דיימ םימ ליפתנ אל םא" :ןייטשפא סומע
"רומח רבשמל עלקינ
ןייטשדלוג בד :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.54-52 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

"רומח רבשמל עלקינ דיימ םימ ליפתנ אל םא" :ןייטשפא סומע

.ןוסאל עיגנ יכ 'רדסב היהי' דיגהל רוסא ,םינכוסמ רוחיאבו רוגיפב ונחנא"
םימל ןורתפה .לארשי לש םימה תורוקמ תלערה לש הנכס עונמל םיכורע ונחנא
."היקשהה תפוקתל םתריגאו םיחלוקה ימ לש םתוכיא רופיש אוה תואלקחה יכרוצל
"תורוקמ" ל"כנמ םע דחוימ ןויאר

תרבח ל"כנמל האי ךכ .שעוג ם ימ םרזכ ,תורורצב םילימ הרוי ןייטשפא סומע
תוירחאה תא הילע הליטהו ןויכיז הל הקינעה הנידמהש ,"תורוקמ" תימואלה םימה
.שרוד לכל םימ קפסל הדבכה

לש קתרמ ףוריצ .רבטצמ ןויסינו עדי לש רצוא אוה ןייטשפא סומע ,הסונמו יקב
להנמ) ןיישעת ,(תובוחרב תואלקחל הטלוקפה רגוב) יאלקח ,(הזע רפכ) קינצוביק
רבח הנש הרשע תחא) יאקנב ,(םיניישעתה תלהנה רבחו תיצוביקה היישעתה דוגיא
םיבו הברעב ,בגנב תובשייתהה השעמב יזכרמ ףתוש ,(ימואל קנב לש ןוירוטקרידה
.חלמה

.םינש שש ינפל ,הל"כנמכ שמשל הנמתה רשאכ "תורוקמ"ל ומע איבה הז רידנ ןעטמ

,הכומנ הכ המרל ודרי םימה ינפ ,םיחמומ םיאבנמ ,טעמ דוע ,תנקורתמ תרנכה
,שומישה תיבב ,תחלקמב זרבה תא חתפנ יתמ .םימ בואשל ולכוי אל תובאשמהש
?רוחרח עמשנו

ימ םיחרזאל קפסל אוה ונלש ןושארה תויופידעה רדס .םיינשל קלחא יתבושת תא"
תטלחה יפ לע .ורחרחי אל םיזרבהש ,ץמאמ לכ השענ .םייתיב םיכרצו היתש
ןותנ רוכזל ךירצ םלואו ,םיריפש םימ ק"מ 530 -כ תואלקחל וצקוה ,הלשממה
אלל תיחרכהה החישקה םימה תומכ :םויה ונתוא דירטמה אשונה והזו - יסיסב
,בוק) םיבקועמ םירטמ ןוילימ 720 :טרופמכ איה ,תואלקחה יכרוצמ דבל - תורשפ
ןוילימ םיעשתכ דועו ,יחרזאה רזגמל םייתיב םיכרצו היתש ימל (תיממעה ןושלב
.היישעתל בוק ןוילימ האממ הלעמל דועו ,(םיאניתשלפהו ןדרי) םינכשל בוק
בוק ןוילימ 910 -מ הלעמל קפסל בייח ינא ,תואלקחל םימ תקפסאל ףסונב :רמולכ
."םירחאה םירזגמל הנשל םימ

חלקתהל ץלאינ יכ ,תואלקחה רש זא ,לופר רמא ,םינש עשת ינפל ,1992 -ב"
ךות .הנשל בוק ןוילימ 500 זא התיה תיתיישעתהו תיתיבה םימה תכירצ .תוגוזב
תכירצ .התלע םייחה תמר .םילוע ןוילימ דוע ועיגה .הלפכוה טעמכ איה םינש עשת
."םיחרזאה רפסמב לודיגה לשו םייחה תמר לש היצקנופ איה םימה

םירת "תורוקמ" ,םיחרזאה רפסמ הברתיו הלעת םייחה תמר םא :ןיבהל יל השרת
?ימואלה םימה ןלבקכ התובייחתה תא םייקל תלגוסמ היהת אלו ענכית ,םיידי

