םלתשמ ןוכסיחה
קיליב יזח :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.20-18 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

םלתשמ ןוכסיחה

ךוסחלו םימ תוחפ ליפתהל רשפאת תיתיבה הכירצב םימב ןוכסיחל הנוכנ תוינידמ
םירזהל וכרטצי אלשכ ךסחיי ףסונ לודג םוכס .בורקה רושעב רלוד ןוילימ 530 -כ
.רתויב ןימזהו לוזה םימ רוקמ אוה ןוכסיחה .םיבשותה יתב לא הלאה םימה תא

ןיע ףרהכ תכפוה ,זוקינה חתפל העיגמו רויכה זרבמ תאצויה םימ לש תחא הפיט
הכלוה לש רקיו ךורא עסמ ליחתמ ןאכמ .בויב תפיטל היתשל םייוארה םימ תפיטמ
תאצויה םימ לש תחא הפיט .שומישל היוארה הפיטל בוש הכפוהל תנמ לע רוהיטו
םימ תפיט .הדועיי תא האלימ אלו הזבזוב ,חורב הפע וא שיבכ הקשמו הרטמממ
תרזעב העצבל תולקב ןתינ רשא הדובע העציב ,הכרדמ תוקנל ידכ רוניצמ הזתוהש
.אטאטמ

תיתיבה הכירצה םוצמצ - דעיה

לכל םקפסל הנידמה לעו םהידעלב םייקתהל רשפא יא .ימויק רצומ םה םימה
.דואמ הברה .םיזבזובמ םימ הברה ,םלואו .השורדה תוכיאבו תומכב היבשות
ידי לע םירקבל תושדח םיצפומ ,לארשיב םימב ןוכסיחה לאיצנטופ לע םינדמוא
.ק"מ ינוילמ לש תובר תואמ דעו הנשב ק"מ ינוילמ המכ ןיב םיענו םינוש םימרוג
םיימשרה תיתיבה הכירצה ינותנב ןנובתהל יד ,סיסב תורסח תורעשהמ ענמיהל ידכ
,רוכזכ ,התיה 1991 תנש .םימה תוביצנ ידי לע ומסרופ רשא 1991 -ו 1990 םינשל
,וז הנשב .םינוש הפיכאו ץוציק ,הרבסה ידעצ וטקננ הכלהמבו הרומח תרוצב תנש
לש רועישב הדירי זא וויהש ק"מ ןוילימ 110 -ב לארשיב תיתיבה הכירצה הדרי
ק"מ 88 ידכל הנשב ק"מ 115 -מ םינש ןתואב הדרי שפנל תעצוממה הכירצה !20%
הכירצה תא םיפקשמ הלא םירפסמ .23.5% - לש הדירי - םיזוחאבו דבלב שפנל
תואלקחב הכירצה אלל ,(תירוביצ הכירצ ללוכ) ,םירזגמה לכב דבלב תיתיבה
תנש לש תויומכל בוש העיגהו הגרדהב שפנל הכירצה התלע ,1992 זאמ .היישעתבו
.1990

,תיתיבה הכירצהמ 15% -כ םויה םיווהמה ,ק"מ ןוילימ 100 לש ןוכסיח דעי
,הז דעי תגשהל .1991 תנשב ונממ לודג ןוכסיח ונגשה - היארהו הגשהל ירשפא
זובזב תעינמלו שומישה לועייל ,הכירצה םוצמצל השוחנו תיבקע תוינידמ השורד
ונל ויה ,ןורחאה רושעב הנש לכב תוחפ ק"מ ןוילימ 100 םיכרוצ ונייה ול .םימ
תוחפ ק"מ ןוילימ 100 -ב תואבה םינשב שמתשנ םא .םיפסונ ק"מ דראילימ םויה
.בורקה רושעב תוחפ ק"מ דראילימ ליפתהל ךרטצנ ,הנש לכב

דבוע םוסריפה

ונגשה ,םדוקה רושעה תליחתב רבשמהמ רתוי רומח אוהש יחכונה םימה רבשמב
2000 תנשב להונש הרבסהה עסמ .תיתיבה הכירצב 5% -מ תוחפ לש המועז הדירי
תועדומ .םייתומכה וידעיי תא גישהל חילצה אל ,ח"ש ןוילימ 10 לש ביצקתב
תואצות ךא תורתוכהמ דרוי אל םימב רוסחמה אשונ ,דואמ ההובג רוביצה
.ןיא תויתועמשמ

