יצראה ליבומה לש וכרד
סורג הרש :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.64-62 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

יצראה ליבומה לש וכרד

ליחתמה ,לארשיב םימה ילעפמ לודגל יצראה ליבומה בשחנ םויה דעו ותמקה זאמ
רהה רפיווקא ,תרנכה ימ ןיב ןרמתל תלוכיה .בגנה יתאפב םייתסמו תרנכב
.לארשיב םימה תורוקמ לע הרימש תרשפאמ ,ליבומל םימרזומה ,ףוחה רפיווקאו

תרנכב ןופצב ליחתמה לארשי תנידמ לש ישארה םימה קרוע אוה יצראה ליבומה
תרבח ,"תורוקמ" תרבח לע ונמזב לטוהש טקיורפה .בגנה יתאפב םורדב םייתסמו
תשרל תיצראה םימה תכרעמ תא ךפה ,1964 ינויב המלשוה ותיינבו ,תימואלה םימה
איה ,"תורוקמ" .הנידמב םימה ילעפמ לודגל בשחנ אוה םויה דעו ותמקה זאמו תחא
.יצרא הליבומה לש ןיקתה ודוקפת לע תיארחאה םג

המכח הביאש

עייסמ ךכבו ,לארשיב םימה תורוקמל גואדל ,רתיה ןיב ,"תורוקמ" לש הדיקפת
תשולש ןיב םימ דיינל תלוכיב ןומט יצרא הליבומה לש ונורתי .יצראה ליבומה
.םירומאה םימה תורוקמ

קלח הרידחמו ,תרנכהמ םימ יפדוע "תורוקמ" תרבח תבאוש םימב תועפושמ םינשב
תודאתה תעינמל ןהו ,םוהתה ימ ירגאמ תרשעה ךרוצל ןה ,רפיווקאה לא םימהמ
.םייליע םירגאמב הריגאב תמרגנה

,םימה קשמ לש לועפתה תדעו שדוחל תחא תסנכתמ ,םימב רוסחמו שבוי לש תופוקתב
הטילחמו ,"תורוקמ" תרבחו יגולורדיהה תורישה ,םימה תוביצנ יגיצנמ תבכרומה
רפיווקאמ תוחפו תרנכהמ רתוי בואשל םאה ,לשמל ,הטילחמ וז הדעו .בואשל ןכיהמ
עונמלו םירפיווקאהמ בואשל ,ךפיהל וא ,רפיווקאה סלפמ תא בצייל ידכ ,רהה
,תורוקמה תשולש ןיב ןרמתל תורשפאהו וזה תושימגה" .תרנכה סלפמב הדירי
."לארשיב םימה תורוקמ לע רומשל תרשפאמ" ,"תורוקמ"ב םיריבסמ

ןדריה תייטה - תירוקמה תינכותה

,"תורוקמ" תרבח לש םיירוזא םימ ילעפמ ולעפוה יצראה ליבומה לש ותמקהל דע
.תרקובמו תרדוסמ ,תיצרא-ללכ םימ תכרעמ תמקה ךרוצל 1937 תנשב הדסונ רשא

תנידמ הצלאנ ,תובר םינש ךשמב תונכשה ברע תונידמ םע הביאה יסחי תובקעב
תרדגה ,הנידמה תמקה םע .היתולובג םוחתבש םימ תורוקמ לע קר ססבתהל לארשי
תובשייתהה לש תבחרנה הסירפהו תונושארה היתונשב הייסולכואה תלפכה ,תולובגה
לעפמ" לש ותמקה לע .יצראה ליבומה תמקהב ךרוצה קזחתה ,ץראה יקלח לכב
היה רשאכ ,1956 תנשב הלשממה הטילחה ,יצראה םימה ליבומ אוה ירה ,"ןדריה
תכורצת לכ תא קפסל ,"תורוקמ" הליעפהש םיירוזאה םימה ילעפמב יד ןיאש רורב
.המויקל ינשה רושעה תארקל הדעצש הנידמל השורדה םימה

