יחודיק תועצמאב היישעת יכפשו תוחלמת קוליס
תיעקרקב םיחולמ םירפיווקאל םיקומע הרדחה
ןושיקה ןברג
ףסוי רב ףסוי `רד :תאמ
,ג"סשת רדא 55 ןויליג םימ יסדנהמ תדוגא לש יעוצקמה ןותיעה םימ תסדנה םימ
.` 32-36מע ,2003 ראורבפ
 :רוקמ
     

לחנ םוהיז תייעבל יגולואיגורדיה ןורתפ
הפיח ץרפמב םיהו ןושיק
Untitled

ריצקת
םיכפש לש לארשיב רתויב לודגה זוכירה תא רציימ הפיח ץרפמב ןושיקה רוזא
.םלוה ילכלכו יתביבס קוליס ןורתפ ול אצמנ םרטש םינכוסמ םירמוחו םייתיישעת
םיקזנלו ץרפמהו לחנה םוהיזל המרג ,םילו ןושיקל תוחלמתו םיכפש תמרזה
.חמוצלו יחל ,עקרקל םייתביבס
תויורשפאה תניחבל ךרענש יגולואיגורדיה רקחמ יאצממ תמכסמ תיחכונה הדובעה
תרטמ .ןשיקה ןברג קמועב תיתשתהו יולימה תוכשל םיכפשהו תוחלמתה תרדחהל
םיכפש קוליסלש תיתביבסה הייעבל םיילכלכו םיינכט תונורתפ עיצהל התיה רקחמה
םי-ימב תויוור תוחולמ תובכשל וחדקייש הרדחה יחודיק תועצמאב תאזו,תוחלמתו
לחנל תיליעה המרזהה םוקמב ואובי ולא םייעקרק תת תונורתפ .ןברגה יקמעמב
ינותנ לע ססבתמ רקחמה .םיל קוליסו רוניצב םיכפשה תכלוהל תוינכתהו ןושיקה
השביב םייסיפואיגו םייגולואיגורדיה ,םייגולואיג םירקסו יופימ תודובע ,טפנ יחודיק
.(היפרגוילביב האר) תשביה ףדמבו
לש יתשביה חטשב םי-ימב םייוור םיחולמ םיירפיווקא םיסקלפמוק ינש ורתוא
;םירדחומה םילזונה תטילקלו הרדחה יחודיק תחידקל םימיאתמה ןברגה
קומע רפיווקא .ןברגה לש ינגואנה יולימה תובכשב (גלקיצ תרוצת) ןוילע רפיווקא
טימלוב תובכשל ארוי דע ןותחת ןוקיתרק ליגמ תורוצת לש יריג יטימולוד סקלפמוק)
1,500 לעמ ללוכ יבועב (הפיחו םערבג ,םימלת ,יניכי ,רוגי תורוצת (ןוקיתרק יטסרק
.ןברגה תיעקרקב 'מ 1,500-2,500 קמועבו 'מ
-תת יתשבי לבומכו רגאמכ ןושיקה ןברג שמשי ,עצומה יגולואיגורדיהה ןונגנמב
םירדחומה םילזונה .םיחודיקב וילא ורדחויש םיכפשה תכלוהו תטילקל יעקרק
יקמעמב תובכשה םע עגמב יעבט רוהיטו לוהימ ,ןוניס ורבעי ,תויצמרופה ימב ולהמי
יחתפ לא םיחולמה םייעבטה רפיווקאה ימ תא םתמירז ידכ ךות וקחדיו ןברגה
.םימה תיעקרקב ןברגה תובכש לש אצומה
.ר"מק תורשע לש לודג חטש ינפ לע ערתשמ םיה תיעקרקב רפיווקאהמ םימה אצומ
-יגולואיגה יופימה סיסב לע ךרעומ השביב הרדחהה רוזאמ םיב אצומה יחתפ קחרמ
הייהשה ךשמ יכ םיארמ םיבושיח .ףוחהמ מ"ק 15-20-כב םיה תיעקרק לש יסיפואיג
הרדחהה ירוזאמ םתעגהל דע םכלהמ בצקו עקרקה תתב םירדחומה םימה לש
.םינש יפלא תורשע לש לדוג רדסב וניה ,םיה תיעקרקב אצומה יחתפ לא םייתשביה
תויונכוס י"ע םישרדנה םירימחמ םיימואלניב םינוירטירקב דמוע הז הייהש ךשמ