הכירצ תדירי לע םיעיבצמ ,2001 תנשב תיתיבה םימה תכירצ לע םיינושאר םינותנ
טסוגואב 8% -כו דקתשא הליבקמה הפוקתה תמועל ילוי דע 3.5% -כ לש רועישב
תואצותהו טסוגואב קר הנשה ליחתה םימב ןוכסיחה ןייפמק .דקתשא טסוגוא תמועל
.דבוע םוסריפה .ןמצע דעב תורבדמ

רקי הז ליפתהל

אצומב) רוקמב םילפתומ םימ ריחמ .םייתסה םילפתומה םימה ריחמ לע חוכיווה
ןולקשאב הלפתהה ןקתמ תמקהב הכוזה תריחב םע עבקנ ,(םיה תפש לע הלפתהה ןקתמ
ןוילימ 100 לש ןוכסיח ,דבלב וז תולעב בשחתהב וליפא .ק"מל טנס 53 לע דמעוהו
רלוד ןוילימ 53 לש ריחמב םיה ףוחב םילפתומ םימ תיינקב ןוכסיחל הווש ק"מ
רוביצה תענהב עיקשהל יאדכ וילא דעש ילמינימה יתנשה ריחמה והז .הנשב
ועקשוה תונורחאה םייתנשב .ךשמהב רהבויש יפכ רתוי הובג ריחמהו םימב ןוכסיחל
.וז הרטמל ,רלוד ןוילימ 2.5 -מ תוחפ - ח"ש ןוילימ 10 קר הנש ידימ

הז ריחמ .עצוממב ק"מל ח"ש 3.5 -כ לע םויה דמוע ינוריעה ןכרצל םימה ריחמ
יתב דע םתכלוהו םתריגא ,םתביאש ,םינושה תורוקמהמ םימה תקפה תא ללוכ
הלעי ,רוקמב טנס 53 לש תולעב םילפתומ םימ תפסוה םע .ץראה יקלח לכב םיבשותה
ןויעמ .םינושה תורוקמהמ םימה לש ללקושמה ריחמל ומיאתהל ידכ ןכרצל ריחמה
תוארל ןתינ ,(תרגסמ האר) ,לארשיב םירחאה םימה תורוקמ חותיפ תלבטב
-כב םכתסמ ,םיחילמו םיחלוק םי יממ םילוזה םימ תורוקמ חותיפ לאיצנטופש
500 -כ לע םויה רבכ דמוע יתנשה ןועריגהש ןוויכ .דבלב ק"מ ינוילמ 300-250
ןוכסיחה לאיצנטופ .לפתומ ק"מ ףילחי ןוכסיחמ "קפוי"ש ק"מ לכ ,ק"מ ןוילימ
.םילודג הלפתה ינקתמ ינש לש הקופתל עיגמ

רתויב לוזה םימה רוקמ

תלעבו תילכלכ הניחבמ דואמ תיאדכ םימב ןוכסיחל רוביצה תענהב העקשה ,ךכיפל
חותיפב העקשה םוש םע הריתסב תדמוע הנניא םימב ןוכסיחב העקשהה .ההובג האושת
םימה רוקמ והז .םימ רוקמ לאכ םימב ןוכסיחל סחיתהל שי .םירחא םימ תורוקמ
הרומתה ,ןכ לע רתי .(דיחיה רוקמה הז היהי ,2003 תנש דע) .רתויב לזוה
:תואבה תוביסהמ רתוי הלודג העקשהל

לכל םימה תקפסא תויולע תא ףיסוהל שי ,םיה ףוחב םימה תיינק רובע האצוהל .1
.בשותו בושת

טקפא שי םימב ןוכסיחל הענהב העקשהלש דועב הנש לכב תרזוח םימ תכירצ .2
.תודחא םינשל ךשמתמ

שי ,ךרציי אלש ק"מ 1 לכל .בויבל םיעיגמ תיתיבה הכירצה יממ 60% -כ .3
.ק"מ 0.6 לש רוהיטבו ףוסיאב ןוכסיח ףיסוהל

תא ןנכתל םימה תוביצנ התרוה ,תונורחאה םינשב שפנל הכירצה תיילע בקע .4
חווטב שפנל הכירצה בוציי .הנשב שפנל ק"מ 130-120 לש הכירצל םימה ילעפמ
ילעפמ תמקהב יתועמשמ ןוכסיחל איבי ,(ןונכתל ק"מ 100) הנשב ק"מ 90 לע ךוראה
בושיי לכב לעופב םימה תכירצ תא קודבל שיש ןבומ .םכותבו םיבושייה לא םימ
.םיעצוממ לע ךמתסהל אלו ופוגל

