בויבב הנומט הבושתה
רלימ ןדיע :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.46-44 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

בויבב הנומט הבושתה

ךכל םימרוגה דחא אוה םירהוטמ םימב יתיב שומיש ינפמ יגולוכיספה םוסחמה
תרבגהו הנוכנ תוינידמ .תישממ הצואת הכ דע לביק אל םימה רוהיט אשונש
לארשיב םימה תקוצמ ןורתפל ךרדב בלש ןה אשונב תועדומה

לכ .ףסונ ןוחש ףרוחמ ששחה אוה ויתסה אוב םע ונלוכ לע םייאמה לוגה ששחה
,הלא םימיב .הלש הרומחה תועמשמה המו תרוצב תנש איה המ עדוי לארשיב דלי
לארשיב םירחאה םימה תורוקמו םישדח םיאישל העיגה תרניכה תושבייתהשכ
שומיש אוה םהמ דחא .םייתריצי תונורתפ לע בושחל יאדכ ,םיכלוהו םילדלדימ
.םירהוטמ םיכפש ימב רתוי בחרנ

תונקסמש ףקיה בחר יוסינ ולא םימיב ךרענ תירבה תוצראב ,ודרולוק רוונדב
םיחלוק יממ רתויב הבוט תוכיאב היתש ימ קיפהל ןתינ יכ ןה ולש םייניבה
תואצות םלואו ולש יפוסה בלשל עיגה אל ןיידע הזה רקחמה .(םיכפש ימ) םירהוטמ
.בויבה ימ תא בטיה לצנל ןתינ רבשמ תעב יכ ,תודמלמ ולש םייניבה

ימ תא רהטל ןונכת ןיא ,םיאצמנ ונחנא ובש רבשמה תמצוע תורמל ,התע תעל לבא
תאצוי היהת רוהיטה תמר םא םג .היתש ימל לארשיב ינוריעה רזגמה רציימש בויבה
ןיידע יכ ררבתמ ,םיתוש ונחנאש היתשה ימ תמרל םימה תמר תא איבתו ןפוד
.תספתנ יתלב איה (יגולוכיספה ןפה) ןיינעה לע הבשחמה

רתוי ונל לק םתוא םישומיש ,םירהוטמ בויב ימל םירחא םיבר םישומיש שיש אלא
יכ םא ,םדאל הנוזת תורטמל אלש םילודיג תייקשהב ,לשמל ,תואלקחב רקיעב ,לבקל
,(ןד שוג רוזא לש םימה רוהיט לעפמ) ן"דפשב תישענש ומכ ,תקפסמ רוהיט תמרב
ןוניג לש תונוש תורטמלו היישעתב ,ןכ ומכו ,ולאכ םילודיג םג תוקשהל ןתינ
.ינוריעה רזגמב תורייתו

רוהיט תונש 30

ינש התנב "תורוקמ" תרבח .70 -ה תונש ףוסב לארשיב לחה םיכפש ימ רוהיט
רוזא יחלוק תא בישמה ,ןושיקה תבולשת ,םפקיהב םילודג ןיחלוק תבשהל םילעפמ
.ןד שוג יחלוק תא בישמה ,ן"דפשהו ,תוירקהו הפיח

בוק ןוילימ 25 -כ םויכ קפסמו יתבר הפיח יכפש תא טלוק ,ןושיקה תבולשת לעפמ
רטוקב רוניצב םימה תא "תורוקמ" הריבעמ ןוכמהמ .הנשב םירהוטמ םיחלוק םימ
םימה םירמשנ הזה רגאמב .ןושיקה הלעמ רגאמ לא םירטמוליק 30 ךרואל לודג
,םימל רולכ תרדחה לש ךילהת רחאלו םיחלוקה ביט תא רפשל ידכ ,רפסמ םישדוח
.לאערזי קמע רוזאב םילודיג תייקשהל םימה םימרזומ

יתלב היקשהל ,הנשב םיחלוק םימ בוק ןוילימ 120 -כ םויכ קפסמ ן"דפשה לעפמ
דע ,ההובג הכ איה ן"דפשב רוהיטה תוכיא .בגנב םיאלקח םילודיג לש תלבגומ
תועטב התוש הדשב לעופ םאש רמואש המ) תירקמ םדא תייתשל השעמל םירתומ וימימש
ןכ םא ןתינ ,(הביק תלערהב הקליש ששח לכ ןיא ,תודשה תא םיקשמ םהב םימה תא
.הליכא תורטמל םילודיג ללוכ ,לודיג לכ הלאה םירהוטמה םימב תוקשהל

םיחלוקה תא "תורוקמ" הריבעמ ,הנביו ןויצל ןושאר תולוחב םקוממה ,ן"דפשהמ
הרוצב (ףוחה רפיווקא ךות לא) עקרקה ךות לא םילחלחמ םימה םכרדש הרדחה תודשל
,הלופכ איה עקרקל םימה תרדחהל הביסה) .הנשל בורק ךשמב םיהוש םה םש ,תרקובמ
,ינש דצמו ,םהב ורתונ דועש תוירטקבה לוסיח ךכ ידי לעו םימה ןוניס דחא דצמ
עקרקב הייהשה רחאל .(לארשי לש םיבושחה םימה ירגאממ דחא ךותל םימ תרדחה
רידא םימ וק תועצמאב םתוא הליבומו םיחודיק תורשעב םימה תא "תורוקמ" תבאוש
."בגנל ישילשה וקה" לעפמ הנוכמה ,בגנה תודש לא רטמוליק 80 וכרואש םידממ

