תימואל המישמ - םימב ןוכסיחה
ןזב :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.51-50 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

תימואל המישמ - םימב ןוכסיחה

וטילחה קוקיזה יתבב .קשמב םילודגה םימה ינכרצמ םה הפיחב טפנל קוקיזה יתב
רזוח שומישל םיבשומ םימ רתויש המכ לצנלו ,ףוסה דע רוהיטה רגתא םע דדומתהל
םוחתב םיטקיורפל תופידע ןתמ לע הרוה הרבחה ןוירוטקריד .לעפמה ימוחתב
םימב ןוכסיחה

"תוינבל"ה תא ריכמ ,תונורחאה םינשה םישישב הפיח ץרפמ רוזאב רבעש ימ לכ
ללגב הז יוניכל וכז - קוקיזה יתב לש םימה רוריק ילדגמ ינש - תומסרופמה
היישעתה םחתמ בלב תומקוממה ,תוינבלה .םעפ לש ןבלה ילכמל ןנוימד
ןחרוכ לעב וכפה ,(רטמ 80 לש הבוגמ) ןואגה ןתביבס לע תושלוחו ,תימיכורטפה
ןהמ רמתימה ןשעהו ,רבד םוהיז ןיבל ןניב ןיאש תורמל ,הביבסה םוהיז לש למסל
.טפנל קוקיזה יתב לש םימל רוריק ילדגמב טושפ רבודמ .םימ ידא אלא וניא

יתב ינקתמ .לארשיב קלדה ירצומ לכ לש תידעלבה תינרציה איה קוקיזה יתב תרבח
ןיזנב ונממ םירציימו ימלוגה טפנה תא םיקקזמ דודשאבו הפיחב קוקיזה
,היישעתל טוזמ ,םומיחל טפנ ,םיסוטמ קלד ,םומיחלו הרובחתל רלוס ,תוינוכמל
.םוטיאלו םישיבכל (ןמוטיב) תפז וליפאו םומיחלו לושיבל זג

לבא ,םימ לש תולודג תויומכ םישרוד קוקיזה ינקתמב רוריקהו קוקיזה יכילהת
,השעמל ."תורוקמ" תרבחמ רוריקה ימ תא םינוק םניא קוקיזה יתב ,העתפהה הברמל
?דבל רצייל רשפא םא תונקל המל ,תמאבו .ללכב םתוא םינוק אל םה

םימ רוזחימ - דעיה

,רבוע טפנהש םיימיכה םיכילהתהמ קלח רובע םימ םישרדנ טפנה קוקיז ךילהתב
יכילהתל ץוחנה רוטיק רוצייו םיחלמ תקחרה ,ימלוגה טפנה תפיטש ,לשמל ומכ
םירטמ ינוילימ קוקיזה יתב םיכרוצ ,רוריקל םישרדנה םימה םע דחי .קוקיזה
ידג רמוא ,"קשמב םילודגה םימה ינכרצמ דחא ונחנא" .הנשב םימ לש םיבקועמ
ריע לש וזל המוד ונלש םימה תכירצ" .קוקיזה יתב לש ינכט ל"כנמס ,ןוסלדנמ
םיכפשכ קוקיזה ינקתממ םיטלפנ קוקיזה יכילהתב םיעקשומה םימה בור ."תינוניב
.הינומאו תירפוג ומכ םיפסונ םירמוחו םיחלמ ,טפנ תויראש ,םימ לש תבורעת -
יתבב .ןושיקה לחנל וא םיל םתוא םימירזמש ינפל רהטל ךירצ וללה םיכפשה תא
םימהמ רתויש המכ לצנלו ,ףוסה דע רוהיטה רגתא םע דדומתהל וטילחה קוקיזה
.לעפמה ימוחתב רזוח שומישל ,(רוהיט רחאל) םיבשומה

