רבשמ תעב םימסרפמ אל
השמ בד `רד , טחוש השמ :תאמ
.33-29 םידומע ,(2001 רבמטפס) 419 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

רבשמ תעב םימסרפמ אל

רזגמב םימ לש ןוכסיחהו הכירצה ילגרה ןיבל ימואלה הרבסהה עסמ ןיב רשקה
תרגסמב התשענש ,רקחמ תדובע לע ססובמ הז רמאמ) לארשי תנידמב ינוריעה
.(השמ בד ר"ד תייחנהבו טחוש השמ י"ע יברד תטיסרבינואב םיקסע להנמ ידומיל

אובמ .1

םימה תכירצ םוצמצל איבהל המגמב ,םוסרפ עצבמ םייקתה 1999 - 2000 םינשב
ותרטמו ח"ש ןוילימ 10 ועקשוה םוסרפה עסמב .לארשי תנידמב ינוריעה רזגמב
.דקתשא הפוקתה תמועל םימה תכירצב 10% לש רועישב ןוכסיח התיה

עיבצמ ,"תורוקמ" תרבח לש םימה תקפסא תוח"וד יפ-לע ,הכירצה תויומכ חותינ
הז רועיש .דבלב 4.5% לע דמע ,עצבמה תפוקתב גשוהש ,ןוכסיחה רועישש ,ךכ לע
,תורחא םילימב .הייסולכואה לודיג בצקבו םייחה תמרב לודיגה תא ןובשחב איבמ
.בצוהש דעיהמ 50% -מ תוחפ גישהו ודעיב דמע אל םוסרפה עסמ

ואיבהש ,תוביסנהו םימרוגה לע רוא ךופשל המגמב עצובש ,רקחמ םכסמ הז רמאמ
ילגרה לע םיעיפשמה ,םימרוגב רמאמה ןד ,ןכ-ומכ .םוסרפה עסמ ידעיב הדימע-יאל
ללוכ ,הכירצה םוצמצ אשונב םהיתודמעו םתועדומ ,םינכרצ ילגרה ,ןוכסיחה
.ינוריעה רזגמב םימה תכירצב ןוכסיחהו הכירצה ילגרה רופישל םיכרדו תוצלמה

:םניה ,ךשמהב וטרופיש יפכ ,רקחמה תוצלמה ירקיע

הידמב םוסרפ תיגטרטסא תטיקנו ,רבשמ תעב םוסרפה יבאשמ םוצמצ
תויגשה ידדמל םאתהב םוסרפה תוליעי תרקב ךות ,ןמז ךרואל דבלב תינויזיוולט
.ועבקייש

הכירצה ילגרה רופישו ןוכסיח יאשונל רוביצה תועדומ תרבגהו קוזיח
היקשה תוכרעמ תנקתה ,םימכסח תשיכר :יאשונב יקלח ןומימו דודיע תועצמאב
לוהינ ,םיירוביצ םיפוגו תודסומב םיסנכו םיסרוק ,הרבסה תוינכת ,תובשחוממ
.שוקיבה תוחישק רואל םייונישמ תוענמיהו ,תיחכונה התנוכתמב םיריחמ תוינידמ

תינוריעה הכירצהו םימה קשמ .2

יא היה וב ,רתויב רומחה רבשמב םויכ אצמנ םימה קשמ ,םימה תוביצנ ינותנ יפל
םשל םישורדה ,םימודאה םיווקל תחתמ םייוצמ םיישארה םירגאמב םימה יסלפמ .םעפ
רתי-תביאשמ תעבונ םיסלפמב הדיריה .ולא םירגאמב הריבס םימ תוכיא תרימש
,הרומחה תרוצבל ףסונב תאזו ,םירגאמה לש תיעבטה הרשעהל רבעמ - תיתנש-בר
.תונורחאה םינשב לארשי תנידמ תא תדקופה

