חוכ תנחתל ךומסב םוקל ךירצ הלפתה ןקתמ
:תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.33-32 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

חוכ תנחתל ךומסב םוקל ךירצ הלפתה ןקתמ

יגולונכטה עדיה .םימה תלפתה םוחתב םיבר םיילאיצנטופ תונורתי למשחה תרבחל
ןורתיהו םימייקה דויצהו תויתשתה ,הלפתהל םיבורקה םיכילהתב ברה ןויסינהו
רזעיהל יוצר הליעי הרוצב םימ ליפתהל ידכש ,תחא הנקסמל םיליבומ ,יעוציבה
רומיש לש טביהה .ץראה יפוח ךרואל תומייקה חוכה תונחת לש ןהיתונורתיב
.הלפתה ךרוצל םימייקה םינקתמב שומישל ןורתי קינעמה ףסונ ביכרמ אוה הביבסה

תא ףוס ףוס איבה ,ילארשיה קשמה תא תונורחאה םינשב דקופש םימה רבשמ
אלו ,םייפולח םימ תורוקמ המצעל רוציל תבייח לארשי יכ הטלחהל קשמה יטינרבק
לעב אוה םימה קשמ לוהינש םכסומ םויכ .עבטה ינתיא לש םהידסח לע קר ךמתסהל
לע וליפאו הרבחה ,הלכלכה לע םג אלא ,לארשיב תואלקחה לע קר אל תובר תוכלשה
.הנידמה ןוחטיב

םיה ימל ןה תלבגומ יתלב השיגו ,הכורא ףוח תעוצר לארשי תנידמלש רחאמ
.הילאמ תשקבתמ טעמכ םי ימ ליפתהל הטלחההש ירה ,תליא ץרפמ ימל ןהו ןוכיתה
תא רוחבל תוימואל תויתשתל דרשמה לע היה ,םי ימ ליפתהל תינורקע טלוהש רחאל
תורבחש םג טלחוה .ימואל ןיב זרכמב הלפתהה ינקתמ תא ליעפתו םיקתש הרבחה
.זרכמב ףתתשהל ולכוי אל ןמוחתב לופונומ ןהש תוילארשי

הלפתהה זרכמל ץוחמ

,הרבחה ישנא ירבדל .זרכמב ףתתשהל םהמ תענומה הטלחההמ ובזכאתה למשחה תרבחב
תוכיאב םימ ליפתהל םהל רשפאל םילוכי למשחה תרבחב םימייקה תויתשתהו עדיה
םעו רתוי הכומנ תולעב ,קושל סנכיתש השדח הרבח רשאמ רתוי רצק ןמזב ,ההובג
למשחה תרבחב םישקבמ ,םמצעב ליפתהל םתורשפאב ןיא םא .הביבסב העיגפ תוחפ
תפסונ העיגפ עונמל ידכ ,הרבחה תויתשתב שמתשהל תוליפתמה תורבחל רשפאל
.םיה יפוח תא רמשלו הביבסב

,"םיירקיע םימרוג השולשמ תבכרומ תואלקחלו היתשל םי ימ תלפתה לש תולעה"
:למשחה תרבחב היגולונכטו חותיפ ,ןונכת ףגא להנמ ןגס ,רנייו ןד ר"ד ריבסמ
תולע אוה ינשה םרוגה .הלפתהה ןקתמ תמקהו ,דויצב העקשהה תולע אוה דחא םרוג"
ךרעב הווהמ רשא ישילשה תולעה ביכרמ .ןקתמה תקוזחתו םדא חוכ רקיעב ,לועפתה
."היגרנאה ריחמ אוה הלפתהה תויולעמ 40%

לש הלודג העקשה השורד ,היתשל םיחילמ םוהת ימ וא םי ימ ליפתהל ידכ"
תולצנמה ,קוקיז לש ןורקיעב ןהמ ,הלפתה לש תונוש תויגולונכט תומייק .היגרנא
.תילמשח היגרנא תולצנמו ,הכופהה הזומסואה תטישב תודבועה ןהמו ,םוח תייגרנא
ןיבל הלפתהה ןקתמ ןיב תיעצמא יתלב הקיז תמייק ,איהש הלפתה תייגולונכט לכב
."חוכ תנחת