םימה ןונכת) ל"הת לש ןונכת יפל ,"תורוקמ" תרבח לע לטוה טקיורפה עוציב
םימה תכרעמ הכפה היינבה תמלשה םע .1964 ינויב המלשוה היינבהו ,(לארשיל
.ץראה יבחרב םיירוזאה םילעפמה תיברמ םירבוחמ הילאש תחא תשרל תיצראה

םילהמנה םיריפש םימ ןכו ,תרנכה ימ תא יצראה ליבומה ךילומ ותלעפה זאמ
.םורדב ןומר הפצמ דעו ץראה ןופצב תרנכהמ ,וכרדב

תרנכה :םיריפשה םימה תורוקמ תשולש בוליש לע הססבתה יצראה ליבומה תינכות
.רההו ףוחה ירפיווקאו ,הביבס תווקיהה ןגאו

לא ןדריה יממ קלח לש היטה לע הרביד יצראה ליבומה לש הנושארה תינכותה
לצנל התיה תינכותה .תרנכל ןופצמ מ"ק 10 -כ ,בקעי תונב רשג תרזגב ,ליבומה
,םיה ינפ לעמ 'מ 60 -כ םקוממה ,רומאה עטקב ןדריה ימ לש הבוגה ןורתי תא
.הפוטנ תיב קמעב לודג רגאמ רוצילו םימה תא זכרל הכישמה חוכ תועצמאבו

עוציבל הדגנתה ,לארשי ןיבל הניב לובגה תא היה ןדריה רהנ רשא ,הירוס
רבכ תינכותה תא עצבל התסינ לארשי תנידמ .ןדריה ימ תייטהל תילארשיה תינכותה
השיגהש לארשי דגנ תובר תונולתו ,םירוסה םע תובר שא תוירקת ךא ,1953 -ב
.ןדריה ימ תייטה תא לארשי לע רוסאל ם"ואה תטלחהל ואיבה ,ם"ואל הירוס

הבוגה ישרפה לע רבגתהל

תינכותב .ליבומה לש תירוקמה תינכותה תא תונשל לארשי תא הצליא ם"ואה תטלחה
לש ישארהו יעבטה ינופצה רגאמכ העבקנש ,תרנכה לע רקיעב ססבתהל טלחוה השדחה
.המורד םילבומו םימה םיבאשנ ונממש ,ליבומה

,םירטמ תואמ המכ וכרואש רוניצ ךרד יצראה ליבומה לא םכרד םישוע תרנכה ימ
,'מ 60 -כ לש ךרואב תורוניצ העשתמ בכרומ רוניצה .םגאה תיתחתב עוקשה
דחאה םתוא רבחמו םכותב לחשומה ,ימינפ הדלפ לבכ תועצמאב םהיניב םירבוחמה
,'מ 5 םהמ דחא לכ לש וכרוא רשא ,ןוטב תורוניצ 12 ליכמ הזכ רוניצ לכ .ינשל
ךכ ,לזרב תורוניצ םהיתופטעמב ולחשוה הלא תורוניצ תקיצי ךלהמב .'מ 3 ורטוקו
.ןוט 300 -כל עיגמ רוניצ לכ לקשמש

םוקמה לא ,ררג תוניפס תועצמאב ,תורוניצה ולבוה ,הדלפ תוחולב ומטאנש רחאל
לע העצוב ,םיה תיעקרקב תיפוסה הנקתהה .תרנכה תיעקרק לע ועקשוהו ,םהל דעויש
.םיאדומא ידי

םגאה ימ תא טלוקה ,בכוכ יומד קנע ןקתמ ןקתוה ימימ-תתה רוניצה לש ושארב
לעש םייניב תכירב לא רוניצה ךרד םימרוז םימה .רוניצה ךות לא םתוא ריבעמו
.םימה תסינכ תרהנמ ךרד הביאשה תנחת לא הנממו ,ףוחה

ךלהמב ןכש ,השדח היעב ינפב םיננכתמה תא דימעה ,תירוקמה תינכותב יונישה
,םיה ינפל תחתמ 'מ 213 לש הבוגמ תרנכהמ םימ תאלעה השרדנ ,ליבומה לש ותיינב
.םיה ינפ לעמ 'מ 151 לש הבוגל