תנידמב ירקיעה םימה קפס איהש ,"תורוקמ" תרבח תועצמאב תקפוסמה ,םימה תומכ
:ןמקלדכ םינכרצ יגוס השולשל תגלפתמ ,לארשי

הכירצ
תיתנש
םיזוחאב
הכירצ
תיתנש
ק"מלמב
רזגמ
56.18
1090
תואלקח
7.73
150
היישעת
36.08
700
תיב
100
1940
כ"הס

הווהמה ,דבלב תינוריעה הכירצה לע םוסרפה עצבמ תעפשהב קסוע הז רמאמ ,רומאכ
.תימואלה הכירצה כ"הסמ 36%

ינותנ יפ-לע) ינוריעה רזגמב םימה תכירצ לש םיאשונ יפל הקולחה ןלהל
:(םימה תוביצנ

םיטלחומ םיכרע
םיזוחאב
םיטלחומ םיכרע
ק"מלמב
ןכרצ גוס
10
70
לושיבו הייתש
20
140
הצחר
25
175
תולסא תחדה
10
70
תופצר תפיטש
25
175
ןוניגו היקשה
10
70
תחפו תרנצ תופילד
100
700
כ"הס

תרקחנה היעבה רואית .3

קשמל תפקשנה תישממה הנכסה חכונו ,םיעציהל םישוקיבה ןיב ןוזיאה תרפה חכונ
תא תוצמל ,היתוטלחה רתי ןיב ,הלכלכ יניינעל םירשה תדעו הטילחה ,םימה
תועצמאב ,תעצוממה תינוריעה הכירצהמ 10% לש רועישב ידיימה ןוכסיחה לאיצנטופ
.גשוה אל הז דעי ,רומאכ .ח"ש ןוילימ 10 -ב המכתסה ותולעש ,ימואל הרבסה עסמ

רשקה ןחביי ,הרבסהה עסמ ידעיב הדימע-יאל ואיבהש ,תוביסה תא ןוחבל המגמב
תוסחייתה ךות ,ינוריעה רזגמב הכירצה ילגרה ןיבל ,םוסרפה עסמל הפישחה ןיב
.תימוסרפה הידמל

:תורעשה שולש קרפה לע ודמע ,השעמל

קשמ רבשמל רוביצה תועדומל ,םוסרפה עסמל הפישחה ןיב יבויח רשק םייק .1
.םימה
תכירצל ןוכסיח ילגרה ןיבל ,םימה רבשמל תועדומ ןיב יבויח רשק םייק .2
.םימ
תכירצב ןוכסיח ילגרה ןיבל ,םוסרפה עסמל הפישחה ןיב יבויח רשק םייק .3
.םימ

םצמצמ קווישו םוסרפ .4

רסמ ריבעהל תדעוימה ,תיתרושקת תוליעפ אוה םוסרפה ,(1999) קינרוה יפל
ץמאל םינכרצ ענכשל הרטמב ,םיירחסמ תרושקת יצורע תועצמאב ,םיבחר הרטמ ילהקל
יוניש י"ע םייתומכה םידדמה תגשה תדידמ תא גיצמ קינרוה .םימיוסמ תונויער
תופדעה ,הדמעב יוניש ,תורכזיה י"ע םייתרושקתה םידדמה תגשהו תוריכמב
.םיגתומו תומש תוהזל תולוכיו

ךכ ,התוכיאמ הבר הדימב תעבונ ימוסרפה רסמה תוליעי ,(1994) ילאערזי יפל
רוביצ תא ןיינעמה ,רסמה חותיפל תרצוי-הבישח יצמאמו םיבר םיבאשמ םיעקשומש
:םיללוכה ,רסמה תיינבב םיבושח םיביכרמ השולש םימייק ,ילאערזי תעדל .הרטמה
.רסמה עוציבו ,תימוסרפה הידמהו רסמה ץורע תריחב ,רסמה תריצי

