םימ ריצק
טואילק .נ , אריעז .ש :תאמ
.19-14 םידומע ,(2001 רבמטפס) 419 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תורטמו םינייפאמ :םשג ריצק
םימ ריצק

הנבמו תורדגה

רשאכ ,םרומישו רגנ ימ וא םימשג ימ ףוסיאל תונווגמ תוטיש ללוכ םשג ריצק
,Prinz) םינוש םישומישל םינימזל םימשגה ימ תא ךופהל איה תירקיעה הרטמה
.(1995

תא תופקשמ םג ןה לבא ,םוקמ לכב ,יסיסב ןפואב ,תומוד םשג ריצק תוכרעמ
תומכ ןוגכ ,םיימוקמ םינייפאמל תומאתומ ןהו תומוקמ ןיב םייפרגואיגה םילדבהה
לש םמויק ,הכירצה תורטמ ,היפרגופוטהו עקרקה גוס ,םיעקשמה תדירי םגדו
.תכרעמה תיינב ךרוצל םינימזה דויצהו םירמוחה ןכו םייפילח םימ תורוקמ

:םיאבה םיביכרמה תא אוצמל ןתינ יתיב םשג ריצק תכרעמ לכב

רגנה רוקמ .א
לש וניינעמ וניאו תולעתו םיצורעב םימ תמירזל שבגתמה ,תונופטש ימ ריצק .1
.הז רמאמ
וא םילולס םיחטשמ ,םינבמ תוגג ומכ ,םינטק היוורה יחטשמ םשג ימ ריצק .2
תוסכ ילעב וא םיפושח םייעבט עקרק ינפמ ןכו ,הצחמל םימוטא םיחטשמ ,םיפצורמ
.(Bazza ,1994) תיחמצ

לועית תוכרעמו תרנצ ,םיבזרמ ,ןוגכ :ףוסיא תכרעמ .ב

הנבמה ,םהיתורטמ ,םלדוגב רתויב םינווגמ רגואה יגוס :הריגא תכרעמ .ג
ינשל םירגואה תא םיקלחמ יללכ ןפואב .דועו םמוקימ ,םייושע םה םהמ םירמוחהו
:םיירקיע םיגוס
.תוכירבו םילכימ ,תורוב ,םירגאמ .1
(Frasier, 1994) םירפיווקאבו עקרקה ליפורפב הריגא .2

.טוריפב הלא םיביכרמב ןודנ ןלהל
םידרוי וילעש חטשה אוה ,(Catchment-Area) רגנה םרות חטשה וא היוורה חטש
:ןה היוורה חטשמ תושרדנה תונוכתה .םימשגה ימ
אוה םימל רידח יתלב חטשמ .תיסחי ,הובג המירז םדקמ לעב תויהל ךירצ חטשה -
;ילאידיא
ילעב שומישל םידעוימ וימימ םאב םיליער םירמוחמ יקנ תויהל בייח חטשה -
.היוורה חטש יושע םהמ היינבה ירמוח לש הברה תובישחה ןאכמ .םדא ינבו םייח
;םיילקיסיפ וא םיימיכ םיכילהתלו ריווא גזמ יאנתל דימע תויהל ךירצ חטשה -
.םימסרכמ ןוגכ ,םייח ילעב תולועפ ינפב דימע תויהל ךירצ חטשה -

תונוכת תלעב תויהל איה םג הכירצ תולעתו תורוניצ ,םיבזרמ - ףוסיאה תכרעמ
.ןויקינלו הקזחהל הלק היהתש יוצר ףסונבו היוורה חטשל תומוד