אוהש תירוביצה תועדומהמ דואמ קוחר היה דוע םימ רוזחימשכ ,60 -ה תונשב רבכ
םירזחוממה םימב שמתשהלו םיכפשה תא רזחמל קוקיזה יתב וליחתה ,םויכ הל הכוז
ךא ,הפיח לש רוהיטה ןוכממ םיכפש םילבקמ קוקיזה יתב ויה רבעב .רוריקל
יתב לש םיכפש רוהיטל םלש ךרעמ שומישל הגרדהב סנכנ תונורחאה םינשה םירשעב
םימ תלבקל דע ,רוהיט לש םיבלש המכ םירבוע ונלש םיכפשה" .םמצע קוקיזה
יתב לש הביבסה תוכיא סדנהמ ,ראירב יסוי ריבסמ ,"הלועמ תוכיאב םיבשומ
תודוה םימהמ םיקלדה םידרפנ ןהב ,עוקיש תוכירבב השענ ןושארה בלשה ,קוקיזה
תכרעמל בשו ,םהמ דרפומ ,םימה לע ףצ קלדה בור .םהיניב תופיפצה ילדבהל
רתוי בר ןמז םיהוש םה הבו ,תפסונ עוקיש תכירבל ,האלה םיכישממ םימה .קוקיזה
.תרחא תלוספ תויראש תועקושו ,קלדה תויראש תופצ וז הכירבב .הנושארב רשאמ
,םימל סמומ ןקנח לש הפסוה ללוכה ,ימיכ-וקיזיפ לופיטל ןאכמ םירבוע םימה
םימרוגה ,תויסלומא ירבוש םירמוח תפסוהו ,רתוי םינטק טפנ יקיקלח ףוסיאל
ךילהת תא םיליחתמש םיכפשה ימ" .ףוצלו דחאתהל םימב תונטקה טפנה תופיטל
קלדה זוכיר ,הזה בלשה ירחא .טפנ לש םיזוחא תורשע םיתיעל םיליכמ רוהיטה
,רטילל ג"מ 10 אוה המרזהל םיכפשב ןקתה .(ppm) רטילל ג"מ 20 -מ ךומנ םימב
אוה אבה בלשה ןכל .תוילקיזיפ םיכרדב ריבדהל רשפא יא רבכ הלאכ םיזוכיר לבא
.ראירב ריבסמ ,"יגולויב בלש

טפנ יללוז םיקדייח

רתויב םיינשדחהו םיידוחייה דחא אוה טפנה לש יגולויבה קוריפה ךילהת
רבע זאמו ,רושעכ ינפל רבכ שומישל סנכנ ןושארה יגולויבה ןקתמה .תכרעמב
.הבחרהו םילולכש ,םירופיש

תדובעב .טפנ יקרפמ םימזינגרואורקימ לש םתוליעפ לע ססובמ יגולויבה רוהיטה
הדיפקב הרחבנ ,ןוינכטהמ םינעדמ םע קוקיזה יתב ישנא לש תידוסי רקחמ
םיאנתלו םינושה םירמוחה יזוכירל דחוימב הלגוסש םימזינגרוארקימה תייסולכוא
םתוחתפתהל םיילמיטפואה םיאנתה ונחבנ רקחמב .קוקיזה יתב יכפשב םיררושה
םיאנתה תא תועיבקב רטנמ קוקיזה יתב תווצו ,םימזינגרואורקימה לש םתוליעפלו
לש תיברמ תוליעי חיטבהל ידכ ,םימב םימזינגרואורקימה זוכיר תאו ,םיכפשה ימב
ג"מ 5 לע הלוע וניא םימב ןמשה זוכיר ,רוהיטב הז בלש רחאל .יגולויבה רוהיטה
.ןקתה תשירדמ הברהב ההובג תוכיאב םימ - רטילל

רוטיקל םימב םג םיכסוח

.רוטיקה רוציי ךילהת אוה דחוימב הלודג איה ולש םימה תכירצש ףסונ םרוג
לש ק"מ 350 -מ ,העשב רוטיק ןוט 350 -כ תרציימ קוקיזה יתב לש חוכה תנחת
ימ םירבוע ןכלו ,םיחלמ ילוטנ םימ םה רוטיקה רוצייל םישורדש םימהש אלא .םימ
םימזוי םויכ .(הכופה הזומסוא) תונרבממ תועצמאב םיחלמ תקחרה לש ךילהת זרבה
םימה ףדוע תא קוקיזה יתבמ הנקיש ,ינוציח םזי ףוריצ לש טקיורפ קוקיזה יתבב
םימה תא רוכמיו ,הלפתה לש ךילהת םתוא ריבעי ,הז ךילהתב םירצונש םיחולמה
הזה ךילהתה" .תשרהמ םימ רשאמ רתוי לוז ריחמב ,קוקיזה יתבל הרזחב םילפתומה
םינוק ונאש םימ לש הנשב םיבקועמ םירטמ ןוילימ יצחכ דוע ךוסחל ונל רשפאי
ךוסחל םגו םימב ךוסחל םג ונל רשפאמ הז" .ןוסלדנמ ריבסמ ,"'תורוקמ'מ
םימי העבש ,הממיב תועש 24 דבוע קוקיזה יתב לש םיכפשה רוהיט ןוכמ ."תויולעב
תסנכה ירחא םג .העשב םיחילמ םימ לש םיבקועמ םירטמ 300-250 קפסמו ,עובשב
ראשנ ןיידע ,םיבשומ םיממ רוריקה תוכרעמ יכרוצ לכ קופיסו ,יגולויבה ןקתמה
.ןושיקה לחנל םימרזומש ההובג תוכיאב םירהוטמ םימ ףדוע