תוליעפהש ךכ ,שוקיבה לוהינ וניה קווישה לוהינ ,(1985) .י קינרוה יפל
ימניד שוקיבהש רחאמ .קושב תושקובמה תויומכהו שוקיבה תריצי תמרוג תיקווישה
לע רומשל ןוגראה ןיינועמ ,הנותנ הפוקתל תיקשמה תוליעפה ףקיהמ עפשומו
ןיב םאתל קווישה תדיחי לש הדיקפתש ,ןאכמ .הנותנה הפוקתב תויומכהו שוקיבה
טרפמ קינרוה .ןותנ עגר לכב ויתורטמו ויבאשמ ןיבל ,ןוגראה ירצומל שוקיבה
,חתפמ קוויש ,ץירממ קוויש ,ריממ קוויש :תוללוכה ,תונוש קוויש תויגטרטסא
.םצמצמ קווישו ידגנ קוויש ,םאותמ קוויש ,שדוחמ קוויש

,תוליעפב תנייפואמ ,קינרוה יפל ,(DEMARKTING) םצמצמה קווישה תייגטרטסא
שוקיבה רשאכ תוררועתמ ולאכ תועפות .רצומל שוקיבה ןוסיר/םוצמצ תמרוגה
האצותכ תאזו ,עיצהל לוכי ןוגראהש ,םירצותהמ יתועמשמ ןפואב לודג םירצותל
.רצומל רבגומ שוקיב וא ינמז רוסחממ

ןוכסיח יצמאמו םימ תכירצ .5

תוימוקמה תויושרה י"ע הקפוסש ,םימה תומכ כ"הסכ תרדגומ תינוריע םימ תכירצ
.היישעת וא םייאלקח םניאש ,םינכרצל

לש רקחמ ךותמ ,ינוריעה רזגמב םימה תכירצב תוכורכה ,דוסי תוחנה רפסמ ןלהל
:(2000) הבשוח תרבח

,שפנל הכירצהמו הייסולכואה לדוגמ תרזגנ ,הכירצל תשרדנה ,םימה תומכ .א
.היילע תמגמב תאצמנו רידת הנתשמה
יעצמאב ,םייחה תמרב היולת ,םינושה ןמזה יחווטב שפנל היוזחה הכירצה .ב
.הכירצה ןוסיר ךרוצל םצמצמה-םוסרפה תועסמבו לועייהו ןוכסיחה
ןתינ ,ריחמל תיסחי ,חישק וניה תינוריעה םימה תכירצל שוקיבהש רחאמ .ג
.דיתעל םייוזיחו תוכרעה עצבל

תורפסהמ - םימב ןוכסיח ילגרה ןיבל םוסרפה עסמל הפישחה ןיב רשקה

רבעמ ףאו ,םוסרפה ידעיב הדימע הניה םוסרפה עסמ תוליעי ,(2000) ןמרלק יפל
,ןמרלק ףיסומ דוע .קושה תבוגת יפל תדדמנ םוסרפ לש ,החלצהה רמולכ .םהל
תריצע אוה דעיה םיתיעל ;תוריכמ תלדגהל תודעוימ דימת אל םוסרפב תועקשההש
,(1999) .ע לידנומ יפל .רחא יגטרטסא דעי לכ וא הכירצה םוצמצ ,הקיחשה
העדותב טרחיהל חילצה אל ,"הפיט בושחת זרבה תא חתופ התאש םעפ לכב" ןגולסה
עסמב ועקשוהש ,םילקשה ינוילימ הרשעש הדבועה לשב ילוא ,עצוממה ילארשיה לש
בחרנ עצבמ לש תיתימאה תולעה תא "םידרגמ" םניא ,םימב ןוכסיחה דודיעל הרבסהה
.תואיכ הדובעה תא השעיש

,תיתיב םימ תכירצ יאשונב םידליו םירגובמ תוגהנתהו תודמע יאשונב רקחמ יפל
םידלי) ינוריעה רזגמב םימ ינכרצ תודמע וקדבנ ,(1999) בושחמ תרבח י"ע ךרענש
:םיאבה םיאצממה ולבקתנו ,םימב ןוכסיח יאשונב (םירגובמו

