םימה תא םיזבזבמ ,םייתניב
ןהכה דוד :תאמ
Ynet, 27.12.02  :רוקמ
     

םימה תא םיזבזבמ ,םייתניב

,בויבל היתש ימ םיכפוש לארשיבש הזמ לבא .םיעדוי םלוכ ,םימב רוסחמ שיש הז
תנמ לע המדאב םירפוחש םיבר םינלבק :טושפ רופיסה .תפכא שממ אל דחא ףאל
םתס הככ .בויבל םיכפשנ םה ,םתוא לצנל םוקמב .םוהת ימ םיאצומ ,תודוסי תקצל

תויתימאה תויעבהמ תובר לבא ,יתרושקת יוסיכל הכוז םימה קשמב ףירחה רבשמה
לש הרידא תומכ םיזבזבמ לארשיבש הדבועה ,לשמל ךכ .תופשחנ ןניא ,םימה קשמ לש
.ותונשל (טעמכ) הסנמ וניא שיאש ןיינעל רבכ הכפה ,םיבוט םימ

הביבסה תוכיאל דרשמהו אשונב עירתהל םיסנמ הביבסה תוכיא ירחוש םינוגראה
לכ תורמלו .םימה תורוקמ םוהיז דגנ םיקוחה תא תיביסנטניא יד הרוצב ףכוא
- םייקנו םיבוט םוהת-ימ לש בוק יפלא םימירזמש הלאכ םג שי יכ ררבתמ ,תאז
.בויבל רשי

םימזיל ועירפה םימה

טושפ ,בויבל םימרזומ לודג טקיורפ לש היינב ךלהמב ולגתהש םימ יכ ררבתמ
ןרוקינוי תרבח לש לודגה ן"לדנה טקיורפב רבודמ .היינבל םיעירפמ םהש םושמ
ןמשירפו ףוגנזיד תובוחרה תניפב ,ןטחק םיחאה תטילשב תואצמנה ,רטנס-דנרגו
.ביבא לתב

לת תייריע תצעומ רבחו םיקוריה ר"וי ,רנסיו ראפ יארחא הזה לדחמה תפישח לע
םימרזומו עובק ןפואב רתאב םיבאשנ םימ יכ ונל עדונ רשאכ" :רפסמ אוהו ,ביבא
ךופשל ותעד לע הלעי ימ ,םימה קשמל וז השק הפוקתב .ןימאהל ונבריס ,בויבל
םימה תומיגד תא .םימ םתואמ תומיגד תחקל ונטלחה ?בויבל היתשל םייואר םימ
ונלביקש הבושתה .(םימה תוביצנב) יגולורדיהה תורישה תודבעמב הקידבל ונרבעה
."הייתשל םייוארה םיקותמ םימב רבודמ יכ ,התיה

וצר רשאכו םוהתה ימ קמועל ועיגה היינבה ךלהמב יכ ררבתה" :רנסיו ירבדל
ובאש ,סוסיה אלל ךכ .םיעבונה םוהתה-ימ תא בואשל ךרוצ היה ,תודוסיה תא תקצל
םימהש רוכזל בושח .םיל רשיה םתוא ומירזהו םוהת-ימ לש תורידא תויומכ םימזיה
.הנידמה לש םימה ירגאמ ולא - הנושאר הגרדממ ירוביצ סכנ םה ,םימזיל ועירפהש
תחא הרוגא ולו םלשל שרדנ אל םזיה ,בויבה תכרעמל ומרזוה םימהש דבלב וז אל
."םרובעב

המדאהמ ץרופ היהש טפנב רבודמ היה םא ירה .היירורעשב רבודמ" ,רנסיו ירבדל
דצמו היקרוטמ םימ איבהל םיכלוה דחא דצמ .תשעור התיה הנידמה ,בויבל ךלשומו
םימה תא םירזהל תולקב רשפאו ךירצ .םיל םתוא םיכפושו םוהת ימ םיבאוש ינש
םימה תא בישהל השירדב םהילא הנפ ללכב והשימ םאה לבא .תינוריעה תכרעמל
."אל - הבושתה ?םימה לע םלשל םהמ שקיב והשימ ?היתשה תכרעמל

ימ תא תוריקפמ" ריע ןיינב תדעו הז ללכבו ,ביבא לת תייריע יכ ,ןעוט רנסיו
םימה תוביצנו יגולורדיהה תורישהש תורמל .ן"לדנ ימזי לש םהידיל ונלש הייתשה
הארוה רחא אלמל חרוט וניא דחא ףא ,ריעב חודיק לכ לע םהל חוודל םישרוד
."ונלש םוהתה ימ לע ןגהל התילכתש ,וז הבושח

