םימה תגוע
רלימ ןדיע :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.16-14 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

םימה תגוע

םע ,תונורחאה םינשה 40 -ב םיזוחא תואמב התלע לארשי תנידמב םימה תכירצ
:םימה ינכרצ ןיב םימה לש הנוכנ הקולח קר .םייחה תמרבו הייסולכואב לודיגה
םימה קשמ תא וליצי ,ליעי ןוכסיחו ,יתיבה שמתשמהו היישעתה ,םיאלקחה

ךרצ ,לארשי תנידמב םימה תכירצ תא תיבקע הרוצב דודמל ולחהשכ ,1958 תנשב
רבשמ לש ומוציעב ,2000 תנשב .הנשב םימ בוק ןוילימ 180 -כ ינוריעה רזגמה
לש לודיגב רבודמ .הנשב בוק ןוילימ 700 -כ הזה רזגמה ךרצ ,ונתוא דקופה םימה
ריהמה לודיגבו דחמ הייסולכואה תומכב לודיגב רבסומ הזה לודיגה .400% טעמכ
.ךדיאמ ,ופלחש םירושעה תעבראב לארשיב םייחה תמרב

.2000 תנשב הכירצל דואמ המוד '58 תנשב הכירצה התיה תאז תמועל תואלקחב
הקפוס וזמ הנטק תומכו םישימחה תונשב הנש לכב תואלקחל וקפוס בוק דראילימכ
.תואלקחל םימה תוסכמב ךרענש דחה ץוציקה רואל ,הרבעש הנשב הל

םימ בוק ןוילמ םייתאמו דראילימ ינשכ םויכ תכרוצ לארשי תנידמ לכה ךסב
.יתיבה רזגמלו היישעתל ,תואלקחל םימ תקפסמ וזה הכירצה .הנשב

?םימה תא םיקלחמ ךיא

ןתינ ריעבו היישעתב .םיחישק םירזגמכ םיבשחנ םיינכרצה םירזגמה ךותמ םיינש
הכירצה תומכ יכ איה םימה תוביצנב הכרעהה םלואו םימב ןוכסיחל םיעצבמ תושעל
דע לש ץוצקל איבהל ולכוי ןוכסיחה יעצבמ יכו החישק רבד לש ופוסב איה םהב
.תוכרצנה םימה תויומכב דבלב 15%

הנשב םימ בוק ןוילימ 700 -כ יתיבה רזגמה ךרצ תונורחאה םינשה ינותנ יפ לע
ינשב םיננכותמה ןוכסיחה יעצבמ .בוק ןוילימ 130 -כ הכרצ היישעתה וליאו
תומכה .הנשב םימ בוק ןוילימ 100 -כ לש ןוכסיחל איבהל םירומא וללה םירזגמה
תא רותפל ידכ הב ןיא םלואו תרנכה סלפמ הבוגב רטמ שילש ינשכל הווש וזה
.לארשי תנידמ לש םימה תייעב

,ףוחה רפיווקא :תינגא תלתה תכרעמה ימיממ ןוזנה יאלקחה רזגמה תאז תמועל
רבכ .יחכונה רבשמה לש ירקיעה "ןברוק"ל תויהל ךפוה תרנכהו םינינת-ןוקרי
םימה תוסכממ םיזוחא םיעברא לע "רתוו"ל הזה רזגמה ץלאנ 2000 -ו 99 םינשב
הכירצה יכ איה רבדה תועמשמ .םיזוחא םישימחכב רזגמב וצצוק 2001 תנשבו ולש
תיצחמכ םכותמ דבלב בוק ןוילימ 900 -כ לע הנשה דומעת יאלקחה רזגמה לש לעופב
תוביצנ לש תויזחתה יפ לע .םיחילמ םימו תונופטש ימ ,םירהוטמ םיחלוק ימ
דוע לע "רתוו"ל םיאלקחה וכרטצי ,עצוממ ףרוחל הכזנ 2002 תנשב םא ,םימה
לע רתוול םיאלקחה וכרטצי ,ןוחש ףרוח לש הרקמב .םהלש םימה תוסכממ 15%-10%
.םיחלוק ימ לע דבלב טעמכ םייקתהלו םהלש םיריפשה םימה תוסכממ 90% -מ הלעמל