רוביצמ 59% תמועל ,םימה קשמ לש השקה ובצמל עדומ רגובמה רוביצהמ 83% .א
.םידליה
ברקב םימב רוסחמל תועדומה רכינ ןפואב התלע - םידליה תוגהנתה תודמעב .ב
.(דקתשא הליבקמה הפוקתב 33% תמועל רקחמה תפוקתב 59%) םידליה
תוינכתל וניזאהש ,ונייצ םידליהמ 16% - הרבסהה עסמ תוליעי יאשונב .ג
.םימב ךוסחל םילדתשמו יבויח ןפואב ועפשוה 48% םכותמ ,הרבסהה

וניא הכירצה םוצמצל םוסרפ ןיב רשקהש ,םינעוט (2000) ריאמו לארה ןיזיירד
.םיטנסרטניא םילוקישמ םירחא םיביתנל םיכשומה ,םיפסונ תוחוכ םימייקו רישי
ןיב רעפה בקע) תוימוקמה תויושרל הסנכה רוקמ םיווהמ םימה יכ ,םינייצמ םה
תויושרה תודדועמ ןכלו,(םיקפסל תומלשמ ןהש ריחמל םינכרצהמ תובוג ןהש ריחמה
.םימה זובזב

רקחמה תטיש .6

.לארשי תנידמב ינוריעה רזגמב םימה ינכרצ ללכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא
רקחמה תא עצבל ןתינו ,םיהז הכירצ ילגרה וז הייסולכואלש ,איה דוסיה תחנה
:תואבה תוחנ הה לע ססובמו הנויצ-סנ ריעב עצוב רקחמה .תחא ריעב

בכרה גוליפל הובג בוריקבו ינגומוה ןפואב תגלופמ הנויצ-סנב הייסולכואה .1
.תיצרא-ללכה הייסולכואה
בוריקב הובג הנויצ-סנ ריעה ינכרצ לש םייחה תמרו םינכרצה יפוא .2
.תיצרא-ללכה הייסולכואל
ללכה הייסולכואל בוריקב ההובג הנויצ-סנ ריעה ינכרצ לש םימה תכירצ .3
.תיצרא

ויהיש ,הדפקה ךות ,םינכרצ 150 ללוכה ,הנויצ-סנ יבשות לש ןמדזמ םגדמ רחבנ
אלומש ,ןולאש קלוח םישמתשמה ברקב .הייסולכואה בכרהל יסחי ןפואב םיחלופמ
.םייטנוולר םייטסיטטס םילכ תרזעב חותינ עצובו ,ןויארה ידכ ךות

רקחמה יאצממ .7

:ןמקלדכ םה ,םינולאש לע םיססובמה ,רקחמה יאצממ

תועדומה יאשונב רקחמה יאצממ
ומוקמ ,ןכ-ומכ .(5-1 םלוסב 2) הובג םימה קשמ לש ובצממ םיגאדומה עצוממ .א
.תומילאו עשפ ,ינוחטב בצמ רחאל גורידב ישילש אוה םימה רבשמ לש
הובג וניה ,םתוכיאו םירגאמב םימה תומכ בצממ םיגאדומה ,םילאשנה רועיש .ב
.97% לע דמוע וכרעו דאמ
,םימה תורוקמ תונקורתהל הנכס תמייקש הגאד םיעיבמה ,םילאשנה רועיש .ג
.94% לע דמועו הובג וניה
הניאש ,םימ תומכ הדרי םינורחאה םישדוחב יכ ,וכירעה (70%) םילאשנה בור .ד
.תקפסמ
םימה יקשמב ןוכסיחה תעפשה תדימש ,םירובס תקדבנה הייסולכואה ברקמ 40% .ה
.הכומנ העפשההש ,םיבשוח 30% ;הבר הניה יללכה ןוכסיחה לע
תואלקחל סחיב יתיבה ןוכסיחה לש הבר תובישח םיאור םילאשנהמ 80% .ו
.היישעתלו

