ונל הלוע הז המכ
קרב הרופיצ :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.58-56 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

ונל הלוע הז המכ

לש םיילכלכ םיחנומב םימל סחייתהל םאה רורב אל .תקולחמב יונש רצומ םה םימה
לארשי ץראו תובשייתה ,תונויצ לש םייכרע םיחנומב םג וא ,ריחמו שוקיב ,עציה
.םדוק תחא העש הפיו ,םימב רוסחמה םע דדומתהל שיש תעכ רורבש המ .הקורי

תייגוס .הבישח יתווצו תודעו ,תוחוד ,םיבר םינויד לש םזכרמב דמוע םימה רבשמ
ימוחת ןיבה זכרמה ןגראש םיפתתשמ בר סנכב הבחרהב הנודנ ,םימב רוסחמה
.הנשה רבמטפסב הירסיק ןד ןולמב םיימוי ךשמב םייקתהו ,הילצרהב

רבעב םימה תוביצנמ םיגיצנ ,תסנכ ירבחו םירש ויה סנכב םיפתתשמה ןיב
םימה ןונכת) ל"הת ,רצואב םיביצקתה ףגא ,"תורוקמ" תרבח יגיצנ ,הווהבו
.ל"וחמו ץראהמ םיבר הימדקא ישנאו ,םיאלקח ,(לארשיל

ןושאר זרכמ

לע חווידב סנכה תא החתפ ,תוימואלה תויתשתה רש תינגס ,לטנמולב ימענ כ"ח
ןוכמ תמקהל זרכמב ןושאר הכוז שי רבכ ,הירבדל .הלפתהה ילעפמ אשונב תומדקתה
.דודשאב ףסונ םחתמו ןולקשאב א"אצק םחתמ יבגל ףסונ זרכמ אציי בורקבו ,הלפתה
ינקתמ ומקוי ןכ ומכו" ,רשה תינגס העידוה ,"וז הנש ףוס דע רחביי הכוזה"
םימ (בוק רטמ) ק"מ ןוילימ 250 לש תפסותל םיפצמ ונחנא לכה ךסב .םינטק הלפתה
."תוחפל

םיתוויע ןקתל תונמדזה

,םינש תבר תוחתפתה לש האצות אוה אלא ,םימ רבשמ קר וניא םימה רבשמ"
םג אוהו םינפו ץוח תוינידמ ,היגולואידיא ,הקיטילופ ,הלכלכ :םינוש םימוחתב
רפסה תיבמ ,סולש ןרא ר"ד רמוא ,"תונוש םיסרטניא תוצובק לש ןתוליעפ תאצות
הדבועה" ,ותעדל .םימה אשונב תסנכה לש הריקחה תדעוול ץעויו לשממל רדואל
םיפוג ,םירש ,תובר תולשממ - ידמ םיבר םיפתתשמ אשונב וקסע םינשה ךשמבש
שיש םוקמב" ."רבשמל ןורתפ אצמנ אלש תוביסה תחא איה - םירחאו םיירוביצ
םואית ןיאש םוקמב .םואית רסוח שי ,הרורב הדובע תקולח ןיאו ,םיפתתשמ יוביר
."עצבתהל הלוכי הניא הדובעה ,הדובעהו תויוכמסה תקולח יבגל המכסה ןיאו

הייטנ שי" .תעכ עייסל לוכיש ,בר עדי רבטצה םינשה ךשמב יכ ןעט סולש ר"ד
ןקתל תונמדזה םצעב אוה רבשמה לבא" ,רמא ,"ברקתמ ןוסא לאכ רבשמל סחייתהל
50 -ב ונרבצש הנבהבו עדיב שמתשהל שי ךכ םשלו ,הנש 50 ךשמב ורבטצהש םיתוויע
."וללה םינשה

רתי תביאש

,הקפסאה תונימא ,רתי תביאש :תוירקיע תויעב עבראב רבשמב ןיחבהל ןתינ"
ביצנ היהש ימ ,יקסבלסז ןד רוספורפ ירבדל ךכ ,"תוטלחה תלבקו ,םימה תוכיא
תוביסה תא רקסש ,(לופר) ןתיא לאפרו רוצ בקעי תואלקחה ירש תפוקתב םימה
תאזו ,ריזחמ םשגהש הממ רתוי םיכרוצ ונאש ,העמשמ רתי תביאש ,וירבדל .רבשמל
300 -כל ונעגה" .רמא ,"הרבג הכירצה" .אל וא תרוצב תנש איה הנשה םא רשק אלל
."הרזחהה תלוכי תא ונרבע 60 -ה תונשב רבכו ,הנשב רתי תביאש ק"מ ןוילימ