תונחת יתש תיינבב ךרוצ היה ,'מ 370 -כ לש הבוג ישרפה תייעב לע רבגתהל ידכ
.ןומלצ תנחתו ריפס תנחת :תולודג הביאש

ךרד םימה םירבוע ,תרנכה ברעמ-ןופצבש ,ריפס הביאשה תנחתל םימה תסינכ ינפל
,םייניבה תכירב ,הביאשה תוחוש .הביאשה תוחושל דע םיעיגמו םייניב תכירב
הבאשמ .תרנכה סלפמל םיהז םכותב םימה ינפו ,םיבולש םילככ םידקפתמ ,תרנכהו
הבאשמה לא םתוא הריבעמו הטמלמ םימה תא תבאוש ,הביאש תחוש לכ ךותב תיכנא
.תיקפואה ,תישארה

,תובאשמה יתשמ תבכרומ ןהמ תחא לכש ,הביאש תודיחי שולש ונבנ תובאשמה םלואב
לש הביאש רשוכ הביאשה תודיחימ תחא לכל .םיעונמ ינשמו ,תיקפואהו תיכנאה
.היינשב ק"מ 6.75

ץוחמ ,יליע הנבמב תמקוממש ,תיעיבר הביאש תדיחי ריפסב הכנחנ 1991 תנשב
הליבומב םימרזומה םימה תויומכ תא לידגהל הדעונ אל וז הדיחי .םייקה הנבמל
תודיחיב םיצופיש עוציב וא הלקת תעב תיביטנרטלא הביאש רשפאל אלא ,יצרא
.תוקיתווה

ירקיעה הדיקפת .ןומלצ תנחת איה ,יצראה ליבומה ךרואל היינשה הביאשה תנחת
'מ 152 לש הבוגל םיה ינפ לעמ 'מ 37 לש הבוגמ ,'מ 115 -ב םימה תא תולעהל
.םימה ינפ לעמ

תיכנא הבאשממ תבכרומ ןהמ תחא לכש ,הביאש תודיחי שולש תונקתומ ןומלצ תנחתב
תיצחממ תוחפב תואשונ ןה ןכש ,ריפס תנחתב תודיחיהמ תונטק הלא תודיחי .תחא
.ריפסב תודיחיה לע לטומה סמועה

םיעלס ןיבו םירה ןיב

ללוכה יתייעב יאוות םע תודדומתה השרדנ ,יצראה ליבומה לש היינבה ךלהמב
תועצמאב הרתפנ םירהב רבעמה תייעב .הריפחל השק תיעלס עקרקו ,םילחנ ,םירה
הדלפ תורוניצ - םינוחיג תיינב תועצמאב וצחנ םילחנה וליאו ,תורהנמ תריפח
.םיבולשה םילכה תטישב םילעופה U תרוצ םתרוצש

תסינכ ףס לעש םיעטקבו ,תוחותפ תולעתב ,מ"ק 35 -כ ,ךרדהמ קלח םישוע םימה
םימה םירבוע םכותב רשא םירגאמ ונקתוה ,רוגס רוניצל תוחותפה תולעתהמ םימה
.היתשלו שומישל םייואר םתוא םישועש םיכילהת

ליבומה ימ רוהיטו יוטיח

לש תיפוס הקידב תעצבתמ ,הפוטנ תיב תעקב לש יברעמ-ימורדה הצקב ,לוכשא רתאב
ונבנ ,םהמ האיציה ןקתמלו םירגאמל ךומסב .רוגסה ליבומל םתסינכ ינפל םימה
האורבת ינקתמו ,רולכ ידי לע םימה רוהיט עצובמ ותועצמאבש רוטנירולכה ןיינב
,רוניצל םיסנכנה םימה תדימע חיטבהלו ,םימה תוכיא תא חיטבהל םירומאה םיפסונ
.היתש יממ םישרדנה םיטרדנטסב

ףטושו ףיצר ןפואב תעצבמה ,"תורוקמ" לש תיזכרמה הדבעמה תמקוממ לוכשא רתאב
תקדוב ,תמאתמ ,הוולמ הדבעמה .תואירבה דרשמ תושירדל םאתהב םימ תוקידב
.המורדל ץראה ןופצמ תושורפה תויתדבעמ תוחולש 5 -ב תוליעפה תא ,תזכרמו

