלאה תויוחתפתהה תא םכסל רמאמה הרטמ
דגנ םיברעה לש םקבאמב םג םימה לע קבאמה אלימש בושחה דיקפתה תא - םיינושארה
לע עיבצהל רקיעב הנווכה .ךוסכסה ןורתפל ךרדה לע יברע-ןיבה קבאמב םגו לארשי
האיצוהל תלוכיה ןיבו ןדריה ילבוי תייטהל התוותוהש תינכותה ןיב רצונש רעפה
.התוא ופצ אל ברע תונידמש ,תילארשיה הבוגתה חכונל לעופה לא

,ןושארה בלשב :םיברעה לש םהישעמבו םתבוגתב םיבלש ינש לע עיבצהל רשפא
דציכ הלאשב םייברע-ןיב םימורפב םינויד ולהנתה ,1963 רבמצד דע 1959 רבמטפסמ
ולעוה .בגנל ןדריה ימ תייטהל יצראה ליבומה תינכות עוציב תא לארשימ עונמל
הלועפו ,ןדריה תורוקמ תייטה ידי-לע ינכט ןורתפ :תוירשפא הלועפ יכרד יתש
ינוי דע 1964 ראונימ ,ינשה בלש .תינכותה עוציב תא חוכב עונמל ידכ תיאבצ
תנכה לעו ,יצראה ליבומה תלעפה לע הבוגתב ןדריה ילבוי תייטה לע טלחוה ,1967
תמשגה תארקל םגו היטהה תולועפ לע הנגה םשל םג תיאבצ הלועפל ברע תואבצ
רבמטפסב הז בלש םייתסה לעפב .לארשי תדמשה - 'תיברע-ללכה תימואלה הרטמה'
השעמלש םכוס (1965 רבמטפסב) תישילשה תיברעה הגספה תדיעוובש רחאל ,1965
.ןדריה ילבוי תייטה תינכות הלשכנ

אובמ

- ןונבל לובגל םורדמ םירטמוליק 28 תורהנ השולש לש םדוחיאמ רצונ ןדריה
ברעממ המורד ןדריה םרוז ןאכמ .לארשיב ןדהו ןונבלב ינאבצחה ,הירוסב סאינבה
רוזא םימיה תשש תמחלמ דע היהש המ תא הצוח ,הירוס םע ימואל ןיבה לובגל
דע ,ילארשי חטשב ,ןדריה קמעב רהנה םרוז תרניכה ןמ .תרניכל ךפשנו זרופמ
קמעמ .ןדרי תכלממל לארשי ןיב לובג רהנה שמיש ןאש-ןיב קמע דעו םשמ ;םיירהנ
םיכפשנ ,ןדרי חטשב ,ןאכ .ןדרי תכלממ חטשב ןדריה רבוע חלמה םי דעו ןאש-ןיב
רוקמ אוה ךומריה - הירוסב ויתורוקמ בורש ,ךומריה :םיירקיע םילבוי ינש ןילא
רהנו - ןדריל לארשי ןיב לובגה אוה ימורדה והצקבו ,ןותחתה ןדריה ימ לש בושח
.ןדרי תכלממב עבונש אקרז-לא

ךא ,30-ה תונש זאמ ועצוה ןדריה ימ לוצינ םשל ירוזא הלועפ ףותישל תוינכות
,לארשיב רהנל םיכומסה םיחטשב היקשהל םהמ םיזוחא 14-כ קר ולצונ 1956 דע
:ןרקיעב תויטילופ ויה הזכש םואית רדעיהל תוביסהש רורב .ןדריבו הירוסב
ברע תונידמ ןיב תועד יקוליח םג המ תדימבו ,לארשיל בקע תונידמ ןיב ךוסכסה
.ןמצע ןיבל

תדוקנ העבקנ הליחתב .ןדריה ימ תייטהל תודובעב לארשי הלחה 1953 ףרוחב
לובגב) זרופמה חטשב ,בקעי תונב רשג רוזאב ,תויסדנה תוביסמ ,היטהל הלחתהה
זרופמה חטשה לש דחוימה ודמעמ לשב ךכל הדגנתה הירוס .תרניכל ןופצמש (הירוס
תא לארשי הקיספה התודגנתה תובקעבו ,ןוחטיבה תצעומב ןוידל אשונה תא התלעהו
רוזאל ץוחמ םעפה ,הדובעה תא לארשי השדיח 1953 רבמצדב .הז רוזאב הדובעה
ןדריה תייטה םוקמבש הטילחהו תינכותה תא לארשי התניש רתוי רחואמ .זרופמה
הז יוניש לע םיטרפ .הירוס םע לובגה ןמ המ קחרמב תרניכה ןמ םימה תא באשת
.1959-ב הנושארל ומסרפתה לארשי לש התינכותב

דעסה תונכוס - UNRWA) א"וורנוא תשקב יפל הנכוה ,1952-1953 םינשב ,דבב-דב
הקולחב תבשחתמ הניאש ןדריה ימ לוצינל תירוזא תינכות (ם"ואה לש הקוסעתהו
קירא חלשנ 1953 ףוס תארקל .העוציבב םירושקה םייטילופה םימרוגבו תינידמה
תירוזא תינכות םדקל ידכ ,ראוהנזייא אישנה םעטמ דחוימ רירגש ,ןוטסנו'ג
ןונבל ,הירוס ,ןדרי :ןגאל םיפתושה ןיב םתקולחו ןדריה ןגא ימ חותיפל
רותפלו ךוסכסה תא בשייל םינקירמאה לש םהיצמאממ קלח התיה וז תינכות ;לארשיו
תונידמ םעו לארשי םע תויטילופהו תוינכטה תוחישה ךלהמב .םיטילפה תייעב תא
.ותינכותב םינוקית המכ ןוטסנו'ג סינכה ,םידדצה ןיב המכסה גישהל ידכו ,ברע
יעסמ העברא ןוטסנו'ג קירא השע (1953-1955 רבוטקוא) ןכמ רחאלש םייתנשב
תא שיגה 1955 רבוטקואבו ,םימה תקולח לע תוחישה ךרוצל ןוכיתה חרזמב םיגוליד
ןכו ,ותינכות תא לארשי הלביק םינוקית הב וסנכוהש רחאל .תויפוסה ויתועצה
לבא ,אושנב הקסעש תיברעה הגילה לש תינכטה הדעווה תעד לע תינכותה הלבקתה
לעופב םלואו .הלש םיינידמה םיטקפסאה תקידבל תפסונ תוהש ושקיב הדעווה ירבח
םכסה לע לארשי םע המיתח ןתעדל .תוינידמ תוביסמ תינכותה תא ברע תונידמ וחד
'ןוטסנו'ג תינכות' .הנידמה לש המויק םצעב הרכהכ תשרפתמ התיה םימה תקולחל
'הנבה רכזמ' םידדצה ינפב הרדגוהש ,('תדחואמה תינכותה' ימשרה המשב וא)
:ןמקלדכ םימה תקולח תא העבק ,1959-ב קר לארשיל העדונ תינקירמאה התסרגו

.(ינאזו ןייעמ ללוכ) ינאבצחה ןמ ק"מ ןוילימ 35 דע :ןונבל .א

ןמ הנשב ק"מ ןוילימ 22 דע ;סאינבה ןמ הנשב ק"מ ןוילימ 20 דע :הירוס .ב
.ךומריה יממ הנשב ק"מ ןוילימ 90 דעו ;ה'חיטב תווחב שומישל ןדריה

יתש שי הזה רדסהל .ןדריל לארשי ןיב ןימ תפלחהל םירדסה ועבקנ :ןדרי .ג
לארשי םע ןוטסנו'ג לש ויתוחיש לש םינוש םימוכיס לע תוססבתמה ,תואסרג
םכיסש תעב .(1955 רבוטקוא ,Jordan Valley Plan) םיברעה םעו (1955 ילויב)
ירבדמ עמתשמה לע ןוטסנו'ג ךמתסה ןדריל לארשי ןיב םימה יפוליח רדסה תא
תסרג יפל .דוע רתוול לארשי תא 'ענכש'ל לכויש חינהו ,ןודינב םילארשי םיגיצנ
םורדמ) ןדריה קיפאל ומרזוי (1955 ילוימ לארשי םע םוכיסה לע תכמתסמה) לארשי
70-ו םיחולמ םימ לש ק"מ ןוילימ 30 םהמ ,הנשב ק"מ ןוילימ 100 (תרניכל
הנשל ק"מ ןוילימ 40 לארשיל םירזהל הבייחתה ןדרי .תרניכה ימ לש ק"מ ןוילימ
ןוטסנו'ג ריכזת יפ-לע) תיברעה-תינקירמאה הסרגה יפל וליאו .ךומריה יממ
ק"מ ןוילימ 100 ןדריה רהנל לארשי םירזת (1955 רבוטקואב 11 םוימ םיברעל
.(תרניכה ןמ םימ לש ק"מ ןוילימ 85-ו םיחולמ םימ ק"מ ןוילימ 15 םהמ) הנשב
.ךומריה יממ ק"מ ןוילימ 25 לארשי לבקת הז תמועל

הלעת םירבעומה םימב םיחלמה תומכש רוסא דחי םג תואסרגה יתש יפל ,םוקמ לכמ
.תרניכה לש תוחילמה תגרד - ןוילימל םיקלח 2500 לע

םימה תוסכמ תקולחל סיסב תווהמה דוסי תוחנה המכ החינה ןוטסנו'ג תינכות
:ןהבו ,תונושה תונידמל

,תונידמה יתש לש תויברמה ןהיתועיבתל תווש הירוסלו ןונבלל םימה תוסכמ .א
השגוהש היקשה יכרוצל םימה תקולחל תיברעה תינכותב יוטיב ידיל ואבש יפכ
.1954 תנשב ןוטסנו'גל

