םודאה וקה לש ותדיריו ותיילע
קרב הרופיצ :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.8-6 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

םודאה וקה לש ותדיריו ותיילע

םיתנשב רידחה ,ונלש ימואלה חורה בצמ לע תועיבקב עיפשמש תרנכה סלפמ
.רוביצה תעדות לא ותרמוחו םימה רבמש לש ותועמשמ אולמ תא תונורחאה
.םשגל םיללפתמ

רשא תונוחש םינש לש האצות אוה ,תונורחאה םינשב םירבדמ וילעש םימה רבשמ
אלל התוא וריתוהו ,הנידמה לש םיירקיעה םימה ירגאמב םיסלפמ תדיריל ואיבה
.םימ תודותע

הנשב םג .םינש 100 הזמ הנידמה תא דקפש רתויב ןוחשה היה '98 - '99 ףרוח
אלו ,ץראה יקלח בורב עצוממהמ הנטק םיעקשמה תמר התיה ,99 - '2000 ,וירחאש
2000 ץיק ףוסב :אובל הרחיא אל האצותה .םימה תורוקמ תא ששואלו בצייל החילצה
.הלש םימה רגאמ לש םימודאה םיווקה תא תוצחל לארשי תנידמ הלחה

תשבייתמ תרנכה

-כ תרנכה תקפסמ תעצוממ םימשג תנשב .הנידמה לש ישארה םימה רגאמ איה תרנכה
םיבושייה תייסולכואל תורישי םיקפוסמ םימהמ קלח .לארשיב םימה ללכ ךותמ 30%
תועצמאב תרנכה ימ םימרזומ ץראה ירוזא ראש לא וליאו ,המיה תא םיפיקמה
.יצראה ליבומה

,(םיעובר םירטמוליק) ר"מק 170 -כל עיגמ ,םנוקיתכ םימיב ,תרנכ תמי חטש
,םימ ק"מ דראילימ 4.3 אוה יברמה סלפמב םימה חפנ .םירטמ 43 יברמה הקמועו
.םימ ק"מ דראילימ 3.6 ,ןותחתה םודאה וקבו

:םיישאר םילבוי השולש וקיפאב דחאמה ,ןדריה רהנמ הימימ בור תא תלבקמ המיה
,(ינבצח) רינש לחנ ;הנשב םימ ק"מ ןוילימ 250 -כ ןדריל םירזמה ,ןד לחנ
םירזמה ,(סאינב) ןומרח לחנו ;הנשב םימ ק"מ ןוילימ 150 -כ ןדריל םירזמה
.הנשב םימ ק"מ ןוילימ 120 -כ ןדריל

הנשב ,עצוממב ,םימ ק"מ ןוילימ 250 -כ םיישארה םילבויה תשולשמ תטלוק תרנכה
תורוקמו ,תרנכל םיעיגמה תונופטש ימ ,םינטק םילבוי םיפסונ ךכל .הליגר
.םירחא

המירזב הנשל עצוממב ק"מ ןוילימ 850 -כ תרנכה תווקיה ןגאל םיסנכנ לכה ךסב
םשגה .תורוקמה ראשמ םיעיגמ 35% ,ויתורוקמו ןדריהמ םיעיגמ םהמ 65% .תיליע
ךותמ בוק ןוילימ 300 -כ .הנשל ק"מ ןוילימ 70-60 םרות המצע תרנכה לע רישיה
.םידאתמ ,תרנכל םיעיגמה םימה

עצוממב םימ ק"מ ןוילימ 500 -כ ביבס הענ תרנכהמ הביאשל הנימזה םימה תומכ
.םימ ק"מ ןוילימ 400 לעמ יצראה ליבומה לא םיבאשנ תאז תומכ ךותמ .הנשל

ןיב הענו ,םיעקשמה תומכל םאתהב ,הנשל הנשמ הנתשמ תרנכב םינימזה םימה תומכ
700-600 לש המר ןיבל ,םשגב תועפושמ ןניאש םינשב ,ק"מ ןוילימ 300-200
םימה לכ ךס אוה םינימזה םימה לש בושיחה .תועפושמ םינשב ,ק"מ ןוילימ
-כ ,הדאתמה תומכה יוכינב ,תעצוממ הנשל ק"מ ןוילימ 850 -כ ,המיה לא םיסנכנה
.הנשב ק"מ ןוילימ 300 דע 270

ןותחת וקו ןוילע וק

.םיעקשמה תומכו ,תבאשנה םימה תומכ :םיירקיע םימרוג ינשמ עפשומ תרנכה סלפמ

םינשב רקיעב ,הנידמה יבשות לכ םיריכמ תרנכה לש ןותחתה םדואה וקה תא
.לארשיב םימה ירגאמב רוסחמ רצונ ןהיתובקעבש תונוחש

איה תרנכה .בחרה רוביצל רכומ תוחפ גשומ ,ןוילע םודא וק םג שי תרנכל לבא
השעמל והז .םימה ינפל תחתמ 'מ 208.80 לש ילמיסקמ סלפמ םע ,יתנש-דח רגאמ
תמייאמ ול רבעמ םימ תמירז ןכש ,חישקו יעבט ןותנב רבודמו ,ןוילעה םודאה וקה
.המיל ביבסמש םיחטשה לע הפצה תנכסב