ינש תורחואמה םינומשה תונשב "תורוקמ" המיקה ,וללה םילעפמה ינשל ףסונב
םויה קפסמ וללה םילעפמהמ דחא לכ .הינתנ יחלוקו הרדח יחלוק ,םיפסונ םילעפמ
רוזאב םייאלקח םיבושייל רקיעב םימרזומש ,הנשב םיחלוק םימ בוק ןוילימ 15 -כ
.היישעתב שומישל םירבעומ םימה לש םטועימ .הרע ידאוו רפח קמע

תויומזי לש םשג

תושר לכש ,רתיה ןיב ,עבקש תואירבה קוח לארשי תנידמב קקוח 1991 תנשב
תא ןיטקהל התיה תירוקמה קוחה תרטמ .הלש בויבה ימימ תא רהטל תבייח תימוקמ
.תולחמב תוקלל םייוכיסה תא ןיטקהל ידכ ,ונלש םימה תורוקמו םילחנה םוהיז
העבקנש המרל בויבה ימל רוהיט ינוכמ תמקה התיה קוחה לש יאוולה תאצותש אלא
.וללה םימב תושעל ןתינ המ עבוק וניא קוחה רשאכ ,קוחב

ךותל ,רוהיטה רחאל םיחלוקה םימה תא תויושרהמ קלח תומירזמ םויהל ןוכנ
תימוקמה תושרה רוזאב םיאלקח םישמתשמ םירקמ לש טעומ רפסמב .םיל םשמו םילחנ
תא טולקל ידכ אשונב ללוכ ןונכת השענ אל '99 תנשל דע .םירהוטמה םימב
.לארשי לש םימה תורוקמ תא לידגהל ידכ ןאכ שיש םוצעה לאיצנטופה

טולקל תנמ לע םיבאשמ תוצקהל הנידמה הטילחה וזה הנשב עבקנש םירדסהה קוחב
םתוא ריבעהלו םירגאמ םהל רצייל ,תוימוקמה תויושרהמ םירהוטמה םימה תא
תא ובכע ןבומכש) תויוטבלתה לש םייתנש רחאל .היישעתבו תואלקחב םישומישל
לופיטה תא דסבסל ךרד הלע (םויה רבכ וללה םימב שומישה תא וענמו ךילהתה
תוכרעמו םירגאמה תיינב תולעמ 60% דע לש הבוגב םיקנעמ תקנעה לע טלחוה ,םימב
.םימה תטילקל םירגאמה תיינב תולעמ 50% -כ דוע תנמממ ל"קק רשאכ ,הלבוהה
רוהיטה תיתשת תא תונבל םירומאש םימזיה ובש בצמ רצי הזה לופכה דוסבסה
תויומזי תורשעל איבהש רבד ,המקהה תולעמ 20% -כ קר השעמל עיקשהל םיכירצ
.הבשה ילעפמ תמקהל תוימוקמ

ךותב קפסל םירומאש ולאכ הבשה ילעפמ תורשע המכ היינב יכילהתב םיאצמנ םויכ
.היישעתלו תואלקחל םיחלוק םימ לש הנשב בוק ןוילימ 80 -כ דוע םינש שולשכ
-כ לש ףקיהל עיגהל היהי ךירצו ןתינ ,םימה תוביצנב םיכירעמ ,םינש רשעכ ךותב
תלדגה ללוכ) הנידמב םינושה םימה תורוקממ םיחלוק םימ בוק ןוילימ 500 דע 400
.(ן"דפשה םשארבו םימייקה םילעפמה לש רוצייה רשוכ

רקי ן"לדנ - היעבה

זכרמב ן"לדנה ריחמ תייעב איה ךילהתה תא תבכעמ ןיידעש תויזכרמה תויעבה תחא
לוצינל תודובע םויה שי הירפירפב דועב" ,םימה ביצנ ןגס ,רונ יבצ רמוא ,ץראה
,ןורשה רוזאבש ירה ,תוימוקמה תויושרה ידי לע םירהוטמה םימהמ 90% טעמכ לש
ןתינ םהבש םוגיא ינקתמ רדעה לשב םיה לא םיחלוקה ימ תיברמ םיכפשנ ,המגודל
אוצמל ןתינ אלו רקי אוה הזה רוזאב ן"לדנה ריחמש איה היעבה .םימה תא רוגאל
."ולאכ םירגאמ הילע םיקהל ומיכסיש עקרק ילעב