םינוקית וא לובג ייוניש ןיינעב תועיבתל לצוני אל םימה תקולחל םכסהה .ב
.תרחא הנידמב תינכותה עוציב ךרדב הנידמ בוש ברעתת אל ןכו ,קשנה תתיבש וקב

תונידמל תויתשה תובצקהה תתחפה רחאל ,(וילבוי לע) ןדריה ימ תרתי לכ .ג
תויתנשה תובצקהה תתחפה רחאל ,ךומריה ימ תרתי לכ .דבלב לארשיל תכייש ,ברע
.ןדרי תכלממ לש ידעלבה השומישל הנותנ ,לארשילו הירוסל

.העוציב םשל הלועפ ףתשל ובריסו תאזה תינכותה תא ברע תונידמ וחד רומאכ
ירוזא הלועפ ףותישל םיעגמ דוע ולהנתה אל ןוטסנו'ג לש ותוחילש ןולשכ רחאל
לארשי .ברע תונידמ ידי-לע ןוידל אשונה הלעוה אל 1955 ירחאו ,הז ןיינעב
םא ,ןוטסנו'ג תינכות יפיעסב קובדל בתכב תוחטבה' תירבה תוצראל ורסמ ןדריו
תמכסומ תידדה תינכות לע תיברע המכסהב תונתומ היתוחטבהש הריהבה לארשי יכ
.'ןיעל הארנה דיתעב

ןדריה קמע תייקשהב רקיעב תקסוע ךומריהו ןדריה ימ לוצינל תינדריה תינכותה
ןמ ןטק קלח עצבל ןדרי הלחה 1958-ב .ךומריה ימ תרזעב יחרזמה קמעה חותיפו
רכס תיינב לעו ןדריה לש יחרזמה ודצב הלעת תיירכ לע הססבתהש ,תינכותה
תינכות) לארשי חטש לא םימרוז םהש םדוק תונופטישה ימ תא סופתל דעונש ,היסדע
.(יחרזמה רו'עה

םירבשמ ינש וצרפ 1959 ףוסב הפירחה התרוצב ןדריה תייטה תייעב הררועתהש דע
ןופצמש יזכרמה זרופמה חטשב לארשי התשעש תודובע לשב הירוסל לארשי ןיב
,הלוחה שובייל תינכותב תודובעה תליחת םע 1951 יאמ-סרמב דחאה - תרניכל
.בקעי תונב רשגל ךומס ןדריה תייטהל תודובעה תובקעב 1953 רבמטפסב רחאהו

הלוחה שוביי רבשמ

תודובעב לארשי לש םירופחד ולחה ,הלוחה שוביי לעפמ תרגסמב ,12.2.1951 -ב
םורדמ םירטמוליק העבראכ ,ןדריה לש תיברעמה הדגב רהנה קיפא לש הקמעהו רושיי
תולעבב עקרק לש םנוד 12-כ החטשש הקלחב הדובעל ודגנתה םירוסה .הלוחה תמיל
הבו הירוס לארשי קשנה תתיבש תדעוול הנולת םירוסה ושיגה 27.1.1951-ב .תיברע
ףקיה תובחר תודובעב זרופמה רוזאל ץוחמ ואבש םילארשי ולחה עובש ינפל' רמאנ
.'הרוסנמ רוזאב םיברעל תוכיישה תומדא לע ,ןדריה רהנ לש תיברעמה הדגה ךרואל
םירוסה ולעה 21.2.1951-ב קשנה תתיבש תדעו תבישיב הנולתה הנודינש תעב
לושכמה סרוה הלוחה שובייש ונעט םה .ולוכ הלוחה שוביי לעפמ יפלכ תונעט
בר ךרע לעב יטילופו יאבצ ןורתי הווהמו...תואבצה ןיב דירפמה יעבטה
רוזאב םהיתומדא לע תעצבתמה הדובעל ומיכסי אל םיברעה םילעבה' .'םילארשיל
תודובעה תקספה תא אופא ושרד םירוסה .'יוציפ לכ לבקל םינכומ םה ןיאו זרופמה
תא םלולסמל ריזחהל התוכז לע הדמעו ןדוסימ םהיתונעט תא התחד לארשי .דימ
הריהצה איה .רוזאב האלמה התונוביר תא םייקלו זרופמה רוזאב םייחרזאה םייחה
תדעו שאר-בשוי תעדל .זרופמה רוזאב םהיתומדא לע םילעבה תא תוצפל הנכומ איהש
יאבצה ןורתיה :םיירקיע םיאשונ ינשב םידדצה ינש תונעט וזכרתה קשנה תתיבש
לא היגוסב הערכהה תא שאר-בשויה ריבעה םידדצה ינש תעד לע .עקרק לע יוציפו
הערפהמ םירוסה וענמנ הזה בלשב .ילייר לרנגה ,ם"ואה יפיקשמ הטמ שאר
ידיל עיגהל אלש זרופמה חטשב םיברעה תומדאה ילעב לע וצחל דבב דבו תודובעל
5.3.1951 םוימ ריכזתב ותדמע תא ריהבה ילייר לרנגה .לארשי םע והשלכ רדסה
7.3.1951-ב קשנה תתיבש תדעו תבישיב םידדצה ינשל שאר-בשויה תועצמאב שיגהש
.7.3.1951-ב קשנה תתיבש תדעו תבישיב םידדצה ינשל שאר-בשויה תועצמאב שיגהש
:ותדמע ירקיע הלאו

.םייקה בצמה תמועל םירוסה לע יאבצ ןורתי לארשיל הנקי אל הלוחה שוביי .א

עקרקל עגונ רבדהש םושמ ,הלוחה תוציב שובייל דגנתהל תוכז ןיא םירוסל .ב
.(זרופמה חטשב אלו) לארשי תטילשבש

תסיפת לכ .זרופמה רוזאב תיברע תולעבב עקרק לע דובעל תוכז ןיא לארשיל .ג
לושכמ רדגב איה ,עקרקה ילעב לש שרופמה םרושיא אלב ,העובק וא תינמז ,המדא
.םלולסמל רוזאב םייחרזאה םייחה תרזחהל

ןיב ידדה םכסה גשויש דע זרופמה רוזאב הדובעה תא קיספהל שי ךכיפל .ד
.תינכותב ךישמהל ידכ לארשיל הירוס

תא דימ קיספת לארשי'ש תירוסה תחלשמה העבת ילייר לש ותערכהמ תדדועמ
םתשירדמו ילייר לש ותדמעמ המלעתה לארשי .'זרופמה רוזאב תועצובמה תודובעה
,ןדריה לש תיחרזמה הדגל הדובעה תא הביחרה ףא אלא דבלב וז אלו ,םירוסה לש
השקונה התדע .קשנה תתיבש תדעו שאר-בשוי םע הנבה ללכל עיגהל התסינ ןמזב-ובו
שוביי תינכות תא עצבל רשפא יאש ,םילארשיה םיחמומה תכרעהמ העבנ לארשי לש
תיברע תולעבבש תומדא לע ןכו ןדריה לש תיחרזמה הדגב םג דובעל ילב הלוחה
רבע לארשי לש רוטקרט ;שדח בלשל תודובעה וסנכנ 13.3.1951-ב .תיברעמה הדגב
,רשגל ןופצמ םירטמ 50 קחרמב דובעל לחהו תיחרזמה הדגה לא בקעי תונב רשג תא
ומייא ףא םירוסהו ,הדובעה תא קיספהל ושרד ם"וא יפיקשמו םירוסה .רהנל ךומס
יחטמ 20-30 ורונ 15.3.1951-ב םנמאו.תיחרזמה הדגב הדובעה ךשמית םא הבוגתב
ויה םירוסה .תיחרזמה הדגב דובעל ידכ ןדריה תא רבעש לארשי לש רוטקרט לא שא
רבדה בייחי םא םג רהנה לש תיחרזמה הדגב הדובעה תא עונמל םתעדב םישוחנ
תא קיספהל לארשי המיכסה 16.3.1951-ב .'ריהזו םצמצמ ןפואב' חוכב שומיש
שדחל ידכ ,קשנה תתיבש תדעו שאר-בשוי םע םואית ךותמ זרופמה רוזאב הדובעה
רוזאב הדובעה תא לארשי השדיח 24.3.1951-ב ןכאו .ול ךומסב וא 23.3.1951-ב
25.3.1951-ב .םירופחדה רבעל םיעלקמ שאב וחתפ םירוסהו ,תיחרזמה הדגב זרופמה
יובמל ועיגה םידדצה ינש .יאנת אלב הדובעה תא קיספהל ושרדו וריו םירוסה ובש
המייקתהש ,ירוסה ל"כטמרה ןגסל ילארשיה ל"כטמרה ןגס לש םתשיגפש רחאל םותס
.'ענמנ יתלבל התע ךפה יאבצה תומיעה' .תואצות אלב המייתסה ,26.3.1951-ב
הדובעב ךישמהל ,ראשה ןיב ,טלחוה הלשממה שאר לצא 30.3.1951-ב ךרענב ןוידב
זרופמה רוזאהש הרורבה ונתדמע תא קפס אלל ריאשהל איה הרטמה רשאכ' הקספה ילב
תולוכיש תויאבצ תולועפמ ענמיהלו '...לארשי תונוביר תחת ילארשי חטש אוה
הבש ,(1.4.51-ב) המח-לא תירקת רחאל רימחה בצמה .תונפקות לש השעמכ שרפתהל
ינפל םירטמוליק ינש קחרמב ,המח-לא ןוויכל ענש ילארשי רויס לע םירוסה ורי
ברק יסוטמ העברא וציפה תרחמל .םילארשי םילייח העבש וגרהנ תירקתב .המח-לא
התוא לכ .המח-לא רפכל ץוחמש הרטשמה תנחת תאו תירוסה הדמעה תא .םיילארשי
,ןדריה לש תיברעמה הדגב הלוחה שובייל לעפמה תודובע הערפה אלב וכשמנ תעה
תא השקיבו ןוחטיבה תצעומל הנולת הירוס השיגה 6.4.1951 .זרופמה רוזאב
.המח-לאל וכרדב רויסה ישנאמ העבש תגירה לע הנולת השיגה לארשי םג .הסוניכ
םיירוס תוחוכל ל"הצ תוחוכ ןיב ברק חתפתה תונולתב הנד ןוחטיבה תצעומ דוע
לע ללוחתהש ,הזה ברקב ולפנ םילארשי השימחו םירשע .לארשי חטשבש הליטומ-לתב
.וב 6 דע יאמב 2-מ ךשמנו תרניכל ןדריה ךפש לע תופיקשמה תועבגה

