תירוחאה רצחה תא םיקנמ
גרבמורב האיבל :תאמ
.74-77 םידומע ,(2001 תנש) ,73 ןויליג ,תולכירדאו ןינב  :רוקמ
     

תירוחאה רצחה תא םיקנמ

תאו היוצרה תוינידמה תא ,םידעיה תא רידגהל תבייחמ םילחנל בא תינכות
,לחנה תביבס תא רזחשל וא םקשל ,רמשל ללכ ךרדב איה התרטמ .המושייל םיכרדה
לחנהמ האנהל ירוביצה סרטניאה לע רומשלו םימהזמ םימרוג ידי לע סרה עונמל
.ותביבסמו

יצורע וכפה הכלהמבש ,תכשוממ החנזה לע דיעמ ץראב םילחנה לש םוגעה םבצמ
.םיינוריעו םייאלקח םיחטש לשו היישעת ילעפמ לש "תירוחאה רצח"ל םילחנה
תוימיכ תובוכרת םיליכמ םקלח - םייתיישעת םיכפש תועיבקב ומרזוה םילחנל
םילחנה תא וניזהש תונייעמה ימ ,ךכל ףסונ .המהוזו בויב ימ לש תלוספ ,תוליער
הלא םיכילהתמ האצותכ .םיתבלו תודשל היקשהו הייתש ימ תעכ םיקפסמ םייח םימב
.תלוספו םיכפש ,םירוכע םיטעמ םימ קר םילחנב ורתונ

םוקישה גוס תא רוחבל

החנזה ,הביבסה תוכיאל דרשמב םילחנו םימ ףגא להנמ ,רוארב והיעשי ר"ד ירבדל
םיכרד רפסמ שי .ךשוממו בכרומ עצבמל םילחנה לש םוקישה ךילהת תא הכפה וז
:לחנ םקשל

.רבעבכ ודוקפתלו ובצמל ,לחנה לש אלמ רוזחש *
,ןוקריה לחנ איה ךכל הבוט המגוד .תובר תוביסמ עוציב רב וניא רבדה ץראב
לש אלמ רוזחש .ןדריה רהנ לש וזל הוושה םימ תומכ וב המרז םינש 50 ינפל דעש
.בגנה לא יצראה ליבומה תא לטבלו ןוקריה ימ תביאש תא קיספהל בייחי ןוקריה

םוקישל תויחרכה תויגולוקא םיכרד רותיאל הנווכה .לחנה לש יקלח םוקיש *
םוקיש .םתוכיא תניחבמו המרזהל תשרדנה םימה תומכ תניחבמ ועגפנש לודיגה יתב
אוה ללכ ךרדבו ,םימרזומה םימה לש תומכבו תוכיאב לק יונישל םג שיגר אוה הזכ
.רבעב היהש הממ 30% לש המירזב םכתסמ

.םידבכה םוהיזה ידקומ תא קר םיקלסמ הז הרקמב .לחנה בצמב םיוסמ רופיש *

לחנה תא רזחשל ילב קר ,רבעב התיהש וזל המוד ,השדח תכרעמ תריצי *
םימה תורוקמשכ ,ןיטולחל ונתשה לחנה ינפ רשאכ השענ הזכ םוקיש .ירוטסיהה
םיחלוק ימ םה םישדחה םימה תורוקמו ותושרל דוע םידמוע םניא םייעבטה
םירוגמ לש תיביסמ היינבב ופלחוה לחנה ךרואל לודיגה יתב רשאכ וא ,םירהוטמ
.היישעתו

תומוקמב ,תאז תמועל .אלמ רוזחשל איה הפיאשה עבט תורומשב ,רוארב ר"ד ירבדל
רעזמל היהת הפיאשה ,ןיטולחל הנוש עקרקה דועייו םילצונמ םימה תורוקמ םהבש
."םיבוטר" םיעטקל בזכא לחנ יעטק ךופהל ףאו ,ירוטסיהה לחנל תומודה תוינבתל

.םיירוביצ תורוקממ ןבור ,תולודג תויפסכ תועקשה תושרדנ לחנ םקשל תנמ לע
.הווהבו רבעב לחנה ינותנ תא קמועל ריכהל שי ,םוקישה השעיי םרטב ,הרקמ לכב
זכרמ - ולש הביבסה יאנתלו יפרגואיגה ומוקימל םאתהב ,הנוש יפוא שי לחנ לכל
,לחנ ותואב םג .רחא גוסמ לחנ וא ףוח דיל לחנ ,ןיסולכוא לד םוקמ וא ינברוא
לש דחא רוזא ןיב הנתשמ ירוביצה סרטניאהו ,דרומל המוד חרכהב וניא הלעמה
.ולש רחא רוזאל לחנה

