תואלקחה תא ליצהל
ובנ יתיא :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.27 דומע ,(2001
 :רוקמ
     

תואלקחה תא ליצהל

ינויח םרוג איה תואלקחה .םלועב ערו חא ןיא תואלקחל םיריפשה םימה יריחמל
"הלוכ הנידמב אלא םיאלקחב העיגפ קר הניא הב העיגפו ,לארשיב הרבחבו הלכלכב
.םירכיאה תודחאתה ל"כנמ ,ןמזייר המלש םע ןויאיר

.הנידמה תודלותב םישקה דחא אוה תונורחאה םינשב לארשי תא דקופה םימה רבשמ
תואלקחלו ללכב קשמל םיבסמ םימשגה תוטועמ םינשהש םיישקהו תוקוצמה לעש אלא
.שארמ ןוכנ ןונכת םע תולקב רבגתהל היה רשפא ,טרפב

העבתו ,ברקתמ םימ רבמש לע רושעמ רתוי ינפל רבכ העירתה םירכיאה תודחאתה"
תריגאל םירגאמ תונבל ,םיחילמ םוהת ימו םי ימ ליפתהל ליחתהל לארשי תולשמממ
םייתנש וא הנשל וניתפתה אל .םירהוטמ םימב שומישה תא ריבגהלו םימשג ימ
תורוקמ שפחל ונעבת ןכלו ,רוזאה תא ונריכהב ,רוזאה תא ודקפש םימשג תוכורב
דגאמה ףוגה - םירכיאה תודחאתה ל"כנמ ,ןמזייר המלש ריבסמ ,"םיפסונ םימ
לכ תא רצואה דרשמ דפריט ,ונרעצל" .הנידמב םייטרפה םיאלקחה תא גציימו
אל םיצמאמ ושענ אל ,םצמוצמ ףקיהב םירהוטמ םימ ילעפמ טעמלש ךכ ,וניתושקב
."םימשג ימל םירגאמ תיינבב אלו הלפתהה םוחתב

םישדח םימ תורוקמ תריציל ןרק

,םיבושייו תובשומ 49 -מ תויאלקח תוחפשמ 3,000 -כ תגציימ םירכיאה תודחאתה
םיאלקחה תא תגציימ תודחאתהה .ץראב תואלקחהמ 21% -ב רבודמ ןמזייר ירבדלו
יריחמל" .המוי רדסב םיטלובה דחא אוה םימה אשונ הנורחאה תעב םלוא ,אשונ לכב
תנביג םיווהמ םהו" ןמזייר עבוק ,"םלועב ערו חא ןיא תואלקחל םיריפשה םימה
ןהו ימוקמה קושב ןה ,םמע תדדומתמ תילארשיה תואלקחהש םיישקה לע תפסונ
רומא הב רבצנש ףסכהו ,ןוזיא ןרקל םיאלקחה ומליש תונורחאה םינשב .אוצייב
קר םלוא ,םילקש ןוילימ 800 ורבצנ ןרקב .םיפסונ םימ תורוקמ תריציל שמשל היה
ראש תא ומצעל חקל רצואהו ,ןרקה המק המשלש הרטמב ועקשוה הנממ םיטועפ םימוכס
ויהש םימזיה ילגר תא רצה ,רבעשל רצואה רש ,טחוש (הגייב) םהרבא .םוכסה
הנקת לארשי תלשממש החטבה תרומת ,הלפתה ינקתמ תמקהב םפסכמ עיקשהל םינוכנ
םינש ויהי םא היהי המ' זא רמא טחוש .םילפתומה םימה תא שארמ עובק ריחמב
50% -ב הצצוק תואלקחהש בצמ רצונ ךכ .הרק אל ןבומכ הזו ,'?םימשגב תוכורב
."הלש םימה תוסכממ

םילקש ינוילימ תואמב תואלקחל קזנ

אשונב השענש המ םג" .םימ תלפתה אשונב לועפל הלשממה הליחתה תונורחאה םינשב
םימה לש םירימאמה םיריחמהו םימב רוסחמה בקע" .ןמזייר לבוק ,"בצ בצקב השענ
ופרטצה םיבר םיאלקח .תואלקחה תא ושטנו םיילגרב םיבר םיאלקח ועיבצה ,וקפוסש
תואמב דמאנ םימה רבשממ האצותכ לארשיב תואלקחל םרגנש קזנה .הלטבאה לגעמל
וישכע תודבועמ אלש תובר תומדא .רישיה קזנה קר הז לבא ,םילקש ינוילימ
םינשדמ אלו םיקשמ אל ,תיביטימירפ הרוצב תודשה תא םידבעמש ,םירזל תורכחומ
םימרוגו המדאה דשל תא םיקנוי םה לבא ,בר םוצמצב םייקתהל ידכ בוט הז .קיפסמ
."ךיפה יתלב קזנ הל