תובכשל הלוכ השעת הרדחהה .םירפיווקאל הרדחהל םיטקיורפב הביבסה תוכיאל
םירוזיאב םיחילמ וא םיריפש םימ תורוקמב העיגפל ששח ןיאו םי-ימ תויוור
.םיכומס
ןושיקה ןברג
מ"ק 5-7 וכרואו מ"ק 4-6-כל עיגמ ובחורש קומע ינוטקט עקש וניה ןושיקה ןברג
ינש םיממורתמ וירבע ינשמשכ ןקוימה תליחתב הלחה ןברגה תעיקש .יתשביה חטשב
-ןנחוי תמר קולב) יזכרמה טסרוההו םורדמ ףושחה למרכה קולב - םיהובג םישוג
קומע רדוח ,ברעמ-ןופצ ןוויכב ןברגה לש וכשמה .ןופצמ עקרקה תתב רובקה (קפא
ימסייסה יופימה הארמש יפכ םיב מ"ק 15-20 לש קחרמל דע תשביה ףדמ ךותל
.(1 רויא) תירטמיטבה הפמהו ימי-תתההנבמה לעב ןברגה תא םילבוג ברעמ-ןופצ יללכה םנוויכש םיישאר םיקתעה ינש
דימעמה ,'מ 1,500 לעמ ותקירזש ,"רוגי רבש"-למרכה קתעה ,םורדב .ירטמיסאה
לומ ,םרומה למרכה קולבב (הפיח תרוצת) ןוילע ארוי ליגמ תויריג עלס תובכש
(םימלת ,יניכי ,רוגי תורוצת_ ןותחת ןוקיטרק ליגמ ריגו יטסרק טימולוד עלס תובכש
דימעמ ,'מ 500-כ רתוי הנטק ותקירז תמצועש ןנחוי תמר קתעה ,ןופצב .ןברגה ךותב
תרובחלש תויראווחו תוינוטרק תובכש לומ םרומה קולבב הדוהי תרובח תובכש תא
.(3 ,2 םירויא םייגולואיג םיכתח) ןברגב (ןונס) םיפוצה רה תרובחו (ןקואא) תדבע


תיתשת לע תיביזורא המאתה יאב חנומ ,ןושיקה ןברגב ינקוטסיילפ-ינגואנה יולימה
ןברגה זכרמב 'מ 300-400-כ ןיב ענ יולימה יבוע .תדבע תרוצת גג ףיילר לש תינוטרק
ןיפוליחל םיראווח ,תויסרחמ יונב יולימה תובכש ךתח .ףוחה וקב 'מ 800-מ רתויל
תרוצת) םיטירופווא ,(גבלקיצ תרוצת) יפיר יטירטד ריג ,תויריג לוח ינבא םע
.(4 רויא) יטסלק רמוחו (םיעיקבמםירוזיאהמ היזוראב ורוקמש טרמולגנוקו ילאיבולא יוליממ םיבכרומ ןברגה ילוש
,תוימי תוינקוטסיילפ תויסרגרו תויסרגסנרט ךלהמב .םיכומסה םימרומה םייתשביה
תויסרחו תולוח ,תויריג לוח ינבא תובכש ועקשוה ,םירצק םיקחרמל ןברגל ורדחש
תיתציב תיתיסרח הבכשב ןברגה זכרמבו תונויד לוח תעוצרב ףוחה תברקב וסוכש
.ןושיקה לחנ קיפא לש הפצהה רושימ םוחתב תירנוגל
:ןושיקה ןברגב ורדגוה םירפיווקא םיסקלפמוק השולש
ןברגה יולימ לש ןוילעה ףתחב לוחו תויריג לוח ינבא תובכש - ינקוטסיילפ רפיווקא
תת רפסמל קלוחמ ירפיווקאה ךתחה .'מ 100-כ לש קמועל דעו חטשה ינפמ
ףוחמ ערתשמ רפיווקאה .תוצצוח תויתיסרח םייניב תובכש י"ע םיימוקמ םירפיווקא
ןוזינ רפיווקאה .ןברגה הלעמב חרזמ םורד ןוויכב מ"ק 6-7-כ לש קחרמל דעו םיה
תת תומירז תסינכמו חטשה ינפמ יליע רגנ לוחלחו םיעקשמ לש רזוח יוליממ
.ןברגה ילושב תועבגה ירוזיאמ תויעקרק
