יחרזמה םיכפשה תכלוה וק טקיורפ ךרדל אצוי
ןד שוג לש
הביבסה תוכיאו בויבל ןד םירע דוגיא :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ :
.42 דומע ,(2001
 :רוקמ
     

ןד שוג לש יחרזמה םיכפשה תכלוה וק טקיורפ ךרדל אצוי

דוגיא תצעומ המצע לע תלטונ ,טקיורפה לש ותמקה לע הטלחהה רחאל םינש 10
.הנושאר הגרדממ תימואל המישמ ,הביבסה תוכיאו בויבל ןד םירע

לע לטונ ,ומדיקו טקיורפה תא םזיש ,הביבסה תוכיאו בויבל ןד םירע דוגיא
והז .ח"ש דראילימ עברמ הלעמל לש תללוכ תולעב ,ועוציבל תוירחאה תא םג ומצע
תוכיא לע הרימשהו םימב ןוכסיחה םוחתב לארשיב רתויב םיבושחה םיטקיורפהמ דחא
.הביבסה

יגולוקאה ןוסאה תא ,ץז ןועדג ,ונלש דוגיאה ל"כנמ הזח םינש רשע ינפל רבכ"
תא ליבויש ,ףסונ םיכפש תכלוה וק חנוי אל םא ,תאז .ןד שוגב שחרתהל יופצה
ד"וע תרפסמ ,"ן"דפשה םיכפשה רוהיט לעפמ לא יחרזמה ןד שוגב םיבושייה יכפש
,וישכע קרו" .הביבסה תוכיאו בויבל ןד םירע דוגיא ר"וי ,רזמ (יקימ) םירמ
ןיאה םילושכמה לע רבגתהל חילצנש ונמאה אל רבכש רחאל ,םיקבאמ רופס ןיא רחאל
םיטקיורפ ינפב םיבצינה םיישקל תניוצמ המגוד וז ,ךרדל אצוי טקיורפה ,םייפוס
םיכפשה תכלוה וק תמגודכ תימואל תובישח לעב טקיורפל וליפאו ,לארשיב תויתשתל
הקניו בגנה תואלקחל םיחלוק ימ לש בוק רטמ ינוילימ תידיימ םורתיש ,יחרזמה
".םיכפשמ ןד שוגב םילחנה תא

תיגולוקא האוש עונמל

,יחרזמה וקה לש ןושארה עטקה תא חיני רשא ,עצבמה ןלבקה זרכמב רחבנ הנורחאל
ךילהת לש ופוס ,רומאכ ,והז .ןויצל ןושאר תולובג ןוויכל ן"דפשה לעפמ ימוחתב
רדעיה תייעבל הבושת תתל ידכב 'יחרזמה וקה' טקיורפ תא םזי דוגיאה .ךורא
בויבה תא םויכ םימירזמה ,ןד שוג חרזמב םיבר םיבושייב בויבל הצק ןורתפ
ךא ,דוגיאב םירבח םניאש םיבושיי וילא רבחל דיכ ןכו ,םילחנלו תוידאוול
םיבושייב הייסולכואה לודיגמ האצותכ .םייקה םיכפשה תכלוה וק לא םירבוחמ
.סורקל ,ביבא-לת לש תלייטל תחתמ רבועה ,םייקה םיכפשה תכלוה וק דמוע ,ולא
האוש איה ,דוגיאה לש הביבסה תוכיא יחמומ תנעטל ,וקה תסירק לש האצותה
םיימלוג םיכפש לש ק"מ ינוילימ רשאכ ,לארשיב התומכ התארנ אלש תיגולוקא
.ןד שוגב ףוחה ךרואל תופסונ םירעו ופי-א"ת תא ופיצי

רפסמ םייקה םיכפשה תכלוה וק השעמל סרק םינורחאה םיפרוחב םיזע םשג ימיב
תוכרעמ לא םשגה ימ זוקינ תוכרעמ לש םייקוח יתלב םירוביחמ האצותכ ,םימעפ
םיכפשה תויומכב םיזוחא תואמ לש היילעל ומרג ולא םירוביח .תוינוריעה בויבה
דמע אלש ,ןד שוג לש םיכפשה תכלוה וק לא תוינוריעה בויבה תוכרעממ םימרזומה
םיכפש לש תורידא תויומכ דוגיאה םירזה ,םירעה תפצה תא עונמל ידכ .סמועב
תכרעמה תסירק לש םירקמ המכ ועריא תומרזהה תורמל .םילו ןוקריל ,ןולייאל
.תובוחרב בויבה יחתפמ םיימלוג םיכפש תצירפב האטבתהש ,א"ת ךותב

