תעווג תיגולוקא תכרעמ לש הירוטסיה :לרא תמי
ק`צירק ןועמש ר`ד :תאמ
,ג`סשת רדא 55 ןויליג םימ יסדנהמ תדוגא לש יעוצקמה ןותיעה םימ תסדנה םימ
.` 39-40מע ,2003 ראורבפ
 :רוקמ
     

Untitled
אובמ
תחאל תודע תושמשמ תונורחאה םינשה 40-ב לרא תמיב ועריאש תויושחרתהה
שמתשה םינש יפלא ךשמב .םלועמ ודעותש רתויב תורומחה תויגולוקאה תואושה
הירדומא רהנ :םיירקיע תורהנ ינשב םרוקמש ,לרא ןגאב םייוצמה םימב םשאה
האמה תישארב .ןופצמ המיה לא םרזש הירדריס רהנו ,םורדמ לרא תמי לא םרזש
תמי לש רוזאב הריבס המרב תיביסנטניא ןיחלש תואלקח המיוק ןיידע םירשעה
.לרא
תואלקחה .םייוניש ולחה תוצעומה תירב תעפוהו תיסורה הירפמיאה תומלעיה ירחא
.הנידמל רז עבטמ וסינכיש אוצייל םירצומ ןוויכל הנפ רוצייהו הסרהנ תיתרוסמה
בצק .("ןבלה בהזה") הנתוכ לש םילודג םיחטש לע יביסנטניא לודיג לחה 1937 תנשב
ןיחלשה תואלקחשכ ,20-ה האמה לש '50-ה תונשב ץאוה ינכטורגאה יונישה
רהנמ םימ לש תולודג תויומכו הרק תלעת הכנחנ 1956-ב .ןוכימה בחרתהו הבחרתה
רטקה ינוילימ לש האקשהל ןאטסנימקרוט רבדמל הב ומרזוהו וטוה הירדומא
תייטהו תדרל לרא תמיב םימה סלפמ לחה 1960 ירחא .1960 דע (םנוד 10 = רטקה)
דראילימ 50 הכותל המיה הלביק ןיידע 1965-ב .הכלהו הרבג הלעתב םימה (המרזה)
תסינכ הקספ '80-ה תונש תישארב וליאו (50km3=50x109m3=) הנשב םימ ק"מ
.ןיטולחל המיה לא םימ

תיגולוקא האוש
תישארב .הבר תופירחבו תוימואתפב לחה לרא תמילש תיגולוקאה תכרעמה סרה
םימב רבוגה שומישה בקע ילילש תויהל המיה לש םימה ןזאמ ךפה '60-ה תונש
דרי גידה ללשו תולעל םימה לש תוחילמה הלחה ,םדקתה ךילהתהש לככ .תואלקחל
דוביעב הרושקה היישעתה לכ הרגסנ '80-ה תונש תישארב .75%-ב ,70-ה תונש ףוסב
תדיריל םג המרג המיב םימה סלפמ תדירי .םילעופ 60,000 הקיסעהש גידה ללש
םיקרח ילטוקב רבוגה שומישה .המיה יפוח דיל רבדמ-תואנ סרהלו םוהתה ימ סלפמ
ריבגה הייקשהל םימב זרפומ שומיש .טרפב המיה ימבו ולוכ ןגאב בר םוהיזל םרג
.תועקרק תחלמה לש העפותה תא

 

ךפה רוזאה םילקא .75%-ב החפנו 50%-ב המיה חטש םצמטצה '90-ה תונש תישארב
ורבע םירכיאהמ קלח .רתוי הרצק התשענ תיעבטה לודיגה תפוקתו יתשבי רתוי
לש חטש .תולודג רתוי םימ תויומכ ויה תושורד ורובעש ,זרוא לודיגל הנתוכ לודיגמ
םיעקשמ לש תונוט ןוילימ 43-כ ונממ ומירהש תוחורל ףשחנ םיעובר מ"ק 28,000
רוזאב םיבשותה תואירב .םיקרח ילטוק י"ע םוהיזו חלמ לש הובג זוכיר ובו קבאכ
יטקראה רוזאל דע ותעסהל ומרג הז םהוזמ קבא תורעס .ךכ לשב תושק העגפנ
לככ המרגש (Albedo) ודבלאה תעפות תא ריבגה יחמצה יוסיכה סרה .ןאטסיקפו
.םיעקשמה תומכב הדיריל הארנה