םוקישה יבלש

:םיירקיע םיבלש השולש םימייק לחנ לש םוקיש תלועפ לכב יכ ,ריבסמ רוארב ר"ד

בא תינכות הירחאו המרגורפ תשבגתמ ובש ןונכתה בלש אוה ןושארה בלשה *
.המושייל םיכרדה תאו לחנה םוקישל היוצרה תוינידמה תא הרידגמ וז .תמכסומ
תינכותה ועציבב הכורכה תולעה ,םייעוצקמה םילוקישה ןובשחב םיאבומ ןאכ
.םיירשפאה ןומימה תורוקמ ןכו ,הל םיפתושהו

- רבדב םיעגונה לכ ןיב םיטעמ אל םיטקילפנוק םימייק םוקיש תוינכותב
ןונכתה בלשש יוצרש ךכ ,םייתלשממה םידרשמה יגיצנו רוביצה ,םימהזמה םימרוגה
.ףקיה בחר יעוצקמו ירוביצ עומיש ךילהב הוולי

האייחהו לחנה לא םתרזח תעינמ ,םימהזמה לש קוליס ללוכ םוקישב ינשה בלשה *
רשפא ךכ .םיעובקו םייח םימ תמרזהל תויסדנה תוכרעמ תריצי רמולכ ,תיגולוקא
.וכותבו לחנה ילושב לודיגה יתב לש תוחתפתהל איבהל היהי

רוביצה תאנהל עגונ הז בלש .ומוקישו לחנה חותיפ תא ללוכ ישילשה בלשה *
יפ לע תירוטוטטס תינכות תונבל בושח ,תונושה תויוליעפל ליבקמב .לחנה תביבסמ
התוליעפל תולבגמו םירתיה ונגועי הבש ,זוקינהו םימה ,היינבהו ןונכתה יקוח
.דיתעב לחנב ושעייש חותיפהו הרגש

תא חיכוהל וכרטצי הלש תירוטוטטסה תפטעמבו באה תוינכותב םיאבומש תונורקעה
.הנתשמה תואיצמל םתמאתה

םיברועמהו םימזיה

תירבה תוצרא .19 -ה האמה עצמאב ולחה יברעמה םלועב םילחנ םוקיש לש תולועפ
עבט תורומש ,ץראב .תונושארה עבטה תורומש ומק םג הבו ,אשונב הצולחה התיה
.םילגנאה לשו םיכרותה לש ןוטלשה תופוקתמ דוע תומייק ויה

לש םתרימשו םמויק לע קבאמל סייגתהל תחא אל הצלאנ עבטה תנגהל הרבחה
,ןלוגה ילחנבו דימע לחנב 60 -ה תונש ףוסב רבכ ולחה הלאכ תולועפ .םילחנה
תולועפ ושענ זאמ .םינינת לחנבו ןדריה תורוקמב ,ןדה ימב 70 -ה תונש תישארבו
ילחנב ,ןושיקב ,םרכ התיב לחנב ,יררהה ןדריב לשמל ,םיפסונ תומוקמב םג הלא
תושר יגיצנ דצמ םיצחל .דועו רדנסכלא לחנב ,ןוקריב ,הידעס לחנב ,למרכה
םגש ךכל ואיבה ל"קק תמגוד םיקורי םיפוגו עבטה תנגהל הרבחה ,עבטה תורומש
.םילחנ םוקישב קוסעל ולחה לארשיב

תרדסה ןוגכ םיאשונ ללכ התמקה וצ .ןוקריה לחנ תושר המקוה 1989 תנשב
.לחנה תודג ךרואל עבטהו ףונה לע הרימשו האורבת יעגפמ תרסה ,זוקינה

,דירש יסוי ,ושארב דמעש רשהו ,הביבסה תוכיאל דרשמה םקוה 80 -ה תונש ףוסב
.אשונב תורושקה תומזויה תא ליבוה

