רתאה תודוא

םלועבו לארשיב םימה אשונ תודוא ןיינעתמלו הרומל ,דמולל עדימ רתא
.םיברה ויטביה ןווגמ לע


ללכב תימלועה הרבחה לש םויה רדסב רתויב םיטלובה םיאשונה ןמ דחאל ךפה םימה אשונ
.תונידמ לש תולובג הצוחו םיבר םייח ימוחתל קישמ אוה .טרפב תילארשיה הרבחה לשו
םיגולויבו םיגולוקא םיכילהתלו ,תוילכלכ ,תויטילופ-ואג ,תוימלוע ללכ תומגמל רושק
.םלועב םינוש תומוקמ ינפ לע םישחרתמה

הבש ,21 - ה האמב םלוא ,םינומדקה ועדי רבכ תאז ,םייקתהל ןתינ אל םימ אלל
םימה אשונ ךפוה ,הב אקווד ,םימישרמ םייעדמו םייגולונכט םיגשיהל העיגמ תושונאה
היחה תושונאל קנעוהש הז ךרע רקי עבט רצואש םושמ ,רתויב םייזכרמה םיאשונהמ דחאל
.הנכסב דמוע ,ץראה רודכ ינפ לע

םימה םלוא .םיחולמ אל םימ םה ץרא רודכ ינפ לע םייוצמה םימה ןמ 3% קר ,עודיכ
םהמ קלח .ןוזמ לודיגלו םייח ילעב ,םדא תייתשל םייוארה םייח םימ חרכהב םניא וללה
בייחמ םלועב םייחה םימה רגאמ לע רומשל ךרוצה ךכמ האצותכו םימהוזמ םימל בשחנ
םימ תורוקמ םוקישלו םוהיז ינפמ םהילע הרימשל ,םימב ןובנ שומישל תוכרעיה
יוטיבל ואבוי ונלש האמב תושונאה לש המוי רדס לע ודמעיש ולא תולועפ .ומהדזהש
.םכינפלש רתאב


:םייזכרמ םיאשונ השישל קלוחמ רתאה

21 -ה האמב םימה .1
םייח םימב רצונו ךלוהה רוסחמה תלאשב הלאשב קסוע הז אשונ לש ןושארה וקלח
ןובנ שומישל םיכרד לש העמטה תועצמאב םייקה לע רומשל ןתינ ןהבש םיכרדבו
.םוהיז ינפמ םייקה לע הרימשלו
ירגאמל םיקזנה תא ןקתל ןתינ םתועצמאבש םיכרדב קסוע הז אשונ לש ינשה וקלח
.םייחה םימה

םימ לש היגולוקא .2
בכרהב יונישמ האצותכ םהב םילחה םייונישהו םימב חמוצהו יחה תא ראתמ
. םלועה ןמו ץראה ןמ תואמגוד ליכמ אשונה .םימב םיסמומה םירמוחה

םימ םוהיז .3
יקזנל תובר תואמגוד םיגצומ רגאמב .תוחתפתמו תוחתופמ תונידמ ןייפאמ םימ םוהיז
ךשמה תא עונמל תולדתשמ ןה רתוי תוחתופמ תונידמהש לככ .םלועבו ץראב םימ םוהיז
תוחתפתמה תוצראב תאז תמועל .םימהוזמ םימ תורוקמ רוהיטל תולעופו םימה םוהיז
יכ הדבועה .םיבאשמב רוסחמ לש הנאותב אשונהמ תומלעתה הלח ,ישילשה םלועבו
לע ועיפשיש םימרוגהמ דחאל ךופהל םילולע םימ תורוקמ םוהיזו םייח םימב רוסחמ
הלא תונידמ לש תוינידמב ךפהמל האיבה אל ןיידע 21 - ה האמב התומתב לודיג
.םיכשמנ םימה תורוקמ לש םיינסרהה םיכילהתהו

לארשיב םימה תורוקמ .4
.20 - ה האמב םהב ולחש תורומתהו לארשיב םימייקה םימה תורוקמ ןווגמנ דקמתמה אשונ
םימה רגאמ תא רישעהל הרטמב םיפסונ םימ תורוקמ חתפל תויורשפאב קסוע ןכ ומכ
.הנידמב

לארשיב םימב םישומיש .5
שודיח םע ומצע לע רזח אוהו םימ תקפסאל תוראב תריפחב ךרוצ היה תובאה ימי זאמ
תוראב ורפחנ הנידמה םוק ינפל דוע .20 -ה האמבו 19 -ה האמב לארשי ץראב תובשייתהה
ידוהיה בושיה .םיחיחצ םירוזאב ואצמנש םיבושיל םימ תכלוהב ךרוצה הלעו םיבר
תוליעפה .םימ תורוניצ תלבוהו תוראב תריפח לש הפנע תכרעמ להינ הנידמה םוק ינפלש
תעירז ,תונופטיש ימ תריגאב ודקמתהש תויוליעפ ופסונ זא .הנידמה םוק םע הבחרתה
תקידב םגו םימ תכלוה לש םירידא םילעפמ םימ תלפתה ,םיכפוש ימ רוהיט ,םיננע
.םימ אובי תויורשפא