םג ןהו םשג ריצק תוכרעמב רתויב בושחה ביכרמה ןה םימה תריגא תוכרעמ
,רטיל ףלא 150 -ל רטיל 1,000 ןיב הנתשמ יתיב רגוא לדוג .רתויב תונווגמה
םיטקפסאב םייולת רגואה גוס תריחבל םילוקישה .םימה תכורצתלו םיאנתל םאתהב
יפוא ,הדובע ,תויולע ,םילכמו םירמוח ,חטש לש תונימז ומכ ,םיינכטו םיילכלכ
תוכיאלש םושמ .םימ תריגא לש תימוקמ תרוסמו תיעוצקמ תונמוימ ,םירוגמה הנבמ
יכרצל םימ ןוקיר רשפאיש חתפ רגוא לכב ןיקתהל יוצר ,הנוילע תובישח םימה
חתפ ןיקתהל יוצר יעקרק תת רגואב .םיפדוע רוניצו ךולכל תעיקש תקוע ,יוקינ
רגנ תרידח תעינמל ,עקרקה ינפ לעמ מ"ס 20 לש הבוגו מ"ס 60 תוחפל לש רטוקב
תרידחו םוהיז תעינמל ,רשפאה לככ ,םוטא תויהל ךירצ רגואה יוסיכ .םהוזמ יליע
.רוא

קיטסלפ ,תכתמ ,חפ ,ץע ,ןוטב ,םינבל ,ןבא :םירמוח ללשמ םייונב םירגוא
,תכרעמב רתויב רקיה קלחה אוה םימה רגוא תובר םשג ריצק תוכרעמב .דועו
.םשג ריצק תכרעמ תיינבל תללוכה תולעה תיצחממ רתויל העיגמ ותולעו

םיריחמו תויומכ לש םילוקיש ?םשג ימ רוצקל יאדכ םאה

םימ ק"מ 1 לש לובי חינמ היוורה חטשמ םשגה ימ ריצק לובי לש יסיסבה בושיחה
שי תלבקתמה האצותה תא .ר"ממ 1,000 לש היוורה חטשב םשג יבוע לש מ"מ 1 לכ לע
.חטשמ וא חטש לכ יבגל הנושה ,רגנה םדקמב ליפכהל

0.65 לש רגנ םדקמ ,ר"ממ 200 לש היוורה חטש :םה םינותנה רשאכ ,לשמל, ךכ
:ןמקלדכ היהי םימה לובי ,מ"מ 500 לש יתנש םיעקשמ עצוממו
.0.9 -ל 0.5 ןיב םיענ רגנ ימדקמ .הנשל רטיל 200x500x0.65 = 65,000
.םימ לש ירשפא עציה יבגל ןאכ דע

:אבה ןפואב הנשל תושפנ 6 לש החפשמ יכרצ תא בשחל ןתינ ,שוקיבה תניחבמ
.רטיל 50 - םויל שפנל םימ תכירצ
- תיתנש םימ תכירצ
.50x6x365 = רטיל 109,500
םא .ק"מ 100 תוחפל ולדוגש ,רגואל קקדזת רחא םימ רוקמ לכ הל ןיאש החפשמ
לכב םיעקשמ תנוע י"ע תאז רשפאמ םילקאה רשאכ וא ,םייפולח תורוקמ םימייק
ימיב רוצקל ןתינש ,םימה תויומכל םאתהב רגואה לש ולדוג תא תיחפהל ןתינ ,הנש
.םשגה

?םשג ימ רוצקל ,תילכלכ יאדכ םאה
ןניא יאדוובו ,ןתקוזחתב אל םגו ןתיינבב אל :תולוז ןניא םשג ריצק תוכרעמ
.םינימז םימ לש תרחא הביטנרטלא לכמ רתוי הובג ןריחמ םהבש ,םירוזאב תויאדכ