תואלקחל םיחלוק דראילמ יצח

ףקיהב תואלקחה ףנע תא לארשי תנידמ רמשת ,2000 ראונימ הלשממה תטלחה יפ לע
וזה תומכהמ תיצחמל בורק .הנשב םימ בוק ןוילימ םישישו האמ ,דראילימ לש
ימ לש הנטק תומכ ,(םיקותמ םימ) םיריפש םימ תויהל הטלחהה יפ לע הכירצ
.םיחלוק ימ בוק ןוילימ 450 -כו םיחילמ םימ ,תונופטש

יוכיסה לדג ךכ ,רתוי רהמ ורתפיי םיחלוקה ימ תבשה תא תובכעמש תויעבהש לככ
.יתועמשמו לודג רוציי ףנע ראשת לארשיב תואלקחהש

ןוניגלו היישעתל םג

רזגמב ןוניגלו היישעתב םישומישל םג תואלקחב דבלמ םישמשמ םיחלוק ימ
.ינוריעה

יכילהת :םיירקיע םיביכרמ השולשל םיחלוקב שומישה תא קלחל ןתינ היישעתב
םיריפש םימ םישרוד םניא רוריקה יכילהת .תובוטר תוישעתו רוטיק ידוד ,רוריק
לש םיכרצה תא םיקפסמ '91 -מ תואירבה קוח יפל ,םיחלוקה םימה תוכיא ןכלו
.ץראב םילעפמה תיברמ

,םימה לש רתוי הובג רוהיטב ךרוצ שי ןאכש ירה ,רוטיק דודב שומישה אשונב
.םילעפמה רובע םיעצבמ רוהיטה ינוכממ קלחש רוהיט

ריינה תיישעתב םימה תכירצ .ריינה תיישעת תא רקיעב תוללוכ תובוטרה תוישעתה
ןכלו (30% -כ תירבה תוצראב) ללכב היישעתב םימה תכירצ ללכמ הובג זוחא הווהמ
תיישעתב םיחלוק ימב שומיש שי ,ריינל ףסונב .םירהוטמ םימב ןאכ שמתשהל בושח
היישעתמ תונוש םיחלוקה ביטל תוכיאה תושירד .תונוש תוימיכ תוישעתבו ליטסקטה
.ולש םירהוטמה םימה תוכיא תא לעפמ לכל םיאתהל שיו היישעתל

.םיינוריע םיכרצל םג תונפהל ןתינ תוינוריעה םיכפשה תויומכמ לודג קלח
ןוניגל םימה תכירצ .ירוביצ ןוניגלו שפונ ינקתמל ,םיקראפל םידעוימש םיחטשל
תוכיאב תויהל םיבייח אל ולא םימו םיינוריעה םימה תכירצמ דבכנ ביכרמ הווהמ
.היתש ימ לש

ינב םע םימה לש רישיה עגמה תדימב בשחתהל ןבומכ שי שפונ לש םיטקיורפב
.םדאה

יתשל תוינוריעה םימה תוכרעמ תא דירפהל תורשפאה תא םיקדוב םינוש םירקחמ
קפסת הינש תכרעמ וליאו תיתיבה תכורצתה תא קפסת תחא תכרעמ .תודרפנ תוכרעמ
.ןוניגו ןויקינ ,תוירוביצ תולסא תפיטש ,שא יוביכ ומכ םישומישל םיחלוק ימ

םיימוקמ םינקתמ

תכלוה ,הפוריא ברעמ תונידמו ב"הרא :הביבסה תוכיא ימוחתב תוליבומה תונידמב
תיינבו םיכפשב לופיט תוכרעמ רוזיבב תלגודש המגמ רתויו רתוי םוקמ תספותו
.תונוש תונרק תרגסמב םירכינ םייפסכ םיצירמת ןתמ ךות םיימוקמ םינקתמ

רקחמ תודובעו תונורחאה םינשב וחתופש תומדקתמה תויגולונכטה לע ססבתהב
,םייתביבס םילדומ תיינבו םימייק םינקתמ לש הקימעמו תשדוחמ הניחב וללכש
יגולוקאו לוז ,טושפ אוה ,אצומל בורק עצובמש לככ ,םיכפשב לופיטה יכ חכוה
.יזכרמ רוהיט ןוכמל םעוניש רשאמ רתוי

בורק םיכפשה תא םירזחממ רשא םינטק םינקתמ תואמ ץראב םימייק םויהל ןוכנ
.היקשהל םיחלוקה לש הבשה םירשפאמו םאצומל

שוביי לע םירבדמשכ םויכ ,ב"הראבו הפוריאב תומדקתמ תונידמל דוגינב םלואו
םינקתמ תמקהב םיניינועמה םיפוגל דודיע וא עויס םוש הנידמב ןיא תואלקחה
.תימוקמה המרב היקשהל רוזחימל

םיכפש רוזחימ עוציבב םיניינועמה םימרוג לע םיישק םימירעמ םינוש םיפוג
.הפיכאלו בקעמל םהלש תלוכי רסוחו השלוח ךותמ

ןוניגה לכ תא תוקשהלו רזחמל היה ןתינ םויכ תומייקה רוזחימה תויגולונכטב
.הנשל ק"מ ןוילימ 80 לש תומכב רבודמהו ,לארשיב יטרפהו ירוביצההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