?סלפמב םייונישמ תעפשומ תרנכה תוחילמ םאה
יבצ ןב הירא :תאמ
.35-34 םידומע ,(2001 רבמבונ) 421 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

?סלפמב םייונישמ תעפשומ תרנכה תוחילמ םאה

הלאשה תא ,התופירח אולמב ,ונינפב הדימעמ תרנכה סלפמב תכשמתמה הדיריה
?הבושתהו .תרתוכבש

.ןכ :תינורקעה הבושתה
עינמה דמועה .םיימי-תת םיחולמ תונייעמ ךרד תרנכל עיגמ םיחלמה לש לודג קלח
.תרנכה סלפמל תילילש רושק ,תרנכה תפשב םימיוסמ םיחולמ תונייעמ לשו ,םהלש
תונייעמה לש העיפשה תא ויתובקעבו עינמה דמועה תא הלידגמ סלפמ תדירי ,ךכב
ק"מלמ לכ לע רטילל רולכ ג"מ 5-4 אוה תוחילמה תיילע רועיש .ךפיהלו ,הלאה
תוחפו ,ןוכיתה םיה לש הזל המוד םהב דירולכה זוכירש ,תונייעמ תעיפש לש ףסונ
ההז חרכהב הניאו רתוי תבכרומ הנוכנה הבושתה .תוחפ םיחולמ תונייעמל הזמ
.ליעל םושרל

זוכירה תאוושמ

סחיה איה תעצוממה תוחילמהש לבקנו םימב םיסמומ םיחלמ זוכירכ תוחילמ רידגנ
אלא ,תועובק ןניא הלא תוסמ .תרנכב םיאצמנש םימה תסמל םיחלמה תסמ ןיב
הנוזינ תרנכהש רחאמ .ןהמ תחא לכ לש תואיציהו תוסינכה תובקעב ןמזב תונתשמ
םיסנכנה םימה לש תעצוממה תוחילמה ,תונוש תויוחילמ ילעב םינוש תורוקממ םימב
הבכשה תוחילמכ ללכ ךרדב איה תואיציה תוחילמ .תוסינכה לש יסחיה בכרהב היולת
.תרנכה לש הנוילעה

Ck=Ss/Sw :זוכירה תאוושמ

וא) םיחלמה רגוא Ss ,תרנכב (רחבנ ןויא זוכיר וא) םיחלמה זוכיר Ck רשאכ
הנתשמ רגואה .תרנכב הרוגאה הסמה איה רגוא .םימה רגוא Sw ,(ןויא ותוא רגוא
.ןזאמה תאוושמ תועצמאב וייוניש לע דומעל ןתינו תעל תעמ

םימה ןזאמ

dSw ,םימה רגוא יוניש dSw רשאכ dSw/dt=Qr + Qs + Qy + P - E - C - O
תעיפש Qs ,יעקרק-לעה רגנה תקיפס Qr ,ןמזה שרפה dt ,םימה רגוא יוניש
C ,תודחאתהה ףטש E ,רישיה םשגה ףטש P ,ךומריהמ היטהה תקיפס Qy ,תונייעמה
.השילגה תקיפס O ,תרנכה ןמ הכירצה תקיפס

(רחבנ ןויא ןזאמ וא) םיחלמה ןזאמ

וא) םיחלמה רגוא יוניש dSs רשאכ DSs/dt=QrCr+QsCs+QyCy+PCp-ECe-CCu-OCu
זוכירה u ,םימה תמירז לש x ביכרב (ןויאה וא) םיחלמה זוכיר Cx ,(ןויאה
.תרנכה לש הנוילעה הבכשב

ןיבל ,Ck ,תרנכה תוחילמ ןיב רישי רשק ןיאש דמלמ תואוושמה שולשב ןויע
,תיעמשמ-דח הזל הז םירושק רגואהו סלפמהש רחאמ .dSw ,םימה רגוא יוניש
הניא תוחילמה יכ קיסהל שי ,םיינויצרופורפ טעמכ ןותנ ןמז ינפ לע םהישרפהו
.סלפמל תורישי הרושק