אוה הקירפא חרזמבו היסא םורדב םייפורט םירוזאב םשג ריצק תוכרעמ לש ןריחמ
םע) םשג ריצק תכרעמ ריחמש ,אצמנ ,ןוגרוא ,דנלטרופב .עצוממב רלוד 400 -כ
קלחה ןה הריגאה תוכרעמ .רלוד 1,500 -כ אוה (םירטיל 8,000 לש הריגא לכימ
ךפוה תכרעמה ריחמ - ןליזוהל ןתינ םאו םשק ריצק תכרעמ תיינבב רתויב רקיה
םאתהב ,רלוד 1,432 -ל רלוד 182 ןיב םיענ הריגא ילכמ לש םיריחמ .רתוי ךומנל
.םייונב םה םהמ םלגה ירמוחל

,תונידמ .הנשב רלוד 200 -ל עיגהל היושע םימ ריצק תוכרעמ לש הקוזחתה תולע
קשמ רופישו תויתביבס ,תויגולואידיא תוביסמ םשג ריצק דודיעב תוניינועמה
םינוש םיצירמת תוכרעמו סממ תוחנה תרזעב םשג ריצק תודדועמ ,ימואלה םימה
לש תויאדכה תא לידגמ הזכ יפסכ עויס .(ב"הראב הינרופילק ,הינמרג ,ןפי)
.תוכרעמה תיינב

לארשיב םימ ריצק

הנקב העפותכ קר לארשיב םייק םתוכיאו םימה עציה תלדגהל הטישכ םשג ימ ריצק
דח דוגינב היוצמ וז העפות .יברעה רזגמב רקיעב הגוהנ איהו ,דאמ ןטק הדימ
לש םימה יכרצל ירקיעה רוקמה היה םשג ימ ריצק ובש ,קוחרה ירוטסיהה רבעל
.םילשוריב ינשו ןושאר תיב תפוקתמ םיבר םידירש םידיעמ ךכ לע .תיבה יקשמ
-כ וליכהש ,םימ תורוב 6,600 םילשוריב ורפסנ ינאמ'תועה ןוטלשה תפוקת ףוסב
,ריעה יבשות תא ותריש רורחשה תמחלמ תפוקתב .םימשג ימ ףיסא לש ק"מ ףלא 500
,לארה) םימ ק"מ ןוילימ וליכהש ,םימ תורוב 10,530 -כ ,רוצמב הנותנ התיהש
.(1969

ימ ריצק ובש ,בגנה אוה ,םשג ריצק לש םיבר םידירש ואצמנ ובש ,ףסונ רוזיא
.הריפסל היינשה האמהמ תיטבנה תובשייתהל רושק םשג

רזגמב םידדוב לצאו יברעה רזגמב רקיעב השענ םשג ימ ריצק ,תינרדומה הפוקתב
ימ לש תיתאורבתה תוכיאהו תוחונה ,תולקה :תורורב ןה ךכל תוביסה .ידוהיה
תיינבב הכורכה החרטה תמועל ,"תורוקמ" תרבחו םימ ילעפמ י"ע םיקפוסמה ,זרב
.הימימ תוכיאו התקזחא ,התולע ,תיתיב םימ ריצק תכרעמ

השענ אוה ןהבש ,תונוש תוצראב רתוי לק םשג ימ לש יתיב ריצקש ,ןייצל שי
:תואבה תוביסהמ

םג םנשיו תוחוקלל הנימז ,הנקתהל הלק ,תיטרדנטס איה םשגה ריצק תכרעמ .א
הינמרג ,דנליז וינ ,הילרטסואב לשמל) הלא תוכרעמל םיקזחתמו םיניקתמ
תוכרעמל דומצב תורכמנ םימה יוטיחו ןוניסל תויטרדנטס תוכרעמ םג .(ב"הראו
.םימה לש ההובג תוכיא לע רומשל תיסחי לק ןכ לעו םשג ריצק

יתיב םשג ריצקל תוכרעמ םהיתבב םיניקתמה םייטרפ םישנא ,תאז תמועל ,לארשיב
קושב םימייקה ,םיננסממו הריגא ינקתיממ ,תרנצמ ןביכרהלו רתלאל םיכירצ
לכו ,םהלש תרדוסמ הנקתה ןיא ,תויונחב תונימז ןניא תוכרעמה .םירחא םיכרצל
.תכרעמה לש םינושה םיביכרמה רוביחב האצמה רשוכו בר ןמז עיקשהל ךירצ ןיקתמ

