םימ תקפסאל תלעופ `תורוקמ`" :איגש ירוא
"תויוארה תוכיאבו תונימזב ,תונימאב
ריצק לטומח :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.30-28 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

תוכיאבו תונימזב ,תונימאב םימ תקפסאל תלעופ 'תורוקמ'" :איגש ירוא<BR> "תויוארה

-כ לש לדוג רדסב תובורקה םינשה 20 -ב םישדח םימ תורוקמ רוצינ אל םא"
םילהנמה תצעומ ר"וי ,איגש ירוא רמוא "םימ ויהי אל טושפ ק"מ ןוילימ 800-600
."םייח םימ" ןיזגמל ןויאירב ,"תורוקמ" לש

םימ תומכ תרנכל הסנכנ ,2001-2000 תנש לש (לירפא-רבמבונ) ףרוחה ישדוחב
דע המשרנש רתויב הכומנה םימה תומכ יהוז .םימ ק"מ ןוילימ 135 -כ לש םינימז
ולא םישדוחל המיאתמה םינימזה םימה לש תעצוממה תומכהמ שילשכ הווהמ איהו הכ
,לוצינל תנתינה תיעבטה תומכה איה םינימזה םימה תומכ) תונורחאה םינשה 30 -ב
תורוקמ רוצינ אל םא" .(תודיאתהה תוחפ ,תרנכל תויעבטה תוסינכה לכ ,ונייהד
טושפ ק"מ ןוילימ 800-600 -כ לש לדוג רדסב תובורקה םינשה 20 -ב םישדח םימ
."תורוקמ" לש םילהנמה תצעומ ר"וי ,איגש ירוא רמוא "םימ ויהי אל

תורוקמ לש חותיפו םימה תקפסא לע תיארחאה איה "תורוקמ" יכ איה העודי הדבוע
לש איה הנידמב םימה יאצמ לוהינל תוכמסה - איגש שיגדמ ,םלוא ,לארשיב םימ
.םימה תוביצנ תועצמאב ,לארשי תלשממ

רמוא ,"םימה רבשמל תונורתפ אוצמלו םידקהל שי יכ רבעב העירתה 'תורוקמ'"
תיטיא וב לופיטל תוכרעיהה ,ומוציעב רבשמהש םימיכסמ םלוכש תורמלו" ,איגש
."תקפסמ אלו

ידמ תוטעמ תוטלחה ,זכרמ םרוגב רסוח ,לארשיב םימה קשמ לש לברוסמ לוהינ"
לש ופוסב ונתוא וליבוי - עוציבה בוכיעו בא תינכות רדעיה ,ידמ תורחואמו
היגולונכטהו םדאה חוכ םיבאשמה ,עדיה םימייקש ,א לע תאזו ,תוקסרתהל ךילהתה
."רבשמה ןורתפל

יתימא םוריח בצמ

םימה תויומכ תא קפסל היה ןתינ אל ובש בצמל םימה קשמ רדרדה ןורחאה ץיקב
ילבמ ,רמולכ ,םימודאה םיווקה תא תיתועמשמ תוצחל ילבמ םימה תורוקממ תושרדנה
קפסל "תורוקמ" הכישמה ,םוריח לועפתל תויחנה רדעיהב .םירגאמה יסלפממ תדרל
ץיקה יהלשב ודרי וז תואיצמב .םימה תוביצנ ידי לע ורשואש תובצקהה יפל םימ
דע ,ונייהד ,ונכדועש םימודאה םיווקל תחתמ דע םירגאמב םימה יסלפמ ןורחאה
עבקנ םדואה וקהו ,רטמ 214- -ל תחתמ לא סלפמה דרי תרנכב) .םידקת רסח לפשל
.רטמ 215.5- -ל שדחמ

ידיימ חווטב תוטלחה לבקל 'תורוקמ' תא בייחמ" ,איגש ירבדל "םייקה בצמה"
ןעוט ,דועו תאז ."םימה קשמב שחרתמה לע הטילש רתוי היהת אל הנידמלש םושמ
,יתודיקפה גרדב להנתמ לארשיב םימה קשמ אשונב תוטלחהה תלבק שומימ ,איגש
.ריבס יתלב בצמ והזו ,ןלבקל ךמסומה אוה יטילופה גרדהש תורמל