תינכות תא הרכזאש הטלחה תעצה ןוחטיבה תצעומ הצמיא 15.5.1951-ב התבישיב
ךשמהש השיגדהו ,5.3.1951 םוימ וריכזתב התוא ןייצ יליירש ךרדכ הלוחה שוביי
.'קשנה תתיבש תדעו לש שאר-בשויה תועצמאב גשויש םכסה'ב יולת לעפמה עוציב
םיברעה עקרקה ילעב ןיב םכסה לע ןתמו-אשמ להנל יליירל רשפאל הדעונ הטלחהה
רתוימ השענ הזה ץמאמה לבא .ןויכיזה תלעב , 'בושייה תרשכהל הרבחה' ןיבו
רשפאש ,תודובעה תליחתב ורבסש המל דוגינב ,הנקסמ ללכל האב הרבחהש רחאל
םיחטשבו תיברע תולעבבש תועקרקב שומיש אלב הלוחה שוביי תודובעב ךישמהל
ריתהל אלא ילייר לרנגל רתונ אל הלאה תוביסנב .ןדריה לש תיחרזמה הדגבש
תילארשי תולעבב תומדא לע זרופמה רוזאב תודובעב ךישמהל 9.6.1951-ב לארשיל
תורמל ,ם"ואה תכימתב תודובעה וכשמנ ךכו .ןויכיזה תלעב הרבחה לש וא
.ילייר לש ותטלחהל םירוסה לש םתודגנתה

ןדריה תייטה רבשמ

,יזכרמה זרופמה רוזאב ןדריה ימ תייטהל תודובעב לארשי הלחה 2.9.1953 -ב
,יצחו םירטמוליק ינש ךרואב הלעת הללכ תינכותה .בקעי תונב רשגל םורדמ
ףוחבש החבט דע המורד םשמ םימה תא ךילוהל הדעונ איהו רשגל םורדמ התישארש
רבשממ חקל רותב .למשח תקפהל הבוגה ישרפה תא לצנלו ,תרניכה לש ינופצה
לע אלא תיברע תולעבב המדא לע תודובע תושעל אלש לארשי הטילחה הלוחה שוביי
הדמעה לע ותעפשהו שאר-בשויה לש ותדמע לוצינ ךותמ ,דבלב תידוהי תולעבב המדא
קשנה תתיבש תדעו שאר-בשוי םע םויה ותואב הרבסה תחיש תובקעב םנמאו .תירוסה
לע לארשי דובעת אל דוע לכ ,ול םיכסמו לעפמה םע ההדזמ אוהש הפ-לעב הלה הדוה
םישמתשמה םיברעה ועגפיי אל דוע לכבו ,זרופמה חטשב תיברע תולעבבש המדא
,וז ותמכסה לע ם"ואל חוויד שאר-בשויה .הייתשו היקשה יכרוצל ןדריה ימימב
.הערפה ילב הכשמנ הדובעהו

ותשיגפ תובקעב יאדוול בורק , שאר-בשויה לש ותדמעב יוניש רכינ 7.9.1953-ב
לע ול חווד הבש ,קשנה תתיבש תדעווב ריכבה ירוסה גיצנה םע רקובה ותואב
ץוחמ לא ןדריה ימ תייטהלו היטהה לעפמל דגנתה ירוסה דצה .ילארשיה לעפמה
לוכי אוה ןיאש תילארשיה תחלשמל שאר-בשויה עידוה םויה ותואב .זרופמה רוזאל
אוה .רבדב םיעגונה לכ םע ןודי ךרוצה יד ותוא לוקשיש םדוק לעפמל םיכסהל
ץחלב לבא ;םינוידל קיפסמ ןמז ול רשפאל ידכ הדובעה תא דימ תועשהל שקיב
,הקינב לרנגה םע הז ןיינעב ץעייש עידוהו שאר-בשויה וב רזח תילארשיה תחלשמה
הירוס השיגה (7.9) םויה ותואב .ודיקפתל סנכנ הז התעש םיפיקשמה הטמ שאר
הרזגב םידבועה םילכה לש יללכ רוכזא הבו לארשי דגנ הנולת קשנה תתיבש תדעוול
תידימ הקספה' לע תורוהל הירוס העבת הנולתה דבלמ .זרופמה רוזאה לש תיזכרמה
.'ולא תודובע לש

ל"כנמ לא םיבתכמ רגיש אוה .היגוסב לפטל ומצע הקינב לרנגה לחה 8.9.1953 -ב
םהמ שקיבו ,קשנה תתיבש תדעווב ילארשיה הטמה ןיצק לאו ילארשיה ץוחה דרשמ
ותואב ולחהש ,ןדריה לש תיברעמה עורזה לע רכס תמקהל תודובעה תא קיספהל
שקבמ ינא' :ותטלחה לע לארשילו הירוסל הקינב עידוה 23.9.1953-ב .םויה
2.9.1953 -ב זרופמה רוזאב הדובעב הלחהש תושרהש ךכל גואדל לארשי תלשמממ
יאבצה ןורתיל רשא .'םכסה רדסוה אל דוע לכ ,רוזאב דובעל קיספהל הארוה לבקת
עקשב ותויהב ןדריה'ש עבקו ילייר לש וזמ הכופה הדמע הקינב ול ץמיא לארשי לש
.ותוא חולצל הסני רשא ,ענוממ דוחייב ,אוהש חוכ לכל יניצר לושכמ אוה קומע
רוזאב ןדריה תמירז לע טולשי הלעתה תועצמאב רשא ,קשנה תתיבש םכסהל דצ
.'ינשה דצל [לושכמכ ןדריה לש] וכרע תא ונוצרכ תונשל לוכי...זרופמה
םע המכסה וא הנבה ללכל עיגהל (15.10.1953) ילארשיה ץוחה רש לש ונויסינ
תויברע אל תומדא לע תודובעה תייגוס תוברל) תקולחמה יאשונב הקינב לרנגה
תא איבהל עיצה הקינב .לשכנ (תומדאה ילעבל םישורדה היקשהה ימב העיגפ יאו
.ץוחה רש םיכסה ךכלו ,ןוחטיבה תצעומ תערכהל אשונה

ם"ואה ל"כזמל 12.10.1953 הירוס השיגה הקינב לש וז ותדמע תעידי ךותמש הארנ
לארשיש הירוס הנעט הנולתב .זרופמה רוזאב לארשיש תודובעה לע הנושאר הנולת
:םיאשונ השולשב קשנה תתיבש םכסה תא הרפה

;זרופמה רוזאה יבשות לש םהיתויוכזב העיגפ .א

;םימה תפשל תנכושה תירוסה היסולכואה ןמ היקשה יכרוצל ןדריה ימ תעינמ .ב

.זרופמה רוזאב חטש לש תיאבצ הסיפת .ג

אישנל המוד הנולת (16.10.1953) הירוס השיגה תודובעב הכישממ לארשי דוע
תעב .התנולתב רהמ עירכהלו ןודל ידכ הצעומה תא סנכל השקיבו ןוחטיבה תצעומ
רוזאב הדובעהש הלאשמה תא הצעומה אישנ עיבה ,27.10.1053-ב ,םינוידה תחיתפ
הנכומ הלשממהש עידוה לארשי גיצנ .הצעומה לש הינויד תעב העשות זרופמה
תצעומו ,הצעומב ןוידה תא לקהל ידכ זרופמה חטשב הדובעה תא תינמז תועשהל
תטלחה הלבקתהש םדוק ,םויב-וב .תאזה העדוהה תא דחא הפ הינפל המשר ןוחטיבה
אדוול ידכ םידעצה לכ תא טוקנל תרש השמ הלשממה שאר הרוה ,ןוחטיבה תצעומ
28.10-ב וקספוה 2.9.1953-ב ולחהש תודובעה .תיברע המדאב עגפת אל הדובעהש
,תפרצ לש תפתושמ הטלחה תעצה השגוה 16.12.1953-ב ןוידה םותב .לילה תוצחב
.וטו תוצעומה-תירב הליטה 22.1.1954-ב הכרענש העבצהב ;תירבה-תוצראו הינטירב
רבדב םיעגונה לש םיסרטניאה ןיב רשפל ךרד אוצמל התיה העצהה ימזוי לש םתרטמ
.תינכותה עוציב ךשמה תא רשפאל ידכ

רוזאב ןדריה ימ תייטה לעפמב תודובעה תא לארשי השדיח אל רבד לש ופוסב
תוצרא לש היצחל לשב רקיעב לבא ןוחטיבה תצעומב ןוידה תואצות לשב םג ,זרופמה
עקר לע ,תודובעה תא קיספהל (ילכלכה עויסה תא בכעל םימויא ומכ) תירבה
ימ תקולחל תללוכ תינכות תועצמאב רוזאב תיללכה םימה תייעב תא רידסהל היצמאמ
תינכות לע הבהי תא לארשי הכילשה םייתניב .ברע תונידמל לארשי ןיב ןדריה
ידי-לע ,תויברע תומדא לע אלו זרופמה חטשב אלש ןדריה ימ תייטהל תיפולח
הכישמה ךכ .יצראה ליבומה תועצמאב בגנה לא םתרבעהו תרניכה ןמ םימ תביאש
הצלאנ לבא ,הירוס םע יאבצ תומיעב תוכורכ ויהש הלוחה שוביי תודובעב לארשי
יפיקשמ הטמ שאר ךמת אל ןהבש ,זרופמה רוזאב ןדריה תייטה תודובע תא קיספהל
.התדמעב ם"ואה

