לחנ ךרד אשונה לע טבמ .םויק וד - םדאו לחנ
.ןוקריה
טנמגרפ דוד :תאמ
.28-30 םידומע,(2001 תנש) ,51 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

םויק וד - םדאו לחנ

המירז יקיפא ורתחש תומירזו םימשג תונש יפלא ירפ ,עבטה ריצי םה םילחנ
לדבהה .םלועל קספיי אלו ,םויה םג ךשמנ הז ךילהת .םיה - זוקינה סיסבל םכרדב
לע םיעיפשמ ונישעמש םיניבמו ,ותווהתה "ידכ ךות" ותוא םיאור ונא םויהש ,אוה
הקשהה תודוקנמ קלחל סחייתמ הז רמאמ .ילילש ןפואב בורל ,ונילעו ךילהתה
תויחל דציכ" לש הסיפת תגצה ךות ,םדאלו הביבסל לחנה ןיב ןילמוגה יסחיו
.םויק ודב רמולכ ,"לחנ םע םולשב

הלא םישגנתמ םדאהו םילחנה לש םיכרצהש ,החנההמ תאצוי "םולשב תויחל" הסיפתה
םיבייחמ לחנה יכרוצ ךא ,םירורב םדאה יכרוצ .רעפה לע רשגל שיו ,הלאב
תעפשומ ,יתרגש ןפואב תדקפתמש תיעבט תכרעמב רבודמ יסיסבה בלשב .תורהבה
םוחתל שלפ ,םדאה ,ינוציחה םרוגה .ינוציח םרוג לש תוערפה אלל העיפשמו
ךא ולש םיימיטיגל םיכרצמ תועבונ ןקלח רשא תולבגמ רציו לחנה לש העפשהה
לחנה ימ רשאכ םיפצומש םירוזיאב חותיפו היינב .לחנה תכרעמ לש הנבה םירדענ
םימה תויומכל רושקה לכ .תחא המגוד קר איה - הפצהה טשפ רוזא - םיאוג
.תידדהה העפשהה םוחתמ תופסונ תואמגוד םה םוהיז יכילהתלו םילחנב תומרוזה

םויק-ודו תוידדה

לע םדאה תוליעפ העיפשה דציכ :התועמשמ "תוידדה" ,לחנה לש הייארה תיווזמ
יוניש ,םוהיז ,תונופטיש ,תונייעמ תעיפש ןוגכ ,םינוש םיטביהב לחנה תכרעמ
תיווזמ .הלוכ תכרעמה דוקפתו ,חמוצבו יחב םייוניש ,לודיגה יתב לש םיאנת
םינוש םישומישל םימ באשמכ לחנב העיגפה תדימ לע רבודמ ,םדאה לש הייארה
.והשלכ םוחתב ליבגמ םרוג וא דרטמ לחנה תויה לע וא ,יונפ ןמז לש תוליעפל

רחאל תאז םישוע ,הלאכ םיבר שיו ,םלועב םילחנ םוקישב םיקסועהמ לודג קלח
לחנה יכרוצ לש תשדוחמ הניחב רחאלו ,רבעה ישעממ םיעבונש םיצוליאה דומיל
תוימוחת בר תוינכותב היוטיב תא תאצומ השדחה הנבהה .דיתעבו הווהב םדאהו
תוליעפ ,הביבס תוכיא ,היגולוקא ,הקילורדיהו היגולורדיה לש םיביכר תוללוכש
תכרעמ ידי לע תושעיהל תבייח םוקישה ךילהת תלבוה .חותיפ יכרוצו יונפ ןמז
ידוגינ תורמל ןיינעה תא םדקל תלגוסמשו ,תונושה תויגוסה תא הניבמש
טושפ וניא רבכ "לחנ יכרוצ" גשומה יכ ,רורב הז בלשב .םינבומה םיסרטניאה
םילחנ ןיב קר אל הנוכנ וז השיג .םיצוליאמ רזגנש ןוכדע רבוע אלא ,יעמשמ-דחו
.לחנ ותוא לש םינוש םיעטקב םג אלא םינוש