םימהזמ לש תופילד .לכ"גמ 6,000-ל לכ"גמ 1000 ןיב הענ רפיווקאב םימה תוחילמ
ירמוח ,םיקלדב םימה םוהיזל ומרג רפיווקאה לעמ םימקוממה היישעתה ירוזיאמ
םיוסמ םוחתמ לחה .דבלב יתיישעת שומישל םימיאתמ םימה םויכ .תוכתמו ןושיד
.םי-ימב ולוכ יוור רפיווקאה ,ברעמו ברעמ םורדמ
יפיר סאיצפב יטירטד ,ילוח יריג עלסמ תויונב רפיווקאה תובכש - ינקוימ רפיווקא
'מ 270-כ לש קמועב אצמנ רפיווקאה גג .דאמ יבובקנ ,רגרג סג ,(גלקיצ תרוצת)
קדר פיווקאה .םיה ףוח תברקב 'מ 450-כ לש קמועבו ן"זב רוזיאב ןברגה זכרמב
תובעתה םע ן"זב רקחמ חודיקב אצמנ 'מ 50-כ לש יבוע .ן"זבל תיחרזמ םלענו דאמ
גג .(4 רויא) 9 הסונק חודיקב רתויו 'מ 200-150-כל דע ףוחה וק ןוויכל הברעמ
ראווח תובכש י"ע וסיסבו (םיעיקבמ תרוצת) טירדיהנא תבכש י"ע אולכ רפיווקאה
ובאשנש תומיגדב םימה תוחילמ .(שיכלו ןירבוג תיב תורוצת) תומיטא תויסרחו
המירזה לש םיירשפא אצומ יחתפ .לכ"גמ 20,000 לעמ איה ן"זב רקחמ חודיקב
וק ךרואל ,םיה ךותב מ"ק 15-10 לש קחרמב םה םיה תיעקרקב רפיווקאהמ תאצויה
לומ ןברגה לש תוחנה קולבב גלקיצ תרוצת תובכש תא דימעמה ,רוגי קתעה םע עגמה
.ןברגה לש ימורדה ולובג ךרואל םרומה קולבב רוגי טימולוד תובכש
טימולוד תובכש לש הבע סקלפמוקמ יונב רפיווקאה - ןותחת ןוקיתרק רפיווקא
,יניכי ,רוגי טימולוד) ןותחת ןוקיטרק ןותחת ןמונק תורוצת לש קודס ,יטסרק
וקלחב 'מ 1,000-כ לש קמועב יוצמ רפיווקאה גג .'מ 1,000 לעמ ללוכ יבועב (םימלת
.(4 רויא) םיה ףוח תברקב 'מ 1,900-כו וזכרמב 'מ 1,500-כ ,ןברגה לש יחרזמה
.(רשא ,הפיח טפנ יחודיק) לכ"גמ 20,000 לעמ רפיווקאב םימה תוחילמ
ןברגה לש ימורדה ולובג ךרד םייוצמ םיה תיעקרקב רפיווקאה לש אצומה יחתפ
טורטסקופ סכרב ולגתנש רוגי טימולוד יפושחמב ,םיב רוגי קתעה לש עגמה וק ךרואל
.(5 ,1 םירויא) םיה ךותב מ"ק 20-כ לש קחרמבהרדחהל הרטמה תובכש
םיחולמה םירפיווקאה ינשב הדקמתה ןושיקה ןברגב הרדחהה תויורשפא תניחב
:(הרטמה תובכש) ןברגה תיתשתבו יולימבש
תוכילומ לעב ,יפיר ,יטירטד ריג תובכשמ יונב רפיווקאה - גלקיצ תרוצת רפיווקא
רפיווקאה תא רדחש ן"זב רקחמה חודיקב סוחד ריוואב הביאש .ההובג תילוארדיה
.'מ 0.5-מ תוחפ לש הליפשב ש"קמ 10 לש הקיפסב העצוב ,'מ 300 קמועב וסיסבל דע
תיסחי םידודר םיחודיק תחידק הכירצמ וז תירפיווקא הבכשל תוחלמת תרדחה
םידדוב ק"מ רפסממ תדמאנ חודיקל הרדחהה תקיפס .'מ 300-500 לש םיקמועל
רפיווקאל דדוב חודיקב תוחלמת לש הרדחהה רשוכ .ש"קמ תורשע המכ דע העשל