1959 - 1963 לארשי ידי לע ןדריה ימ תייטה תייגוסב תיברעה תוליעפה

תמועל) תילארשי תיברע היעב רותב לארשי ידי לע ןדריה ימ תייטה תייגוס
ןוידל הנושארל התלעוה (לארשיל הירוס ןיב רקיעב וצרפש ,1953-ו 1951 ירבשמ
הקנלבזקב תיברעה הגילה תצעומ סוניכב הידועס תחלשמ ידי לע יברע-ןיב םורופב
יגיצנ תופתתשהב הדעו םיקהל הצעומה הטילחה רצק ןויד ירחא .1959 רבמטפסב
1958 ראורבפמ הירוסל םירצמ ןיב דוחיאה - 'תדחואמה תיברעה הייליהקה') ם"עק
התבישיב תוצלמה שיגהל היעבה תא דומלל ידכ ,ןונבלו ןדרי ,(1961 רבמטפס דע
תיברע הלועפל (17.11.1959) ארק ,ילא'גמ-לא עאזה ןדרי תלשממ שאר .האבה
תלשממב ןוידל הלעוה אשונה .לארשי ידיב תינכותה עוציב תא עונמל ידכ תפתושמ
תצעומ לש דחוימ בשומ ןמזל טלחוה .1959 רבמבונ ףוסב רצאנ לש ותושארב ם"עק
הדעו (29.11.1959) הנימ רצאנ .תילארשיה תינכותב ןוידל תיברעה הגילה
אשונב ןודל ,אישנה ןגס ,ידאד'עב-לא ףיטל-לא דבע לש ותושארב תילאירטסינימ
יטילופ חוד :אישנל תוחוד ינש וז הדעו השיגה 8.12.1959 -ב .תוצלמה שיגהלו
שאר-בשויו ןלכלכ) הלאחכ ןיד-לא רונ ןיכהש ינכט חודו ,ומצע ידאד'עב ןיכהש
המיקהש תינכטה הדעווה המכיס 26.12.1959-ב .(ירוסה לבחה לש תעצבמה הצעומה
האירקב ,1959 רבמצדב 19-25 -ב וכרענש ,הינויד תא תיברעה הגילה תצעומ
ךישמהל לארשימ עונמל ידכ םימיאתמה םידעצה תא טוקנל ברע תונידמל
.'תוינפקותה היתוינכותב'

.םייברעה תרושקתה ילכב ללוכ ,אשונב םיברעה לש םלופיט ץאוה ךליאו ןאכמ

הריזב יזכרמ אשונל 'תיאניטסלפה היעבה' התשענ ובש ךילהתב בלתשה םקבאמ
תושיה תאיחה'ל 1959 תנשב םירצמ לש התוליעפב ןכו ,לארשי דגנ קבאמבו תיברעה
לארשי ידי-לע ןדריה ימ תייטה תלאש הדמע 1959 רבמצד ךלהמב .'תיאניטסלפה
תישארמ הכלהו הפירחהש ,םיירצמה תרושקתה ילכב לארשי דגנ הפקתמ לש הזכרמב
תילארשיה תינכותב רצאנ לש הברה ותוניינעתה וטלבוה לכמ רתוי .ךליאו רבמצד
.'לארשי לש הממז' תא לכסל ידכ טוקנל םירצמ תעדבש םידעצו ןדריה תייטהל
ףירחה םלופיטלו םיברעה לש םתוררועתהל םיידימ םימרוג המכ תונמל רשפא
:ןדריה ימ תייטה תא לארשימ עונמל םיכרדב יביסנטניאהו

שגפנ 1959 רבמבונ-רבוטקוא םישדוחב ;ןוטסנו'ג קירא לש ותוליעפ .א
ול רסמו ,יזופ דומחמ ירצמה ץוחה רש םע םימעפ המכ ותמזויב ןוטסנו'ג
ףוס דע רחואמה לכל - רצק ןמז ךותב לעופל איצוהל ליחתהל תדמוע לארשיש
תופיחד לע דמע ןוטסנו'ג .ןדריה ימ תא תוטהל היתוינכות תא - 1959 רבמבונ
ךותמ 1959 רבמבונ ףוס דע הטלחה ללכל עיגהלו הב ןודל ויעמושב ץיאהו היעבה
תודובע תלחתהב רבודמש וירבדמ םירצמה וניבה הארנכ .קדוצ רדסה אוצמל הנווכ
יניעב וירבדל העדונ תדחוימ תועמשמ .זרופמה רוזאב וליחתי תודובעה יכו ,חטשב
לשממהש רעשל ריבס .ראוהנזייא לשממ םע וירשקו תמדוקה ותוחילש חכונל םירצמה
לש םתפיאש היה ותמזויל עקרהו ,ןוטסנו'ג לש ויתושיגפ לע עדי ינקירמאה
ךוויתב ירוזא םימ רדסה תגשהל ברע תונידמ םע ןתמו-אשמה תא שדחל םינקירמאה
תיצחמב רוזאב תינקירמאה תוינידמה לש הזכרמב הדמע תאזה הרטמה .ינקירמא
תקלחמ לש הישושיגב הבלתשה ןוטסנו'ג לש ותמזוי .50-ה תונש לש הנושארה
לע שדח תוחיש רוזחמב חותפל תורשפאה רבדב לארשי לצא הפוקת התואב הנידמה
בויחב התנענ אל לארשי .(הנשיה ןוטסנו'ג תינכות תמגודכ) תירוזא םימ תינכות
לא בושל תורשפאה תא תירבה-תוצרא התלעה 1959 רבמצד ךלהמב .הלאה םישושיגל
התחד ןדריש רורב .ם"עקו ןדרי תוברל ,ברע תונידמ ינפל םג ןוטסנו'ג תינכות
.תיברעה הריזב אשונב םינוידה לשב הלאה תועצהה תא

להנמו לוכשא יול רצואה רש ורקיב ,ןוטסנו'ג לש ותוליעפ עקר לע ,םימי םתואב
םימה לעפמל ינקירמא עויסב ןודל ידכ תירבה-תוצראב ,רניו ןורהא ,ל"הת
םיכסהל םיברעה תא ענכשלו תוסנל הלתמאכ הזה רוקיבב שמתשה ןוטסנו'ג .ילארשיה
ץוחה רש ןגס םע לש רצואה רש שגפנ 1959 רבוטקוא תישארב .תירוזא םימ תינכותל
לע תינורקע המכסה ללכל ועיגה םיינשהו ,ןוליד סלגד ,הלכלכ יניינעל ינקירמאה
תירבה-תוצראל רניו ןמזוה רבוטקוא ףוסב .לארשי לש םימה ינקירמא עויס
.אשונב םיטרופמ םינוידל

רבודמ ןכאש ששחה תא ברע תונידמ לצא וקזיח םילארשי םישיא לש םהיתורהצה .ב
תכרעמ תרגסמב ,4.10.1959 םוימ םואנב .םימה תינכות לש הבורק הלעפהב
תמכסהב ,בגנל ןדריה ימ תא הטת האבה הלשממהש ןייד השמ זירכה ,תוריחבה
םיברעה םא' :ןייד זירכה 17.12.1959-ב אשנש רחא םואנב .הידעלב וא םיברעה
הבקע ץרפמב ונלעפש יפכ לעפנ ונא ,ןדריה ימ תייעב ןורתפב הלועפ ופתשי אל
רבדב 18.11.1959-ב לוכשא לש ותרהצהש הארנ םלואו .'חוכב םימה תא חקינו
איהו לוכמ רתוי םיברעה לש המישרה םימה תינכותל ביצקתב ןתניתש תופידעה
יכ לוכשא רמא הרהצהב .תצרמנ תוליעפל םתוא הררועו םהיתוששח תא הריבגהש
הלעיש ,הלש ןושארה בלשה יכו הנוילע תופידעב תינכותל הכפה ןדריה ימ תייטה'
-ב ץראה ןותיעב ומסרופש תועידי .'םינש שמח ךות םלשוי,י"ל ןוילימ 150
.הרודמה לע ןמש ןה ףא וקצי הזה םוחתב תילארשי תוליעפ לע 7.4.1960

תועידיה 1969 רבמבונ-רבוטקוא ישדוחב ובר לארשיב הזה םוחתב תוליעפה לשב
ידי-לע ןדריה תייטה תא עונמל ףוחדה ךרוצה רבדב םייברעה תרושקתה ילכב
ןנכותמה דעומה תמדקה רבדב לארשי לש תואלקחה רש תרהצהש רעשל ריבס .לארשי
תאיח-לא ןותיעה .הלאה םימוסרפל םיעינמה דחא התיה םורדב ןדריה ימ לוצינל
ןונבל תלשממ יכ ורסמ ינונבלה ץוחה דרשמ תורוקמ'ש (12.11.160-ב) חוויד לשמל
םדקל ידכ תאזו ,ןהל םיפתושמה םילבויה תייטה תא שיחהל ןהיניב ומיכסה ם"עקו
.'ןדריה ימ תייטהל דעומכ אבה ביבאה תנוע תא עבקש ,לארשי דצמ העתפה ינפ