,ןוילעה םודאה וקל עיגמ תרנכב םימה סלפמ רשאכ ,דחוימב תומושג םינשב
הינגד רכס תא םיחתופ ,רתיה ןיב .הפצה עונמל ידכ תולועפ תרדס םיעצבמ
ירגאמל םירידחמו םיבאוש םימהמ קלחו ,ןדרילו חלמה םיל םורזל םימל םירשפאמו
תודייאתה עונמל ידכ ןהו ,הלא םירגאמ לש סלפמה תא בצייל ידכ ןה ,םוהתה ימ
.םיחותפ םירגאמב םתריגאמ האצותכ םימ לש

תחתמ 'מ 213 ,תונקתה יפ לע רתומה ןותחתה סלפמה םצעב אוה ןותחתה םודאה וקה
הייחמצהו הגדה ,םיחלמה ןזאמ תא רפהל הלולע הז וקל תחתמ הדירי לכ .םיה ינפל
.תונקתה יוניש אלל הז וקל תחתמ בואשל ןיאו ,תרנכה לש

התוא ףוס דע .םימה ינפל תחתמ 'מ 214 סלפמב שדח םודא וק עבקנ 2000 תנשב
ןותחתה וקה לעמ דבלב מ"ס 20 -כ לש קחרמל עיגהש דע תרנכה סלפמ חנצ הנש
.רתויב רומח םימ רבשמב רבודמש רורב היה רבכו ,שדחה

םומינימה תא קר תרנכהמ תבאוש איהש "תורוקמ" תרבח העידוה 2000 רבמבונב
.הפיח רוזאל הרידס םימ תקפסא רשפאל ידכ ,עובש יפוסב קר הז תא םגו ,יחרכהה

,הרבחב זא וריבסה ,"םימה קשמב תכשמתמה תורדרדיהה תא רוצעל תוסנל ידכ"
תפסות םהיניב ,הלשממה ידי לע הל ורשואש םירושימה ראש לכב 'תורוקמ' תלעופ"
תשמשהו םיחילמ םימ תלפתה ,םיחלוק ילעפמ תבחרה ,ףוחה רפיווקאב םיחודיק
."תוראב

ףרוחה תליחתמש התליג ראורבפב העצבתהש הדידמ .בצמה תא רפיש אל 2001 ףרוח
,םינימזה םימה תומכמ תיצחממ תוחפ ,דבלב םימ ק"מ ןוילימ 100 -כ תרנכל וסנכנ
.תעצוממ הנשב ראורבפ דע תרנכל םיסנכנה ,ק"מ ןוילימ 250

םימ בואשל תרשפאמש ,תפסונ השדח הנקת הנקות ,םימב רוסחמה בקע ,ץיקה תארקל
.םימה ינפל תחתמ 'מ 215.50 סלפמל דע

סלפמ ,םימה ינפל תחתמ 214.50 -ל תרנכה סלפמ עיגה ,הנשה רבמטפס ףוסל ןוכנ
.לארשי תנידמב דדמנ םרט ותומכ ךומנש

םיסנ רתוי ןיא

םע לחה הנש התואב ףרוחה .'91 - '92 תנש התיה ,דחוימב ןפוד תאצוי הנש
הדרי םימה תביאשו ,ןותחתה םודאה וקל דע דרי תרנכה סלפמ .דבלב םיטעמ םיעקשמ
םימה תויומכו ,םיזע םימשגו םיגלש ודרי ,ףרוחה ךשמהב .יחרכהה םומינימל
םינימזה םימה תומכ .ןוילעה םודאה וקל לעמ דע תרנכה סלפמ תא ולעה תורידאה
.החוורל םושנל היה ןתינו ,ק"מ ןוילימ 1,200 לש המרל העיגה הנש התואב

םדואה וקל עיגהו ,רומח םימ רבשמל העלקנ לארשי ;םינש רשע ורבע זאמ לבא
.היתודלותב ךומנה

םירמוא ,"הזכ עוריא" .בזכאתהל לולע ,'91 - '92 תנשב ומכ "סנ"ל הווקמש ימ
םנמוא רהה רפיווקאו תרנכה יסלפמ ."הנש 70 -ל תחא קר שחרתמ" ,םיחמומה
הדירי תמגמ תמייק םויה דעו זאמ לבא ,הנש התואב תרכינ הרוצב ואלמתה
.םיסלפמב

לבא ,םלש רושע ךשמב יחכונה םימה רבשמ לא הדעצ לארשיש ,ךכ םא ,ןיבהל ןתינ
רוביצה תעדות לא היעבה תרמוח אולמ הלחליח תונורחאה םייתנש-הנשב קרש הארנ
.לארשיב

תסנכב המקוהש הדעווה ינוידמ דחאב רבסוה ,"קעזנ להקה זאו ,םיאור תרנכה תא"
וא םיפרג םיארמשכו ,םיאור אל המדאה ינפל תחתמ םימ" .םימב רוסחמה תובקעב
דחא לכ תשבייתמ תרנכהש הז תא לבא .הז תא םיספות ךכ לכ אל םישנא םירפסמ
."ןיבמ

לכ הוולמו הריהז תויהל תרנכהמ הביאשה הכירצ יחכונה בצמב יכ ,רהבוה דוע
תיתועמשמ הדירי התיה אל וישכע דע ,לזמה הברמל .םימה תוכיא לע הרקבב ןמזה
,םיה ינפל תחתמ רתויב הכומנ המר לא דריו ךלה סלפמהש תורמל ,םימה תוכיאב
.ןורחאה ץיקה ךלהמב


."םייחו םימ" ןיזגמ ,"בירעמ" תאצוה תובידאב ןתינ רמוחה *הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