תוכיאל דרשמה הנושארו שארבו תויושרה לכ תכרבל הכז רשאו שקבתהש ןורתפה
חרזממש םיבושיה תא תרשי רשא ,יחרזמה םיכפשה תכלוה וק תמקה אוה ,הביבסה
הביבסה תוכיאו בויבל ןד םירע דוגיא .ן"דפשה לא םהיכפש תא ךילויו ןד שוגל
המרב טקיורפב רבודמש תורמל ,טקיורפה תא ליבוהל טילחהו וזה הפפכה תא םירה
םיכפשה תכלוה וק .דוגיאה תוירחא לובגל ץוחמ אצמנ ולש יאוותה רשא ,תימואל
םיכפשה רוהיט לעפמל דעו ןופצב ןיעה שארמ ,ההג שיבכ ךרואל םקוי יחרזמה
הלעמל לש תולעבו מ"ק הששו םירשעכ לש ךרואב ,ןויצל ןושאר תולוחב ן"דפשה
.ח"ש דראילימ עברמ

יחרזמה וקה - ןורתפה

.תויטירק תויעב לש הרושל הנעמו ןורתפ הווהמ ,רזמ ד"וע תרמוא ,יחרזמה וקה
ירע תפצה תנכס תא ךכמ האצותכו םייקה םיכפשה תכלוה וק תסירק תא ענמי אוה
תא לסחי ,םיכפשב ןד שוגב םילחנה םוהיז תייעב תא לסחי ,םיימלוג םיכפשב ףוחה
,ןד שוג חרזמ יבושייל םלוה ןורתפ קפסי ,םשג ימיב םיל םיכפש םירזהל ךרוצה
תא ריבגי - לכ לעמו ,םהלש בויבה תייעבל ןורתפ תאיצמל דע בכועמ םחותיפש
.םירחא םישומישל םירקי םיריפש םימ הנפיו בגנה תייקשהל םימרזומה םימה תומכ
גוסמ םיטקיורפל תעוושמ הלשממה הב הפוקתב ךרדל אצויה תיתשת טקיורפ םג והז
.הז

בגנב תואלקחל םירהוטמ םימ

היואר ,טרפב םיריפש םימב ןוכסיחלו ,ללכב םימה קשמל יחרזמה וקה תמורת
םירשעו האמכ ,ןד שוג לש םיכפשה רוהיט ןוכמ ,ן"דפשה םירזמ םויכ .השגדהל
םימהמ 60% -מ הלעמל םיווהמה ,הנש ידמ בגנה תייקשהל םיחלוק ימ ק"מ ןוילימ
ק"מ דראילימב ן"דפשה בישה תונורחאה םינשה רשעב ,השעמל .בגנה תואלקחל
הנש םירשעכ ךותש ןה תוכרעהה .בגנה תייקשהל ומרזוהש ,םימה קשמ לא םיחלוק
םיכפש .ן"דפשה לא הנשב םיכפש ק"מ ןוילימ םישימחכ ודבל יחרזמה וקה ךילוי
םימרזומה םיחלוקה ימ תומכל ףסונב ,בגנה תואלקח תייקשהל ומרזויו ורהוטי ולא
רהטמ ,לארשיב לודגה רוהיטה ןוכמ ,ן"דפשה .בגנל ן"דפשהמ הנש ידמ וישכע רבכ
םימ םע .תיארקא היתשל הרדגהב תרתומה ,הנידמב ההובגה המרל םיכפשה תא
הסח ,תוינבגע ןוגכ םינידע תוקרי םג הלבגה אלל תוקשהל ןתינ ההובג הכ תוכיאב
ררחשל ורשפאי ,רתויב ההובג תוכיאב םיחלוק ימב םייאלקח םילודיג .תיבורכו
.םימה ןוכסיחל תורישי ומרתי ךכבו ,תורחא תורטמל םירקי םיריפש םימ

תובורקה םייתנשב עצובי ןושארה :םיבלש ינשב תננכותמ יחרזמה וקה תמלשה
םיבושייה לכ רוביח ךות ןולייא לחנב הביאש תנחתל דע ן"דפשהמ וק תחנה לולכיו
הדוקנל דע וקה םלשוי ותרגסמבו םייתנש אוה םג ךשמיי ינשה בלשה .ךרדבש
.ןיעה שאר דיל ולש רתויב תינופצההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