תיבה תמרב אל ,יתיב םשג ריצק תוכרעמ לש רדוסמ ןונכת לארשיב ןיא ןיידע .ב
,םשג ריצק לש תוכרעמ רידחהל תונויסנ .ריע וא הנוכש תמרב אלו יטרפה
ןנכתל תונויסינה ןכו ,הלא םימיב שממ םיליחתמ ,םוהת ימל הרדחהל קר תודעוימה
ידכ םוהתה ימ לא םשגה ריצק ימ תא רידחתש ,הרוצב תוינוריע זוקינ תוכרעמ
.םתוכיא לע רומשל

רתוי לק ןכ לעו תוינוריע ןונכת תוכרעמב םשג ימ ריצק בלושמ ,תורחא תוצראב
.(רופגניסבו ןפיב ,לשמל ,הרוק ךכ) ןמשייל

חותיפ לע הטלחהב ןה ,םייזכרמ םה םירצקנה םימה תוכיא לש םילוקיש .ג
.יתיב םימשג ימ ריצקל תודגנתהב ןהו ,םשג ימ ריצק תכרעמלש היינבו

םניא תויתיב תוכרעמב םירצקנה םימש ,ןעוט (17.8.00 ,תישיא העדוה) לט
םימה תוכיאב תויעב לע תועיבצמ הלא םימ לש תוקידבו ,תיתאורבת הרקבב םידמוע
,(םייתאוצ םימרופילוקו םימרופילוק) תוריכע תניחבמ ,תילאירטקב הניחבמ
ןניאו בטיה תונבנ ןניאש ,תויתיב תוכרעמ .םהבש םילרנימה תניחבמ םג םיתיעלו
תויהל תויושע ,םתייתש ינפל םימה יוטיחל םיעצמא תוללוכ ןניא וא ,תוקזחותמ
טרפ - םיכרצה לכל םיבוט הלא םימש ,איה תואירבה דרשמ תדמע ,ןכל .תומהוזמ
:ןתוציחנ יפל ,תונוש תוקידבב תודמוע לארשיב תויזכרמה םימה תוכרעמ .הייתשל
שולשל תחאו ,UV תעילב - תועובש 12 -ל תחא ,תילאיבורקימ הקידב - שדוחל תחא
תכרעמב םיפסאנה םימל יתאורבת ןוחטיב ןיאש ,ןאכמ .האלמ תימיכ הקידב - םינש
.תיזכרמ תכרעמ ימ תמועל ,תויתיב םשג ריצק

תיינבב םהלש יזכרמה עינמהש ,םשג ימ םירצוקה ,תיבה יקשמ םינעוט תאז תמועל
תלוכת ,םעטה :תויזכרמה תוכרעמב תמרוזה ,העורגה םימה תוכיא אוה תכרעמה
הלא םימב םישמתשמה לכ .םירצקנה םימה תוכיא תמועל תאזו ,תינבאהו ,םידירולכה
םישמתשמ םתיב ינבו םהש תורמלש ,הדבועב םתנעט םיקזחמו ,ההובג תוכיאל םינעוט
,הלא םימב ושענש תורופס תוקידב ,תאז םע דחי .םתואירב הקוזינ אל - הלא םימב
םינייאורמהמ קלח .םייתאוצ םימרופילוקבו םימרופילוקב םימהוזמ םימהש ואר ה
עונמל ידכ תאזו ,םיחרואל םידעוימ םה רשאכ הלא םימ םיחיתרמ םהש ,חוויד םג
.הלא םימב םילגרומ םניאש םישנאל תואירב תויעב