תויתביבס תויעבל ןורתפ

הנורחאה תעב .םימה תביאש םוחתל םג קוקיזה יתבב וסנכנ תונורחאה םינשב
יתב .דודשא ףוחב םייעבטה םייעקרק תתה םימה ירגאמב םיקלד לש םוהיז הלגתה
תכרעמ קרש רחאמ ,הלא םירגאממ םימה תא בואשל רתיה ולביק דודשאב קוקיזה
בלשב התע אצמנ טקיורפה .שומישל הלאכ םימ לש הבשה תרשפאמ םהלש רוהיטה
םוהיזה תוטשפתה תא ענמת םימהוזמה םימה תביאש יכ םיווקמו ,עוציב לש ינושאר
תקדבנ התע .םימ םיכסחנ םגו תויתביבס תויעבל ןורתפ ןתינ ךכ .םיפסונ םירגאמל
,םייעקרק תת םירגאממ םיחילמ םימ ובאשי הפיחב קוקיזה יתבש תורשפאה םג
.םימב בר ןוכסיח רשפאי בושש ךילהת ,םהינקתמב שומישה ךרוצל םתוא וליפתיו

תימואל הייארב ןחבנ טקיורפ לכ

הדיחי לכ לש התיינב תולע .הרידא איה קוקיזה יתבב םימה רוזחמב העקשהה
הנומשכ ונעקשה הנורחאה הנשב קר" .רלוד ןוילמ השישכ איה רוהיטה ךרעמב
אשונב ועקשוה תונורחאה םינשה 15 -בו ,םימב םירושקה םיטקייורפב רלוד ןוילימ
ולא םיאשונב עיקשהל ונלש היצביטומה" ןוסלדנמ ףשוח ,"רלוד ןוילימ םישימחכ
לשבש ששח שי דימת .תישעמ םגו ,רתוי םילוז םימ גישהל ידכ ,תילכלכ םג איה
בצמל םיכורע תויהל םיצור ונאו ,םימה תובצקה ונל וצצוקי קשמב םימה רבשמ
ןוכסיחה אשונ לש הברה תובישחה ללגב ."תורוקמ" תרבחב םייולת תויהל אלו ,הזכ
םיטקיורפב םג עיקשהלו ,ילכלכה דצה לע רשפתהל םיתיעל םינכומ ונא ,םימב
ונחנא ,רבד לש ופוסב .םיילכלכ תורפ וביניש רורב אלש ,ונתניחבמ םיילובג
דימעה רשה .תוימואל תויתשתל דרשמה לש תוירחאה םוחתב םיאצמנו ,תיתלשממ הרבח
םג ןחבנ ונלש טקיורפ לכו ,ימואלה תויופידעה רדס שארב םימב ןוכסיחה אשונ תא
."תימואלה הייארב

ןוירוטקרידהו קוקיזה יתב תלהנה םג ומתרנ םימב ןוכסיחה לש הבושחה המישמל
אשונל הנוילע תופידע תתל הרוה ,ילע הידבוע רמ ,ןוירוטקרידה ר"וי" .הלש
רושיאה יכילהו ,אשונל םתרנ ןוירוטקרידה לכ" .ןוסלדנמ רמוא ,"םימב ןוכסיחה
ןחוב ןוירוטקידה רשאכ .תידיימ םילפוטמ םימב ןוכסיחל רושקש טקיורפ לכ לש
סנכיהל ולכויש ךכ ,רצק היהי םעוציבל םינמזה חולש דיפקמ םג אוה ולא םיאשונ
."רשפאה לככ םדקומ ףטוש לועפתל

הביבסב םירחא םילעפמ םע הלועפ ףותיש םג קוקיזה יתבב םינחוב הנורחאה תעב
ףרטצהל שרדינ םאו ,הביבסב םילעפמל הלועפ ףותיש ונעצה" ,םימב ןוכסיחה אשונב
.החמשב תאז השענ ,םימב ןוכסיחה םוחתב םיימואל וא םיירוזא םיטקיורפל
."תימואל המישמ םויה אוה םימב ןוכסיחההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