םוקישל הלהנימה תמקהל ךלהמה תא ל"קקו הביבסה תוכיאל דרשמה וליבוה 1993 -ב
םיירוביצ םיפוג לש הרוש ןיב הלועפ יפותיש םאתל הדעונ הלהנימה .לארשי ילחנ
דרשמו םינגהו עבטה תורומש תושר ,םימה תוביצנ םהיניב ,הלשממ ידרשמו
לחנ תולהנימ החתיפ וז הלהנימ .אשונב ןיינע םהל שיש םיפוג ןיבל ,תואירבה
,ימורדה ןדריה ,רדנסכלא לחנ ,םינינת לחנ תמגוד) םילחנ םוקישל תוימוקמ
ולא תוימוקמ תולהנימ .(רושבהו קרוש ,שיכל ,עבש-ראב לחנ ,דורח ,ירופיצ
.רוזאב תוימוקמה תויושרה םע ףתושמב תולעופ

.הדובעב תעכ תאצמנ לחנה לש באה תינכותו ןושיקה הלחנ תושר הדסונ 1994 -ב
תא םדקמ הביבסה תוכיאל דרשמה .םיבר םיפוג םיפתתשמ םילחנה תולהנימב
תולהנימ תוליעפב תפתשמ ימוקמה לחנב תלפטמה תיצראה הלהנימהו ,תונכהה
.םינוש םיפוגו תוימוקמ

,םימ התוביצנ ,ל"קק ,הביבסה תוכיאל דרשמה תא ללכ ךרדב ללוכ להנמה ףוגה
לכ ,דועו תימוקמה תושרה ,תורייתל תיתלשממ הרבח ,תואלקחה דרשמב זוקינה ףגא
,ןונכת ידרשמ רפסמל ץפומ הז ךמסמו ,תונוצרה תא םיחסנמ ובש ךמסמ םישבגמ הלא
ולש םוכיסהו ,חותיפב םינד להנמה ףוגה ירבח ,ןכמ רחאל .לופיטה יאשונל םאתהב
.בא תינכות תרוצב אוה

ידיתע חותיפ םולבל הדעונו ,תירוטוטטס איה תחאה .תורזגנ יתש שי בא תינכותל
לחנבו ןוקריב ךשמל ,תומוקמ רפסמב םייק אוה םויכ) לחנל קיזהל יושעש
םוריח ןורתפ תמגוד ,עוציבל םושיי תוינכות איה היינשה תרזגנה .(רדנסכלא
.ונירוזאל םימרוזה םכש יכפשל

ןונכתו ףונ תולכירדא ,ליג-רה-ןייטשנירג דרשמ) ליג-רה ליג לכירדא ירבדל
.ןושיקלו ןוקריל :לחנ תושר שי םילחנ ינשל קר ,(יתביבס

לע תנמזומה בא תינכות .ןמז ךרואל תיעבטה ותרוצב לחנה לע רומשל איה הרטמה
,לחנה תא םקשל דציכ רידגהל רחא דצמ הרומא רחא דסוממ ףוג וא לחנ תלהנימ ידי
חותיפה תומגמ תא םולבל הילע ינש דצמו ,םירחאו םייתוריית םידקומ חתפלו רמשל
םייונב םיחטשל לחנה חטשב םירבועה םייאלקח םיחטש תכיפה ,היינב - תומייקה
.דועו

יוגיהה תדעו לש תווצב םיבשויה לכ לע תולבוקמ תויהל תוכירצ באה תוינכות
ולא תודעווב .לחנה םוקמל םאתהב - רבדב םיעגונה לכ םיגצוימ הבש ,הבחרה
םימרוגו ,תוימוקמו תוירוזא תויושר לש םיגיצנ דצל םיקורי םימרוג םיבשוי
,לארשי יעקרקמ להנימ ,תורוקמ תרבח ,םימה תוביצנ ןוגכ ,םיירוביצו םיימשר
.דועו הרובחתה דרשמ ,תואלקחה דרמש ,ןוכישה דרשמ םיתיעל

וא לכירדא אוהש ישאר ןנכתמ שיו זכרמו ךרוע שי יעוצקמה תינכותה תווצב
,םימ סדנהמ שי תווצ לכב .םירוזאו םירע ןנכתמ ףרגואיג וא ,ףונ לכירדא
םיתיעלו ,םיכרד סדנהמ ,םימל החמומ ,גולואיכרא ,גולויב ,גולוקא ,ףונ לכירדא
.תורייתו הלכלכ ץעוי םג