תוכרעמש ,ךכ לע עיבצמ לארשימו תורחא תוצראמ ןויסינה :םיילכלכ םילוקיש .ד
םג .רתוי םילוז זרב ימ כ"דבו ,תילכלכ הניחבמ תויאדכ ןניא תויתיב םשג ריצק
וא דואמ תולזומ םשג ריצק תוכרעמ רשאכ הנתשמ תילכלכה תויאדכהש ,אצמנ לארשיב
רחא גוסמ תויאדכ יבושיח .תוידיסבוסו םיילכלכ םיצירמת תלבקמ ןתיינב רשאכ
ימ תפסות י"ע ימואלה םימה קשמל ירשפא ןוכסיחלו ימואלה םימה קשמל םירושק
.םשג ריצק

לארשיב יתיב םשג ימ ריצק תוכרעמ

ונבנש ,תוכרעמ י"ע םירצקנ ,לארשיב םידוהי תיב יקשמב םירצקנה ,םשג ימ
בויב תוכרעמל ,היקשהל דויצכ הריכמל םויכ םייוצמה םינוש םיביכרממ ורתלואו
- "רבדל ןועגש" - תישיא התייה המזויה םירקמה לכב .םימ ןוניס תוכרעמל ןכו
,תכרעמה תנקתהב עוצקמ ילעב וקסעוה אל .םימה תוכיא אוה ירקיעה עינמה בורל
.םיירטנמלא םה ןוניסה ינונגנמו יוטיח ינונגנמ ןיא תומייקה תוכרעמבו

קפסמ םשג ריצק הבש ,(תיברע אל) לילגב הריעז תיבושיי הרוזפ איה ןפוד תאצוי
םשג ירצק תכרעמ שי תיב לכל .ןטנטקה בושיה יבשותל דיחיה םימה רוקמ תא
הלאכ םימ תורוב תיינבל החמומ קסעוה תורובה תיינבבו ,הריגא תורוב העבראו
,שבויה תנועל םג תוקיפסמ תויומכ םירגוא םימה תורוב .ךומס יברע בושימ
היצטינסו לושיב ,הצחר :תיבה יכרצ לכל םישמשמ םימה .ףרוח ידמ שדחמ םיאלמתמו
יצע תלתשמ) םייאלקח םיכרצל םג םירצקנה םימהמ קלחב ושמתשה ,רבעב .(םיתוריש)
.(ירפ

םימב שומישה (ק"מ 1.2 ינשבו ק"מ 30 רגואה לדוג דחאב) םידוהיה באה יתבב
יבגל תואדו ןיא תומייקה תוכרעמה לכב .תוניג תייקשהל טעמו ,הייתשל אוה
.תואירבה דרשמ םעטמ תוכיא לש תורדוסמ תוקידבב תודמוע ןניא םהו ,םימה תוכיא

תיינבל םיעינמה םשו ,יזורדהו יברעה רזגמב רתוי הברה ץופנ יתיב םשג ריצק
םישומיש ורכזוה .םתוכיא ללגב םימשג ימ רוגאל ןוצרו תרוסמ םה תוכרעמה
.הסיבכ יכרצל םימב שומישו תוניג תייקשה ןוגכ ,םימב םיפסונ

תואלקחב םשג ריצק

הממחל םירזחומ םירצקנה םימה רשאכ ,תוממחב םג גוהנ םשג ריצקש ,רבכ רכזוה
.תוממח לש םירכינ םיחטש ינפ לע ,ןיסירפקב הצופנ תאז הטיש .היקשה יכרצל
,למרכה ףוח רוזיאב ,תאז הטיש תומשיימה ,תורופס תוממח תומייק לארשיב
,םילודיג תיקשהב לודג ןורתי שי רגנ ימל .ץראה םורדבו ןורשב ,םיכנעתב
טועימ ,ךדיאמ .תורברג - המגודל - ומכ ,םיליגרה היקשהה ימ תוחילמל םישיגרה
.םאתהב םיחלמ תפסוה םיבייחמ ךומנ pH -ו םויזנגמ ,ןדיס