.הנשב ק"מ יפלא תורשע המכ לש לדוג רדסב ךרעומ.םינשדו ן"זב רוזיאב םיחודיקמ ולבקתנש םיאצממ חותינ לע תססובמ וז הכרעה
(MT3D) םיסמומ תעסה לדומו (MODFLOW) יתבכש בר ידמימ-תלת לדומ ץרוה
תוחלמת תרדחה לש תויצלומיס .(6 רויא) בלקיצ תרוצת לש חולמה רפיווקאל
לזונה תמולפ יכ וארה ,הנש 25 לש הפוקתלו הנשל ק"מ 15,000 לש חפנב רפיווקאל
יחתפ לא ,רפיווקאה ימב לוהימ ידכ ךות ,הברעמ םורזתו תויטיאב טשפתת רדחומה
.םיה תיעקרקב אצומה
לש הייהש תופוקת רחאל עקרקה תתב םירדחומה םילזונה לש העגה יקחרמ ונחבנ
העיגה םרט תילמיסכמה הפוקתב םג יכ אצמנ .הנש 10,000-ו הנש 1,000 ,הנש 100
.תורימחמ תויגולורדיה תוחנהב התנבנ המירזה תכרעמ .אצומה יחתפל לזונה תמולפ
הביבסב םימה תא קחדת השביב עקרקה תתב םילזונ תרדחהש יאדוול בורק לעופב
יחתפ לא ימי תתה רוזיאב רפיווקאה תובכש ימ לש הליבקמ תומכ אצת האצותכו
ןכמ רחאלו הנש 25 ךשמב ורדחוי םילזונה .הרדחהה רתאמ קחרה םיב אצומ
תינויזופיד היהת םירדחומה םילזונה תוטפשתה הזה הרקמב .העונת אלל וראשיי
.ליעל בשוחמה ךשמהמ רתוי ךורא םינומ תורשע היהי הכשמו דבלב
שרדנ הייהש ןמזל יאקירמאה EPA-ה לש םינוירטירקל רבעמ הברה ןה ולא תואצות
.עקרקה תתב םירדחומ םייתיישעת םיכפש לש
תובכמש יונב רפיווקאה - (םימלת ,יניכי ,רוגי תורוצת) קומע ירפיווקא סקלפמוק
ריג יעלסו דאמ ההובג תילוארדיה תוכילומ לעב קודס ,יפיר ,יטסרק טימולוד
תיעקרקב בחרנ חטש לע ערתשמה דאמ הבע ירפיווקא קולב דחי םירצויה ימרופטלפ
םכתסמה רתויב לודג הריגא חפנ הליכמו םי-ימב היוור הבכשה .למרכהו ןברגה
'מ 1,500 לש םיקמועל החידק וכירצי הז רפיווקאל הרדחה יחודיק .ק"מ ידראילימב
רדסב םיכרעומ הז גוסמ םיחודיקב תויופצה תוהובגה הרדחהה תוקיפס .'מ 2,000 דע
רדסב ויהי דחא חודיקל םייתנש הרדחה יחפנ רשאכ ,ש"קמ תואמ המכ לש לדוג
.הנש/ק"מלמ רפסמלש לדוג
רקחמה תרגסמב הרשפיא אל ינויסנ הרדחה חודיק תחידק לש ההובגה תולעה
ךכיפל היה ןתינ תויורשפאה חותינב .הז רפיווקאל קומע חודיק עצבל יחכונה
תרובח רפיווקאל הרדחהו הביאש יחודיקמ םימייקה םינותנה לע קר ססבתהל
.ןברגהו למרכה רוזיאב טפנ יחודיק לש םיגול ינותנמו םימוד םירוזיאב הדוהי
:ןמקלדכ ראותמ קומעה רפיווקאב הרדחהה ךלהמל ילאוטפסנוקה לדומה
שמחכ לש ץחלב ורדחוי ,תיסחי הכומנ םתוחילמש םייתיישעתה םיכפשה ימ
ץחלה לע רבגתהל ידכ ,ןושיקה ןברגב םיקומעה הרדחהה יחודיקל תורפסומטא
תובכשב (םי-ימ תוחילמ) םיחולמה םימה לש הרדחהה חודיק רוניצב ידגנה
תובכשב טלקייש םירדחומה םימה ףוג .רתוי הובג ילוגסה םלקשמש רפיווקאה
רפיווקאב יעבטה םימה ףוג האצותכו רפיווקאה ימ תא קחדי ,תויטסרקהו תוקודסה