תומצעתהל יעצמא איה לארשיש לש םימה תינכותש וכירעה ןלוכ ברע תונידמ .ג
םדקתהלו בגנה תא סלכאל ,םילוע ינומה טולקל לארשי לכות התרזעבו ,תיגטרטסא
תא קזחי הזו םידוהי םילועב בגנה תא אלמת תינכותה' .תילכלכ תואמצע תארקל
.'תילארשי תימוטא הצצפ לע תועומשה ןמ רתוי רומח רבדה .לארשי לש םחולה חוכה
לש םעה תצעומל חוויד ,םיהרבא דמחמ לרנגה ,םירצמ לש םייאבצ םיניינעל רשה
בושייל קר אל םימב שמתשהל לארשי תנווכב' יכ (31.10.1969-ב) ירצמה לבחה
בלב יטסילאירפמיאה סיסבה תא קזחל ידכ םג אלא םידוהי ןוילימ השולש דוע
םג תנכוסמ תינכותה'ש (5.12.1959-ב) בתכ רחא ירצמ ןותיע .'תויברעה תומדאה
חיטבהל ידכ בגנה תומדא תא דבעל תנווכתמ לארשיש רחאמ תינידמה הניחבה ןמ
םישקבמ תונויצהו םזילאירפמיאה' .'םישדח םירגהמ ןוילימ השימחכל הסנרפ
תונידמ .דוע ומורי אל םיברעהש תעדל םהילע ךא ,םיברעה לע םולשה תא ךכ תופכל
םייחכונה תולובגב ריכהל תונכומ ןה ןיאש ינפמ ןוטסנו'ג תינכות תא וחד ברע
הרגישש תרגיאב :יוטיב ידיל תאזה הכרעהה האב ימשר ךמסמב םג .'לארשי לש
תיברעה הגילה תצעומ תא ןמזל השרד 4.1.1960-ב תיברעה הגילה תוריכזמ לא ם"עק
המיזמה תא הליג ם"עק' יכ הב רמאנו ,םיברעה ידי-לע ןדריה ימ תייטהב ןוידל
תמדאמ לודג קלח תייקשהל םלצנל ידכ ןדריה ימ תא תוטהל לארשי תנווכ רבדב
הנכס ובוחב ןמוטש רבד ,םישדח םירגהמ לש לודג רפסמ טולקל הרטמ ךותמ ,בגנה
היעבה לש הדיתעב עוגפל לולעו ןתומלשו תונכשה תונידמה ןוחטבל הלודג
.'תיאניטסלפה

הל הנקי ןדריה ימ תא לצנתו תודבוע לארשי עבקת םאש וששח ברע תונידמ .ד
התומשגתה תא תילארשיה תינכותב ואר םה .ימואל-ןיבה קוחה תניחבמ תויוכז רבדה
בושח חוקימ ףלק םהידימ טומשל וששחו ,השעמל הכלה ןוטסנו'ג תינכות לש
1953-ב תירבה-תוצרא תלשממו ןוחטיבה תצעומ תדמע .תיאניטסלפה היעבה ןורתפל
םדצל ודמעיש םיימואל-ןיב םימרוג םעפה םג סייגל רשפאש ןימאהל דוסי םהל הנתנ
הפוקת התואב םיזרופמה םירוזאב תירוסה תוליעפה .ןדריה ימ לוצינ לע ךוסכסב
,לארשי ידי-לע תודבוע תעיבק ינפמ ם"עק לש היתוששח ךותמ איה ףא התשענ
.ןדריה ימ תייטהל היתוינכות תא שממל דיתעב הל רשפאל תולולעש

תוביריה עקר לע העריא תאזה תוחתפתהה .תיברע-ןיב היעבל התיה םימה תלאש .ה
הגילה המקוה זאמ רתויב הפירחה התיה 1959-1963 םינשבש ,ברע תונידמ ןיב
ךוסכסל תורושקה תויגוסב ולבקתנש תוטלחהה ןכו ,םיחוכיווהו םינוידה .1945-ב
םיכילהת עקר לע ושטינ ,םימה תלאשו תיאניטסלפה תושיה ןוגכ ,ילארשי-יברעה
םולח תמשגה לפש ואישל עיגה וז הפוקתב .יברעה םלועב םידגונמ תויוחתפתהו
םלועה .(1961 רבמטפס) הקוריפו (1958 ראורבפ) ם"עק תמקה-תיברעה תוימואלה
תגהנהב 'ינכפהמ-ינמואלה' םרזה ןיב בטוקמו דוחיאה רבשמב יורש היה יברעה
יביטרדפ דוחיאב לגדש ,םסאק םירכ-לא דבע תגהנהב 'ןותמה' םרזה ןיבו רצאנ
תא הפירחה ןדריה ימ תייעב .ברע תונידמ לש 'תונובירו תואמצע' לע הרימש ךותמ
איהש תיברעה להקה תעדל חיכוהל הלדתשה הנידמ לכו ,ברע תונידמ ןיב תורחתה
.לארשי דגנ קבאמב רתוי תינוציק הדמע תטקונ

ראש לע הנרקוה םשמו ם"עק תרמצב הררשש ,וז תירטסיה טעמכ םוריח תריווא
לוכיבכ תוידימה היתונווכל רשאב ,1959 רבמבונ-רבוטקוא םישדוחב ברע יגיהנמ
דוחייבו םייברעה תרושקתה ילכב יוטיב ידיל האב ,ןדריה ימ תא תוטהל לארשי לש
םארהא-לאב רוא התארש הבתכב תוארל רשפא תאזה הריוואל תקהבומ המגוד .םירצמב
הבתכב ורסמנש םיטרפהש רעשל ריבס .הישעמו לארשי תונווכ לע .5.12.1959-ב
תעידיל ןוטסנו'ג קירא רסמש עדימב םייוצמ םבורו ,ימשר םרוג ידי-לע ופלדוה
המיזמל דגנה ידעצ לע ידימ חוד שרוד אישנה' :תרתוכב הרתכוה הבתכה .םירצמה
עיתפמב זירכהלו ןדריה תייטה תינכות תא השעמל םייסל הדמע לארשי .תילארשיה
:הנכות הזו ,'העוציב לע

םיידוס תוחוד תונורחאה תועשב ולביק תוכמסומה [תוירצמה] תויברעה תויושרה
הריוואב התע תעצבתמה ןדריה ימ תייטהל המיזמ לש המויק תא םירשאמה םיעירכמ
רהנה תייטהל תוינכותב הדובעהש עדונ םארהא-לא בתכל .תוידוסו טקש תפופא
תייטהל הנכהכ הריפחה תודובע לכ תא המייס טעמכ לארשיו ,לעופב התע תעצבתמ
.םירטמוליק המכ לע םילוע םניאש םינטק םיקלח אלא ורתונ אל .רהנה קיפא
ןדריה קיפא תייטה לע זירכתו העצוב המיזמהש עיתפמב לא.שרשי עידות ךכ-רחא
ם"עקב םיכמסומה תונוטלשה .וז הנכס חכונל תקתוש ןדריש רזומ .שדוחכ דועב
םירשה םע ותשיגפב הליג רצאנ .םינורחאה םימיב הלודג תובישח הזה רשקל וסחיי
.דוסב וילע רומשל וסינש ןכוסמה רשקה יטרפ תא

לעופב ליחתהל תדמע לארשיש םיברעה אופא ונימאה םהידיבש העטומה עדימה ןמ
םירובס ויה דוחייב םירוסהו םירצמה .רתויב רצק ןמז ךותב ןדריה ימ תייטהב
רתוי הברה בלשב תודמוע לארשיב היטהה תודובעש 1959 רבמבונו רבוטקוא ךלהמב
לכ :לארשי לש היתונווכל רשאב תוריהב יא הררש ןכ ומכ .תואיצמב ויהש םדקתמ
לא רוזחל לארשי תממוז אמש תוששח םירוסה לצא הררוע זרופמה רוזאב הדובע
תוריהב יאל יוטיב .בקעי תונב רשג רוזאב ןדריה ימ בואשלו תירוקמה תינכותה
הכיפהה תצעומ רבח ,םלאס חאלצ תאמ 12.12.1959 םוימ רמאמב תוארל רשפא וז
שוביי לעפמל התוא רשוק ףאו ןדריה ימ תא תוטהל לארשי תינכותב ןדה ,תירצמה
:הלוחה

תנמ לע הלוחה תמיל םורדמ ןדריה ימ תייטהל םינש שמח הז תלעופ לארשי
תינכותה לש ןושארה בלשה השעמל והז .ביבא-לתל חרזממש ןוקריה רהנ לא םמירזהל
רגאמה תא םילשהל התע תדמועו תורהנמ יתש הרפח איה .ומייסל תדמוע לארשיש
תחנה ידי-לע תורהנמה תא לארשי המילשה ןכ .הפוטנ תיב תעקבבש יתוכאלמה
ועצבל תלגוסמ הניא לארשיש בושח בלש ןיידע שי...'ץניא 108 רטוקב תורוניצ
רטמוליק וכרואש ,הזה רוביחה .הלוחה תברקב רהנה לא וללה תורהנמה רוביח אוהו
תוחוכה ןיבו ירוסה ןושארה הנחמה ןיבש זרופמה חטשב אצמנ ,בוריקב דחא
תחא הפיט וליפא גישהל לארשי לכות אל הזה רוביחה אלב .לובגה דיל םיילארשיה
םא ףא הזה רוביחה עוציבל םיאבה םישדוחב שגית לארשיש תופצל שי .רהנה יממ
המילשמ לארשיש תודיעמ תועידיה לכ .בחר ףקיהב תניוזמ תושגנתה רבדה רורגי
לומ ןכה ודמעי ירוסה ןושארה הנחמה תוחוכ ...תינכותה עוציבל תונכהה תא השעמל
ךותמ רתויב השקה הכרעמב חותפל םינכומ םהשכ הלוחל םורדמש זרופמה רוזאה
קיפא לש ורוביח תא עונמל היהת םתמישמ .ירצמה ינשה הנחמה דצמ האלמ הכימת
.תילארשיה םימה תינכות םע רהנה