:םיטביה המכב םה רגנ ימב שומישה תונורתי
לש םיעקשמ תומכ םע ,ףוחה רושימב ,המגודל .םימה תסכמל תיתועמשמ תפסות -
ק"מ 400 -כ לבקל ןתינ ,םימ ק"מ 1,500 ךרוצה ,תורברג לודיגב ,מ"מ 500 -כ
.לודיגה תכירצ ללכמ זוחא 27 -כ םהש ,םימ
לע םיסמוע התיחפמו ,הממחה תביבסב הפצהו הפיחס יקזנ תענומ םימה תסיפת -
.תוירוזאהו תוימוקמה זוקינה תוכרעמ
ןורתפ הווהמ ,זקנה ימ רוזחימ תכרעמ םע בלושמב ,םימשגה ימל רגאמ תמקה -
.(1998 ,3 ,ינש) דאמ הכומנ תילמשח תוכילומ ילעב םשגה ימ תויהב ילאידיא
לע ססובמ ,תואלקחה דרשמ תשיג יפל ,תוממחב םשג ימ ריצקל ילאידיא ןורתפ
.םשג ריצק ימו זקנ ימ ,תיזכרמ תרנצ ימ לש בוליש

תוממחב שומישל םיילאיצנטופה םשגה ימ תומכו ,תוממח םנוד ףלא 40 -כ לארשיב
תוכרעמ תמקהב תיפסכ ךומתל רבעב גהנ תואלקחה דרשמ .ק"מלמ 12-10 -כב תמכתסמ
תוממחב םשג ימ ריצקש ,אצומ (1998) ינש .תאז קיספה לבא תוממחב םשג ריצקל
:םיטביה העבראמ יאדכ
;ריהמ בצקב רגאמה תא םינקורמ רשאכ ,תיסחי ,הכומנ תולע -
;בר ילכלכה םכרעש ,זקנ ימ רוזחמב םשג ימ לוצינ -
;תואלקחל םיצקומה םימה תוכיאל הפולח -
ימ תקפסאב הקספה לש הרקמב הרידס םימ תקפסא חיטבמה ,יביטרפוא םוגיא -
.תכרעמ

םושמ ךורא חווטל רתוי םילוז ,רתוי ההובגה םתולע תורמל ,םייליע םילכימ
.םהלש המיטאה תלוכיו םתונימא ,רתוי הכומנה םתקזחא

איה תילכלכה תויאדכהש וא ,תילכלכ תויאדכ ןיא תוממחב םימ ריצקלש הארנ
םימה ריחמ רשאכ תונתשהל היושע תאז תילכלכ תויאדכ ,תאז םע דחי .תילוש
תוטישבו תוממחה יחטשב םייוסינה תא ביחרהל ךירצש ,קפס ןיא .הנתשי תואלקחל
לשמל ,םשג ריצקל בושח ךרע שי םיאנת ואלב עובקל ידכ ,םשג ריצק לש תונוש
.תורברג ןוגכ םיחרפ יגוסב

ינוריעה רזגמב םשג ימ ריצק

םימה קשמ רובע רתויב חיטבמה לאיצנטופה לעב אוה ינוריעה רזגמב םשג ימ ריצק
:םיינוריע םימחתמב םשג ימ ריצקל םיירקיע םיטביה ינש .לארשיב

;םוהתה ימל םתרדחהו תונופטשו תופצה םימרוגה ,יליע רגנ ימ קוליס תישאר
ןפואב .םוהתה ימל םתרדחה ינפל םייוקינ וא ומהדזיש ינפל רגנ ימ תסיפת ,תינש
תנוכשב השענש רקחמב .הלא םיטביה ינשמ רכשנ אצוי לארשיב םוהתה ימ קשמ ,יללכ
תובקעב יליעה רגנה תומכב 35.5 יפ לש לודיג אצמנ ,ןויצל ןושארב םינג תירק
- ינוריעה חותיפה רחאל ;עצוממב ,הנשל מ"מ 2 - חותיפה ינפל) ינוריעה חותיפה
חטשב םוהתה ימ תרשעהב הנש/ק"מ 38.571 לש הדירי יהוז .(עצוממב הנשל מ"מ 71
.(1996 ,רימשו ןומר כ ,רניטסיפ-ןורימ) הנוכשה לש החטש - םנוד 559 לש