ןעוט ,"הזכש םוריח בצמב לועפל דציכ 'תורוקמ' תא תוחנהל םימה תוביצנ לע"
,תישדוח לועפת תינכותל ץיקה ךלהמב הרבע הדיצמ 'תורוקמ'" יכ ,ףיסומו איגש
."יתנש סיסב לע םימה תקפסא תא הרבחה תלעפתמ ללכ ךרדב רשאכ ,תיעובש וליפאו
םימ תקפסאל לעפת 'תורוקמ" יכ איגש ירוא חיטבמ םימה קשמב רבשמה תורמל
הלדגה ,םימה קשמב םוריח בצמ לע הזרכה .תויוארה תוכיאבו תונימזב ,תונימאב
ליבומ טקיורפ רושיא ,םיחילמ םימ תלפתה םודיקו םילפתומה םיה ימ תקופתב
,"רבשמה ןמ האיציל םישרדנה םידעצה םה ,םימב ןוכסיח ןבומכו יחרזמ ןיחלוק
.איגש רמוא

המכוחב םיבאוש

םיירקיעה םירגאמה תשולשמ םימ "תורוקמ" הבאש בצמה חכונל יכ ןייצמ איגש
םיקזנ םומינימל םצמצל ןויסינ ךות ,(ףוחה רפיווקאו רהה רפיווקא ,תרנכה)
םיסלפמה הבוג רחא עובש ידמ הבקע הרבחה .םיסלפמה תדירימ האצותכ םיירשפא
.םאתהב הביאשה תא הנרמתו ,רהה רפיווקאבו תרנכב

הרבחה .םימה תוכיא תחטבהל םג תופוכת תוקידב "תורוקמ" תעצבמ בצמה חכונ
תויומכהמ האצותכ רצוויהל הלולעש םימה תורוקמ תחלמה עונמל ידכ ץמאמ לכ השוע
.תורודל קזנ םורגל הלולעש החלמה ,הפלחש הנשב םירגאמל וסנכנש תוטעומה

די גשיהב ןורתפ - םימ תלפתה

לש ףקיהב ןוכיתה םיה ףוח ךרואל םי ימ תלפתהל םינקתמ םיקהל הלשממה תטלחה
תא לידגהל שי ,איגש ירבדל ,רוחיאב הלבקתה םא םג ,תכרובמ ק"מ ןוילימ 200 דע
הטלחה התע רבכ לבקלו 2005 דע םיפסונ ק"מ ןוילימ 100 -ב םילפתומה םימה תומכ
.2020 תנש דע ק"מ ןוילימ 600 דוע לש לדוג רדסב םישדח םימ תורוקמ רוציל

,"הארנה לככ" .דודשאב םי ימ תלפתהל ןקתמ תמקה םודיקל תלעופ "תורוקמ" תרבח
םי ימ תלפתהל ןקתמה .םילפתומ םימ קיפיש ןושארה ןקתמה הז היהי" ,איגש רמוא
ימ תלפתהל ןקתמל ףסונב םקוי ,הנשב םימ ק"מ ןוילימ 45 לש לדוג רדסב ,דודשאב
םינטק םינקתמ םוקל םייופצ דוע .םימ ק"מ ןוילימ 50 -כ קיפיש ,ןולקשאב םי
זרכמ אציי דיתעבו ,םיפסונ םילפתומ םי ימ ק"מ ןוילימ 65 דע וקפסיש ,רתוי
."הרדחב םיפסונ בוק ןוילימ 50 תלפתהל

לשב םי ימ תלפתהמ רתוי הלוז הלא םימ תקפה .םיחילמ םימ םג הליפתמ "תורוקמ"
.יצראה םימה ןזאמ רובגתל ליעי ןורתפ םיווהמ םהו ,רתוי ךומנ םיחלמ זוכיר
םימ ק"מ ןוילימ 100 -כ דוע לש הלפתהל לועפל העיצמ הרבחה יכ ןייצמ איגש
לש םתמקהל לועפל הלחה איהו ץראה יבחרב םינוש םינקתמב ,דיתעב םיחילמ
.םימה תוביצנב ורשואש םינקתמה