לארשיב םימה תוינידמ .6
םיריחמה ,םימה לש הקפהה תויומכ .רוסחמב יוצמה עבט רצוא םה לארשיב םימ
שומישה יפוא ןכלו חוקיפב םיאצמנ םימה לש הקולחהו האצקהה ,םילאיצנרפידה
הרישי העפשה הז ןותנל .ריחמתהו האצקהה ,חוקיפה תכרעמ לש אצוי לעופ אוה ,םימב
.הנידמב םימה ירגאמ תא םיווהמה םילחנהו תרניכה בצמ ,םוהתה ימ ירגאמ בצמ לע

םג ןכותבו היתונכשלו הל םיפתושמ לארשי תנידמ לש םימה תורוקממ קלח הדבועה לשב
םימכסהב יזכרמ ביכרמל לארשי תנידמ לש םימה תוינידמ הכפה ,תיניטסלפה תושרל
תנידמ לש םיסחיה תכרעמ לע עיפשמ הז םדמעמ .םהילע המתח הנידמהש םייטילופה
לארשי יסחיב םימה תורוקמ לש דחוימה דמעמב .םויכ םג היתונכש םע לארשי
תוינידמב ןדה קרפה לע ףסונב הז קרפ דקמתי אשונב הרושקה תוינידמבו היתונכשו
.הנידמב םימה


תויוליעפ
םיכילהת חתפל ןתרטמש תוידומיל תויוליעפ תובלושמ םירכזומה םיאשונה ןמ דחא לכב
לש םינוש םיכילהתל םה םיפשחנ ןתרגסמב .רתאב םישמתשמה ןיב רקח תדימל לש
.םהב שומישה ןפואלו םהל םישרדנה רקחמה ילכל רקחה תדובע

רתאב םילכ
תירבעב םיבותכה ץראב םירתאל םיבר םירושיקו םירבחמ חתפמ ,םיחנומ ןולימ רתאב
.תילגנאה הפשב םלועב םיבר םירתאלו:תודות


ןולא יליג
:טקייורפה תלהנמ       
יקסנ'צק השמ
:יעדמ ץועיי        
טנלס ימע

:םוזיי        


קקח דעירנ
הייטע-ןב ריפוא
:חותיפו תונכת       
ןיקריס-ןהכ ידומ


:יפרג בוציע       
ןיקריס-ןהכ ידומ
ןוטק היתב

:תונומת דוביע       ישוד ירוא

:יפרג ץועיי       
ןבתכ ירימ
רדליו ינש
ךיירביל הריש
:Html -ל תורמה       
ילאערזי האל
לארא האל


:הדלקה       
הצירטסוק-סאימחנ לג


:ההגה       
ןוזרבולג תנע

:םירצוי תויוכז       

םיאבה תויוכזה ילעבו םיל"ומל הדות       
:(ב-א רדסב)       


םימה ידבוע ןוגראחטשהמ תואירבןמסלדנה תרפא 'בגטסוו תידוהי 'בגיקצי'צרט החרוח ר"דןמצריבג םייח ר"דןיקמורפ-ןוריחא רמת ר"דזכרמה - תירבעה הטיסרבינואה
םיעדמה תארוהלץראהרואמ תאצוהלאירא םירפס תאצוהעבטה תנגהל הרבחההקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהסחנפ ש"ע הדובעה תעונת רקחל ןוכמה
ןובלךוניח ףגא ,הביבסה תוכיאל דרשמה
הרבסהוהיקשהו םילזונ םימ תסדנהםירבדה עבטיבצ-ןב קחצי דיתונורחא תועידיתרושקת תועידיןבל לוחכ קוריםילכירדאה םיסדנהמה תכשל
םיאמדקאהוםוידמתקלחמ - םיצוביקה רנימס תללכמ
רואל האצוהבירעמתימואלה םימה תרבח תורוקמרגיב ןועדג רמילגה באז רמםרוטש יסוי רמסיידנרב סומע רמםימוסרפה תוריש - הרבסהה זכרמלשה זכרמרעונו הרבח להנימ ,ךוניחה דרשמרפכה חותיפו תואלקחה דרשמהנידמה רקבמ דרשמםימה תוביצנתוכיא ןעמל הלכלכהו קשמה םורופ
לארשיב הביבסהןמרב ימוט 'פורפןפג השמ 'פורפרע סומע 'פורפל"קקםינגהו עבטה תושרל"הת
תויוכז ילעב תא רתאל ותלוכי בטימכ השע ט"פמה תווצ
ללכנש ,םיינוציח תורוקממ חקלנש רמוחה לכ לש םירצויה
םיעגונה םירבחמהו םיפוגה לכל בתכב ונינפ .הז רתאב
ונא .רמוחב שומישל םרושיא תא גישהל ידכ רבדל
רבדה אבוי םא .תועט וא הטמשה לכ לע שארמ םילצנתמ
.םדקהב ונקתל לעפנ ונתעידיל