תצלמה יפ לע תאזו םילודיגה יגוס יפ לע קלחתמו הווש וניא תואלקחל ץוציקה
50% -כ וצצוק הדש ילודיגל ,םימה תוסכממ 30% -כ וצצוק םיעטמל .תואלקחה דרשמ
תוסכממ 25% -כ וצצוק םייח ילעבלו תוסכמהמ 75% -כ וצצוק הטיחלו אופסמל
רתוי תיטסארד הרוצב ןכל וצצוק הדש ילודיג לע םיססבתמה םיבושיי .םימה
תוסכממ 70% טעמכב ץצוק ןוילעה לילגב אישנה רפכ ץוביק ,המגודל .עצוממהמ
.אופסמו הדש ילודיג לע ןיטולחל טעמכ ססבתמ אוה יכ הדבועה רואל ולש םימה

.םימב ץוציקהמ האצותכ הסנכה ןדבוא ןיגב יוציפ הנידמהמ םילבקמ םיאלקחה
םימה לש "ןוצרמ היינק"ל עצבמ םינורחאה םישדוחב ךרענ יופכה ץוציקל ליבקמב
,םימה תסכמב ןוצרמ ץוציק רובע לדגומ יוציפ יאלקחל העיצמ הנידמה .םיאלקחהמ
ןוכסיחל איבהל התע דע חילצה ילוי שדוח ףוסב לחהש עצבמה .יופכה ץוציקל רבעמ
.בוק ןוילימ 20 -כ דוע לש

םירהוטמ םיחלוק ימב שומישה תא ריבגהל ןויסינ השענ וללה תולועפל ליבקמב
.םיריפש םימב שומישה תא ןיטקהל ךכבו תואלקחב

היישעתה

,הנשב םימ בוק ןוילימ 130 -ל 120 ןיב הענ תונורחאה םינשב היישעתב הכירצה
ףנעב רקיעב תזכרתמ םימה תכירצ .םיחילמ םימו םיחלוק ימ םה 30% -כ םכותמ
םיכרוצה םיפנעה ראש .(17% -כ) תואקשמהו ןוזמה ףנעבו (48% -כ) םילקימיכה
ריינ ,למשח תרבח ,קוקיזה יתב ,ליטסכטה ,םיבצחמהו ןיינבה יפנע םה םימ
.קט ייהה ףנע וליפאו וירצומו

יבלשב רבכ ברעתהל םימה תוביצנ תלדתשמ ,היישעתב םימב ןוכסיחה תא דדועל ידכ
ורחבנ יכו םימ ךוסחל ךרוצל עדומה ןונכת עצוב יכ אדוול תנמ לע ,לעפמה ןונכת
תכרעמב ,רשפאה תדימב ,הריחב ומכ ,תוילמינימ םימ תויומכ םיכרוצה םיכילהת
םילעפמה תא םימה תוביצנ תבייחמ ןכ ומכ .המודכו םימ אלו ריווא תססובמ רוריק
םירזיבאב שומיש ,םידעצה ןיב .םימב שומישה תנטקהל םיעצמא לש הרוש טוקנל
הרוצב תורקבמה תוכרעמב שומיש ,(םינוש םיזתמו ץחל יתסו ןוגכ) םימ יכסוח
לעפמה לש םינוש םיקלחב םימ ינומ תנקתה ,לעפמב הפיטש יכילהת תיטמוטוא
.יתדוקנ םימ זובזב תעינמו בקעמ רשפאתש

ימב שומישל ןוזמ תיישעת הניאש היישעת ריבעהל םימה תוביצנב םיסנמ ףסונב
.תוסכמ םיצצקמו םירהוטמ םיחלוק