יגולוקא קזנ

שורחהו קוריה ןכש ,היגולוקאל בר קזנ תמרוג םג יאלקחה דוביעה תתחפה"
תא קר אל סנרפמש רוטקס איה תואלקחה ,תאז דבלמ .ונצרא ףונמ םימלענו םיכלוה
,םיגהנ ,םייאלקח םידבוע לש הסנרפה תלוכי תא םצמצ תואלקחב רבשמה .םיאלקחה
םילעפמבו תיאלקח תרצות דוביעל םילעפמב םידבוע ,תואלקחל םיתוריש ינתונ
."היקשה דויצו תונוכמ ומכ ,תואלקחל דויצ םירציימה

םיאלקחל תיטירק הפוקת

דבכ ששח עיבמ לבא ,םימ תלפתהב ףוס ףוס ליחתהל הנווכה לע ךרבמ ןמזייר
.םיאלקחל םינימז ויהי םילפתומה םימהש דע רובעיש ןמזה קרפב תואלקחה לרוגמ
.תואלקחהו תוימואלה תויתשתה ,רצואה ידרשמ ןיב השק ברק שטינ ולא םימיב"
ידיב ורתוויש איה תועמשמהו ,70% -ל דע םימה תוסכמ תא םצמצל הנווכ תמקרתמ
םייפילח תונורתפ .םיריפש םימ לש הנשב םיבקועמ םירטמ ןוילימ 300 קר םיאלקחה
,"קוחרה קפואב קר םיארנ ,םימשג ימ תריגאו םיבשומ םימ ,םילפתומ םימ ומכ
ילעפמ תשש וא תשמח לכ הלועפל וסנכיי רשאכ יכ ןייצל בושח" .ןמזייר ריהזמ
םימ לש הנשב םיבקועמ םירטמ ןוילימ 400-500 וקפסי םה םיננכותמה הלפתהה
המרב םירהוטמ םימב ךלוהו רבוג שומיש םע ,וז תומכ .םיריבס םיריחמב םיריפש
דמועש ישוקה .לארשיב םימה תויעב תא תובר םינשל רותפל הלוכי ,םלועב תלבוקמה
ינקתמ וליחתיש דע ,תובורקה םינשה עברא וא שולש תא רובעל אוה םיאלקחה ינפב
םימיוסמ םיפנעב ןכש ,םיאלקחל תיטירק איה וז הפוקת .לועפל רוהיטהו הלפתהה
ןוה עיקשהל היהי ךירצ הילע רבגתהל ידכ .תוומ תכמ יהוז ,םיסדרפו םיעטמ ומכ
."םיצעה תא שדחמ תעטל השעמלו ,בר

םייח חרוא אלא הסנרפ קר אל

.הלוכ הנידמב םג אלא םיאלקחב העיגפ קר הניא ,ןמזייר שיגדמ ,תואלקחב העיגפ
הניא תואלקחהש הדבועה תא העדותל רידחהל םינש ךשמב התסינ םירכיאה תודחאתה"
תומוקמל הייסולכוא רוזיפל תעייסמ תואלקחה .םייח חרוא אלא ,הסנרפ קר
היתולובג ךרואלו הברעה ,לילגה ומכ ,םהילא םיעיגמ אל רחסמהו היישעתהש
תואלקחהו ,היגולוקאל הבושח המורת תמרות תואלקחה .לארשי תנידמ לש םיכוראה
תא המצעב רצייל תלגוסמ היהתש ,הנידמ לכ לש יסיסב ילכלכ ךרוצ םג איה
."הנוזמ

ןהבו ,לארשי יאלקח תודחאתה - לע ףוג תחת תובשייתהה תועונת ודגאתה הנורחאל
תא עונמל ידכ תחא די םישוע תודחאתהב םיפוגה לכ" .םירכיאה תודחאתה ןבומכ
ליבומה אשונה אוה םימה אשונו" ,ןמזייר רמוא ,"תילארשיה תואלקחה לש הלוסיח
םיאלקחה תא םידימעמ תסנכבו רצואב םייטנסרטניא םיגוחש ונל רצ .הז קבאמב
בושח םרוג תואלקחה לש התויה תא ןובשחב איבהל ילבמ ,םימ יללוז לש רואב
."ןאכ וגצוה םירבדהש יפכ ,לארשיב הרבחבו הלכלכב ינויחו."םייחו םימ" ןיזגמ ,"בירעמ" תאצוה תובידאב ןתינ רמוחה *הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