,לרא עקשב םימב רתי-שומיש בקע לודיג-יתב ןדבא איה הרצונש תיתביבסה היעבה
םצמטצה החפשכ תמ המיה לש יחה םלוע תיברמ .המיה תיברמ תומלעיהל איבהש
לש הדירי) םיבקועמ מ"ק 54-ל רטילל םרג 10 לש תוחילמ םע םיבקועמ מ"ק 1,075-מ
םידודר םימ לש לודיג יתב .רטילל םרג 100 לעמש תוחילמ םע (חפנ ינפ לע 95%
יגולוקא סרה םרגנו ודרי םוהתה ימ יסלפמו ומלענ םיפוחה ךרואל (Wetland)
,הדודרה התלדה רוזאמ וטוה רהנה ימשכ םרגנ לודיגה יתבל ףסונ קזנ .םאתהב
םקלח הלעו ונתשה רוזאב הרולפהו הנואפה יבכרה .תיאלקח המדאל איה םג הכפהש
לע התחינ תפסונ הכמ .ההובג תוחילמלו שבויל םידימעה םייח ילעבו םיחמצ ינימ לש
העפשהה תא דביאש ,ולוכ רוזאב םילקאה לש יתשביה יפואב היילעה ידי-לע רוזאה
.ירוקמה הלדוגב לרא תמי לע תנתממה
היילע ללגב תיאלקח עקרק ןדבוא :ויה רוזאב ונחבואש םיינשמ םייגולוקא םיטקפא
הצאהל ןה םג ואיבה היקשהה תוטיש .םימה םוהיזו ריווא םוהיז ,עקרקה תוחילמב
לש 60% ועפשוה 1968-1985 םינשה ןיב .םילובי תדיריו עקרקה תחלמה ךילהתב
תומצמטצה .עקרקה תוחילמב היילעהמ הירדומא לש התלדב תויאלקחה תומדאה
םהב ויהש ,הריפסומטאל םדא יעקשמ לש םיעובר מ"ק 30,000-כ הפשח המיה חטש
ידי-לע ריוואב ופעוה הלאכ םיעקשמלש תונוט ינוילימ .םיחמצל םיליער חלמ יזוכיר
םירוזא המכב .םדאה תואירבלו הייחמצל ,םייאלקח םילוביל קזנ ומרגו תוחורה
1.1-כ הזש) הנשל ,רטקהל ןוט העבר אלש תומכב חורה י"ע ועיגהש םיחלמ ורבטצה
ימ .תורהנב םימל רומח םוהיז םרגנ .(םוי לכ עבורמ רטמ לכ לע חולמ קבא םרגילימ
תרשהל םינומרוה ,םיקרח ילטוק תורהנה לא ופחס םייאלקחה םיחטשהמ זוקינו רגנ
המכ רובע תלבסנ יתלבל 1970 תנשמ הכפה תוחילמה .בויבו םיימיכ םינשד ,םילע
טלקמ ואצמ םינימ המכ .ומלענ ,לרא תמיל םידחוימה ,םהמ המכ רשא ,םיגד ינימ
Oasis ) םיבוטרה םיפוחה ירוזאב העיגפה .םסלכאל היה ןתינו םירחא תומוקמב
םירוזאב טלקמ ואצמ םירחא םינימו םיבר םינימ תומלעיהל האיבה (Wetland
.ולצינו םירחא

תויתרבח תוכלשה
לש לרוגה רואית י"ע השחמהל תנתינ םיבשותה לע תוילילשה תוכלשהה תמצוע
.םיסלכואמ ויהש המיב םייאה
תורהנה ינשמ דחא ,הירדומא רהנה לש התלדב ,(Muynak) קניומ יאה היה 1950-ב
םינש עברא ,1962-ב .הנשל םיקותמ-םימ לש םיבקועמ מ,ק 50-כ וקפיסש םיירקיעה
הנתוכה תודש לש היקשה ךרוצל רהנהמ םימ היצנופיס י"ע וחקל קנע תולעתש ירחא
יא-יצח ןיעמ תויהל רהנה ךפה ,ןאטסי'גיקטו ןאטסינמקרוט ,ןאטסיקבזואב זרואהו
גוסנ 1980-ב .רוחאל מ"ק 10 םיה גוסנ םינש רשע ךות .הברעמ הנופה עבצא תרוצב
תורחואמה '60-ה תונש דע .מ"ק 70 לש קחרמל דע 1995 תישארבו מ"ק 40 דע םיה