םיריחמו הקיקח הרבסה

תטיקנ ידי לע ,הזמ הלעמל ףאו ק"מ ןוילימ 100 לש ןוכסיחה דעיל עיגהל ןתינ
תובר תולועפ תומייק .םיריחמו הפיכא ,הקיקח ,הרבסה לש תבלושמ תוינידמ
ןוכסיחה לאיצנטופ תא ונרכזה אל דועו) .ןטרפלמ העיריה ןאכ הרצקש תופסונ
(…תואלקחב

ןוכסיח .םימב ןוכסיח תגשהל רתויב יתועמשמה ביכרמה איה הרבסהה - הרבסה
הלעפה םע םימ יכסוח םינקתמו םירזיבא תנקתה לש בוליש ידי לע גשוי יתועמשמ
.ותריגסבו זרבה תחיתפב רוביצה ילגרה יונישו םהלש הנוכנ

:תוירוגטק שולשל ,זרבה תחיתפ ילגרהו םלועפת ,םירזיבאה תא קלחל ןתינ

םוש אלל םימב ןוכסיחל איבת םהלש תימעפ דח הנקתה רשא םינקתמו םירזיבא .א
רטיל 6 חפנב םישדחה החדהה ילכמ תא ךיישל רשפא וז הצובקל .תפסונ הלועפ
רויכב םיזרבה אצומב םהינימל םימכסחה תא ,תומכ יצחל רטיל 3 -ו האלמ החדהל
.םימב םוקמב ריוואב ררוקמה ריוואה גוזימ תאו םימ אלל תונתשמה תא ,תחלקמבו

יבצוק תא לולכל רשפא וז הצובקב .ןוכנ םלעפתל שי ,םתנקתה רחאלש םירזיבא .ב
תידיה לע הציחלש ןוויכ ,םייתומכ ודה החדהה ילכמ תא וליפאו םהינימל הניגה
.םימ זובזבל םורגת ,ךרוצ ןיאשכ הכוראה

םירגוס םייתניב" רידשתב דליה תקעצכ) ותריגסו זרבה תחיתפ ילגרהב יוניש .ג
.רתוי רצק ןמזלו רתוי ןטק םרזב זרבה תא חותפל לגרתהל טושפ .("םימה תא

ענכשל ,םסרפל ,ריבסהל ךירצ ,תוירוגטקה שולש לכב םימב ןוכסיח תגשהל
ינושאר הרבסה עסמ תשרוד ,םימ יכסוח םירזיבא תנקתהל רוביצה תענה .עינהלו
רסמב דקמתה ,הלא םימיב ליחתהש הרבסהה עסמ ,ןכאו .םעפ ידמ תורוכזת םע ץרמנ
םייולת זובזבה וא ןוכסיחה רשא םירזיבאב ןוכנ שומישל רוביצה תענה .הז
לכב תכשמתמ הרבסה םיכירצמ ,ותריגסו זרבה תחיתפ ילגרהב םג ומכ םלועפיתב
ךא ךוניחה תכרעמב הליחתמ חווט תכורא הרבסה .תדמתמ תונשדחבו תרושקתה יעצמא
םירבודל ,םיננגל ,תוימוקמה תויושרב תוטלחהה ילבקמל ןויע ימי םג תללוכ
.תופסונ תויוליעפו םינואיזומב הגוצת ,תוכורעתב תופתתשה ןכו ,המודכו

םיינוריע רזע יקוחו תויתלשממ תונקת לש בחר ןווגמ ונשי - ןתפיכאו תונקת
ורשוא ,תאז תורמל ךא לברוסמו ךורא ןרושיא ךילהת .םימב ןוכסיחה ןינעב
םימרוז םימב םיחטשמו תוינוכמ תציחר רוסיא ןיינעב םוריח תונקת רפסמ הנורחאל
םיבלשב תואצמנ תופסונ תונקת .2002 רבוטקוא דע תושדח תוניג תייקשה רוסיאו
רזע יקוח ,םישדח םינבמב םימ יכסוח םירזיבא תנקתה בויח ,ןהבו הנכה לש םינוש
יקוח ןכו ,םימ ררוקמ ריווא גוזימ םוקמב ריווא ררוקמ ריווא גוזימ תנקתהל
ומרזיש םוקמב םוהתה ימל םימשג ימ לוחליח ורשפאי רשא םימ תרמשמ היינבל רזע
הומכו תינויח הפיכאה .ןכותמ תונקתה תא ןקורת ,הפיכא רדעיה ,םלואו .םיל
.םירפמה לע לטוהש םישנועה דצב תונקתה ורפוה םהב םירקמ לש טלוב םוסרפ