םימה תויומכ לשו רויעה לש םייוזחהו םייחכונה םיקזנה לש יפסכו יתומכ ןדמוא
:אוה ףוחה רושימב עקרקל תולחלחמה
45-15 היה םכרעש ,הנשל ק"מ ןוילימ 70 -ל לוחלחה ידספה ועיגה 1990 תנשב
.רלוד ןוילימ
100-30 היהי םכרעש ,הנשל ק"מ ןוילימ 150 -ל לוחלחה ידספה ועיגי 2020 תנשב
.(1997 ,III ,רימשו ןומרכ) רלוד ןוילימ

תועצומו ,דרטמכ אלו ימואל באשמכ ינוריעה יליעה רגנה ימ תא תוארל ץלמומ
,יתרג) םוהתה ימל םתרדחהו םיתב תורצחב םיחתפתמה רגנה ימ רומישל תוטיש
,םיפצורמה םיחטשהמו םינבמ תוגגמ ופסאי םימה .(3 'מע ,1997 ,םהירבוחו ןירומ
.ןוניג יחטש לא ורגושי רגנה ימו

םימוטא םיחטשממ םימשגה ףוסיא ורקיעש ,םימל שיגר ינוריע ןונכת לע םג ץלמומ
לקהל ידכ ונקתוי ,תורובו תולעתכ ,םייעקרק תת הרדחה ינקתימ .םירידח םיחטשל
ףוצירו הלילס ירמוחב שמתשהל ,רתיה ןיב ,םיצילממ םה .םשגה ימ תרדחה לע
רצחה ןונכתו תווקיה ינגאל םישרגמ תכיפה ,םימ לש תיקלח הרדחה םירשפאמה
,רימשו ןומרכ) שרגמה לע לפונה םשגה ימ תא ורידחיש ךכ ,יונבה שרגמב הניגהו
רגנה רועזימל ,תושדח תוארוהו תויחנה לש ךמסמ עצוה הנורחאל .1997) ,V
ןונכתל תיזוחמה הכשלב זכרמה זוחמב תוטרופמ תוינכותבו ראתמ תוינכותב ,יליעה
.היינבו

ףתושמ וא יטרפ תיבב ר"מ 100 לש ללג ןוגכ ,ףוסיא חטשמש ,בשיח (2000) ןיילק
הנשל םיריפש םימ ק"מ 36 -כ םורתל לוכי ,ץראה זכרמב רחסמו רוביצ ינבמב וא
רובע יפסכה ךרעהו (תוליעי זוחא X 65 םשג מ"מ X 600 ר"מ 100 :בושיחה יפל)
.ק"מ לכל בויב תרגא ח"ש 2 -ו םימל ח"ש 4 :ח"ש 200 -כ אוה םינכרצה

תפסות ללוכה ,שדח יטרפ תיבב בלושמ םימשג ימ ףוסיא ןקתימ תמקה תולע
10,000 -כב תכרעומ ,הבאשמו הריגא לכימ ,ןנסמ ,םירזיבאו תורוניצ ,םיבזרמ
תולע .דבלב %3 -כ לש תולע תפסותב רבודמ ,ח"ש ףלא 300 -כ וריחמש תיבל .ח"ש
תורמל ןכלו ,הנשל רתוי וא "ש 200 היהת ןקתימה לש םיפטושה לועפתהו הקוזחתה
יתועמשמ םוכס חיוורי אל אוה ,ןטקומ םימ ןובשחב הכזי תיבה עלב ילואש
תיינב-יאל תוביסה תא ריבסמ םג הז .תצק דיספי ףא ילואו ולש יתיבה ןקתימהמ
,ילוי 2000 ,ןיילק) םימייקה םינקתימה םיחנזומ עודמו ץראב םישדח םינקתימ
.(38