לעופב עוציבה

יתווצ לכ לע תלבוקמ תינכותה םא .ירוטוטטס ףקות ןיא ונמזוהש באה תוינכותל
.תרשואמ תירוטוטטס תינכותל הכפהל ופאשי םה ,יוגיהה תודעו

רושקש המ לכ ,וירבדל .םילחנל בא תוינכות לש עוציבל סחייתמ ליג-רה ליג
םייתלשממ םיפוגל רושקש המ לכו ,ללכ ךרדב שממתמ םייטרפ םיפוג לש תומזויל
עצבתמה לודג םוקיש טקיורפ האר אל ,רמא ,הכ דע .שממתמ דימת אל םיירוביצו
םיחטשה לע רומשל הרטמב ,םינטק םידקומב קר השענ לופיטהו ,ופוס דעו ותליחתמ
םקלח .םוקישל ןונכת יבלשב םיאצמנ םילחנ 14 ,םויהל ןוכנ .םיבושחכ וזרכוהש
.יתדוקנ םוקיש עצובמ קלחבו ,תויזוחמה תודעווה בלשב םקלח ,באה תינכות בלשב

יפונ טנמלא וא זוקינ ץורע

יכ ןעוט ,םיימואלה םינגהו עבטה תורומש תושרב םימ רוטינל יארחא ,תשק םיסינ
הנושארבו שארב דעונ אוה יכו ,תיקוח הניחבמ םג ,לחנ לע רתוול תורשפא לכ ןיא
תואיר ויהיש שקבתמ ,ףופצ ינברוא חותיפ םהב שיש םירוזאב .םימשגה ימ תא זקנל
"םייפתכ" ול חפטל תוסנל שיו ,יזכרמ קרועכ שמשמ לחנה .לחנה ביבס םיקורי
םקושמה לחנה לש ותויהל ףסונ .חותפ ףונ לע רומלש תנמ לע ,ןתינש לככ תובחר
לככ םיגהנתמ ונא .ןונכתה תומר לכב םויכ תובושח תוקוריה תואירה ,יפונ טנמלא
תונמא יפ לע ,ןוכיתה םיה ימ תא םהזל םיקיספמ ראשה ןיבו ,תנקותמ הנידמ
.ןהילע המותח לארשיש

ראתמ תוינכות - םימ"מתב תועמטומה םילחנ םוקישל תוינכות 14 תומייק
תנידמ ןונכתל באה תינכותב םג תינויער ועמטוה ןה תמיוסמ המרבו ,תויזוחמ
.2020 לארשי

ריצ לאכ אלא זוקינ ץורע לאכ אל איה לחנל תוסחייתהה ,רוארב והיעשי ירבדל
םייאלקח םיחטש אוצמל ןתינ ץראה זכרמב אקווד .םיחותפ םיחטש לש דואמ בושח
םלצנל ןתינש ,םייעבט םיריפש םימ םע םיעטק שיו ,םיחותפה םיחטשל םימרותה
.ינברואה ףצרה תא רובשל רשפאמ רבדה .םיקראפ םביבס םיקהלו רוביצה תחוורל
רומיש ןוגכ ,תורחאל ומכ ולא תודוקנל סחייתמ בא התינכות לש לנויצרה
התא םהזת אלש םישיבכ תכרעמ לש ןונכתו ,יתורייתו ילכלכ חותיפ ,יגולואיכרא
םא - ןולייא קראפל הרישי תיפצת היהת לשמל 1 'סמ שיבכל .התברקב רבועה לחנ
יאוות תא זיזהל ךירצ םינוש םיצוליא לשבש ,הרוק םיתיעל .םקוי ןכא ןורחאה הז
.רשפאה תדימב ונממ ענמיהל םילדתשמו יוצר וניא רבדה םלוא ,לחנה

ףוג ,זוקינה קוח ףקותב ,למרכ זוקינה תושר ל"כנמ ,ילאערזי השמ ירבדל
אוה ודיקפת ףקותב .םהיקזנו תונופטש תעינמ לע יארחאה אוה זוקינה תויושר
ימ תמירזל גואדל אוה תושרה דיקפת .תולעתו םילחנ תרדסהל תינכותב קסוע
לש הגיפסה רשוכלו זוקינל גואדל םג ומכ ,תונופטש עונמלו לחנה קיפאב םימשגה
.לחנה