תונויסינה לכ תורמל ,לארשיל :יסיסב ,ינויגה ,טושפ רבד םירמוא ונחנא"
ליטל ,פי'ג תחקל לוכי התא .אבוימ קלדה לכ .קלד לש תורוקמ ןיא ,םיצמאמהו
ואלמי ,קלד תנחתל סנכיתש םעפ לכבו ןיזנב רטיל ףלא ףורשל ,רבדמב םימי השימח
הנחתה תא סנרפל תלאוהש ,םינפ ךל וריאי וליפאו ,הלבגה םוש אלל ,לכמה תא ךל
אלמל וא פי'גה תא ץוחרל שקבת תונמדזה התואב םא לבא .תושמשה תא ךל ובגניו
ילב לוכי וניאש ומכ ,םימ ילב עונמל לוכי וניא פי'גה ירה) רוטאידרה תא םימב
לודגה דרוסבאה הזו '.ונל ןיא םימ ,ונל שי קלד ,םירעטצמ' :ךל ודיגי (…קלד
התמישמ תא אלמל לעפת "תורוקמ" תאז םעו ."תעדה לע תולעהל רשפאש רתויב
םימב רסוח םע םינש רפסמ רבכ תדדומתמ הרבחה .שרדנכ םימ קפסתו תירקיעה
.דובכב המישמב תדמועו

?...הנשל םימ בוק ןוילימ 500 -מ הלעמל ,רידא םימ ןכרצ איה תואלקחה אולה לבא

ילב .הנידמה ביואל םיאלקחה תא ךופהנ אל אוב .תואלקחה תא עגר בוזע"
טפארד-רבואב ונחנא ,תיתיישעתהו תיתיבה הכירצה תא קפסל ידכ קר ,תואלקחה
:דיגהל רוסא .תונקסמהמ טמתשהל רוסא ,לדגו ךלוה ןועריגה .רימחיו ךליש ,רומח
אל :ךל רמוא ינא .תאזה תינרמויה החנהה םע רמ ןויסינ ונל שי .'רדסב היהי'
."ידיימ ,בקונ ,יתימא ןובשח תושעל םיחרכומ !ןוסא היהי !רדסב היהי

?ךיתונקסמ ןהמ ,הז ןובשח השקבב השע

ונל שיש החנהה .הנשב םימ בוק ןוילימ תואמ שמחו דראילימל הקוקז לארשי"
ונירוחאמש תרוצבה תונש עברא .הכרפוה ,הנשל בוק ןוילימ תואמ שולשו דראילימכ
,דיימ ליחתנ אל םא ,לדגיו ךלי אוהו - ןועריגב ונחנא .ןובשחה תא ושביש
יא :תחא הנטק היעב קר ןאכ שי .םימ תלפתה לש ךילהתב ,ףסונ יוחיד אלל ,םויה
ידי לע היתש ימ םישענ םניא ןוכיתה םיב םימה .םירובידב םימ ליפתהל רשפא
רבכ .םימ תלפתהל םינוכמ םיקהל אוה ידיימ ,ינויח חרכה .םילימב שומיש
החדנ םא לבא .רוחיאה ריחמ תא בשחל לוכי וניא דחא ףא .הברה ונרחיא .ונרחיא
."לדגיו ךלי ריחמה ,םימה תלפתה תא בושו בוש

?חרזאל ולעי םה המכ ?םילפתומה םימה לש םריחמ היהי המ

ליטת לא תוטשפב רמוא חרזאה .םידקהל הצור ינא ךתלאש לע בישאש ינפל הברה"
המ ותרומת םלשלו הלבגה לכ ילב יתינוכמל קלד תונקל יל רתומ .תולבגמ ילע
.יתינוכמ תא ץוחרלו יתניג תא תוקשהל יל רתומ ךכ קוידב .רתומ ?ינממ םיעבותש
ליפתהל םיבייח ונחנא :ריחמה תלאשל וישכעו .םריחמ תא םימה תרומת םלשא ינא
ינש) טנס 55 -כ הלעי םילפתומ םימ בקועמ רטמ .הנשל םימ בוק ןוילימ 300
וליפא חיננ .(ןויארה םויב ןיפילחה רעש יפל ,תורוגא עבשו םישולשו םילקש
וליא יכ ,אצמו בשיח םילעופה קנבב ריכב ןלכלכ .רתויה לכל ,בוקל םילקש השולש
םימה תומכ לכ תא ליפתהל םיצלאנ ונייהו םימ לש תורוקמ םוש ונל ויה אל
,ג"לתהמ דחא זוחאמ תוחפ האצוהה לש תללוכה תולעה התיה - הל הקוקז לארשיש
אל 2004 וא 2003 ינפלש ,אוה הלפתהב רוחיאה תועמשמ .רלוד דראילימכ רמולכ
ךלי ,ץרמנ חרואב הלפתהב התע ליחתנ אל םאו - םימב רוסחמל הבושת ונל היהת
."ךורא רתויה חווטב םג רוסחמל הבושת ונל היהת אלו ,לדגיו ןועריגה