ןוכסיחו הכירצ ילגרה יאשונב רקחמה יאצממ

.םימב ןכסח רוביצ הבורקה םתביבסב םיאור םניא םיקדבנהמ 91% .א
.םירחאהמ רתוי םימ ןכסח אוהש ,רובס רוביצהמ 50% .ב
יקשמב יללכה ןוכסיחה לע רתויב םיעיפשמכ םיאבה םימרוגב םיאור 82% .ג
.תוינוכמ תצחרו תוחלקמ ,םילכ תפיטש ,תולסא תחדה :תיבה
םבכר תא םיצחור 51% :רוביצה ברקב הבר תועדומ שי בכרה תציחר אשונל .ד
.רוניצב 8.7% -ו ,טוטרמסו ילדב 32% ,הפיטש ינוכמב
םתושארב) םימה יכסוח םירזיבאה לש הברה םתמורת תא ונייצ םילאשנהמ 50% .ה
86% רשאכ ,יתחפשמה םימה קשמב יללכה ןוכסיחל ,(יתומכ-ודה החדהה לכימ
לעמ םיקיזחמ םילאשנהמ 26%) דחא ןוכסיח רזיבא תוחפל םתיבב םיקיזחמ םילאשנהמ
.(דחא רזיבא
רקוי :ןה ךכל תוביסהו ,ןוכסיחל רזיבא ףא ןיא םילאשנהמ 14% -ל .ו
הנומא רסוח ,םירזיבאה תרכה יא ,ןוכסיחל ךרוצב הנומאה רסוח ,םירזיבאה
.םירזיבאה תוליעיב
םילאשנהמ 88% -ש ,ךכב םג יוטיב ידיל אב םימב ןוכסיחל תועדומה רסוח .ז
.ןכרצל םימ ב"וק ריחמ תא (קיידמ וניא וא) עדוי וניא

םוסרפה עסמל הפישחה אשונב רקחמה יאצממ

תנידמב םימה בצמב תוקסועה ,תומוסרפבו תובתכב םיניינעתמ םילאשנהמ 60% .א
.לארשי
בצמ אשונב םוסרפ עצבמ םייקתה 2000-1999 תנשבש ,ורכז םילאשנה ברקמ 96% .ב
.םימה קשמ
ןוכסיחה אשונב רוביצל רתויב הרוכזה תימוסרפה הידמה איה היזיוולטה .ג
םוסרפה עסמל שדקומה ןמזה ךשמ תא ורידגה םילאשנה בור .וידרה הירחאו ,םימב
.ינוניבכ
-מ הלעמל .19.2% לע דמוע וכרעו ךומנ ירקיעה רסמה תא םירכוזה רועיש .ד
.הכומנ הדימב םימב ןוכסיחה תוטישב דקמתה םוסרפה עסמש ,ונייצ םילאשנהמ 50%
.הכומנו תינוניב התיה םוסרפה עסמב זובזבה ימרוג תגצהש ,ונייצ 70% -מ הלעמל
.45% לע דמע ,הכירצה ילגרה תא וניש ויתובקעבו ,םוסרפה עסממ םיעפשומה רועיש .ה