הלפתהה םוחתב ישעמ ןויסינ

ףוגה התיה למשחה תרבח .הלפתהה זרכמל תשגל למשחה תרבח השקיב אוושל אל
הלפתה ןקתמ למשחה תרבח המיקה 1964 תנשב .היתשל םימ ליפתהש לארשיב ןושארה
:קוקיז לש ךילהת לע ססבתה רמולכ ,הצירפ - דויא תטישב לעפ ןקתמה .תליאב
היה ןקתמה .ילזונה הריבצה בצמל הרזחב םידאה יוביע ןכמ רחאלו םימה םומיח
רצונש םוחה .ט"ווגמ 8 לש קפסהב הלעפו ,תליאב זא התיהש חוכה תנחת םע בלושמ
למשחה תרבח .הלפתהל היגרנאה בור תא קפיסו ,םימה םומיחל םג לצונ חוכה תנחתב
80 -ה תונש עצמאב ןקתמה תריגסל הביסהו ,הנש 20 -כ ךשמב תליאב םימ הליפתה
,הכופהה הזומסואה תייגולונכט םלועב החתפתה םייתניב .תוהובגה תויולעה התיה
הזומסואה תטיש .וז הטישב לעופה תליאב הלפתה ןקתמ המיקה "תורוקמ" תרבחו
,םיננסמ ןיעמ ,תונרבממ לש הרדס ךרד םיחולמה םימה תרבעה לע תססובמ הכופהה
בורמ רטפיהל תרשפאמ תונרבממ קיפסמ ךרד םימה תרבעה .םייפוקסורקימ םירוח םע
ידכש איה וז הטישב היעבה .היתש ימ לש ןויקינ תגרדל םימה תא איבהלו םיחלמה
תושמשמ ךכ םשלו ,בר חוכב םתוא סוחדל שי ,וללה תונרבממה ךרד םימה תא ריבעהל
.הכופהה הזומסואה תטישב הלפתה וא ןוניס ןקתמ לכב המצוע תובר תובאשמ
,רנייו ירבדל .וז הטישב םימ תלפתהב ירקיעה היגרנאה תכירצ םרוג ןה תובאשמה
בקועמ רטמ לכל (ש"טוק) העש טאווליק 5-4 איה וז היגולונכטב היגרנאה תולע
ךרוצש למשחה תומכל ךרעב הליבקמ וז תומכ האוושה םשל .םילפתומ םימ לש (ק"מ)
.תועש שולשכ ךשמב יתיב (רליוב) םומיח דוד

תירלוס היגרנאו הכופה הזומסוא

בר ןויסנ למשחה תרבחב רבטצה ,וז הטישב היתשל םי ימ הליפתה אלש תורמל
למשחה תרבח לש חוכה תונחת בורש איה הביסה .הכופהה הזומסואה תטישב שומישב
,םיקקוזמ טעמכ םימ םישרוד רוטיקה ידווד .רוטיקל םימ םומיחב שומיש תושוע
לש המרל "תורוקמ" לש זרבה ימ תא תרהטמה ןוניס תכרעמ הנחת לכב תמייק ןכלו
םויב ק"מ תואמ תורציימ חוכ תונחת רפסמ" ,רנייו ריבסמ ,"השעמל" .םידווד ימ
."הכופה הזומסוא תטישב םג םילפתומ םימ לש