רשפאש תולועפו םידעצ לש טוריפ ןלהל ,םויק-ודה תלאשל סחייתהל ןויסינב
.םיירוביצה םיסכנהמ קלחו באשמ תויהל וריזחהלו לחנ םוקיש שממל ידכ טוקנל
בייח ךילהתה לכ .םדקתהל היהי ןתינ אל םהידעלבו ,םייסיסב םה הלא םידעצ
םויק-ודה לש תינטרפ הרדגה רחאל קרו ,םימיאתמ רוטינו הרקבב הוולמ תויהל
םייח" ךות ולועפתלו לחנה לוהינ בלשל רובעל רשפא םישרדנה םידעצה עוציבו
."םולשב

ןוקריל הרק המ

םרוגל ךפה ךכבו ,ונממ ועפשוהו ןוקריה לחנ לע ועיפשהש םירוזאל שלפ םדאה
:תואמגוד רפסמ ןלהל .תכרעמב יזכרמ

ורתחש םימה תויומכמ רקיעב רזגנ לחנה ךרואל הדוקנ לכב קיפאה לדוג :תופצה
עצוממל לעמ איה הקיפסה םהבש םירקמב .הלא תוקיפס ומרז הבש תורידתהמו ותוא
םיחטשה ףקיה .םיכומס םיחטש םיפיצמ םה ,םימה לכ תא ליכהלמ ןטק המירזה ךתחו
םיחטשב היינב .היפרגופוטבו םימה ינפ םורב יולת ,הפצהה טשפ ,םיפצומה
תועמשמה ,ןיפוליחל .תושחרתמ ןה הבש תורידתב תופצהל הנבמה תא תפשוח םיפצומה
אלא םימלענ אל םימה םלוא ,הפצהה טשפ םוצמצ איה הפצה ינפמ הנבמה לע הנגה לש
.תידגנה הדגב וא לחנה הלעמב ללכ ךרדב ,םירחא םיחטש םיפיצמ

לאיצנטופהמ קלח אוה םימ רוקמ לכ ,םימב לדה ונרוזאב :םימה תורוקמ תייטה
םוהת ימ תביאש .םילחנה תא םיניזמה תונייעמה ללוכ ,הנידמה תושרל דמועה
ידכ דע ,תכל יקיחרמ םייונישל ומרגו ,ןוקריה ןובשח לע ואב תונייעמה תסיפתו
.שוביי

אל תורוקמו םייתדוקנ תורוקמ :םיינשל םיקלחנ םוהיזה תורוקמ :םוהיז
לש םינוש םיאצומו םיכפשב לופיטל םינקתימ םינמנ ןושארה גוסה םע .םייתדוקנ
הנקבו ,םייאלקח םיחטשמו םיינברוא םירוזאמ יליע רגנ ללוכ ינשה גוסה .םילעפמ
םניא םייתדוקנ אל תורוקמ .המודכו הינח ישרגמ ,םילעפמ - רתוי ןטק הדימ
רצונ יליע רגנ .םימ תוכרעמב תולקת וא םשג לש האצותכ אלא תועיבקב םימרוז
םינושארה םימשגבש ,איה תועמשמה .םיינברוא םיחטש לע םשג דרוי רשאכ תוריהמב
,תלוספ ,תודבכ תוכתמ ,םיקלדו םינמש ,ןושידו הרבדה ירמוח לחנה לא םיפטשנ
אצמנ אוה רשאכ לחנל םיעיגמ הלאה םירמוחה בור ,תאזמ הריתי .דועו םיקדייח
םיחטשה תמורת .םימ תמירז ןיאו טעמכ ובש ץיק ירחא - רתויב שיגרה בצמב
םוהיזה םלוא ,ינברוא חטשל האוושהב רתוי רחואמ אובל הלוכי םייאלקחה
.ףחסו םיימיכ םירמוח ללוכו יתועמשמ אוה ילאיצנטופה

לחנה דוקפת לע הערל תועיפשמ םיכילהתה לש תורבטצמה תוכלשהה :םימרוגה בוליש
ןיא .םימיאתמ חמוצו יח ,לודיג יתב ןווגמ םע תיגולוקא תכרעמכו זוקינ יאוותכ
תורוקמו םימהוזמ םימ שי .הייתש ימכ םתוא םיכירצ ונחנא יכ םיבוט םימ קיפסמ
תורידתב תופצה שיו ,םוהיז עונמל דציכ תעדה הנתינ אל יכ םינוש םיגוסמ םוהיז
םימרותש םיחטשה תומכ תא ונלדגה יכו לחנה םוחתל ונשלפ יכ בייחתמהמ ההובג
,יתביבסו יאורבת דרטמל באשממ םילחנה תא םדא ידי ישעמ וכפה ךכב .רגנל
.לודג לאיצנטופ םע לודג בחרמ לע ךילשמה