ריחמל םילגרתמ

.דבלב תילוש הדימב הכירצה לע םיעיפשמ םימ יריחמ ןכלו חישק םימל שוקיבה
1% -מ תוחפ הווהמ םימל האצוההש ןוויכ ,רצק העפשה חווט םימה ריחמ תאלעהל
םימה תויהב .םישדחה םיריחמל םילגרתמ טושפ םישנאו החפשמל תישדוחה האצוההמ
ריחמ תעיבק איה הדיחיה ךרדה .ידמ םיהובג םיריחמב וקפסל רוסא ,ימויק ךרצמ
םימ ריחמ עובקל הנורחאל הטילחה הלשממה ,ןכאו .הכירצה רועיש יפל םימל גרודמ
.השמומ םרט וז הטלחה ,המ םושמ .דחוימב ההובג תילוש הכירצל דחוימב הובג

ךותמ רבעוי ,הנשב ח"ש ןוילימ 10 ךסב הרבסהה הטמ ביצקת יכ עבק רצואה דרשמ
םיביצקתה תרבעה ,לעופב .הטמב םירבחה הלשממ ידרשמ העברא לש ףטושה ביצקתה
קר הרבסהה הלחה ,2001 תנשב .הרבסהה הטמ תוליעפ קותישל המרגו הבכעתה
חותיפ יואר ,םימב ןוכסיחמ םוצעה יפסכה ןוכסיחה לאיצנטופ חכונל .טסוגואב
.דסחב אלו תוכזב ,רישי בוצקיתל הזה םימה רוקמ

עיקשהל ךירצ ךא לארשיב לוזהו ןימזה םימה רוקמ אוה םימב ןוכסיח ,רומאכ
.וחותיפב

לארשיב ןוכסיחהו םימה תכירצ ינותנ

700 -כ - תיתיבה םימה תכירצ .הנשב ק"מ דראילימ ינשכ - לארשיב םימה תכירצ
.תרחאו תיתיישעת ,תיאלקח הכירצ - ראשה .הנשב ק"מ ןוילימ

2.5% םיווהמה ק"מ ןוילימ 50 קיפי ,ןולקשאב הנבייש הז ומכ לודג הלפתה ןקתמ
.לארשיב תיתנשה םימה תכירצמ

.ק"מ ןוילימ 500 -כ - הכירצה ןיבל םימשגה תבונת ןיב עצוממב יתנשה רעפה

תיתנשה הכירצהמ 5% -כ :הנשב ק"מ ןוילימ 100 - םימב ןוכסיחל יתומכ דעי
.רבעב גשוהש ילאיר דעי והז .תיתיבה הכירצהמ 15% -כו תללוכה

.םילודג הלפתה ינקתמ ינש לש הקופתל עיגמ ןוכסיחה לאיצנטופ

53 לש ןוכסיחל ךרע הווש הלפתה יריחמב הנשב ק"מ ןוילימ 100 לש ןוכסיח
יתבל םימה תקפסא תואצוהב ןוכסיח תפסותבו םיה ףוחב ןקתמה אצומב רלוד ןוילימ
.םיבשותה

שפנל הכירצה .הנשב ק"מ 100 -כ - 2000 תנשב ינוריעה רזגימב שפנל הכירצה
-כ - תללקושמה הכירצה) .הנשב ק"מ 300 לעמ - (תואלקח ללוכ אל) ירפכה רזגימב
.(הנשב ק"מ 115ינוניבהו רצקה חווטב םימ תורוקמ חותיפ תולע

תולע
(ק"מל טנס)
לאיצנטופ
(הנשב ק"מ ינוילמ)
רוקמ
*10 -מ לחה הלעמו 100 םימב ןוכסיח
30 -כ 200-150 ןיחלוק תבשה
25-30 100 -כ םיחילמ םימ תלפתה
53 יפוס ןויא םי ימ תלפתה
90 -כ 50-30 -כ היכרותמ אוביי

לצה ריחמ דעו ,2000 תנשב ךסחנ ק"מל ןייפמקה תולע - טנס 10 -מ לחה *
.הקפסא תויולע תפסותב רוקמב םילפתומ םימ ריחמ - םימ חותיפל.םינפה דרשמ לש םימה להנימב םימ סדנהמ - קיליב יזח :רמאמה רבחמ תודוא
.םימב ןוכסיחל הרבסהה הטמ רבח


."םייחו םימ" ןיזגמ ,"בירעמ" תאצוה תובידאב ןתינ רמוחה *הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