הדיפקמ הרבחה ,ךפיהל .םינומשה תונשב הלפתהה ןויער תא החנז אל למשחה תרבח
היגרנא םג הז ללכבו ,היגרנאה קשמל רושקש המ לכב תיגולונכטה תיזחב דומעל
רתוי תוליעי תויגולונכט חותיפ לע דוקשל הכישממ איה ,דבב דב .תיראלוס
םיינושאר םיטקיורפ המכ איה םימוחתה ינש ןיב בולישה לש האצותה .םימ תלפתהל
םויה אצמנ טקיורפה לש רקחמ ןקתמ .תירלוס היגרנא תועצמאב םימ תלפתה לש
ץוביקהש םיחילמ םוהת ימ םיליפתמ ייוסינה ןקתמב .לאכימ ןגעמ ץוביקב יוסינב
תייגרנא תא םיטלוק םייראלוס תוחול לש םיעובר םירטמ 50 .אוה ויתורטמל באוש
ןקתמ אצמנ ןטק ןורדחב .תינאכמ היגרנאל הבסה ןקתמל התוא םיריבעמו ,שמשה
םירטמ השולשכ רצייל לגוסמו ,הכופה הזומסוא תטישב לעופה ,ומצע הלפתהה
(ןומימו) הלועפ ףותישב םקוה הזה רקחמה ןקתמ .םויב םילפתומ םימ לש םיבקועמ
.םלועה לכמ םוחתב םיחמומ ברקב בר ןיינע ררועמו ,יפוריאה דוחיאה םע
,וזה היגולונכטה לש תונכתיהה תא םיגדהל אוה הזה טקיורפה ירוחאמש לנויצרה"
,ךרדה ךלהמב תוצצש תונוש תולקתב לפטלו רקחמה תרגסמב הטישה תא ןוחבל
םישודיח המכ ןקתמב שי" .רנייו ריבסמ ,"תושדח תויגולונכט שומישל סינכהלו
,תינאכמ היגרנאל תיראלוס היגרנא לש הרמהה חטשב רקיעב ,קפסה תקינורטקלאב
,למשחה תרבח לש תיגולונכטה המדקה תא םיגדמ ןקתמה .הסיחדה תובאשמ תא העינמה
םינותיעב םוסרפ ללוכ ,םלועב תיסדנההו תיעדמה הליהקב הבר תוניינעתהל הכזו
."םיליבומה םייעוצקמה

םיל הברקהו תומייקה תויתשתה ןורתי

תיגולונכטה תיזחב הצולח התויהלו ,הלפתהב למשחה תרבח לש ןויסינה לע ףסונ
תא םג ןובשחב איבהל תוינידמה יעבוק םיבייח ,םימ תלפתהו היגרנאה קשמ לש
תויהל םיכירצ ,םעבט םצעמ ,םימ תלפתה ינקתמ .למשחה תרבח לש תומייקה תויתשתה
ןכוסמ םג אלא ,רקי ךילהת קר אל אוה םי ימ לש עוניש .םיה ףוחל םיכומס
םייעקרק תת םירגאמ חילמהלו ,םוהתה ימ לא לחלחל םילולע םי ימש רחאמ ,הביבסל
םוהיזל ןוכיסה לדג ךכ ,ףוחה ןמ רתוי קוחר הלפתהה ןקתמש לככ .םיקותמ םימ לש
תותחופו תוכלוה ,הכוראה ףוחה תעוצר ףא לע ,לארשיבש אלא ,םייעקרק תת םירגאמ
לשו ףוחה לש ידוחייה חמוצהו יחה רומישלו לויטל ,הצחרל תויונפה ףוחה תודותע
.לוחה תונויד

שפונ ינקתמ ,אבצ יסיסב ,תונירמ ,םילמנ עורז לארשי לש ינוכית םיה ףוחה
םורדב רקיעב ,ץראב רתונ דועש ילותבהו יארפה ףוחה טעמ לע ןגהל ידכ .דועו
תויתשתב שמתשהל שי ןכלו ,םישדח הלפתה ינקתמ תמקהמ ענמיהל יאדכ ,ףוחה רושימ
,ביבא לת ,ןולקשא ,דודשאב םיל בורק תושורפ רבכש חוכה תונחת ומכ ,תומייקה
הכופהה הזומסואה תטישב םימ תלפתה לש יאוול רצות ,תאזמ הרתי ,הפיחו הרדח
םיחלמה יפדוע תא .(תחלמת) הובג זוכירב םיחלמה יפדוע תא הליכמה הסימת איה
תא לברעל שי ימיה לודיגה תיבב העיגפמ ענמיהל ידכו ,םיל םירזהל ךירצ
תרבח לש חוכה תונחת" .םיחלמה לש ריהמ רוזיפ חיטבהלו םיה ימ םע תוחלמתה
םי ימ לש דואמ הלודג תומכ תוכרוצ ןהש רחאמ ,םיה יפוח לע תומקוממ למשחה
תומירזמו ,םימ לש הרידא תומכ תובאוש חוכה תונחת" .רנייו ריבסמ ,"רוריקל
תושרל דומעל הלוכי וזה תיתשתה .תולעמ המכב רתוי םימח םהשכ םיל הרזח ןתוא
תקפסאב תולקב דומעל הלוכיש ,דואמ הלודג תיתשת וז .םימ ליפתהל וצריש תורבחה
."םיננכותמה הלפתהה ינקתמל םימה תויומכ לכ

