Clostridium יקדייח


םייללכ םינויפא

.םיתמ םה ריוואל הפישחב :םירוטגילבוא םיבוראנא םייבויח םרג םלוכ םהש םינימ ללוכ םיקדייח לש הז גוס
.םיגבנ םירצוי םהו םיגתמ לש הרוצ ילעב םה
.עקרקב רקיעב דאמ םיחיכשו העונת ילעב םה הלא םיקדייח
.הליגר העיבצב עבצנ וניאש גבנ יוצמ בחרומה ושארבש ,סינט טבחמ ומכ םיארנ םה פוקסורקימל דעבמ
םירכוס םיסיסתמה םיקדייח רקחש תעב ,19 - ה האמה עצמאב רטספ יאול י"ע הלגתה םיקדייח לש הז גוס
הלאה םינימהמ קלחש הלגתה רתוי רחואמ .תיריטוב הצמוח םירצימ םקלחש הליגו םייבוראנא םיאנתב
.םייבוראנא םיאנתב חתפתמה ןובקירל םיארחא
.תוינלטק תולחמל םורגל םוידירטסולק לש םימיוסמ םינימ לש םתלוכי עודי התיה רבכ 19 - ה האמה ףוסב
תריציב אצומ רמוח ,ןוטצא תריציל הנושארה םלועה תמחלמב ושמיש ,םוידירטסולק גוסל םיכיישה םינימ
דיקפת היה ,ןמציו םייח ר"ד ,לארשי תנידמ לש ןושארה האישנל .המחלמה תונוכמ תא ןמישש רבד ,ץפנ רמוח
לש םתרקוהל התכז ןמציו ר"ד לש ותמורת .ןוטצא תריציל םישורדה םייגולונכטויב םיכילהת חותיפב דבכנ
תיב תמקהב תכמותה רופלב תרהצה רתוי רחואמ המסרופ ךכל תודוהש םירובסה שיו ,םילגנאה םיאנידמה
.לארשי ץראב םידוהיל ימואל

Clostridium יקדייח לש תנכוסמ תוינגותאפ
רשאכ .(סויסלצ תולעמ 37) םדאה ףוג לש הרוטרפמטב םד רגא עצמב בטיה םילדג Clostridium יקדייח
הרוטרפמט לש םיינוציק םיאנתל םידימעה םיגבנ םירציימ םה ,החונ יתלבל תכפוה םהלש םייחה תביבס
.םייקתהל םילגוסמ םניא םמצע םיקדייחה םהבש ,שבויו
gas וא ,םזילוטוב ,סונטט ןוגכ תושק תולחמל םיארחא םהו ,דאמ םינכוסמ םינלער םישירפמ םיקדייחה
.gangrene
:םינכוסמ םינגותאפ םהש םינימ העברא םירכומ
C. botulinium, C. tetani, C. perfringes, C. difficile

C. botulinium
םיאנת .םייבוראנא םיאנתב קדייחה י"ע ןלערה שרפוה וב ןוזמ תליכאמ האצותכ ,תינלטק ןוזמ תלערהל םרוג
עיגהל ,חורה םע םיאשינה קדייחה לש םיגבנ םילוכי לשמל ךכ .םירומיש תואספוקב רצוויהל םילוכי הלאכ
לושיב םגש רחאמ .התריגס ינפל הספוקבש ןוזמל רוקיע ךילהת םיעצבמ כ"רדב .החותפ הספוקב קזחומה ןוזמל
.םייבוראנא םיאנת הב םירצונו הספוקה תא םירגוסש רחאל םיטבונ םה ,םיגבנה לכ תא סרוה וניא ךשוממ
לש םתוקרפתה ענומו םיבצעה תכרעמב עגופה ןלער :ןיסקוטוריונ גוסמ ןלער םישירפמ םיחתפתמה םיקדייחה
וא קותישמ לובסל יושע הלוחה לערומה ןוזמה תליכא רחאל רצק ןמז .רירש-בצע תוספניסב םירוטימסנרטוריונ
.וייח תא ליצהל לוכי ידיימ לופיט קר .היארה ןדבואמ