.ןתומלשב ןזאמה תואוושמ ךותמ הייונישו תרנכה תוחילמ תא ךירעהל שי :הנקסמ


םימה תוסינכ יוזיח

שונא ישעמ םקלחו ,שונא תולועפמ םיעפשומ רשא ,םייעבט םקלח םימה ןזאמ יביכר
תודאתה ,רישי םשג ,תונייעמ תעיפש ,םילחנ תמירז םה םינושארה .םירישי
סלפממ ךומנ סלפמה רשאכ ,דרומל םימ רורחשו הכירצ ,היטה םה םינורחאה .השילגו
.Q ,םינימז םימ ארקנ ,השילגה אלל ,הנושארה הצובקה םוכס .השילגה

.תרנכל םינימזה םימה חפנ יוזיחל םידחא םילדומ םנשי Q=Qr + Qs + P - E
יבועל ,Qi ,יהשלכ הנשב םינימזה םימה חפנ תא רשוק יגולורדיהה תורשה לדומ
+ Qi=ao :המאתהב ,Pi ,Pi-1 ,התמדוקבו הנש התואב תוגציימ תונחתב םיעקשמה
.םייריפמא םימדקמ aj רשאכ a1Pi + a2Pi-1

םיעקשמה יבוע יפ לע יוזיחל ןתינ יהשלכ הנשב תרנכב םימה רגוא יוניש :ןאכמ
.השלגהו היטה ,הכירצ ןהש ,תויופצ שונא תולועפבו ,התמדוקבו הנש התואב


םיחלמה ןזאמב ןויע

זוכירה .םהב םיחלמה זוכירב םימה תקיפס לש הלפכמ ונה םיחלמה יפטשמ דחא לכ
זוכיר .םיחלמה ןזאמב תודאתהה רבאמ םלעתהל רשפא ןכלו יספא םידאתמה םימב
רבאל .םיחלמה ןזאמ לע החינז העפשה םשגה רבאל ןכלו דאמ ןטק םשגה ימב םיחלמה
רגנה ימב םיחלמה זוכיר .הלש ןטקה םימה חפנ ללגב החינז העפשה ךומריהמ היטהה
הלאה םימה חפנ לבא ךומנ תרנכה ןמ םיקוחרה תונייעמה תעיפשבו יעקרק-לעה
תסינכ רקיע .ןזאמה לע תמיוסמ תובישח תלעב העפשה הלא םירבאל ןכל ,לודג
םתעיפש ךא ההובג םתוחילמש ,םיבורק וא םיימי-תת תונייעממ איה תרנכל םיחלמה
,םישלוגה םימבו םיכרצנה םימב תרנכה ןמ םיחלמה תאיצי רקיע .הלודג הניא
.הנוילעה הבכשה תוחילמכ םתוחילמש

ןיא ,תרנכה תוחילמל המוד רורחשו השילג ,הכירצב םיאצויה םימה תוחילמש רחאמ
העפשה םימה תאיציל שי ,תאז םע .םיראשנה םימה תוחילמ לע העפשה הלא תואיציל
האצותכו םיחלמהו םימה רגוא םינטק ,םימ רתוי םיאצויש לככ .תוחילמה לע הפיקע
.תוסינכב תודונתל רתוי םישיגר זוכירה ייוניש םיכפוה ךכמ

תונייעמה לש תועיפשל תוחילמה תושיגר תא הלידגמ סלפמה תדרוה :הנקסמ
.םיחולמה

,הבושתה .תאזה העיפשה לע םג העיפשמ סלפמה תדרוה םאה לואשל םוקמה ןאכ
איה הדימ וזיאב םירקוחה ןיב םכסומ אל ךא ,ןאכ תשפות ,רמאמה תישארב הרמאנש
וליפא ילוא וא ,םיחולמה תונייעמה לש העיפשל םירחאה םימרוגה לע תרבגתמ
.םתמועל תדמגתמ

םיחולמה םימה רוקמ

העיפשה תא עינמה ןונגנמה רואיתל ועצוה םייגולואיגורדיה םילדומ העברא
.הביבסו תרנכב םימה יבאשמ לש יבטימ לוהינל ךכל םאתהבו החולמה

םיחסנמה .םיריפשה םימה דמועל רושק וניאש ,עינמ דמוע תלעב הקומע תחלמת .1
.(רבעב) להתב רקיעב ,םירחאו לדנמ םיכמותהו ורימו ןמצלז