ענומ היה ןולקשא ףוחב םוקל דעוימש הלפתהה ןקתמב הרבחה תויתשתב שומיש"
תחלמת לש שדח אצוממ םרגיהל הלולעש תיגולוקא העיגפו ,ףוח לש חטש דועב העיגפ
,רוריקה ימ םע תחלמתה לש לוברע חיטבמ היה הרבחה לש ןקתמה שומיש .םיל
."הביבסב העיגפה תתחפהו

,הביבסה תוכיאל דרשמה לש םינקתה לכב תודמוע למשחה תרבח לש חוכה תונחת"
תביאש תיתשת ,תאזמ הרתי ."םיפוחה ךרואל חמוצבו יחב העיגפמ העינמ תוחיטבמו
םימב םילפטמ ונלש הביאשה ינקתמ" :ףסונ תוריש העיצמ למשחה תרבח לש םיה ימ
קוליסו ןוניס ומכ ,הלפתה ינפל םג םישורדש םיינושארה םילופיטה ןמ המכ
םוקימ לש ןויגההש רורב ,הלאה םירבדה רואל .ריבסמ אוה ,"םיקיזמ םימרוג
.שקבתמ אוה חוכ תונחתל ךומס הלפתה ינקתמ

תונחתל םידומצ הלפתהה ינקתמ ,היתשל םימ וב םיליפתמש םלועב םוקמ לכב טעמכ"
תורישעה ,יסרפה ץרפמה תונידמ ןה הלפתהה םוחתב םלועב תוליבומה תונידמה .חוכ
,םייאב אוה םלועב םימ תלפתה לש ינשה דקומה .םימב תוינעו היגרנא תורוקמב
ינקתמ ,הלאה תומוקמה בורב .יבירקה םיב םייאו םיירנקה םייאה לשמל ומכ
.רנייו רמוא ,"חוכה תונחתב םיבלושמ הלפתהה

יעוציבהו יפסכה םוחתב םג םימידקמ

םוחתהמ םלעתהל רשפא יא ,הביבס תוכיאו תיתשת ,ןויסינ לש םילוקישה דצלו
למשחה תרבחל" .עיצהל המ הברה שי למשחה תרבחל הז םוחתב םג .יעוציבהו יפסכה
רכינ קלחש הדבועה .םימה תלפתה םוחתל סנכיהל תוינכטה תולוכיה לכ תא שי
רשאמ רתוי םילוז םילפתומ םימ עיצהל ונל רשפאמ ,ונלצא םייק רבכ תויתשתהמ
.רנייו עבוק ,"קושל סנכיי קרש ,שדח םזי

םיסדנהמ "שורדה םדאה חוכ םגו ,יגולונכטה ןויסינהו עדיה םג םימייק הרבחב"
םיגולויב ,םיפרגואיג ,היגולוקא ,היגולונכט ישנא ,םימב תוחמתה םע םיאמיכו
חוכה ינקתמ םוחתב לארשיב הלעמב תונושארה תיסדנהה תולוכיה ונל שי .דועו
.70 -הו 60 -ה תונשב תליאל םימה תקפסאב ונחכוה רבכש יפכ ,םוחהו

םלוא ,2003 תנשב םילפתומ םימ קפסלו ליחתהל רומא ןושארה הלפתהה ןקתמ
הזה דעומה תא םידקהל הלוכי למשחה תרבח ,היגולונכטהו תיתשתה לע ססבתהב
."2002 -ב רבכ םילפתומ םימ קפסלו."םייחו םימ" ןיזגמ ,"בירעמ" תאצוה תובידאב ןתינ רמוחה *הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