תורשפא םוש ןיאש בצמל ונעגה ,יקסבלסז רוספורפ ןעט ,הקפסאה תונימא אשונב
םימ ירגאמ רוציל ךרוצ שי ןכלו ,רתי תביאש בואשל אלא ,תונימאב םימ קפסל
תמקהו םימב שומישה לש תרחא הקולח ,רמולכ ,סמועה תא טיסהל ;םייביטרפוא
.הלפתה תונחת

.םיחלמ לש תיתחת הצירפמ האצותכ ,םימה תוכיא יבגל הנכס תררועמ רתי תביאש
לכ לע, .תוהובג תויולעב ךורכה רבד ,םימהמ םיחלמה תא איצוהל שי הזכ הרקמב
."קזנה ןוקיתל רלוד 2 -כ םלשל ץלאנ ,םינשה ךשמב רתי תביאש ונבאשש בוק
תויעבה לולכמ לכ תא ןובשחב איבהל םיבייח ,תוטלחהה ילבקמו םיחמומה ,וירבדל
.לולכמהמ תחא היעב ןורתפב יד ןיאו ,רבשמל תונורתפ אוצמל םאובב ,וניוצש

תיתיב הכירצו רוציי

תילכלכה השיגה תא טריפ ,רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא שאר רבעשל ,זעוב דוד
רוסחמ" :זעוב רמא ,םימב רוסחמה לע .םימה ריחמ תעיבקב תוינידמה תא החנמה
תוסחייתה ידי לע עבקנ שוקיבה .רצומל שוקיב ןיבל תונימז ןיב רעפכ רדגומ
,רצומה ריחמ אוה םיביכרמה דחא רשאכ ,ותנעטל ."ריחמל תוסחייתהו ןמז תדוקנל
וניא ורובע םיבוגש ריחמה םא ,רוסחמב אוה הז רצומש העיבקל תועמשמ ןיא
.ילאיר

רצומכ םימ ןיבל ,תואלקחל םימ לשמל ,רוציי םרוגכ םימ ןיב לדבה שי ,וירבדל
תושימג הלידבמ םיינשה ןיב" .תיתיב הכירצל םימה תמגודכ ,יסיסב הכירצ
,הלודג אוה רוציי םרוגכ םימל שוקיבה תושימג רשאכ" ,זעוב ריבסה ,"שוקיב
םרוגכ םימל שוקיבה לע ."הברהב הנטק איה הכירצ רצומכ םימל שוקיבה תושימגו
רצומכ םימל שוקיבה וליאו ,שמתשמל ריחמה לש הבר העפשה שי ,(תואלקח) רוציי
תמרב היילע ,תינברוא תובחרתה ,הייסולכואב לודיגל םאתהב הנתשמ ,יסיסב הכירצ
.דועו ,םייחה

הטיש הנשי .בושיח תוטיש יתש יפ לע תושעיהל הלוכי רצומכ םימ תריכמ
הטישה הנשי התמועל .םירתיהו תונוישר ןתמ ,בוציק ,תוסכימ השוריפש ,תילהנימ
.רצומה תא שוכרל ןמזומ ,םולשת תלוכי ול שיש ימש ,תסרוגה ,תילאקסיפה

,זעוב לש ותעדל ךא ,תאז תושועש תונידמ שיו ,תוטישה יתש תא בלשל ןתינ
.חלצומ יתלב םייאלכ רוצי הדילומ בולישה לש האצותה

םידסבוסמ םימ

.תוסכימ תאצקה תללוכה ,תילהנימה הטישב םימה קשמ תא םילהנמ לארשיב
ריחמב ,תואלקחל רקיעב ונתינ ,םינימזה םימה תומכמ רכינ חתנ וספתש ,תוסכימה
,תונויצ ומכ ,םייכרע םיעינמ לש הרושמ העבנ וז הטיש טוקנל הטלחהה .דסבוסמ
תחרופ לארשי ץרא תא תוארל ןוצרה ,תיאלקחה תובשייתהה דודיע ,תואלקחה דודיע
.המודכו הקוריו

,ןכ םאו ,תוסכימה תטישב ךישמהל שי םאה הלאשב םישדוחמ םינויד םילהנמ םויכ
המ ,םיאלקחל ריחמה תא תולעהל שי אמש וא ,דסבוסמה ריחמה תא ריאשהל םאה
.תואלקחב עוגפל לולע ךא ,םימב ךוסחל םהל םורגיש

רבודמ םאש םינעוטה ,הלכלכה ישנא ןיב תועד יקוליח שי תוסכימה לע םינוידב
,םינעוטה םירחא ןיבל ,לזומ ריחמב ותוא רוכמל הקדצה םוש ןיא ,רוסחמב רצומב
וננוצרב הנידמ וזיאב טילחהל ונילעו ,םיכרע םג אלא ,הלכלכ קר הניא תוינידמש
תאלעהו תוסכימב ץוציקש ששח םיעיבמש ,םמצע םיאלקחה םנשי הלא לכ ןיב .תויחל
.הנידמב תואלקחה תסירקל איבי ,םימה ריחמ