םינתשמה ןיב םירשקה חותינ .8

:תואבה תואצותה לע םיעיבצמ וקדבנש םינוש םינתשמ ןיב םירשק
,אוה םימה רבשמל רוביצה תועדומ ןיבל ,םוסרפה עסמל הפישחה ןיב רשקה .א
םרמאמ י"ע םג קזוחמ אשונה 0.24 לע תדמועה ,הכומנ המצועב לבא יבויח ,םנמוא
.(2000) ריאמו לארה ,ןיזיירד .(1999) לידנומ לש
אצמנ םינכרצ תודמעו ןוכסיח ילגרה ןיבל ,םימה רבשמל תועדומה ןיב רשקה .ב
רסיא לש םירקחמה םע דחא הדימ-הנקב הלוע הז אצממ םג .0.52 לש המצעבו יבויח
.(1999) אנהכו ,(2000)
ןיבל ,םוסרפה עסמל הפישחה ןיב ,0.42 לש םאתמ תמרב יבויח רשק םייק .ג
:םוחתב ושענש ,םירחא םירקחמל םאות הז אצממ םג .םימ תכירצב ןוכסיחה ילגרה
.(1992) מ"אימ רקס ,(2000) םינרואו יפורג ,(BUNNET) 2000
ךוסחל ןתינש ,תיללכה תומכה לע םימ יכסוח םירזיבא לש םתעפשה תדימ .ד
.25% דע לש ןוכסיח ירועישל העיגמו ,םילאשנה תעדל ,תיתועמשמ איה ,םימב
ריחמש רחאמ .ריחמה תועצמאב ,ללכ ךרדב ,ןזואמ שוקיבו עציה ןיב רשקה .ה
םירזגמל םימ תקולח ידכ דע ,תיתלשממ תוברעתה לע ססובמו ילאיר וניא םימה
ןתינש ,ירקיע ףונמ וניא םיחישקה שוקיבה ינותנ לומ םימה ריחמ יזא ,םייפיצפס
.תוטלחה תלבקל םילוקישב וב בשחתהל
וכרעו רתויב ךומנ וניה םוסרפה עצבמב ירקיעה רסמה לש הריכזה רועיש .ו
.19% לע דמוע

תוצלמהו תונקסמ .9

.םוסרפה עסמ ידעיב הדימע-יאל ואיבהש ,תוביסה רותיאב ,רומאכ ,קסוע הז רמאמ
ותרטמש ,םוסרפב ח"ש ןוילימ הרשעב םימכתסמה ,םיבאשמ העיקשה לארשי תלשממ
.4.5% לע דמע גשוהש ןוכסיחה רועיש - לעופב .תינוריעה הכירצב 10% -ב ךוסחל

:תונקסמה טוריפ ןלהל ,הדובעב תונקסמה ראשלו הז ןותנל ךשמהב
,תומושג םינשב אקווד םוסרפ יבאשמ תוצקהל שי .רבשמ תעב םסרפל אל ץלמומ .א
,ההובג תועדומ לע רומשלו קזחל הנווכ ךותמ ,םימה ילובי תניחבמ תועצוממ וא
תאצקה תא תיחפהל ץלמומ תרוצב תנשב ,ךדיאמ .םיעובק ןוכסיח ילגרה םורגתש
יפכ ,תועדומה תרבגהל תופסונ תוטישב דקמתהלו םצמצמה םוסרפה תבוטל םיבאשמה
.ךשמהב וטרופיש
וניא םימה ריחמש רחאמ ,םימה יריחמ יוניש תייגטרטסאב דקמתהל אל ץלמומ .ב
ירקיעה חיוורמהו ,ינוריעה רוביצה לש ןוכסיחהו הכירצה ילגרה לע עיפשמ
םימ זובזב - םירבדה חרוכמ - דדועתש ,תימוקמה תושרה היהת םיריחמה יונישמ
.היתוסנכה רופישל
יתומכ-וד החדה לכימ לש הנקתהו השיכר דודיע לש היגטרטסאב טוקנל עצומ .ג
.יתלשממ דוסבסו םיקנעמ ןתמ ךות (רטיל 6 -ו 3) רפושמ
,תובשחוממ היקשה תוכרעמ תנקתה דודיע לש היגטרטסאב טוקנל ץלמומ .ד
.םייטרפה םינגב היקשהה ןונימ בצק לע תוטלושה
תוידמל םיבאשמה ברמ תאצקהבו תדקוממ םוסרפ תייגטרטסאב טוקנל ץלמומ .ה
.וידרהו היזיוולטה
רועיש לש םייניב יגשיה תניחבל ,םוסרפה עסמ ךלהמב ,הרקב ךרעמ חתפל שי .ו
םינוויכ ,םייוניש ןוחבל שי ,ןכ-ומכ .עסמה ידעיב הדימעה ידדמו הריכזה
.תואצותה י"פע עסמה ךלהמב תויגטרטסאו
תוידמב ימוסרפה רסמה תרבעהל רתויב תומיאתמה תועשה תא רוחבל שי .ז
.תוצלמומה
.דואמ ךורא ןמז לע תירדנלק-סורפו רזובמ םוסרפ עסמ תונבל עצומ .ח
,םיסרוקבו םיסנכב ,ןויע ימיב ,תוכרדהב ,הרבסה תוינכתב טוקנל ץלמומ .ט
.תועדומה תרבגה ךרוצל ,םיידסומ םיפוגל רקיעב