םהב וגדו קניומל ביבסמ םירישעה גידה ירוזאב םיגיד 3,000-מ רתוי וסנרפתהו ודבע
םינימו תויניב ,'צראור ,'ץרפקייפ ,סינד ,םינויפרק וללכש ,םיירחסמ םיגד ינימ 22-כ
.(ראיווקה יגד) ןוא'גרוטס לש םיימוקמ
(Mynah) הנימ לש גידה ינוגרא .וז תכרובמ גיד תוליעפל הנורחאה התייה 1957 תנש
הנש התואב .לרא תמיב יללכה גידה תיצחממ רתוי וויהש םיגד ןוט 26,000-כ וקווש
רוצייל םילעפמל ורכמנש formed muskret skins ןוילימ 1.1 קניומה רוזיאב ורציי
ירחסמה גידה ןיטולחל קספנ 1982-ב .תוריהמב הנתשה תאז לכ .םיעבוכו םיליעמ
םימ רתויו ץווכתהל הכישמה המיה .היקשהל םימב רבוגה ךרוצה ללגב לרא תמיב
םימה תומכ ,1955-ב .(ןופצב הירדריסו ,םורדב הירדומא) תורהנה ינשמ וטוה
.הנשב םיבקועמ מ"ק 302-ל ישוקב העיגה הלא תורהנ ינש וקפיסש
תוחפל םיעובר מ"ק 64,500-מ המיה לש םינפה חטש ןטק 19960-1955 םינשה ךלהמב
יפ לדג חלמה זוכירו 'מ 9-ב וז הפוקתב דרי המיב סלפמה.םיעובר מ"ק 30,000-מ
םירוזאה חטשו ירמגל ושבייתה הירדומא רהנ לש התלדב םימגא 50-מ רתוי .השולש
היהש המ .רטקה 20,000-מ תוחפל דע רטקה 50,000-מ ץווכתה (Wetland) םיבוטרה
םינטק םימגא השוישל ךפה םלועב (םינפ חטש יפל) ולדוגב יעיברה םגאה םעפ
.םיחולמו םידרפנ
םתדובעל םיאצוי הלא םיגיד .קניומ ביבסש רוזאה לכב םיגיד 250-כ קר יש םויכ
רהנה התלד לש םימהוזמה םימב וראשנ ,םיגד ינימ 22 ךותמ .תוריסב אלו תוינוכמב
.ןמושב רישע םפוגש םינויפרק רקיעב ,םיגד ןוט 3,000 קר וגודינ 1994-ב .העברא קר
ירוזא םג ומכ ,ומלענ טושפ Muscret-ה יגד תווחו המואמ גודל ןתינ אל ומצע םגאהמ
םיאבוימש םיגד תדבעמו לועפל הכישממ םירמושמה םיגדה תיישעת .Wetland-ה
תיטייבוסה היסור תוררופתה רחאל .ינופצה קיטנלטאהו יטלבה םיהמ ,לדוג קחרממ
תוסנמ תויושרה .קניומל םיגד התא חולשל תושדחה תויטלבה תונידמה תוברסמ
הטעומ החלצהב קר םלוא ,טקשה סוניקואהמ ףאו יפסכה םיהמ דוביעל םיגד אבייל
ןוילימ עבראל דרי רוצייה לבא ,ןיידע תלעופ םנמא םיגדה ירומיש תיישעת .דאמ
הלעפ 1994-ב .תואספוק ןוילימ 27 הרציי תוליעפה אישב רשאכ ,1993-ב תואספוק
תופורטסטקהמ דחא קר התייה גידה תסירק םלוא .דבלב םירופס םימי וז היישעת
.תויגולוקאה
תורקה ץראה תוחור תא םמחמה ימילקא תסוומ רוזאכ רבעב השמיש לרא תמי
רוזאב םילקאה .המיה תומלעיה םע סרהנ הז ןוזיא .ץיקב ררקמו ריביסמ תובשונה
ףרוחו רתוי שביו ,רתוי םח ,רתוי רצק ץיק םע רתוי יתשבי השענ הדרשש המיה
170-ל המצמטצה החימצהו לודיגה תפוקת .רתוי םיגלש לדו ,רתוי רק ,רתוי ךורא
תוירבדמ .הנתוכ לש ריבס לובי לש החימצל םישורדה םימי 200 םוקמב הנשב םימי
לע השעמל םישגפנ םהו וטשפתה (Kyzylkum) םוקליזיקו (Karakum) םוקרק