םרומה קולבה לש (ר"מק 200-כ) בחרנה עגמה חטשב םיב אצומה יחתפ ןווכל ףחדיי
.(1 רויא) םימה תיעקרקב טורטסקופ רוזיאל דע תשביה ףדמב למרכה לש
תובכשב הרדחהה יחודיק רוזיאמ ברעמ םורד ןוויכב טנאידרגה היהי הרדחהה ךלהמב
ירפיווקאה יריגה שוגה ךותב םשמו רוגי קתעה רבע לא ןברגב ןותחתה ןוקיתרקה
הלעי ,הברעמ המירזה טנאידרג ךישמי הז קולבב .למרכ הלש םרומה קולבב יסרויה
תובכשל יסריה ריגה תובכש ןיב תילוארדיה הציצח ןיא וב רוזיאב תשביה ףדמב
.(5 רויא) םיה תיעקרקב המירזה אצומ לא ןותחתה ןוקיתרקה לש טימלודהו ריגה
רוציתש תיעבט םימ תמורת לכ ןיא 'מ 2,500 -ל 'מ 1,500 ןיבש תוקומעה תובכשב
ליעל תראותמה המירזה ,רמולכ .םיה לא ןושיקה ןברג רוזיאמ תיעבט המירז תכרעמ
לאיצנטופ ןזאתי הרדחהה תקספה םע .רפיווקאל םילזונ ורדחוי דוע לכ קר ךשמית
אולכ ראשיי רדחומה םימה ףוגו המירזה קספית ונייהד .שדחמ רפיווקאב םימה
.רפיווקאב
(ק,מ ןוילמ 500 כ"הס) הנש 50 ךשמב הנש/ק"מלמ 10 לש הרדחה יכ ,הארמ בושיחה
הרדחהה רתאמ 'מ 1,800-כ לש סוידרל רפיווקאב םייעבטה םימה תא קחדת
תקספה רחאל .(5% לש תיביטקפא תויבובקנו רפיווקא יבוע 'מ 1,000 לש םירטמרפב)
ושרדיי הלא םיאנתב .דבלב תינויזופיד רדחומה לזונה ףוג תוטשפתה היהת הרדחהה
אצומה רוזיאל עיגי רדחומה לזונהמ אוהש לכ בקעש דע רתויו םינש יפלא תורשע
.םיה תיעקרקב

תויולע
לע רבודמ וב ,קומעה יריג יטימולודה רפיווקאל הרדחהל קר סחייתי תויולעה בושיח
הרדחהה .תוחפל הנש/ק"מלמ 10 לש לדוג רדסב תויתועמשמ תויומכ לש הרדחה
:הלועפ יבלש ינשב עצבתת
:וללכי תולועפה .הרדחה עוציבו ינויסינ הרדחה חודיק תחידק - יוסינה בלש
.(םייסיפואיג םיגול תרדס ללוכ) 'מ 1,800-כ לש קמועל חודיק תחידק 
ואיגו תואלמ תוימיכ םימ תוזילנא עוציב ,םייגולורדיה הביאש ינחבמ עוציב 
.םיפוטוזיא
.םוי 15-10 ךשמב הרדחה יוסינ עוציב 
רחאל תובצייתהו סלפמ תודידמ ,םירדחומה םימה לש הטילקה רשוכ תקידב)
הנקב םימהו רפיווקאה ימלש ילוגסה לקשמה ישרפהל סחייתהבו הרדחהה
.(םירדחומה םימה) רפיווקאל דע חודיקה
.רלוד ןוילמ ינש איה החידקה ללוכ יוסינה בלש עוציבל תכרעומה תולעה
םילזונה תא רידחהל ןתינ יכ וארי יוסינה תואצותו הדימב - הרדחהה בלש
םיחודיק 7-כ ושרדיי ,חודיקל ש"קמ 200 תוחפל לש תיתעש הקיפסב רפיווקאל
ךרעמ .הנש/ק"מלמ 10-כ לש יתנש ףקיהב ץרפמב היישעתה יכפש תרדחהל
.יגולורדיה רוטינו הרקב תחת היהי הרדחהה
,'מ 2,000 1,500 םיקומע םיחודיק 7 לולכיש ,הרדחהה לעפמל תכרעומה תולעה