בוק ןוילימ 4.5 -כ לש האצקה ותמקה םע שקיב ,המגודל תג תיירקב לטניא לעפמ
,הצחמל םיכילומ רוצייל תושמשמה ןוקיליסה תוסורפ תא ףוטשל ידכ םתיברמ ,םימ
םימ בוק ןוילימ 1.7 לש האצקה לעפמל הרשיא םימה תוביצנ .לעפמה רציימ םתוא
רוצייה יכילהת ימ רוזחימ יבגל לעפמה ישנא םע תפתושמ הדובעו ץועיי ידכ ךות
םימה תסכמב הדימעל לעופ אוהו תוניצרב ןיינעה תא תחקל טילחה לעפמה .הפיטשהו
תוכרעמב ,רוריקה תוכרעמב םירזחוממ םימב שומישו תוחלמת זוכיר ידי לע ולש
.ןוניג יכרצלו םיזגה תגיפס

םימ תויומכ תושרדנ למשחה רוציי ךילהתב .למשחה תרבח אוה רחא לודג ןכרצ
וכרצי םיה דיל אלש םימקוממה םייצרא םינפ למשח תרבח ינקתמ .רוריקל תולודג
תבייח איה יכ הניבה למשחה תרבח .(ןקתמ לכל) הנשב םימ בוק ןוילימ 2.5 -כ
ימב ולעפויש למשח תונחת רפסמ תומקומ םויכו אשונב ימואלה ץמאמל ףרטצהל
רושימבו רובתה ןולא ,הדוהי תלפש ,רזגב תומקומ תונחתה .םיחילמ םימבו םיחלוק
.םתור

יתיבה רזגמה

םימה לש ירקיעה שומישה .הנשב םימ בוק ןוילימ 700 -כ ךרוצ ינוריעה רזגמה
,היינב םה םיביכרמה ראש רשאכ (הכירצהמ 70% -כ) ןוניגלו םירוגמל אוה
הענ תישיאה םימה תכירצ .דועו הכאלמ ,רחסמ ,ירוביצ ןוניג ,ןולמ יתב ,ןוחטיב
לכ םדאל רטיל 135 איה תעצוממה הכירצה .םויל םדאל רטיל 230 -ל רטיל 100 ןיב
.תיבב םימ הברה יכה תכרוצה הלועפה איה םיתורישב םימה תדרוה .םוי

:החפשמל עצוממה שומישה

40% םיתורישב םימ תדרוה

32%       תחלקמ ,היטבמא

14%                        הסיבכ

6%                 םילכ תחדה

5%           לושיבו הייתש ימ

3%             היטבמאה רויכ

:(עצוממב םויל םדאל רטיל 135 יפל) ךכ בורל תקלחתמ םדאל םימה תכירצ

רטיל 30                          חבטמ יכרצ

רטיל 10  היטבמאה זרבב םימ תכירצ
('וכו םייניש חוצחצ ,חוליג)

רטיל 38                               םיתוריש

רטיל 36                                תחלקמ

רטיל 14                        הסיבכ תנוכמ

םויל םירטיל 7 ('וכו תוינוכמ תפיטש ,ןוניג) תפתושמ הכירצ

רש םיקה הפורטסטק ינפב אצמנ םימה קשמ בצמ יכ רהבתהש רחאל ,ביבאה ישדוחב
,םינפה דרשמ יגיצנ תא ללכ הטמה .םימה קשמל דחוימ םוריח הטמ תויתשתה
ןוכסיחל איבהל הטמה תרטמ .םימה קשמב תוקסועה תויושרה תאו תוימוקמה תויושרה
בוק ןוילימ האמכ לש ןוכסיחל איביש רבד ,יתיבה רזגמב הכירצהמ 15%-10% לש
לש ידיימ ץוציק עצבל ןהילע יכ תוימוקמה תויושרל העידוה םימה תוביצנ .הנשב
ץוציק עצובי ,הזכש ירטנולוו ץוציק עצובי אל םא .ןהלש םימה תוסכממ 5% -כ
.יופכ