םיפושח םיטנמידס לש רטקה ןוילימ השולש .לרא תמי לש הפושחה תיעקרקה
.המיה ביבס רובדימה תא וציאהו עקרקה לש החלמהה ךילהת בצק תא וריבגה
םיקרח ילטוק לש תויראשו חלמ תורזפמ ןהו רתויב תוחיכש וכפה קבא תורעס
.חלמו קבא לש ןוט ןוילימ 75 רוזאב ודברוה ,1993 דע .ולוכ רוזיאה ינפ לע םינוש
.המיל חרזמ-ןופצמ מ"ק ףלא לש קחרמב ,(Belarus) סוראלבב אצמנ לרא תמימ חלמ
םילקימיכב םימהוזמ זוקינ ימ ק"מ דראילימ השולשמ רתוי ,'80-ה תונש ףוסב
בויבו היישעתמ םילפוטמ יתלב תלוספ ימ םע דחי ,ןמקרוטו קבזוא תודשמ םייאלקח
ורבטצה הלאה תלוספה ירמוח בור .הנש לכ הירדומאה רהנ ךותל ועפש ,ילפיצינומ
ינלטקהו ןכוסמה םלוא .הייתש ימ תורוקמ ומהיזו הביבסה תא וליערה ,התלדב
.חלמה היה רתויב

תואירב
לע םרגנ רוזאב םדאה תואירבל קזנה .רתויב תורומח תואירב תויעב ורצונ רוזיאב
םיטנמידסה תא ומירהש קבא תורעסו ,חלמו םידיציטספב םימהוזמ םימ ידי
םירקמה רפסמ דאמ הלע .תוקונית תתומתו הימנאה ירקמ וברתה .ריוואל םיפושחה
תולחמו הימקואולה ירקמ וברתה .םייניע תולחמו המישנ תולחמ ,ןורגה ןטרס לש
הכפה לרא תמי .ןורגה ןטרסו המישנה יכרדב תולחמ וצופנ רקיעב .תוילכו דבכ
.דבלב תיגולוקא האוש רשאמ רתוי תישונא הפורטסטקל תויהל
יבשות .(Karakalpak) קפלקרק הקילבופרב דחוימב הקזח םדאה תואירבב העיגפה
התלדה ביבס תמקוממה ןאטסיקבזוא ברעמ ןופצב תינתא הדיחי םיווהמ וז הנידמ
תויעבל תועדומ רסוחו החנזהמ האצותכ .לרא תרמי לש ימורדה הצקב ,הירדומא לש
וב םירסחש וא חלמוה (Karakalpakia) היקפלקרק רוזיא לכ טעמכ ,תןיגולוקאה
.תוולנ תועפותו שובייה לש האצות איה תשביתמה לרא תמי ביבס האולחתה .םימ
,םיפסונ םיליער םירמוחו חלמ ,תודבכ תוכתמ לש םיהובג םיזוכיר םיליכמ םימה
,DDT ומכ ,םיידירולכ ונגרוא םידיציטספ לש הובג זוכיר שי םידלגמש תוקריבו
.בחר שומישב אצמנ ןיידעש
רבח תונידמ ןיב רתויב םיהובגה םה םידליו תודלוי לש התומתה יזוחא אז רוזיב
תוקונית לש תודיל 100,000 לכל 120 תודלויה תתומת התייה 1994 תנשב .םימעה
.םייח םידולי לש תודיל 1,000 לכ לע 60 לש רועישב התייה תוקוניתה תתומת .םייח
תונורחאה םינשה 15-10 ךשמב .תויעבהמ ןטק קלח קר הזש ןייצמ יאורבת רקס
תולחמב היילע 260 יפ ,דבכו תוילכ (ןטרס רקיעב) תולחמב 30-40 יפ לש היילע התייה
איה םישנ תאולחת .(תבהצ) סיטוטפהו סופיט ומכ תוקבדימ תולחמב ,םיקרפ
23% דוע ;הילכ תולחמב תועוגנ 13-19 ליגב םישנה לש 20%-מ רתוי :רתויב הרומחה
לש םיהובג םיזוכיר תובר םישנלו ,סירתה תטולב לש הניקת תוליעפ יאמ תולבוס
םייוסינב םרוקמ םיהובגה םויצנורטסה יזוכיר .םדב םויצנורטסו קניצ ,תרפוע