.רלוד ןוילימ 13.5 :כ"הס רוטינו ןונכת ,ןונער תובאשמ ,םינקתמו רוביח תרנצ
,החדיק תויולע לש רתוי לוז רוחמת רשפאת םיחודיק רפסמ תחידקש החנהב
.רלוד ןוילמ 15-כ יוסינה בלש ללוכ הרדחהה לעפמ תולע כ"הס לבקתמ
תרתומה המרל דע ץרפמה יכפשב לופיטב תוכורכה תויולעהמ הכומנ וז תולע
תחקל שי) .םי בלל הכוראה תרנצהו םינקתמה תויולעו םיל הכיפשל םויכ
רחאמ תויושרה י"ע ףוסבל רתות אל םיל םיכפש לש הרישי המרזהש ןובשחב
רשקהב םיימואלניבהו םיימוקמה םייתביבסה םינוגראה תויודגנתהב דומעתו
.(ןוכיתה םיה ימ תוכיא לע הרימשה תונמאל

םיאצממה םוכיס
םיכפש לש קוליסו הטילקל תיעקרק-תת הפולחכ שמשל לוכי ןושיקה ןברג. א
םיכפשה לש תיליעה המרזהל הפולחכ ץרפמה ילעפממ תוחלמתו םייתיישעת
.םיל רוניצב הרבעה י"ע ןנכותמה קוליסלו ןושיקה לחנ קיפאל
רפסמל ידיימ ןורתפ תתל היושע ןברגה תובכש קמועל תוחלמת תרדחה. ב
יקרוע ךרד תוילכמב םינכוסמה םירמוחה תא קלסל םויכ םיצלאנה םילעפמ
ץלח בכוכ רוזיאל הפיח ץרפממ רתויב םיסומעהו םיישארה הרובחתה
םינוכיס ענמי הז ןורתפ .םישוטנ טפנ יחודיקב םרידחהל םשו םורדב
םינשב ומרג רבכש תוילכימ תונואת בקע ץראב םיישארה הרובחתה יקרועב
הנכסה תא ענמי,ןג ומכ .ןד שוגב םיקקפלו םישיבכה תריגסל תונורחאה
םינינת-ןקורי רפיווקא םוהיזל ששח לש ,יוארכ הנחבנ םרטש הרומחה
ימ רגאמ ןוכיס כ"יעו בכוכ ץלח הדשב הרדחהה תלועפמ םורדה רוזיאב
.לארשי לש ירקיעה הייתשה
המכ לש לדוג רדסב תונטק תויתנש תויומכב תורצונה תויתישעת תוחלמת. ג
ןברגה לש ינקוימה חולמה רפיווקאל רידחהל היהי ןתינ הנשל ק"מ יפלא
תולעה .דבלב 'מ 500 דע 'מ 300-כ םקמועש םיחודיקב (גלקיצ תרוצת)
היצרופורפ אלל הכומנ הלא םיקמועל הרדחההו החידקה לש תבשוחמה
.קוליסהו הלבוהה לש תיחכונ התולעל האוושהב
ורדחוי ,הנשב ק"מ ינוילמ ףאו יפלא תואמל העיגמ םרוציי תומכש םיכפש. ד
,יניכי ,רוגי טימולוד תורוצת) ןברגה תיתשתב יטסרק טימולוד תובכשל
.דאמ הובג םתטילק רשוכו 'מ 2,000-מ 1,500 םקמועש םיחודיקב (םימלת
תרנצב הכלוהו לופיט לעפמ תמועל הרדחה לעפמ לש תינושאר תויולע תכרעה
ירתיה תלבקש ןובשחב תחקל שי.הרדחהה לעפמל תופידע לע העיבצמ םיל
תונמאמ האצותכ ונטקיו וכלי ידיתעה חווטב םיל םיכפש תמרזה
הרדחהל ןורתפה ןכ לעו ןוכיתה םיה תונידמ לש תולבגהו תוימואלניב
.ףקות הנשמ לבקמ תיתשבי
םינותנה ברימ תא קפסי 'מ 2,000 דע 1,500 לש קמועל ינויסינ הרדחה חודיק. ה
היושע ותחלצהו עצומה ןורתפה סוסיבל םישורדה םיילכלכהו םיינכטה
.ץרפמהו ןושיקה רוזיא לש תיתביבסה הפמה תא ןיטולחל תונשל

היפרגוילביב