ימואל ןוסא

ידמ יניצר אוה םימה קשמב רבשמהש ןעוט ,"תורוקמ" תרבח ר"וי ,איגש ירוא
אל ונאו ,םימ בוק דראילימ 2 לש ןועריג שי" .דבלב םינלכלכל וריאשהל ידכמ
'תורוקמ' תרבח לש התבוח" .רמא ,"םיכרוצ ונאש תומכה תא וליפא בישהל םילגוסמ
."םימה תא קפסל השקתמ איה לבא ,הבוט תוכיאבו תונימזב ,תונימאב םימ קפסל

תורוקמ וחתופ אל הכ דע לבא ,םישדח םימ תורוקמ תופיחדב חתפל שי ,וירבדל
יכ ,םינש עברא-שולשל הפורטסטק הזוח ינא" .קיפסמ אל לבא וחתופש וא ,הלאכ
ותוכמס תא לבקיש והשימ תונמל ךירצ .םוריח תעש יהוז" .םכיס ,"םימ ןיא
הנומשמ רתוי ידיב תואצמנ תעכש תויוכמסה לכ תא זכריו ,הלשממה שארמ תורישי
גואדלו תויופידע ירדס עובקל ,תוטלחה תלבקל גואדל וילע .הלשממ ידרשמ
."לעופל ואצי תוינכותהש

הלפתהו םיכפש רוהיט

ל"כנמס רבעשל ,אנהכ הנוי ןעוט ,"ןוכנ ילכלכ חותינ אלל ןנכתל רשפא יא"
,םירבד תונשל וא דסבסל הצרנ םא םג" ,וירבדל .תילכלכה השיגב דדצמה ,ל"הת
."םהיפ לע לועפלו תמא ינותנ םדוק תעדל ךירצ

םיקוקז ונא יכ ,ןעט ,ןוינכטב ןיבר ש"ע הלפתהה תדבעממ ,טימס יפר רוספורפ
הלפתהמ אובל םיכירצ םימה .םימ קפסל ךירצו ,ךירצ המ תעדל ,היגטרטסאל
לש תוביסמ םג ןיכפושה ימב לפטל תבייח הנידמה ,וירבדל ."ןיכפוש ימ רוהיטמו
.רוביצה תואירבו הביבס ,האורבת

םייקל ךישמהל שיש הלשממה העבק 2000 תנשבש רפיס ,םימה תוביצנמ ,ינלוג באז
תא רמשלו תועקרק רמשל םיצור ,הקורי הנידמ םיצורש טלחוה" .תואלקחה תא
ןיבש ףקיהב ,תואלקחל םיריפש םימ תתל דיתעב םג ךישמהל טלחוה .תואלקחה
איבהל ךרטצנ .ןיחלוק ימ ויהי בוק ןוילימ 620 -ו ,הנשב בוק ןוילימ 530-450
."םהב שמתשהל לכות תואלקחהש וזכ המרל ןיחלוקה תמר תא

םלשל םינכומ םישנאש ,ל"הת ל"כנמ ,ןורפא לעי הרמא ,ריחמה תייגוסל הסחייתהב
םניא םימ" .הרמא ,"ריחמ ול שיש ילכלכ רצומ םה םימ" .רצומ תכירצ רובע ריחמ
עיקשהלו ,ןמזב ןנכתל ףידע ןכל .םתוא רצייל ןתינש עגרב ,רוסחמב רצומ
."הלפתהב

ומואנ .סנכב ףתתשהש ,ןוחמש םולש ,תואלקחה רש םג דדצמ םימ תורוקמב העקשהב
אוהו ,תיתלשממה תיווזהו לארשיב תואלקחה לש הייארה תיווז תא בליש ןוחמש לש
תא ולעי םא םג" .ריחמב וא תוסכימב ןוידה רשאמ רתוי הרומח היעבה יכ ןייצ
הנידמה תוירחא תא רותפי אל הזו ,רתפית אל םימה תייעב" ,רמא ,"םיריחמה
ןיא הלשממל" ,עיגרה אוה םיאלקחה יגיצנ תא ."םיפסונ םימ תורוקמ חותיפל
."םימה תייעבב לופיטה ידכ ךות תואלקחה תא לסחל הנווכ

ובוסנ םינוידה .םימה רבשמ לש םיימואלניבה םיטביהב םג ונד הירסיקב סנכב
תונורתפב ךרוצה לעו ,ןוכיתה חרזמב םיכוסכסל רוקמכ םימה לע רקיעב
.תולובג יצוחו םיירוזא ,םיידדצ-ברהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