בורקמ ובקעש ,ברעמה תונידמ דצמ עונכשו הרבסה יצמאמ רחאלו ,רתוי רחואמ קר
היטהב רבודמ ןיאש ןימאהל ברע תונידמ ולחה ,העוציבו תילארשיה תינכותה ירחא
תוליעפה םג המרת םימה אשונב תוחיתמה תדיריל .1963 ינפל םימה לוצינבו
1963-ב קרש ברע תונידמ תא ענכשל איה ףא הלעפש ,תירבה-תוצרא לש תיטמולפידה
םימ בואשל םיננוכתמ םילארשיה יכו ,ןדריה ימ לש ישממ לוצינב לחוי 1964-בו
.וז הרטמל זרופמה רוזאב תודובעב רבודמ ןיאו תרניכה ןמ

תונידמ וריבגה לארשי לש היתונווכו היטהה תינכות לש הבצמל רשאב לופרעה לשב
לארשיב תורהצהו םימוסרפ ירחא בוקעל ןהיצמאמ תא ,ם"עק תוברל ,ברע
טטצל וברה םייברעה תרושקתה ילכ .תינכותה עוציבל רושקש המ לכב ץראל-ץוחבו
םירוזאה לעמ ריוואה ןמ םירויס וליעפה ףא םירוסה .אשונב םיילארשי םימוסרפ
תודובעה ובש חטשל רויס תוילוח ורגישו היטהה תודובע םהב ושענ םתכרעה יפלש
.תושענ

ןיב ךוסכסה תוחתפתה לע ויתוכלשהו אשונה לש ותויזכרמ לשב יכ ןייצל יואר
,רחא דצמ ברעמהו תירבה-תוצרא םע ם"עק יסחי לעו ,דחא דצמ לארשיל ברע תונידמ
םג השענש המל הבר הדימב תיארחא םירצמ תגהנה התיה הפוקת התואבש רחאמו
ןותיעה ןמ הלועש יפכ ,ודיב ןיינעב לופיטה תא רצאנ זכיר הלא לכ לשב ,הירוסב
ששחה לשב (28.9.1961-ב) ם"עק קוריפ רחאל היעבה הפירחה ותניחבמ .םארהא-לא
תירצמה היגטרטסאה םע דחא הנקב הלוע הניאש לארשי םע לובגב תירוס המזוי ינפמ
.תיברע הגספ תדיעו סנכל 23.12.1963-ב רצאנ ארק הז עקר לע .ךוסכסב

הירוסו םירצמ לש ןסחיב םג ףקתשה תילארשיה תינכותל רשאב תוריהבה רסוח
1960 ךלהמב בקעי תונב רשגל םורדמ ןדריה קיפאה לארשי התשעש זוקינה תודובעל
זוקינה תודובע םא התיה (תירוסהו תירצמה) ם"עק תרמצ תא הקיסעהש הלאשה .
לא 1960 יאמב לארשי התנפ תונבה יא עונמל ידכ .היטהה לעפמל תורושק הלאה
300 ןדריה קיפא תקמעהל תודובע עצבל הל רשפאל ונממ השקיבו ם"ואה ןונגנמ
שוביי תינכותב הרושק הדובעהש לארשי השיגדה התיינפב .רשגל םורדמ םירטמ
תא וקדב ם"ואה םעטמ םיסדנהמ .קיפאב ףחס תורבטצה תעינמל תינויח אוה הלוחה
לארשי ירבדכ תובלתשמ הלאה תודובעה םנמאש הנקסמ ללכל ועיגהו לארשי תשקב
לש ינכטה טרפמל המיאתמו תקדצומ השקבהש ןאכמו ,הלוחה שוביי תינכותב
קשנה תתיבש תדעו שאר-בשויל 1960 ינוי תישארב םירוסה ורסמ הבוגתב .תינכותה
חטשב תננכותמ הדובעה םתעדל .ןדריה קיפאב הדובעל םתודגנתה לע לארשי-הירוס
חטשב ושענש ,רשגל ןופצמש תודובעל דוגינב ,ןוילעה ביצנה תומדאמ קלח היהש
ןדריה תיטה לעפמב תורושק תודובעהש ונעט םירוסה .הלוחה תושר תולעבב אוהש
לחת םא תויוחתפתהל םיארחא ויהי אלש ומייא ףא הירוס יגיהנמ .לארשי ידי-לע
תוינכותל רושקו שיגר אשונ היה םתניחבמש רחאמ לבא ,הז רוזאב הדובעב לארשי
םע ןיוזמ תומיעל רדרדיהל לולע חוכב הדובעה תא עונמל ןויסינ לכו ,היטהה
.ריהקל הערכהה תא םירוסה וחינה , לארשי תדמעב דדיצ ם"ואהש ןוויכמו ,לארשי
םינוידב (הירוסו םירצמ) ם"עק תגהנה הקסע 1960 רבמטפס-ילוי םישדוחב םנמאו
.וז היגוסב טוקנל הל יוארש הדמעה לע

תודובעל ךשמה ןה בקעי תונב רשגל םורדמ תודובעהש ותעדב קיזחהל ףיסוה ם"ואה
אל הירוסש הנעט תירוסה תרמצה .ןהל ודגנתה אל םירוסהש רשגל ןופצמ זוקינה
תדעו שאר-בשוי לבא ,ןתקספה תא ותעשב השרדו רשגל ןופצמש תודובעל םג המיכסה
ותעדלש ינפמ תודובעה תקספה תא שורדל לוכי אוה ןיאש ותעד לע דמע קשנה תתיבש
תדעוול הליגר הנולת שיגהל - םירוסה ינפל ודמע תויורשפא יתש .לוספ ןהב ןיא
וטנ םהו - ןקיספהל ידכ שאב חותפל וא לארשי השועש תודובעה לע קשנה תתיבש
.ם"ואה תדמע לע הנולת שיגהל הז םעו היינשה תורשפאב רוחבל

היצקובורפ ןה בקעי תונב רשגל םורדמ תודובעהש םירצמה וכירעה תאז תמועל
.ןדריה לש היטהה תינכותב אלו הלוחה שוביי תינכותב אל הרושק הניאש דבלב
,הירוס תדמעל ם"ואה תדמע ןיב רשפל דציכ התיה םירצמה ינפל הדמעש המלידה
יברעה םלועב הידגנתממ עונמלו םירצמ לש ימואלה יומידה לע רומשל ךכ ךותבו
אל דעומב לארשי םע ןיוזמ תומיעמ ענמיהל תעב-הבו ,הנותמה התדמע תא לצנל
.חוכב שמתשהל אלש םתדמעב םיפיקת ויה םירצמהש

ותטלחה תאו ם"ואה יאצממ תא קשנה תתיבש תדעו שאר-בשוי םסרפ 27.9.2960-ב
ם"ואה לש וז תרהצומו תיפוס הדמע חכונל .תודובעה תא עצבל לארשי תא הכימסמה
םיחטשב לארשיל םיגשיה ריחמב ם"ואה תדמע תא לבקל :עירכהל םירצמה וצלאנ
הירוס תדמע ירחא ררגיהל וא ;תיברעה הריזב םירצמל חונ אל בצמ - םיזרופמה
רחאמ החונ אל תורשפא - שאב החיתפ ידי-לע חוכב תודובעה תא עונמל תשקבמה
.הדובעה עוציב תא עונמל ידכ חוכב שומיש רשפאמ ינידמה בצמה ןיא םירצמ תעדלש
לע וכמתסיש ם"ואל תוימשר תואחמ שיגהלו םיינידמ םידעצ טוקנל טלחוה ןכל
.ותדמעב יוניש ידיל איבהל ידכ םייטפשמ םיקומינ

הדובעה עוציב תעינמל הבורמ תובישח וסחיי אל םירצמ תגהנהבש ןייצל יואר
םמצעל חינהל ולכי אל םירצמה לבא ,תושעל םירוסה ושקיבש יפכ לארשי ידי-לע
ויה ןכלו םירזופמה םיחטשב םיגשיה גישהל לארשיל חינמה יברעה םרוגה תויהל
תדעווב ןוידל אשונה תא ריזחהל םירצמה וטנ ךכיפל .תודובעל דגנתהל םיביוחמ
אל לארשיש הכרעה ךותמ ,לארשי יפלכ תילילש הדמע גישהל תוסנלו קשנה תתיבש
.םהיתושירדל בור םה וגישי ךכו ןוידב ףתתשת

היעבה ןורתפב שעמ רסוחב התוא םישאהל הלולע ןדריש העדי ףא םירצמ
ימ תלאשב קוסיעה תא הפירחה האלכש תומשאה ינפמ ןנוגתהל ידכו ,תיאניטסלפה
חותיפ תייגוסב ברע תונידמ לש יביסנטניאה ןלופיט תאו תיברעה הריזב ןדריה
לארשי םע המחלמב ךבתסהל אלש איהה תעב השקיב םירצמ .לארשיב יניערגה קשנה
הלשמ תינכט תינכות תועצמאב לארשי ידי-לע ןדריה ימ תייטהב לפטל הפידעה ןכלו
לארשי תוינכות תא וחפינ ןונבלבו ןדריב תרושקתה ילכ .ןדריה תורוקמ תא תוטהל
ךותמ ,תיברעה הריזב הלועפ ןתא ףתשל רצאנ תא ץלאל ידכ ןדריה ימ תא תוטהל
ינוחטב יפוא לעב אשונב יברע-ןיב הלועפ ףותישמ ענמיהל לוכי אוה ןיאש העידי
.הנושאר הגרדממ יברע-ןב ימואלו

