Staphylococcus-גוסהמ םיקדייח

םייללכ םינויפא

Straphyloococcus-גוסה
.םידיחא אל תולוכשאב םירדוסמ ,םייבויח-םרג םידקנ םהש םינימ לש הלודג הצובק ללוכ
.הסיסתמ וא המישנמ היגרנא קיפהל םילגוסמה םייביטטלוקפ םיבוראנא םה םיקדייחה
:תונוכת המכב םהמ םילדבנ לבא םהלש DNAה בכרהב םיקוקוטפרטס ל דאמ םימוד םה
,זאלטק םיזנאה תא םיליכמ
,המישנה ךילהתב הייגרנא םיקיפמ
(תומימחפ תפסות אלל רישע עצמ לע לודגל םילגוסמ) רתוי תוטעמ תויתנוזת תושירד ילעב
.בוהצ וא םותכ עבצ םהיתובשומל םיקינעמה ,םידיאונטורק :ןוגכ םינעבצ םירצימ םקלח
,רועה לש תיעבטה הרולפהמ קלח םיווהמ
.ןוזמ תלערהל וא תוקלדל םימרוג רשא ( םימיאתמ םיאנתב תולחמ ימרוג) םינמדזמ םינגותפ - םקלח

תולחמ ימרוג םינימ

. Staphylococcus aureus :ןימב םרוקמ תולחמה בור
.םייתיב םייח ילעבו םדא ינב לש ףאה תורעמבו רועה ינפ לע יוצמ הז ןימ
(םיסצבא) תוסרומ, impetigo ןוגכ (pus (pyogenic-הלגומ תריציב תוולמ תוקלדל םורגל םילוכי םיקדייחה
.תואר תקלדו
,םהוזמ לוח םע עגמב םיאבה םידליב החיכש רוע תקלד איה Impetigo
.(pus)הלגומ תריציב תוולמה תורעשה סיסבבו רועה לש תוימינפה תובכשב תוקלד ןה תוסרומ
:םידחא םינונגנמל תורושק תומילאה תונוכתה
.ןיצילומהו ןידיצוקואל,זאלוגאוק ןוגכ םייאת-ץוח םינובלח תריצי   (1
,םיינעלב םיאת לש העילבה תלועפ תא ענומו םיקדייחה ביבס םד ישירק תריציל םרוג זאלוגאוק
,םינבל םד יאתב עגופה ןלער אוה ןידיצוקואל
.םקוריפל םרוגו םימודא םד יאתב עגופ ןיצילומה
.לוכיעה תכרעמב עגופו ןיסקוטורטנא אוהש ןלער תשרפה   (2
ךכמ האצותכ .םינירופסולפצהו םיניליצינפה תצובקמ הקיטויביטנא קרפמה םיזנא ,זאמטקל-אטב תריצי   (3
.הלא הקיטויביטנא יגוסל םידימע םה
תובקעב תוחתפתמה תוקלד וא םיעצפ ךרד תומקרל םירדוח םהשכ ,םיבר םירקמב יוטיב ידיל האב םתומילא
.םיחותינב םיכורכה םילופיט
םיאתו םיתמ םיאת ,םיקדייח םירבטצמ עצפמ האצותכ רצונש עקשב .םיקדייח לש רצבמ ןיעמ איה - הסרומ
עגמב זאלוגאוק םיזנאה תעפשהב רצונ רשא ,ןירביפ ארקנה סיסמ אל ןובלחב םיפטעתמ הלא לכ .םיטיצוגאפ
לע םיסרהנ םש םייוצמה הלאו םיינעלב םיאת תפקתהמ ןגומ הזה םקרמה לכ .עצפה לש םדה יפטשמ םד םע
.הסרומל םירדוח םניא םד ילכו רחאמ םוקמל םיעיגמ םניא םינדגונ םג .ןידיציקואל - םיזנאה ידי
םא .םיבר םיכוביס םע הנשמ תוקלדל םורגל תורחא תומקרל טשפתהל לוכי אוה םדה םרזל עיגמ קדייחה םא
לבא ,"ףרוט קדייח"ל תומודה תועפותל ליבוהל לוכי תומקרה סרה .תינלטק איה הלחמה ,תואירל עיגמ אוה
.ינייפוא תוחפ אוה הזכ ךלהמ
רקחמב דחוימ שגד לביק רשא ( Toxic shock syndrome-TSS) םלה אוה םרוג הז קדייחש ףסונ ךוביס
רוזחמה ךלהמה תוריעצ םישנב רקיעב התלגתהו 1978 -ב הנושארל הראות וז העפות .תונורחאה םינשב
רשא) םימיוסמ םינופמטב שומישמ האצותכ הז קדייח ידי לע תמרגנה תקלדמ עבונ םלההש ררבתה .ישדוחה
. םייבוראנא םיאנתב (שומישמ ואצוה םייתניב
תימואתפ הילעב הוולמ הלחמה .וז העפותל םרוגה (TSS toxin-1) ןלער םישירפמ קדייחה לש םימיוסמ םינז
םידיה תופכב החירפ םג העיפומ םיתיעל .תופלעתהל םורגל םג לוכיו השלוחבו לושלישב ,שאר יבאכב ,םוחב
.םילגרהו
שירפהל ילבמ המוד העפותל םורגל םילוכי Streptococcus יקדייח םג ;דבלב הז קדייחל ידוחיי וניא םלה
.(TSS toxin-1) הז ןלער

S.aureus לש םימוהיז יוהיזל תויתדבעמ תוקידב

.תיבויח םרג תעיבצ   (1
.ןצמח תועוב םיררחתשמ ןצמח ימ םע הקידבב ןכ לעו זלאטק םיליכמ Staphylococcus :יבויח זלאטק   (2
.זוטקל-דיזא עצמ לע םילדג םניא   (3
.ןלערה יוהיזל (תויגולונומיא) תויגולורס תוקידב   (4

תולחמב לופיט

:ךבוסמ הז קדייחב לופיט
.םייטויביטנא םירמוח לש הסינכל תומוטא תוסרומה יכ   
הקיטויביטנא יגוסב םהב לפטל ךירצו ,ןיליצינפ - גוסמ הקיטויביטנאל םידימע קדייחה לש םיבר םינז   
.רתוי הכומנ תוליעי ילעב ,םיתעל םהש םירחא
לע דדוקמו הלא םיקדייח ידי לע שרפומה ,זאליצינפ וא זמאטקל אטב םיזנאב הרוקמ ,הקיטויביטנאל תודימעה
םהב םיסנכומ ךא םייעבט םירמוחב םרוקמש הלאכ) הצחמל םייטתניס הקיטויביטנא יגוס .דימסאלפ ידי
ןניא, methicillin ,לשמל ומכ םימטקל- אטבה תחפשממ (תוימיכ תויצקאיר תועצמאב םיימיכ םייוניש
.םיקדייחב לופיטב תוליעיו הלאה םימיזנא לש םתוליעפב תוקרפתמ
עיפוהל ולחה תונורחאה םינשב לבא , Vancomycin:גוסמ הקזח הקיטויביטנאב שמתשהל וברה םילוח יתבב
םילוח יתבב םיזפשואמה םילוחב הקיטויביטנאב בחרנה שומישה .וז הקזח הקיטויביטנאל םג םידימע םינז
דגנכ םתוליעימ םידבאמ הקיטויביטנא לש םיבר םגוסש ךכל םרוגו םיבר םידימע םינז לש םתוחתפתהל םרוג
.םימילא םיקדייח