תרמוח תרדחהו םימב ןוכסיחה דודיע ותרטמש ירוביצ ןייפמקב לחוה ליבקמב
תוניג תייקשהל תוסחייתמה תונקת רפסמ ונקות ןכו תירוביצה העדותל היעבה
.בכר ילכ תפיטשלו

שדוח ךלהמב תינוריעה הכירצה תומכ הדרי ,הכ דע ופסאנש םינותנה יפ לע
ףוס דעו) הנשה תליחתמ .הרבעש הנש טסוגואב הכירצה תמועל ,8.5% -כב טסוגוא
איה הרטמה .הרבעש הנשה תמועל 4% -כב הזה רזגמב הכירצה תומכ הדרי (טסוגוא
ץוציק םשריי ,הנשה לש הינשה תיצחמב קר לחה עצבמהש תורמל ,2001 תנשב רבכ יכ
.ירוביצה רזגמה לש םימה תכורצתב 8%-7% -כ לש

תוכסוח תויריעה

תוירחאו תוימוקמה תויושרה תוירחא ,םיינשל קלחתמ הזה רזגמב םימב ןוכסיחה
תנמ לע תובר תושעל ןתינ ןאכ ירה תימוקמה תושרה לש תוירחאה יבגל .םיחרזאה
.םימב ךוסחל

ריאמ ,השארב דמועהו הייריעה .אשונב תובר השוע המגודל ןויצל ןושאר תייריע
יונה לע רמושש רבד) םימ יקולח םע תוניגב תואשודמ יונ תוניג ופילחה ,ןתינ
םיצמאמ ןויצל ןושאר השוע ליבקמב .(םימה זובזב ףקיה תא תיתועמשמ דירומ ךא
ןוניגה יחטש לכ תייקשהל (ןבומכ רוהיט רחאלו) הלש בויבה ימ תא לצנל םילודג
.הייריעה לש

בויבה ימ לע קרו ךא םיתתושמה םיקראפ ולא םימיב םימקומ עבש ראבבו םיקפואב
תייריעבו םיחילמ םימ לע יונבה םגא לעופ רבכ םחוריב .ריעה לש םירהוטמה
יכ"נתה תויחה ןגו ינטובה ןגה לש לועפתה תא ריבעהל םיניינועמ םילשורי
ימב שומישל (תואלקח ןיעמ םהב רצייל ךרוצה לשב םימ לש הלודג תומכ םיכרוצה)
.םירהוטמ םיחלוק

םיחלוק ימל תירוביצה םימה תכירצמ לודג קלח וריבעה רבכ הננער תייריעב
תויומכב רידא ןוכסיח רצי ןוקיתה .תופילד עונמל ידכ םימה תכרעמ תא ונקיתו
.םימה

תוינזבזב תוימוקמ תויושר רפסמ ןיידע ןנשי יכ םימה תוביצנב םינייצמ ךדיאמ
םיקצומ תיירק איה תחא המגוד .ןוכסיחה ןיד תא ןמצע לע לבקל תונכומ אל רשא
תועשב םיינוריע םיאשד הקשמו הלש תוסכמהמ תולודגה םימ תויומכ "תזבזבמ" רשא
.םידבכ תוסנקל תויופצ ןהו תועיבת תושגומ וללה תויושרה דגנ .םויה

זרבה לע די םע

יכסוח םירוזאב שומיש .בחרה רוביצה ,ונילא עגונ םימב ןוכסיחה לש ינשה דצה
איבהל יושע תוניג תייקשהב רתוי ןובנ שומישו (אשונב תדרפנ הבתכ ואר) םימ
.ונלש תיטרפה םימה תכירצב רידא ןוכסיחל


."םייחו םימ" ןיזגמ ,"בירעמ" תאצוה תובידאב ןתינ רמוחה *הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