ןיחלוק תבשה

רבכ .היקשהל שדחמ םלוצינו ןיחלוקה ימ תבשה אוה םימה תקוצמל ףסונ ןורתפ
,ןד שוג יכפשב םרוקמש םימ ק"מ ןוילימ 120 -כ "תורוקמ" תרבח הריבעמ םויה
םימ ק"מ ןוילימ 100 -כל ףסונב תאזו, בגנב היקשהל ,ןוניסו לופיט ורבעש רחאל
לש תינכות גיצמ איגש .ץראה יבחרב תואלקחל הריבעמ "תורוקמ"ש םיבשומ
ליבומ .םימה קשמ ןזאמ רופישל עייסיש ,יחרזמ ןיחלוק ליבומ תמקהל "תורוקמ"
תאו םילשורי יכפש תא טולקי ,הרדחל םורדמ ןיחלוק ףוסאי ,יחרזמה ןיחלוקה
איה תינכותה .ינופצה בגנב תואלקחל לופיט רחאל םריבעיו ,ןורמושו הדוהי יכפש
םימ תלבוה יצחלב תאשל םויכ לגוסמ ונניא רשא ,יחרזמ ןוקרי וקב שמתשהל
.ינופצה בגנל םיבשומ ןיחלוק ליבויו ודועיי תא הנשי ןכלו ,םיריפש

דעו רשנ רוזאמ - לועפתל ןכומ הז ליבוממ קלח היהי םייתנש ךותש אוה יפצה
עייסל וז תינכות הדעונ ,םימה קשמב רבשמל ןורתפ ןתמל רבעמ .רהוז םגאל
הנועט ןיידע תינכותה םלואו .הביבסה תוכיאל םורתלו ,םורדב תואלקחה חותיפב
.תוטלחהה ילבקמ ירושיא

תירוזא תולכתסה

רמוא ,רוזאב תונכשה תונידמה םע םיסחיה תכרעמ בוציע לע העפשה םימה רבשמל
,םימ ןיא םירוסל" .תירוזא תולכתסהב םימה לא סחייתהל שי ןכלו ,איגש ירוא
תללוכ תירוזא תולכתסהב .ןיא לארשיל םגו םימ ןיא ןדריל ,םימ ןיא םיאניתשלפל
טקיורפ לכ .רוזאה תושרל םידמועה םימה תורוקמ תא ,דואמ רהמו ,לידגהל ךירצ
,ןורמושו הדוהיב םיאניתשלפ לש םיכרצה לע ךילשהל ךירצ לארשיב ימואל םימ
ךמות םרוג תווהל יושע םימה תייעב ןורתפ ,וירבדל ,איגש ןעוט "ןדריו הזע
חוגינ ילככ ושמשי אל םימהש בטומ םירדסה רדעיהב םגו ,ולוכ רוזאב םירדסה
.םידדצה ידי לע תומיעל

םימ תוכיא

תוכיאל דרשמל תרסומו םימה תורוקמ םוהיז תעינמל עבק ןפואב תלעופ 'תורוקמ'"
יכ ,ףיסומו איגש רמוא ."םימה תוכרעמ תא ןכסמה םוהיז לאיצנטופ לכ לע הביבסה
םימרוגב קבאמה ריבגהלו םימה תורוקמ םוהיז תעינמל תונקתה תא ףוכאל שי
ירתא לע הרקבל ,בויבה תכרעמ תרדסהל ףקות הנשמ תתל שי ךכ םשל ,םימהזמה
.םייאלקח םימהזמ לע הרקבלו תלוספ קוליסו הפשאה

ןוניסל יזכרמ ןקתמ םיקהל "תורוקמ"ל רשאל 2001 ראונימ רצואה תטלחהל רשאב
איבתו םימה לש םתוכיא תא דיתעב רפשת וז תינכות יכ ,איגש רמוא ,תרנכה ימ
קמעבש לוכשא רתאב "תורוקמ" םיקתש ןוניסה ךרעמ .םיימואלניבה םינקתל םתוא
םיווקל םתסינכ םרטב יצראה ליבומב םירבועה תרנכה ימב לפטי ,הפוטנ תיב
םיקיקלחה תא םימהמ קיחרי ןנכותמה ןוניסה .הייסולכואה יזכרמ לא םיכילומה
תורימחמה תונקתל םתוא םיאתיו םימה לש תוריכעה תמר תא דירוי ,רתויב םיריעזה
.םלועב."םייחו םימ" ןיזגמ ,"בירעמ" תאצוה תובידאב ןתינ רמוחה *הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