,הוואגל רוקמ שמשל היה לוכיש באשמ ,הנינפ ונסרהש םיניבמ ונא םויה :םוקיש
.תוועמה תא ןקתל םיצור ונא תעכו

ןוקריה לחנ תושר תמקה

לחנ תושר .םילכ הל תתלו תרגסמה תא םיקהל שי לחנ םקשל םיטילחמש רחאל
םילחנ קוח יפ לע המקוה רשא ,הגוסמ הנושארה ,תירוטוטטס תושר איה ןוקריה
תדגאמ לחנה תושר .1988 -ח"משת ןוקריה לחנ תושר וצב ,1965-ה"כשת תונייעמו
ידרשמ ,לחנה ךרואל תואצמנה תוימוקמ תויושר עבש םהב ,םיירוביצ םיפוג 20
תוליעפ םיללוכו קוחב םירדגומ תושרה ידיקפת .םירחאו םיקורי םיפוג ,הלשממ
ןוקריה לחנ תושר וצ .שפונו טיק יכרוצל ותרשכהו לחנה םוקיש ,זוקינה ימוחתב
תרגסמב הידיקפת עוציבל תושורדה תויוכמסה תא תושרל קינעמ 1988 -ח"משת
.באה תינכות

תינכות שוביג

,םיברה םיטביהה לכ תא דומלל הילע היה ,לועפל הליחתהו המק לחנה תושר רשאכ
הנכוה רשא ,תינכותה .השומימל איבת רשא בא תינכות שבגלו תוינידמ עובקל ידכ
.הדובעה יבלש לכב םימרוג לש בר רפסמ ףותיש ךות השבוג ,לחנה תושר תנמזהב
תורוקמ ,םיינגרוא םישומישב סומע רוזאב שדח אשונל רקיעב ,וז הדובע תטיש
לחנה תנבהב דחיב םדקתהל םיפתתשמה לכל הרשפיא ,םירחא םיבר םיצוליאו םוהיז
רושקה לכב הבישחה יסופד יונישל איבהל ךכבו ,תמכסומ תינכות שבגל ,הביבסהו
.וביבס בחרמלו ןוקריל

הלשממה ידי לע הצמואו תושרה תודסומב הרשוא רשא ,תינכותה תורטמ ןה הלא
:1996 לירפא שדוחב

.הנידמב ףופצה רוזאל הקורי האיר תריצי *

."תימדק רצח"ל "תירוחא רצח"מ ןוקריה תכיפה *

םימה תוכיא רופיש ,ויפוא לע הרימש ךות לחנה לש תיגולוקאה תכרעמה םוקיש *
.בויבה תויעב ןורתפו

.תופצהה תנכס םוצמצ - זוקינה תויעבל םייתוכיא תונורתפ *

.אמייק רב חותיפ ךות םיילכלכ םילאיצנטופ לש לוצינ *

.םילקאלו םייטתסאה םיכרעל ,הביבסה תוכיאל המורת *

תינכותה שומימ

םיבאשמו םימרוג לש סויג םיבייחמ תונורתפו תוסחייתה םישרודה םיברה םיאשונה
תא םקשל ידכ .םידבכ םיאשונהו םילודג םיצחלה ןכש ,יביסנטניא הלועפ ףותישו
:םיאבה םיאשונב לפטל ךירצ ןוקריה לחנ

לחנה לש הקילורדיההו היגולורדיהה דומיל רחאל השבוג זוקינה תינכות :זוקינ
.םייונבה םירוזאב תופצהה תנכס תא ןיטקהל ידכ טוקנל שיש םידעצה תעיבקו
םירוזא ,דרוי רדסב ,ונגוי וז הקיפסב יכ תעבוקה תוינידמו ןכתה תקיפס ועבקנ
תוינידמה םושייל הטישה .םיקראפו םייאלקח םיחטש ,תונוש תויתשת ,םייונב
ולוחי הלא םירוזאב .הפצה טשפ ירוזא לש הרדגה םע המירזה ךתח לש הלדגה תבלשמ
.דבלב םימיאתמ חטש ישומיש ורתויו תורומח היינב תולבגמ