תורפס .10

םימ" ,"םינג ידברמ םג אלא ,טלמו ןוטב תלמש קר אל" - (2000) .א ,רסיא .1
'מע ,ביבא-לת ,410 'סמ ןויליג ,לארשיב םימה ידבוע ןוגרא ןוחרי ,"היקשהו
.14-8

,תותוא ,"היגטרטסאה לא ךרדב" - (2000) .איג ,םינרואו .לבוי ,יפורג .2
.10 'מע ,2000 ילוי

היארב ימואל באשמכ םימה" - (2000) "םירחאו" .י ,ןיזיירד .3
.םימה תוביצנ ,ביבא-לת ,"תיביטרגטניא

קלח - תויגטרטסאו םינויע תוטיש - קווישה לוהינ" - (01985 .י ,קינרוה .4
.החותפה הטיסרבינואה לש רואל האצוהה תיב ,ביבא-לת ,"'א

,ביבא-לת ,"'ב קלח - םוסרפה לוהינ" - (1994) ,.י ןמרבלו ,.י קינרוה .5
.החותפה הטיסרבינואה לש רואל האצוהה תיב

,"םייק בצמ תריקס - 'א קלח - םימה קשמל ןונכת תינכת" - (2000) הבשוח .6
.הבשוח תאצוה ,םידיתע תיירק ,ביבא-לת

,ביבא-לת ,תילילש הרודהמ ,"השעמל הכלה קוויש" - (1994) .ד ,ילאערזי .7
.רואל האצוה רבוקיר'צ

,"תודדומתה יכרדו תוינידמ - לארשיב םימב ןוכסיח" - (1999) .י ,אנהכ .8
ראנש רואל האצוה ,ביבא-לת ,43-40 'מע ,3 'סמ ןויליג ,םימ תסדנהו םימ
.תרושקת

םינקתה ןוכמ תאצוה ,ביבא-לת ,"תליאב םימ ןוכסיח" - (1992) .מ.א.י.מ .9
.ילארשיה

.בושחימ תרבח ,ביבא-לת ,"רעונ םימ ינכרצ תודמע רקס" - (1999) בושחימ .10

תסדנהו םימ" ,"הלפתה תארקל תכלוה לארשי תנידמ" - (1999) .ע ,לידנומ .11
.תרושקת ראנש רואל האצוה ,ביבא-לת ,7-5 'מע ,3 'סמ ןויליג ,"םימ

קר אל דיתעב ,הגרדמ הלוע םוסרפה תורחת" - (2000) .י ,ןמרלק .12
.6 'מע ,2000 סרמ ,תותוא ,"ןחבמל דומעת תויביטאירקה

    13. DOUGBENNETT - IRRIGATION BUSINESS AND TECHNOLOGY, V, 2-6. 1999.


- השמ בד ר"ד ,םימה תוביצנ ןונכתל ףגאה - טחוש השמ :רמאמה ירבחמ תודוא
.יברד תטיסרבינוא ריכב הצרמ ,ל"כנמ ,ןוגרא - ןונכת-בושחמ ,תולוכשאהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