חוכב שומיש :םירוסה תדמע

תפוקתב ינופצה לבחה) הירוס תא הקיסעה לארשי ידי-לע ןדריה ימ תייטה תייגוס
תרקסנה הפוקתב תרחא תיברע הנידמ לכמ רתוי תירוסה 'תעבה תגלפמ תאו (ם"עק
לארשי לש התינכות התיה (1961 ראוניב) 'תעבה ירבדל .םימיה תשש תמחלמ דעו
ןוידל םויכ תילעומה רתויב העירכמה ("הימוק"] תיברע-ןפה תימואלה היעבה'
,תיטנטילימ ,תיבקע הדמע הטקנ 'תעבה .לארשי דגנ קבאמב 'תיברעה הגילה תרגסמב
תאז ,לארשי ידי-לע ןדריה ימ תייטה תא חוכב עונמל שי' :תורשפ תרסחו השקונ
תפוקתב) 1959 רבמצדב םנמאו .'תיניטסלפה היעבה לש הלוסיח תא עונמל ידכ
ידי-לע ןדריה תייטה תינכותב רצאנ לש ותושארב ם"עק תלשממ הנדשכ ,(ם"עק
,ם"עק תלשממב רשו היגיהנממו 'תעבה ידסייממ ,ינארוח-לא םרכא שרד ,לארשי
לש היטהה תודובע רוזאב תלבגומ תיאבצ הלועפ ונייהד ,'הצחמל תיאבצ הלועפ'
המכמ תעבונ 'תעבה תגלפמ תדמע .(יזכרמה זרופמה רוזאכ זא ךרעוהש) לארשי
:תוביס

ןכש ,הירוס לש התייעב הנושארבו שארב התיה לארשי ידי-לע ןדריה תייטה .א
תושעיהל הננכות תרניכה ימ תביאשו זרופמה רוזאב ליחתהל היה רומא היטהה לעפמ
עבונ ,ןדריה לש םיירקיעה וילבוימ דחא ,סאינבה רהנ ;הירוס לובגל ךומס םוקמב
.הירוס חטשב םרוזו

ךוסכסה ןורתפ ךרדל רשאב התסיפתמ אצוי לעופ התיה 'תעבה תדמע .ב
רדס לע 'ישארה אשונה' תא ןדריה תייטה תעינמב התאר 'תעבה .ילארשי-יברעה
לוסיח' ותרטמש לארשיב םיברעה לש םקבאמב ץחה שאר תאו יברע-ןיבה םויה
לע תמייאמה רתויב הלודגה הנכסה איה ןדריה קיפא תייטה' הגלפמה תעדל .'לארשי
הנכס' ןכו ,'1949-ב ["הבכנ-לא"] הסובתה זאמ ןיטסלפב םיברעה תוכז
:חוכב התא דדומתהל שיש 'הנושאר הגרדממ תיאבצ

םיכירצ םיברעה יצמאמ .תימיטיגל תוכז איה לארשי תנידמ תא לסחל םיברעה תוכז
קובדל שיש הנוכנה הדמעהש ןאכמ .הלוסיחל תונכהלו לארשי תקינחל םינפומ תויהל
ןדריה רהנ תייטה תעינמב [ראשה ןיב] תמכתסמ ,לארשי םע תומיע לש הז בלשב ,הב
הנותנ וז העינמל תיקוחה תוכזהש רחאמ דוחייב ,תוביסנה לכבו םיעצמאה לכב
ךכ] אצומה תתמהו ,ץאוס תלעתב היתוינוא טיש לע רוסיאה ךשמה [ןכו] ;םיברעל
טישל הבקע ץרפמב שמתשהלמ תעינמ ידי-לע ,תליא למנ - לארשיל ינויחה [רוקמב
.היתוינוא

'תעבהו ,תיברעה להקה תעד לע םירצמ םע תורחתה ןמ םג העבנ 'תעבה תדמע .ג
.םיצרמ תדמע תמועל ךוסכסה תייגוסב תיברעה הדמעה לש ינשה בטוקה תא הגציי
תדמע תמועל ךוסכסה תייגוסב םג התיה הירוסו םירצמ תודמע ןיב וזכש תויבטוק
תאייחהל ךרדה תייגוסב םג התיה הירוסו םירצמ תודמע ןיב וזכש תויבטוק .םירצמ
.'תיניטסלפה תושיה'

ןוטלשב הריכב הפתש התיהש) 'תעבה הזרדזה 1959 ףוסב םימה רבשמ ץורפ םע
לש הנויסנ' לע תוכמתסה ךותמ ,הז ןיינעב תצרחנה התדמע תא עובקל (ם"עקב
קר אל יוטיב ידיל האב הירוס לש וז התדמע .'1953 תנשב וז היגוסב הירוס
לש םיימינפה םינוידב םג אלא הגלפמה ירבודו 'תעבה ירש לש תויולג תורהצהב
םיימינפה םירזוחב ןכו ,דוחיאה תפוקתב םילבחה ינש ןיב םיעגמב ם"עק תלשממ
'תעבה ןיב תקולחמה .ןונבלבו הירוסב הירבח לא 'תעבה תגהנה לש (םיידוסה)
הקלח תא איה םג המרת לארשי התשעש היטהה תודובע לע הבוגתה ךרדל רשאב רצאנל
התואב 'תעבה ירש לש םתשירפלו 'תעבה תרמצ לש הלוכסתל קבדנ דוע הפיסוהו
:1960 תישארבו 1959 ףוסב העבקנ הפוקתה

תא לארשימ עונמל איה ןדריה רהנ קיפא תייטהל הרורבהו הנוכנה תיברעה הבוגתה
העתרהה .תיברעה להקה תעד לש היעטהו תואמר אלא היהי אל רחא ןורתפ לכ .היטהה
לכב הלש לזגה תינכות תא עצבל השרות אל לארשיש תיטלחהה הזרכהה איה תיברעה
.ךכב ךרוצ היהי םא קשנה חוכב ללוכ םיעצמאה

:םיקומינ המכב הגלפמה תדמע תא וקידצה 'תעבה ישאר

.'ןיוזמ חוכב טלתשהל לארשי הסנמ וילע'ש ,זרופמה רוזאב תישענ הדובעה .א
רוזאב תושענ היטהה תודובעש ןועטל הירוס הפיסוה (1961 עצמא דע) בר ןמז
:זרופמה

לארשי תוחוכו [ירוסה אבצה] ןושארה הנחמה תוחוכ ןיב םייקה ,זרופמה רוזאה
;ןדריה רהנ קיפא תייטהל םילארשיה םישועש תודובעב ישארו שיגר רוזאל בשחנ
המצע תא הלשמ [איה] .ןיוזמ חוכב וילע טלתשהל הסנמ לארשיש םיאור ונא ךכיפל
.רבעב התשעש יפכ ,םיברעה לע תורמגומה תודבועה תוינידמ תא תופכל הדיב הלעיש

ןיבו ינופצה לבחה ןיב זרופמה רוזאה'ש 'תעבה הנעט 1960 רבוטקואב דוע
.'ןדריה רהנ תא תוטהל רשפא ונממש ידיחיה םוקמה אוה השובכה ןיטסלפ

ךומריה תלעת תריפחו הפוטנ תיב תעקב תפצה ,הלוחה שובייל תוינכותה םג .ב
תונותיעב םימוסרפ לע הכמתסה 'תעבה .היטהה תינכותמ קלחל םירוסה יניעב ובשחנ
:הגלפמה ירבוד ונעט 1960 ילויבו ,התסרג תא חיכוהל ידכ תילארשיה

םיבלש העשת המילשה לארשיש רחאל האב הירבט תמיב הביאש תנחת תיינב תלחתה
םגא לש ןושארה בלשה תיינב ,הלוחה תמי שוביי :היטהה תינכות עוציבב םיידוסי
,ןובליע תלהנמ תריפח תמלשה ,הירבט-הלוח עטקב השדח הלעת תמלשה ,הפוטנ תיב
ןוטסנו'ג עיצהש םיבלשה םתוא הלא …הפוטנ תיב-הירבט עטקב הלעת תריפח תמלשה
.1953 לש תינכותב

לארשי תא עונמל ימואל-ןיבה קוחה תניחבמ ןמצעל תוכז ואר ברע תונידמ .ג
,ם"עק ,ןונבל ,תונידמ המכל ףתושמ םימ ןגא ותויהב' ןדריה קיפא תא תוטהלמ
.הדבל ותוא לצנל וא וקיפא תתא תוטהל תוכזה לארשיל ןיא ןכל .לארשיו ןדרי
תונידמה רתי תמכסה ילב ןדריה ימ תא לצנל תוכזה הנידמ ףאל ןיא תיקוח הניחבמ
לצנל תימואל-ןיבה הניחבה ןמ תוכז ןיאש ןאכמו - רהנה ימימב ןיינע ןהל שיש
.'םימה תא

לכות תיברעה הירליטראה'ש (1969 רבוטקואב) הירוס הנעט חוכב שומישל רשא .ד
הירליטראהש המ הזו .חוכב הינקתמ תא סורהלו היטהה תודובע תא תולקב עונמל
תצעומל הפוחד הנולת הירוס השיגה ונמזב .1953 זאמ השעמל התשע תיברעה
תא קיספהל הצילמה ןוחטיבה תצעומ .חוכב התוא הנמ לעופבו היטהה דגנ ןוחטיבה
תוחוכה לכ תא סייגל' ברע תונידמל 'תעבה הארק 1962 ראורבפב .'דימ תודובעה
היהי םא חוכב תינכותה ינקתמ תא סורהלו וז המיזמ לומ דומעל ידכ םיצוחנה
ןדריה ןגא ינקתמ לכ תא ףיקמ תיברעה הירליטראה חווטש רחאמ דוחייב ,ךכב ךרוצ
.שובכה רוזאה לובגב

לארשיש רבדה םצע לע ביגהל הירוס הלחה (ם"עק קוריפ ירחאו) רתוי רחואמ קר
'תעבה הנעט 1962 ראורבפב .זרופמה רוזאה ןמ ןדריה תייטה לע הרתיו רבכ
הנורחאל הטילחה איה .זרופמה רוזאה ןמ קר אל רהנה תא תוטהל הלוכי לארשיש
תאלעהל תובאשמ תנקתה ידי-לע וימימ לוצינל [רובעלו] רהנה תייטה לע רתוול
רוזאה ךותב תושענ ןניא היטהה תולועפ' ,ןכ-לע-רתי .'תרניכ םגא ףוחל םימה
'תעבה הנעט דוע .'תושובכה תומדאה ךותב םינש הז תושענ ןה אלא זרופמה
הנייצו ,הירבט תמימ 1960 תנשב לעופב םימ בואשל הלחה לארשיש (1962 לירפאב)
בייחל דעונ השיגב הזה יונישה .'התינכותב ןורחאה בלשה תליחת תא לעופב
.לארשי לש התינכות לוכיסל תפתושמ תיברע הלועפ