תואצמנש םודק םי ימ תויראש לש יגולורדיהה רוזחמהמ םימ י"ע הפיטש .2
םילדומה .םירחאו ןמצריבג םויה םיכמותו בינו דרא טדימשלוג םיחסנמה .עלסב
.הזה יללכה לדומה לע םיכמתסמ רמיר לש םיטרופמה

םיכמות .םיטירב הארנכ ויה םינושארה םיחסנמה .ןוכיתה םיה ימ לש הרידח .3
.םירחאו ירפכ םויה

רסכלפ םיחסנמה .יעקרק-תת חלמ רה לש יגולורדיהה רוזחמהמ םימ י"ע הסמה .4
.'וחו

תוילועפת תונקסמ

םלוב הביבסש הווקאבו תרנכב הובג סלפמ יכ ותנקסמש ,1 לדומ הפיכב טלש רבעב
ןמ םיריפש םימ לש הביאשלו םיסלפמה תדרוהל ודגנתה ןכל .החולמה העיפשה תא
.הווקאה

ףטש תא הניטקמ םיריפשה םימה ףטש תנטקה יכ ותנקסמש ,2 לדומ טלוש םויכ
ןכל .חולמה ףטשה לע העפשה ןיא סלפמל וליאו ,תרנכל םיחולמ םימ לש הסינכה
.סלפמה תדרוהל םישידאו הווקאה ןמ םיריפש םימ לש הביאש םידדועמ

.2 לדומ לש הלאל תומוד תונקסמל ליבומ 4 לדומו לועפתל שידא 3 לדומ

םיחלמה ףטש לע םשגה תעפשה

העיפשה תמלבנו הווקאב םיריפשה םימה דמוע המושג הנשב הלוע ,1 לדומ יפל
ןיב הזכ ילילש רשק .תרבוג החולמה העיפשה הנוחש הנשב וליאו ,החולמה
ומסרפתהש ,ורימו ןומיס לש תודובעב טטרושמו בותכ םיעקשמ יבועל דירולכ תעיפש
םיריפשה םימה דמוע הלוע ,2 לדומ יפל .Journal of Hydrology -ב םגו ,ץראב
תודובעב עיפומ הזכ יבויח רשק .תרנכה לא םיחלמה ףטש לדגו המושג הנשב הווקאב
.יגולורדיהה תורישה לש

.הנשל ןוט 160,000 ,עצוממב ,אוה תרנכה ןגאב דירולכה לובי ,חלמה ינזאמ יפל
.הנשב ןוט 200,000 לעמ היה אוה ,1991/92 -ו 1968/69 ,דאמ תומושגה םינשב
לובי לע הז אצממ .הנשב ןוט 130,000 תביבסל לוביה דרוי תונוחשה םינשב
תא חיכומ וניא ןיידע יכ םא ,2 לדומב ךמותו 1 לדומ תא רתוס דירולכה
היאר הרסח 2 לדומב דירולכה לובי ינותנ לש הכימתה תמלשהל .ותונוכנ
וניא םויה דעו ךילהתה לחהש זאמ ףטשנש םיחולמה םימה חפנ יכ ,תיגולואיגורדיה
.םהילעמש םיללחה חפנ דועו הווקאב תעכ םיאצמנש םיריפשה םימה חפנ לע הלוע

םיחלמה לובי יוזיח

הנשב תרנכה לא עיגמה דירולכה לובי תא רשוקש לדומ הנב יגולורדיהה תורישה
:היתומדוק יתשבו הנש התואב םיעקשמה יבוע לא ,Mi ,יהשלכ
Mi=bo + b1Pi + b2Pi-1 + b3Pi-2

תיברמל יכ ,'וחו ינדולוק לש אצממה רואל .םייריפמא םימדקמ םה bj רשאכ
ללכ יוזיחל םג הז לדומב שמתשהל רשפא ,המוד ימיכ בכרה תוחולמה תועיפשה
.םירחא םיבושח םינויא וא םיחלמה

הנקסמ

םע זוכירה תאוושמ בוליש תועצמאב אלא ,תוחילמל סלפמ ןיב רישי רשק ןיא
ילובי יוזיחב םג עייתסהל לוכי תידיתע תוחילמ יוזיח .םיחלמהו םימה ינזאמ
.לועפתה תוינכתבו םיחלמו םימ


.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה - יבצ-ןב הירא :רמאמה רבחמ תודואהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