C. tetani
םיגבנה םייבוראנא םיאנתב .רועב קומע עצפ לכ ךרד םדאה ףוגל םירדוח קדייחה יגבנ .סונטטה תלחמל םרוג
םילערומ םישנא .ןיסקוטוריונ גוסמ אוה םג הז ןלער .םתביבסל ןלער םישירפמ םיחתפתמה םיקדייחהו םיטבונ
.תפערסה תוצווכתהמ האצותכ קנחמ תומל םילוכי

C. perfringes
ןלער םישירפמ ןהמ םיחתפתמה םיקדייחהו ןהב טובנל ,תומקרל רודחל םילוכי ויגבנ .העונת רסח קדייח אוה
:ןיזילומהו ןיסקוטוטיצ אוהש toxin A, גוסמ
. lecitinase - םיזנאה תועצמאב תומודא םד תוירודכו םיאת סרוה אוה
הליכמה האוצה רשאכ קדייחב םהדזהל םייושע יעמב םיעצפ ןכלו לוכיעה תכרעמב הנטק תומכב יוצמ קדייחה
קזנב ותוחתפתהב רזענ קדייחה .םידורי האורבת יאנתב כ"רדב שחרתמ הזכ ךילהת .יעמב תרבוע ,ותוא
ףוליח ךלהמב .םייבוראנא םיאנת םיחתפתמ ,םוקמב םירצונה םד ישירק םע דחיו םרג רשא ןושארה יתמקרה
קמנלו םייבוראנא םיאנת תריציל םרות אוה םג רשא ,ןמימ - זגה לש תולודג תויומכ קדייחה שירפמ םירמוחה
.הלא תומקרמ םייונבה םירבאה תסירהלו תומקר לש
.לוכיעה תכרעמ לש תומקרה סרהלו ןוזמ תלערהל םורגל םג לוכי קדייחה

C. difficile
ןמז קרפל הקיטויביטנא תכירצ רחאל שחרתהל םילוכי יעמב םימוהיז .יעמה לש תיעבטה הרולפהמ קלח
.קדייחה תוברתהלו תיבויח היצקלסל םרוגה רבד ,ךשוממ
תוחפ אוה ןיסקוטורטנא .םילושלשל םורגל לוכיו יעמה תמקר תא סרוהש ,ןיסקוטורטנא - ןלער שירפמ אוה
.ליעל ורכזוהש םינימה ינלערמ ןכוסמ

Clostridium לש תוינגותפה ינונגנמ
עקרקהמ עיגהל םילוכי םה .םדאה ףוגל םידחוימ הרידח ינונגנמ ןיא ,םוידירטסולק גוסמ םיקדייחה תיברמל
םהילא עיגמ אלש םיקומע םיעצפ ךרד ףוגל רודחל םילגוסמ םה .ריווא ימרז ידי לע םיגבנכ םיאשינ םהש וא
.לוכיעה תכרעמל ןוזמה םע רודחל וא ריווא
.םינכוסמל םתוא ךפוה ,םיגבנ תריצי י"ע ,שבוי וא לושיב ןוגכ םיינוציק םיאנתב םתודימע
.תוינגותפל ףסונ ןונגנמ אוה ינלטק ןלער תשרפה

Clostridium לש יוהיז יכרד
:הז ןיממ םיקדייחה יוהיזל תודחא תוטיש תומייק
רשפאש ןוטוש יוצמ םהיאת ינפ לע - םהלש תויתעונתלו םיקדייחה תרוצ יוהיזל תויפוקסורקימ תוקידב 
.תדחוימ העיבצ תועצמאב ותוהזל
יאת ךות גבנ לש ותואצמיהבו תדחוימה םתרוצב ןיחבהל םג רשפא העיבצה תועצמאב .תיבויח םרג תעיבצ  
.עבצנ וניאש ,טלוב
.םיטלחומ םייבוראנא םיאנתב לודיג  
.ןיזילומה יוליגל םד עצמ לע לודיג  

תולחמב לופיט
.םינלערל םיידוחיי םינדגונב דימ לפטל שי הלערהה ינמיס תעפוה םע
.קדייחה לש ותוברתה ךשמה עונמל ידכ ,ןיצימוקנאו וא ןיליצינפ גוסמ הקיטויביטנא תתל שי ליבקמב
םימעפ ,תוקד המכל הובג ןצמח ץחל םע רדחל הלוחה תא םיסינכמ, קמנ וא סונטט לש םימייוסמ םירקמב
.קדייחה תא תיממו תומקרה תא ררוואמ לופיטה .הממיב תודחא