B.R.C VOL .למרכה לש הקינוטקטו היפרגיטורטסותיל .1957 ,.א ,יאשק ,.ל ,דרקיפ
. 76
.B.R.C VOL 86 .למרכה ןופצ לש הרוטקורטסה .1959 ,.י ,ץרק
קמעב טנצר - ןגואינה תובכש לש תיעקרק תתה היגולואיגה .1964 ,.א ,ירפכ ,.ע ,רקא
.םי ,יגולואיגה ןוכמה ,1/64/ורדיה .ןולובז
תלפשו למרכב (ןמונק-ןאיבלא) םיטסידור םיפיר לש םיסקלפמוק.1971 ,.ע ,ןייב
.ףוחה
.םילשורי-יגולואיגה ןוכמה ,OD/71/2 ח"וד
BEN AVRAHAM, Z., HALL, J.K., 1977. Geophysical Survey of Mount Carmel Structure and its extension into the Eastern Mediterranean. Jour. Geophys. Res., Vol 82.
48/83/04 ןולובז קמעו יברעמה לילגה לש תיעקרק תתה היגולואיגה .1983 ,.ד ,ורימ
.א"ת ל"הת
ACHMON, M., 1986. The Mount Carmel Boundary fault between Yoqneam and Nesher. MSc. Thesis, the Hebrew University Jerusalem.
EYTAM, Y., 1988. The shallow structure and the Geological Processes of the Inner Shelf off Norterm Israel in the Late Pleistocene. Ph.D. Thesis, Tel Aviv University.
BENGAI, Y.,1989. The Border Faults of the - Carmel Structure on the Continental Shelf off Northern Israel. Msc. Degree Thesis. Tel Aviv University.
MENASHE, S., 1991. The Deep Aquifers (Paleozoic to Late Creataceous) Norther Israel. Msc. Thesis. University of Jerusalem.
BENGAI, Y., BEN AVRAHAM, Z., - BEN 1995. Tectonic Processes in Offshore Nortern Israel and the evolution of the Carmel Structure. Marine and Petroleum Geology v 12.
בר םיחלמ תעסהו המירז לדומ לויכו הבצה .1997 ,.ס ,ןמלוו ,.א ,ילאכימ ,.י ,ףסוי רב
.א"ת .יד.רא.ןא .NR/97/221 .ןמענה ןגאמ הקפה לש יגולורדיה ןונכתל יתבכש
.למרכה לש רבשה רוזיאב םייטנגמואלפו םייסיפואיג םירקחמ .1998 ,.מ ,ןומכא
.ביבא לת 'נוא ,רוטקוד ראותל הדובע
Sneh., A., Bartov, Y., Rosensaft, N., 1988. Geological Map of Israel, 1:200'000 Sheet 1 Geological Survey of Israel, Jerusalem.
SENGER, K.R., JONES, L.T., GRISAK, E. G., 1999. Injection of Hazardous Wastewater "through Abandoned Oil Wells in the Helez Kokhav Field, Israel. Safety Assessment and Recommendations. Duke Engineering & Services Austin, Texas USA.
תובכשל תשמושמ תיטסואק הדוס תרדחה ץ2000 ,.א ,ילאכימ ,.ס ,ןמלוו ,.י ,ףסוי רב
.רוביצה תואירבלו הביבסל םינוכיס תכרעה - ןושיקה ןברגב תוחולמ תוינגואנ
.א"ת .יד.רא.ןא 309/2000/
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