Pseudomonas לע םוכיס

םניאש םיילילש םרג םיקדייח םה תוינילק תודבעמב םידדובמ םתוא םיינגותפה םיקדייחה ינז ןיבמ 15% - כ
.םישילש ינשכ סנומודואספ יקדייח םיווהמ םכותמ ,זוקולג םיסיסתמ
.םיינגותפה סנומודואספה ינז ןיבמ רתויב ץופנה אוה P.aerugenosa

- P.aerugenosa ה ינויפא

תלוכי םהל הנקמה ןוטושב ןיחבהל ןתינ תדחוימ העיבצב .םילגועמ טעמ וא םירשי םיגתמ לש הרוצ ילעב
.העונת
- רמוחב ורוקמש ,םיבנע ריכזמה תובשומה לש ינייפוא חיר תועצמאב הז ןיממ םיקדייח תוהזל רשפא
. (aminiacetophenon) ןונפוטצאונימא
אלו םימב סיסמ pyocyanin םשב ןעבצב אוה לוחכה עבצה רוקמ :קורי דע לוחכ עבצ תולעב ןה תובשומה
שרפומ אוה םיתעל .הז ןעבצ שירפמש ,סנומודואספה תחפשמב דיחיה אוה P.aerugenosa .יטנצסרואולפ
.קורי עבצ הבשומל םינקמ לוחכה ןעבצה םע ףוריצבש , pyoverdin :בוהצ ןעבצ םע דחי
ותוא אוצמל ןתינ ןכ לעו היגרנא תורוקמכ םינוש םיגוסמ ןמחפ תורוקמב שמתשהל תלוכי לעב אוה הז ןימ
רקיעב ינגותפ אוה .םיקנוי לש לוכיעה תכרעמו םיחמצ ,המדא ,םיכפש ימ ,םימ :ןוגכ תונווגמ םייח תוביבסב
םייקתהל לוכי לבא שבויל שיגר אוה .םיקרחב וליפאו םירחא םיקנויב םג תולחמ םורגל לוכי לבא םדאל
.רדחה תרוטרפמטב ,תודחוימ ןוזמ תופסות אלל םימב םישדוח
.סויסלצ תולעמ 42 לש הרוטרפמטל דע ,בחר תורוטרפמט חווטב םייקתהל לגוסמ אוהש הזה ןימל ינייפוא

P.aerugenosa יקדייח לש תנכוסמ תוינגותאפ

תוליכמה תובר תוכרעמב דאמ ץופנל ותוא וכפה ,םינוש םיגוסמ םילד םיעצמ לע םייקתהל הז ןימ לש ורשוכ
תולחמה םילוח יתבל תוידוחיי תוימוהיז תולחמ ,ךכ םושמ .םילוח יתבב םייקה דויצב ,לשמל ומכ םילזונ
.הז ןיממ םיקדייח ידי לע םיבר םירקמב תומרגנ nocosomal infections תויורק
הנקל רוניצ תסנכה ,רטטק תסנכה :ןוגכ םיינרדוח םילופיט ורבעש םילוח רקיעב ףקות P.aerugenosa
לופיט רחאל םג הז ןיממ םיקדייחל םישיגר םיכפוה הלא םילוח .םד תורונצל תויזופניא רוביח וא המישנה
םע עגמ י"ע וא רישי עגמ י"ע םילוחל םירבעומ םיקדייחה .תינוסיחה תכרעמה תא תושילחמה תופורתב ךשוממ
,הפל םיסנכומה הרוטרפמט ידמ ,םיקצומ םינובס ,םייניע תופיט :ןוגכ םימהוזמ םירזיבא וא םילזונ ,םירמוח
.םירויכ ,םיחרפ ילטרגא
רידנ םיקדייח לש הז ןימ .ןמדזמ ןפואב ריוואהמ רועה לא םיעיגמ םה רשאכ רוע תולחמל םימרוג םיקדייחה
לופיטל דחוימב םידימע םיקדייחה .הקיטויביטנא תחיקל רחאל ותבוטל היצקלס ןכתית לבא לוכיעה תכרעמב
.םילוח יתבב תתל לבוקמש יטויביטנא
רובעל ךכו הביבסה תא םהזל םילוכי הלא םילזונ .ןתש וא םישירפמ םיעצפ םה םדאב הקבדהל ץופנ רוקמ
.םירחא םילוחל
תוקלדב ,תוקוניתב םילושלשב תואטבתמה תופגמל רתויב ןכוסמהו ץופנה םרוגל בשחנ P.aerugenosa
.םיינזואבו ףורש רועב ,םייניעב תועגופה

.P.aerugenosa לש תוינגותפה ינונגנמ

- :םיללוכ הלא םינונגנמ
);הירטפידה ןיסקוטל המודב םינובלח לש הזתניס בכעמה A ןיסקוטוסקא גוסמ ןלער דחוימב) םינלער תשרפה
רודחל םיקדייחל םירשפאמ הלא לכ Dnases) ,תוזלוגאוק ,תוזפיל ,ןיזילונירביפ ,ןיזילומה) םימיזנא תשרפה
םירקמב .(םד חלא) הלערהל םימרוגו םדה םרזל םירדוח םיקדייחה םיתעל .ןהלש סרהל םורגלו תומקרל
םילוחל דחוימב ןכוסמ הז גוסמ ךוביס .תינלטק תואיר תקלדל םורגל םילוכי םה ,תואירל םיעיגמ םה םהבש
.Cystic Fibrosis - מ םילבוסה

.P.aerugenosa לש יוהיז יכרד

:הז ןיממ םיקדייחה יוהיזל תודחא תוטיש תומייק
שי) םהיאת ינפ לע יוצמה ןוטושל תודוה םהלש תויתעונתלו םיקדייחה תרוצ יוהיזל תויפוקסורקימ תוקידב   
. (ןוטושל תדחוימ העיבצ      
.תילילש םרג תעיבצ   
.םיינושארה יוהיזה יביכרמ םה העבצו הבשומה תרוצ ,חיר - תניחבמ תובשומה תקידב   
רלגילק עצמ , יקנוקמ עצמ ,םד רגא לע בוט םילדג .תולעמ 42 לש הרוטרפמטבו םיניחבמ םיעצמ לע לודיג   
.לזרב לש רוחש עקשמ תעפוה םע      
.תיבויח זאלטק תקידב   
.זאדיסקוא םיזנאה תוחכונל הקידב  
.תיטילומה אטב הבוגת תלבקתמ - םד עצמ לע לודיג