םישנהמ 80%-מ רתוי .'60-הו '50-ה תונשב (ןמימ תוצצפ) רוזיאב ושענש ,םיימוטא
.תודלוי לש ההובגה התומתל תירקיעה הביסה איה וז הלחמ .הימנאמ תולבוס

:"תימוקמ" הרעה
ןפג השמ 'פורפ
תמי לש תיגולוקאה האושה ןיב האוושה לש התפמה תדוכלמב ולפנ םיבוטו םיבר
הניא וז האוושהש חינהל תובוט תוביס המכ ןלהל .תרנכב סלפמה תדיריל לרא
:תיטנבלר
היתואצותלש תנווכמ תוינידמ לש האצות התייה לרא תמיב סלפמה תדירי .1
,םימה חפנב הנטקה :שארמ תועודי ויה תוחפל תיגולורדיהה הניחבהמ
תדירי .ףשחנה תיעקרקה חטש לש הלדגבו םימה לש םינפה חטשב הנטקה
לש האצות רקיעב אלא ,תנווכמ תוינידמ לש האצות הניא תרנכה סלפמ
.תילמינמ הביאש לש הלק תפסותב תרוצב - תיעבט העפות
םידדוב םיזוחאב אלא יאלקח שומישל רהנה הלעמב םימ תייטה הרבגוה אל .2
.לרא תמימ הערגנש הלודגה תומכה תמועל
14%-כ לש חפנ תנטקהל האיבמ (-215-ל -209-מ) תרנכה סלפמ תדירי .3
ושממתי םאו הנשה םימשג דוריי םא .דבלב 5%-כב םינפה חטש תנטקהו
סלפמ הלעי תודדוב םינש ךותש יאדוול בורק ,בויבב לופיטהו םימ תלפתה
הלעמב םימ לוצינ ופיסוהו וריבגה קר לרא תמיב .תמדוקה ותמרל תרנכה
ינפ חטשו 95%-ב דרי לרא תמי חפנ .שדחמ המיה תא אלמל תינכת לכ אלל
הסוכמ תרנכב הפשכנש תיעקרקה .'90-ה תונש תישאר דע 50%-ב דרי םימה
,קבא ןיא :קורי חמוצב הבורב רהמ התסוכו םינוש םידלגב םינבא הבורב
.דועו חלמ ןיא
אל רתויו ,'מ 6,60 לש חוורימה אוה םימודאה םיווקה ינש ןיב תרנכה סלפמ .4
.םירטמ 19-ב הדירי שי לרא תמיב סלפמב .טעמכ תדרל לכוי
ןיטולחל השעמל הקספ ,לרא תמי לא התוא םיניזמה תורהנהמ םימ תסינכ .5
ללכמ 66%) לשמל ןדריב המירזה תרנכב וליאו '80-ה תונש תישארב
ןוילימ 560-מ קר םילקא יוניש ללגב תונורחאה םינשב התחפ (תומירזה
רשאכ רבגתהל היהי ןתינ הז ןועריג לע .הנשב ך"עמ ןוילימ 460-ל ך"עמ
.תואלקחל הנידמב םירצוימה םיחלוקה לכב ושמתשיו םימ ליפתהל וליחתי
.תרנכהמ הביאשה תא ןיטקהל היהי רשפא זא
דאמ הנוש אוה לבא ,םירקמה ינש ןיב םיוסמ ןוימד שי דחא רבדב .6
לש תיתוכאלמה הייטהה ללגב םימה תוחילמ התלע לרא תמיב :םידמימב
םרגילימ 210-מ תוחילמה התלע תרנכב ,(100% לש היילע) 10 יפ תורהנה
ומכ אלש םלוא .(41%-כ לש היילע) ל"כגמ 296-ל דע (ל"כגמ) רטילל דירולכ
ומכ ,וז היעבל תונורתפל תועצה שי לארשיב םימה קשמ ידיב ,לרא תמיב
יאדוול בורקו תונודינ ולא תועצה .םיפסונ םיעצמאו חלמה תייטה תרבגה
- םינוש םידמימב ,בושו - םייק ףסונ ןוימיד .תופיחדב עוציבל הנשגותש
םיאתמ לופיט אצמיי ךכל םג .ץראה תועקרק לש החלמהה תעפות איהו
.םירופישל

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