:םשאה תא הלתת ימב ,ושבייתי תוניגהו ורחרחי םיזרבה תוימיטפואה תורמל םא
והשימ תויהל חרכומ ןיקת רטשמב אלה ?םימה יביצנב ?הלוכ הלשממב ?רצואה רשב
?הקיעזה אלו העירתה אלש ,המשא "תורוקמ" ילוא ...ותבוח תא אלימ אלש והשימ םשא

.המב לכל לעמ ,םר לוקב ,הקיעזהו העירתהו הרזחו הקיעזהו העירתה 'תורוקמ'"
ףגא ישנא ,תיאבצ ןושלב ,םה .קיעזהלו עירתהל םיכירצ ויה םימדוקה םימה יביצנ
.רוחשה לגדה תא ופינה אלו קזח קיפסמ ועירתה אל םה .םימה תקוצמ לש ןיעידומה
איה תוירחאה לשממה ירדסב .הרומח היעב הנשי ןאכ .רצואה ישנאל רשאב וישכעו
ופלחתה 'תורוקמ' ל"כנמכ ןהכמ ינאש םינשה ששב .רצואה ירש דוחייב ,םירשה לע
,תוניצרה אולמב אשונל סחיתמ ןמרביל רודגיבא ,יחכונה רשה .תויתשת ירש השימח
םה 'תורוקמ'ו תוטלחהה ילבקמ דועב רצואה ידיקפ ידיב היוצמ תוכמסה םלואו
."לעופב תוירחאב םיאשונה

ליפתהל ?היכרותמ םימ אבייל - רבטצמה ןועריגלו םימה תקוצמל ןורתפה והמ
?הכירצה תא םצמצל ידכ ,םיאלקחהמ הובג ריחמ תובגל ?םימ

תומכב םימ ןוכיתה םיב שי .םימ ליפתהל אוה דיחיהו ןוכנה ,ליעיה ןורתפה"
.ךיכרצ לכל םימ ךל שיו - חלמ זוחא השולש ליפתהל קר ךירצ .תלבגומ יתלב
רוסחמה תא קפסי הלפתהה ךילהתש דע ינמז ןורתפ והז היכרותמ םימ אבייל
.ואולמב

תא קיבדהל ידכ ,םימ ק"מ ןוילימ 300 דע 250 תידיימ ליפתהל ךירצ הנש לכ
דע .הנשל םיזוחא השימחכ לש רועישב איהש ,תיתיישעתהו תיתיבה הכירצב לודיגה
אל הז .קיפסמ אל הז .םימ ק"ממ ןוילימ 50 תלפתהל ,דחא זרכמ קר םתחנ התע
םימ ונממ םיקיפמש דע הלפתה לעפמ םיקהל םיטילחמש עגרמ .םיכרצה לע הנעי
."ןונכתה תויושר ירבדל ,םינש יצחו עברא ,םישדוח 54 םיפלוח ,םילפתומ

רזגית ,רכינ ןפואב םימה ריחמ תא ולעי םא יכ םינעוטה ,םיאלקחל הבושתה יהמ
?תואלקחה לע הילכ

ריחמה תא םלשל םילוכי םניא םהש םושמ ,םילפתומ םימ הניא תואלקחל הבושתה"
הבושתה .ק"ממל רלודל הלבוהה תואצוה םע דחי עיגיש ,םילפתומ םימ לש ישממה
הווש המרב םימרוז ןיחלוקה .ההובג רתוי המרל םיחלוק ימ תבשה איה תואלקחל
ןיבש היקשהה תפוקתב ,הנש יצחכ קר םיאלקחה תא םישמשמ לבא ,הנשה לכ ךרואל
.רבוטקואו לירפא

,בגנל דע הרדח רוזאמ ,ןיחלוקה יפדועל ףסאמ רוניצ חינהל :ןורתפ ונעצה ןכל
הלא םימב שמתשהלו ההובג המרב םיכפשה תא רהטל ,םירגאמל םיפדועה תא םירזהל
תא 'תורוקמ'ל רשאל ךירצש המ לכו תימואל המרב ןורתפ והז .תואלקחה יכרוצל
תוכיא תא גרדשלו הז בושח לעפמ תמקה עוציבל לועפל הל רשפאלו העיצהש תינכותה
."ןיחלוקההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