?םשג ימ ףוסיא תכרעמ תונבל המל ,ךכ םא
ןורתפב אלו תינוריעה תשרהמ תיבה קשמ קותינל איבתש ,היגולונכטב רבודמ אל
רושימב וז השדח-הקיתע היגולונכט לש המוקמ .תיצרא המרב םימה תקוצמ
םינבמב םימש גימ ףוסיא תכרעמ בוליש .ותביבסב םדאה בוליש לש יכוניח-יתביבסה
."הביבסל יתודידי"ו קורי טנמלא ףיסוי םיירוביצו םייטרפ

תוכרעמ שי הלא תונידמלו ,הינמרג ןוגכ ,םימ םירסח אל ןהב ,תונידמ ןנשי
אבצה ןוגכ ,רוביצ תודסומ ,ב"הראב .םימשגה ימ ףוסיא תא תודדועמה ,םיצירמת
םימשג ימ ףוסיאל תוכרעמ םיטקייורפב בלשל םיננכתמהמ םישרוד ,תואטיסרבינואהו
.םשג ריצק תוכרעמ דדועל שיש ,ןיילק םע םימיכסמ ונא .(2000 ,38 ןיילק)

תורפס

ןונכתל תויחנה - (1997) .ש ,לברא ,.מ ,רקטג ,.י ,ןירומ ,.ר ,יתרג .1
רקחל הנחתה ,PL-25 'סמ םוסרפ ,תוינוריע רגנה תויומכ רועזימ - ינוריע זוקינ
.רפח קמע ,זוקינו עקרק רומישל ףאה - תואלקחה דרשמ ,ףחסה

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םילשורי תאז - (1969) .מ ,לארה .2

לע הנגה :םימל שיגר ינוריע ןונכת - (1997) .א ,רימש ,.נ ,ןומרכ .3
.הפיח ,ןוינכטה ,ילארשיה ףוחה רפיווקא

שיגר ינוריע חותיפ - (1996) .א ,רימש ,.נ ,ןומרכ ,.ס ,רניטסיפ ןורימ .4
.ירוזאה ריעה רקחל זכרמה :ןוינכטה ,םימ לוקישל

םימ "?םימשגה ימ ףוסיא לא רוזחל ןמזה עיגה םאה" - (2000) .ח ,ןיילק .5
.34 ,35 ,38 'מע ,ילוי ,43 ןוילג ,םימ תסדנה

,היקשהו םימ ,"החימצ יתבב רזוח שומישל םשג ימ םוגיא" - (01998 .ג ,ינש .6
.5-3 'מע ,טסוגוא ,382 ןוילג

7. Bazza, M. (1994) - "Operation and Management of Water Harvesting Techniques".
In Water Harvesting for Improved Agricultural Production. Proceedings of the FAO
Experts Consultation. FAO, Rome.

8. Evenari, M., Shanan, L., Tadmor, N. (1971) - The Negev, Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts.

9. Frasier, G.W. (1994) - "Water Harvesting / Runoff Farming Systems for
Agricultural Production", in Water Harvesting for Improved Agricultural
Production, Proceedings of the FAO Experts Consultation, FAO, Rome.

10. Prinz, D. (1995) - Water Harvesting in the Mediterranean Environment - It's
Past Role and Future Prospects", in D. Tsiouritis (ed.), Water Management Under
Drought. Roterdam: Balkema, pp. 135-144.


תטיסרבינוא ,היפרגואיגל הקלחמה - טואילק .נ ,אריעז .ש :רמאמה ירבחמ תודוא
.הפיחהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