ךכמ רומחו םימה תוביצנ תושירדמ תמלעתמ ריע ןיינב תדעו יכ ,ףיסומ רסיו
,עבוק םדועייו םימה תורוקמב קסועה ,1 ףיעס ,1959 - ט"ישת םימה קוח" .קוחהמ
הנידמה לש התטילשל םינותנ ,רוביצה ןיינק םה הנידמבש םימה תורוקמ' יכ
םימה תרימשל םיללכב קסועה ,(9) 3 ףיעס .'ץראה חותיפלו היכרצל םידעוימו
ימ םג :רמולכ ,'םימ רוקמ לכ לש ולודלדמ ,ותמיתסמ ענמיהל םדא בייח' :עבוק
הריבע הווהמה קוחה לע הריבע יהוזש עבוק ל"נה קוחל 156 ףיעס ,ןכ ומכ .םוהתה
."םוי לכ רובע סנקב תבייחמה ,תכשמתמ

םיבר ךותמ דחא הרקמ

,תומוק-יבר לש םתיינב םע ,תונורחאה םינשב .ןפוד אצוי וניא רבודמה הרקמה
,ןיינב תודוסי וא םיפתרמ תמקה ךרוצל תובר תוריפח ביבא לת יבחרב תועצבתמ
.םוהתה ימ קמועל דע םיעיגמ ןכלהמבש

םירקמב .םימה תא םיבאוש םימזיהו םוהת ימל םיעיגמ" ,רנסיו רמוא "תחא אל"
.םיפתרמה תפצה תא עונמל תנמ לע עובק ןפואב םימ בואשל םיכירצ םינלבקה םיבר
הלוע הביאשה בצקו םוהתה ימ סלפמ הלוע םימשג רתוי םידרויש לככש רוכזל בושח
םימירזמו םימה תא םיבאוש ,םוהתה ימב םיעגופש קר אל םימזיה ,ךכ לשב .אוה םג
."ללכ םימלשמ םניא םה םהילעש םימב םיתבה תא םינוב אלא ,םיל םתוא

תעיס ר"וי עיצמ ,םיקזנה תא רעזמלו םימה זובזב ךשמה תא עונמל םיכרדה תחא
םעטמ חודיק רושיאב םג תינתומ היהת היינב רתיה תלבקש עובקל איה ,םיקוריה
ריחמ םלשל םימזיה תא בייחל שי ,ליבקמב .םימה תוביצנו יגולורדיהה תורישה
.רוביצה שוכר םתויהב ,ובאשנש םימה לש אלמ

סדנהמ ךא ,אשונה תא ריע ןיינב תדעו תובישיב הלעמ ינא םישדוח העבראמ רתוי"
תא תפקשמ ריעה סדנהמ לש ותוסחייתה .ןיינעל לוטיבב סחייתה ,רזייק ינד ,ריעה
רסוחו ,םימב ביבא לת תייריע לש תונרזפה .לעופ אוה הב תכרעמה לש הסחי
יפכ ,תופיחדב לועפל ץילממ ינא .םימשל תקעוז טושפ אשונהמ םהלש תויתפכאה
רמוא ,"םימה קשמ לוהינ תא תוימוקמה תויושרהמ תחקלו ,םימה ירגאמ בצמ בייחמש
.רנסיו

תובוגת

תיינב ךרוצל השבי עקרקה תא רומשל תנמ לע" :הבוגתב רסמנ ביבא לת תייריעמ
םימשג ימ לש הביאש הייריעה תעצבמ ,ןיינבל (םיעקרק-תת תודוסי) 'םיפתרמ'
."היינבה רתאב

חודיק עצבל ןווכתמש ןלבק לכ ומכ ,טקיורפה ימזי יכ רסמנ םימה תוביצנמ
ירבדל ,םימה .םוהתה ימ תביאשו חודיקה עוציבל רושיא ולביק ,היינב ךרוצל
שוג יכפש רוהיט ןוכמ) ן"דפשל םרזומ בויבהש םושמ בויבל םימרזומ ,תוביצנה
.תואלקח יכרצל שומישל השענ םירהוטמה םימבו (ןד

.הבוגת לבקל היה ןתינ אל רטנס-דנרגו ןרוקינוי תרבחמ

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