יתשב אטבתמ היינבהו ןונכתה קוח לש טביהב באה תינכות םושיי :ראתמ תוינכות
זוחמב 10/3 מ"מתו ביבא-לת זוחמב 2/5 מ"מת :תויקלח תויזוחמ ראתמ תוינכות
יתלב קלח ןה תוברה תויתשתל ןונכת תונורקע תעיבקו עקרקה ישומיש תלבגה .זכרמ
.וכרואלש םיחותפה םיחטשה ןוירשלו לחנה לע הנגהל הצוחנה תכרעמהמ דרפנ

הלועמ תוכיאב םיחלוקו םיריפש - םימה תויומכ לע םיצחלה :הניקת המירז תחטבה
ויהיש גואדלו ךירצ לחנהש םימה תויומכ תא ןיירשל ךירצש ךכ ,םיכלוהו םילדג -
תא ןובשחב חקיתש יואר ,לחנל םימה יבאשמ תא הרידגמש תינכות .תשרדנה תוכיאב
.ימואלה ןזאמהמ קלחכ םריאשת ךכבו ,לחנה ימ לוצינל ךרעמ לולכתו םימה תקוצמ
יתלב קלחכ ןוקריה תא תללוכ רשא תירוזא םימ תינכות םדקל ץמאמ השענ םויכ
םימב לופיטל תושידח תויגולונכט תבלמש איהו ,ןוזח תלעב תינכותה .דרפנ
הרירב תילב .ןוקריל תושרדנה םימה תויומכ תא חיטבת רשא תירוזא הייארו
.ןוקריה םוקישל םימ רוקמכ ההובג תוכיאב םיחלוק םג םיללכנ

תקספה אוה לחנ םוקיש ךילהתב תורשפל ןותנ וניאש יסיסב ביכרמ :םוהיז תעינמ
קזנ לכ עונמל ידכ ,תוהובג תויוכיאל םיכפשב לופיט תבייחמ וז הדבוע .םוהיזה
.םייתדוקנ אל םוהיז תורוקמב לופיט ןכו ירשפא

,לודיג יתב לש רוזחשו רופיש ללוכ יגולוקא םוקיש :חותיפו יגולוקא םוקיש
םוקישה יכילהת רחא בקעמ ,םימה ףוג ןיבל םדאה תוליעפ ןיב ץיח ירוזא תריצי
אל בושח ומושייו תינכותב רדגומ םיאתמ חותיפ .ךרוצה תדימב תוברעתהו ימצעה
תוכיא רופישלו רוביצה תחוורל דעונ ןוקריה בחרמ .יגולוקאה םוקישהמ תוחפ
יכרדו יממע טרופסלו םינפואל םיליבש ,םימיאתמ םישומיש ללוכ אוהו ,םייחה
.םיחונ השיג

םויק וד - דעיה תגשה

לש תונווגמה תורטמה תא שממל ידכ ןוזיאה תא אוצמל ךירצ ,רבד לש ופוסב
הדירי .המוקישל םישרדנה םידעצהו העגפנש תכרעמה תרבסהב ךורכ רבדה .תינכותה
םיקוחל םירושקה ,תוסחייתה םיבייחמה םיאשונ לש ואולמו םלוע תפשוח םיטרפל
ןוקריה ןגאב .םיפסונ םיפוגלו תוימוקמ תויושרל ,םינוש הלשממ ידרשמל ,םינוש
.תויושר 7 תונכוש ,ןוקריה לחנ ,ישארה קיפאה ביבסו ,תויושר 45 לעמ תומייק
תודג ,דרומ לומ הלעמ תויעב לע רשפאה לככ רשגל םיסנמ םיעצומה תונורתפה
,ותישב תויהל ךירצ ךילהתה םודיק .םיצוליאו םיסרטניא ידוגינ לש ךבס ,תוידגנ
םיאבה תונורתפהו לופיט םישרודה םיאשונה תרבסה ךות ,םיברועמה םימרוגה לכ
םישורדה םינקתימה עוציבל םיביצקת תאצקה םג בייחמ ךילהתה םודיק .ןובשחב
תנכס םוצמצל תינכותה עוציבל ןכו ,םוהיז תעינמלו הניקת המירז תחטבהל
.תופצהה


.ןוקריה לחנ תושר להנמ - טנמגרפ דוד :רמאמה רבחמ תודואהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