תויושר לש םייתביבסה םיטביהה תא ןובשחב איבהל תבייח תולעתהו םילחנה תרדסה
תושר לש הבישחב יוניש םויכ לח ןכלו ,םיקוריה םימרוגה לשו תולהנימה ,םילחנה
הרשפ לש איה הסיפתה .םייסדנה-םייגולורדיהה תונורתפה תאיצמ ןפואבו זוקינה
תעינמ - לחנה תרוצ לע אוה ירקיעה םקבאמש ,םיקוריה םימרוגל תמאתומה וזכ וא
.םוקישב רתוי ההובג תולע רבדה שוריפ םא םג לחנה ימל טלמו ןוטב לש הרידח

זוקינ ןנכתמל דימצהל שדחה להונה איה זוקינל תושר הלש הסיפתב ינושל המגוד
ירבד ,םירחאו םיקורי םימורופ םע יללכה ןונכתה בלשב רבכ שגפיהלו ףונ לכירדא
.םיקורי תונורתפ לע הלחתהב רבכ םיטילחמ ,הלא תושיגפ תובקעב .ילאערזי
בלש ףוסב .םיחמצל הליתש ירוח םע תרווכ תלעת החנוה ל"רהמ לחנ דרומב ,המגודל
.היקשה תשר תנקתהו בחר ףקיהב הייחמצ תליתשל תינכות םג העצבתה חותיפה

תושר איה ןוטה תנתונ .םינינת לחנ לש ימורה רכסה איה םויכ תרתוכה תלוג
לחנו הדע לחנ - ויתחת םידכלתמה םילחנ ינש לע קקפ ןיעמ הווהמ רכסה .תוקיתעה
היה דחא דצמ .לאכימ ןגעמ רוזאב 2 רפסמ שיבכ לש תופצהל תחא אל םרגו ,םינינת
.יגולואיכרא ילכירדא טקיורפ רמשל - ינש דצמו ,זוקינה תא רידסהל ךירצ
תושר ,תוקיתעה תושר לש יביצקתו יטנסרטניא יעוצקמ בולישב טוליפ תינכות
תנמ לע תונורתפ אוצמל רזוע ףוג לכ .ךרדל האצי זוקינה תושרו עבטה תורומש
ןכ לעו םייטתסא םה ולש זוקינ ינקתימש רכס םע ,חתופמו קיתע ימואל ןג םייקל
תוקיתע ,עבט ,תוריית ,ףונ לש םיכרצו םיסרטניא וידחי ורבח ךכ .םירקי םג
.זוקינו

שומימה דעו םידעיה תבצהמ

ןתינ ץראב םילחנה םוקיש לש םינושה םיבלשב רושקה ךשוממהו בכרומה ךילהה לע
תמזויב ,רדנסכלא לחנ םוקישל הלהנימה המק 1994 תנשב .חטשהמ תואמגודמ דומלל
17 םירבח וז הלהנימב .רפח קמע תירוזאה הצעומהו לארשי ילחנ םוקישל הלהנימה
ימוחת בר ןונכת תווצ זרכמב רחבנ 1995 תנשב .םייתכלממו םיירוביצ םיפוג
,רומישל בא תינכות ןיכהל תנמ לע ,םירע ןנכתמו לכירדא ,סיידנרב סומע תושארב
תא הרידגמ איהו ,1995 תנשב הנכוה באה תינכות .לחנה חותיפלו םוקישל
1996 תנשב הרשוא תינכותה .המושייל םיכרדה תאו לחנה םוקישל היוצרה תוינידמה
קמע תימוקמה הדעווה ידי לע ןכו ,לחנה תלהנימב םירבחה םיפוגה לכ ידי לע
תוכיאל םירשה תדעוו זכרמה זוחמ לש היינבו ןונכתל תיזוחמה הדעווה ,רפח
תונורקע תא הצמיאש ,לארשי תלשממ תטלחה לש ףקות לביק רושיאה .הביבסה
היגולורדיהל רושקה לכב לחנה לש זוקינה ןגאל הסחייתה בא התינכות .תינכותה
חטש לע תערתשמ וז העוצר .יזיפה ןונכתל רושקה לכב לחנה תעוצרלו ,םימהזמלו
איהו ,םיקלחב עצבתמ תינכותה םושיי .יאלקחכ רדגומ ובורש ,םנוד 56,000 -כ לש
תרגסמ םא .תצמואמ םוקיש תלועפ השעמל הכלה תעצבתמ ובש לחנל תואמגודה תחא
.םייחל לחנה תא ריזחהל היהי ןתינ יכ הארנ ,תאז רשפאת ביצקתההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