םורדל ןופצמ

תכרעמל דע ,מ"ק ?ןותנה תא קודבל 186 -כ לש לולסמ םימה םירבוע לוכשא רגאממ
ובש ,הסינכ ןקתמ ךרד םירבחתמ םירגאמהו החותפה הלעתה .ןיעה שארב תאצמנה
םיווהמה ,'ץניא 108 רטוקב םייקנע ןוטב תורוניצ לא ,םיננסמו םירעש םינקתומ
.רוגסה ליבומה תא

רוזאה .ןומר הפצמ איה יצראה ליבומה ימ םיעיגמ הילא רתויב תימורדה הדוקנה
לש םיימוקמ םיחודיקמ םינוזינ תליאו הברעה קמע רוזא ןכו ןומר הפצמל םורדמש
.םילפתומ םיממ ןכו םיחילמ םוהת ימ

םיבאשנ תרנכהמ :ךכ יצראה ליבומה לש ולולסמ תא ראתל ןתינ ,םייללכ םיווקב
דומע ןוחיגל םירבוע םה רוגס רוניצ תועצמאב םשמו ,ריפס הביאשה תנחתב םימה
דע ,ןדריה תלעת הנוכמה החותפ הלעת לא ליבומה ימ םיכפשנ םשמ .(דומע לחנ)
םשמ .הפוטנ תיב תלעת לא םימה תא הלעמה ,ןומלצ הביאשה תנחתו ןומלצ ןוחיגל
לא םשמו לוכשא רגאמ לא (ןובליע יברעה רפכה תברקב) בקעי תרהנמב םימה םירבוע
.המורד םימה תא ליבומו ןיעה שאר לא עיגמה תורוניצה וק

םיחוטב םימ

ןה ,תוחותפה תולעתב ןה ,וכרוא לכל םימה קוח יפ לע ןגומ יצראה ליבומה
ליבומה וק רבוע םהיתחתש עקרקה יחטש .תורופחה תורהנמב ןהו ,רוגסה רוניצב
.וקה ידיצ ינשמ 'מ 25 לש בחורב הנגה יחטש םיללוכ ,יצראה

תוינכות לכ לש ןפקות לע הלוע םימה לעפמ ףקותש ,שוריפב עבוק םימה קוח
,ואולמב םימה קוח תא םשייל ידכ .היינבהו ןונכתה קוח סיסב לע ורשואש ראתמה
.ליבומה לע תילמיטפוא הנגהל תידרשמ-ןיב הדעו םימה תוביצנ המיקה

חטשב קר אל םינגומ ויהי ,םיחותפ םירגאמו תולעת ,הדעווה תוטלחה יפ לע
זוקינה ןגא לכ תא ללוכה הנגה םוחת םג אלא ,רגאמה וא הלעתה ידיצ ינשמש
.ביבסמש

,ינש הנגה םוחת ףיסוהל שיש עבקנ ,(םירוגס תורוניצ) ץחלה תורוניצ רוזאב
חטשה תא זקנמ יעבטה עופישה םהבש תומוקמב ,'מ 100 לש קחרמל דע ערתשיש
.ליבומה ןוויכל

הרהנמ לכל רשאכ ,תיגולואיג תעד תווח סיסב לע עבקנ תורהנמה לע הנגהה םוחת
.הרהנמה תרבוע וכרד עקרקה גוסל םאתהב ,הנוש םוחת עבקנ

לכ רסאית ,היצנירולכ ינקתמ םימקוממ םהבש םירוזאל ךומסב יכ ,עבקנ ןכ ומכ
.יוטיחה ינקתמב תולקתל ששחמ ,םירוגמל היינב

היינבו ןונכתל תיצראה הדעוול ושגוהש תוטרופמ תופמ הניכה "תורוקמ" תרבח
תויהל הדיפקמו ,םימה קוח תא הנמשייתש ידכ ,תויזוחמה ןונכתה תודעוולו
.יצרא הליבומה רוזאב חותיפל הרושקה הטלחה לכב תברועמהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