םוכיס

תינכות תא לכסל ידכ הנושארה תיברעה הגספה תדיעווב הרשואש תיברעה היגטרטסאה
הנגהל ברע תואבצ תא ןיכהל ךכ ךותבו ןדריה ילבוי תייטה ידי-לע יצראה ליבומה
תדיעו רחאל םידחאש םישדוח ןולשיכ הלחנ תאזה היגטרטסאה ,היטהה תודובע לע
עבנ ןולשיכה .היטהה תודובע תלחתהל תואה ןתינ הבש ,היינשה תיברעה הגספה
םורגל היטהה תודובעב עוגפל הדעונש ,תיאבצה תילארשיה הבוגתה יותיעמ רקיעב
היינשה הגספה תדיעווב (ברע יגיהנמו) ם"עפמה דקפמ תכרעהל דוגינב .ןתקספהל
הבוגתה .ןמויסל ךומס וא ןמויסב אלו תודובעה תליחת םע םילארשיה וביגה
הירוס ,םירצמ תוברל ,יברעה םלועה תא הדימעה 1965 יאמבו סרמב תילארשיה
:השק הטלחה ינפל ,ןונבלו

עוציב תא עונמל התעדב השוחנ לארשיש ברע תונידמל החיכוה לארשי תבוגת .א
לולע בצמה םא םג הלש ריוואה ליח תא ךכ םשל ליעפהל וליפאו ,היטהה תודובע
.בחר ףקיהב יאבצ תומיעל רדרדיהל

הבוגתב התאר אל ,םימה אשונב תיברעה היגטרטסאה תא הביתכהש ,םירצמ .ב
התכרעהלו ,לארשי םע תללוכ תמחלמל הליע הירוסב היטהה תודובע דגנ תילארשיה
תונוילעה חכונל דוע הקזחתה וז הכרעה .תאזכש המחלמל םינכומ םיברעה ויה אל
תוירקתב התאר םירצמ .הירוס לובגב וצרפש תוירקתב ל"הצ לש ריוואה ליח הארהש
הירוסל עגונה ימוקמ ןיינע הלאה תוירקתב התאר םירצמ .הירוס לובגב וצרפש
השרדש יפכ תירצמ הבוגת רקיעבו תללוכ תיברע הבוגת בייחמש ןיינע אלו הדבל
.הירוס

,ילארשיה ןדסה ןיבו (ירוס-ירצמה) יברעה שיטפה ןיב לא העלקנ ןונבל .ג
.תיברעה היטהה תינכותב תובלתשהמ ענמיהל ברעמה תונידמ לש ןצחל םג ףסונ ךכלו
לארשי םע תויאבצ תויוכבתסה ינפמ וששח םירצונה יגיהנמו אישנה ,ןכ לע-רתי
ךכ ןיבו ךכ ןיב .טרפב רצאנ םעו ללכב יברעה םלועה םע תינידמ תוכבתסה ינפמו
תלאש'ו ,ןונבלב יטילופה רטשמה ןעשנ וילעש 'ןידעה ןוזיאה' עגפיהל לולע
וטנ הנידמב םימלסומה ;ימינפה יתדעה בירב תקולחמה עלס תושעיהל הלולע 'ןיטלפ
לבא ,הזה סוזנסנוקה ןמ גורחל אלש ןונבל השקיב ןכלו יברעה סוזנסנוקב בלתשהל
.ם"עפמב תובלתשההו ןדריה ילבוי תייטה אשונב תיברעה הגספה תוטלחהמ הגייתסה
תא ענכשל ולח אישנה ידיב ועייס הירוסב היטהה תודובע דגנ לארשי תולועפ
אל םא םג ,ינאזווה תייטהל תודובעה תא איפקהל ךרוצב יברעה םלועה תאו רצאנ
תקספה לע העדיו ןונבל לש היישק תא הריכה לארשיש יפ-לע-ףא ,ימשר חרואב
.1965 ינויב תודובעה

,היטהה תודובע תנגהל גואד ידכ המקוהש ,(ם"עפמ) תדחואמה תיברעה הדקפמה .ד
ןהו תילארשיה הבוגתה יותיע לשב ןה ,1965 ךלהמב התמישמ יולימ ןחבמב הדמע אל
ברע תואבצ תא ןיכהל הנולשכ .תאז תושעל תיביטקייבוא תלוכי רדעיה לשב
,הירוסל םירצמ ןיב דוחייב ,ברע תונידמ ןיב יסיסב ןומא רדעיהמ עבנ המחלמל
יאבצ הטמל התיה אל ם"עפמה .םיימינפה ןהיניינעב תוברעתה ינפמ ששחה ןמו
הריזמ תוחוכ זיזהל תוכמס ול שיו תויברע תויאבצ תודיחי לע דקפמה יביטרפוא
דקפמ ,ראמע ילע גיצה (1964 רבמטפסב) היינשה הגספה תדיעוול ולש חודב .הריזל
תושורד ותעדל .ברע תואבצ לש םנומיאו םשומיחל האלמ הלועפ תינכות ,ם"עפמה
דבלבו ,תילארשי תיפקתה המזוי ינפמ הנגהל ברע תואבצ תא ןיכהל ידכ םינש שולש
דקפל םוקמב' ךא .עבקש תומצעתהה תינכות לש םינמזה חולב ודמעי ברע תונידמש
,'םייטסיגול םיאשונב קסועהו םיפסכ םירזמה ףוגל [ם"עפמה] התיה ,תואבצ לע
תנכהו קשנ תוקסע ןומימב ,לארשיו ברע תואבצ לע ןיעידומו עדימ תפלחהב
ראוניב) תיברעה הנגהה תצעומב ראמע ילע עיצה ףוסבל .הכרדהו ןומיא תוינכות
לש הנולשכל המרת המצע הירוס .התוליעפ תא תועשהל וא ם"עפמה תא קרפל (1967
חוכהש השרדו החטשב ירצמ יריווא חוכ ביצהל השירדה תא התחדשכ לשמל ,ם"עפמה
.תימינפה הקיטילופב הזה חוכה לש ותוברועמ ינפמ הששחש ינפמ ,הדוקיפב דמעוי
תוילקידרה היתודמעל התוביוחמ ןיב תירוסה 'תעבה תגלפמ הערקנ הז עקר לע
תא איצוהל התלוכי רסוח ןיבו (יצראה ליבומה תלעפה תא חוכב עונמל) תורהצומה
דצמ תיאבצו תינידמ הכימתו תיאבצ תלוכי רדעיה לשב לעופה לא תאזה היגטרטסאה
.ברע תונידמ

םוחתב םילדחמבו יטרואתה םוחתב םיגשיהב ונייפאתה 'תעבה תגלפמ תוטלחה'
יפמ ,'תעבה תגלפמ לש תישישה תימואלה הדיעוה יגשיה לש וז הרעה .'עוציבה
תייגוסב 'תעבה תוטלחהל םג הפי החוכ ,(1963 רבוטקואב) הגלפמב ריכב ליעפ
לש ופוסבש אופא המת ןיא .יצראה ליבומה תלעפהו לארשי ידי-לע ןדריה ימ תייטה
תדיעו ירחא םגש יפ-לע-ףא ,תיברעה הגספב םכסוהש סוזנסנוקב הירוס הקבד רבד
בצקבו לארשי לובגמ קחרה היטהה תולועפב 'התוירחא לע' הכישמה תישילשה הגספה
דצמ יוביג רדעיה לשבו ,ריוואב דוחייב ,תיאבצה התותיחנ לשב .דואמ דע יטא
הלדתשהו ללוכ תומיע ידכ דע לובגב בצמה תא רדרדל אלש הירוס הרהזנ ,םירצמ
הבוגת לכמ הענמנ ףא םיתעלו ,ל"הצ תועיגפ לע הבוגת לש םומיניממ גורחל אלש
לע הבוגתב ירי לכש דיפקה ירוסה דוקיפה םנמאו .לובגה ןמ תודובעה תא הקיחרהו
ידכ ,תיזחב ריכבה גרדה רושיאב קר השעיי היטהה תודובע ירתאב ל"הצ תעיגפ
בצמב אופא הנותנ התיה הירוס לש התגהנה .לובגב תרקובמ אל תורדרדיה עונמל
ךוסכסה ןורתפב רושקש המ לכב םימיה תשש תמחלמ דעו 1964-מ לוכסת לש ידימת
לוכסתל םיפתוש םויה ולוכ יברעה םלועהו םירצמ םג .טרפב םימה תייגוסבו ללכב
םינשב םהינפל דמעש רתויב רומחה רגתאה םע תודדומתהב םנולשיכ לשב ,הזה
ןוגראב התכימתב המ תמחנ האצמ הירוס .לארשי דגנ קבאמה םוחתב 1959-1967
התיה הנושארה ותלועפ) 1965 ראוניב לארשי דגנ הלבח תולועפ עצבל לחהש ,ח"תפ
'תיממעה רורחשה תמחלמ' רבדב התסיפת תמשגהל דעצ תניחבב ,(יצראה ליבומה דגנ
.לארשי דגנ

,םימה תריזב לארשי דגנ וקבאמב יברעה םלועה לש הז ונולשכ םא איה הלאשה
תמחלמל יברעה םלועה לש תורדרדיהל ומרת ,הירוס לש ידימתה הלוכסת דוחייבו
.תיבויח איה הבושתה ונתכרעהל - םימיה תששהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