Streptococcus- גוסהמ םיקדייח

םייללכ םינויפא

תוגוז וא תורשרש ירצוי ,םייבויח-םרג םידקנ םהש םינימ לש הלודג הצובק ללוכ Streptococcus-גוסה
.העונת ירסחו
.םייביטטלוקפ םיבוראנאו םיליפוראאורקימ םה
הארנכ איה ךכל הביסה .םיכומנ ןצמח יזוכירב םילדג רשא םיבוראא םיקדייח םה םיליפוראאורקימ
.ריוואב כ"דב םייוצמה ןצמח יזוכירב ןוצמיחל םישיגרה םימיזנא םייוצמ םהיאתבש
.זאלטק םיזנאה - אוה הלא םיקדייחב םירסחה םימיזנאה דחא
םייוצמה הלא ומכ םיהובג ןצמח יזוכיר םע עגמב אתב רצונש ליער רמוח, ןצמח-ימ קרפמ זאלטק
.הריפסומטאב
.G ו,A,B,C,D,F:תוירקיע תוצובק ששל סוקוקוטפרטסה יקדייח תא קלחל םיגהונ
Lancefield - תרקוחה תא שמיש רשא ,M ןובלח יוצמ ,סוקוקוטפרטסה יקדייח ללכ לש אתה ןפוד ינפ לע
.הלא תוצובקל םיקדייחה ןוימל
תוינגיטנא תובוגת לע תססבתמ תוצובקל הקולחה
.תוצובקהמ תחא לכל תוינייפואה תויגולויזיפו תויטילומה ,M ןובלח יפ לע אוה ,ןכ םא - ינגיטנאה ןויפאה תולחמ ימרוג םינימ
:םדאב תולחמל םיירקיעה םימרוגה םה םיקוקוטפרטס לש םינימ ינש
.S.pneumoniae -ו S.pyogenes
המישנה יכרד לש תיעבטה הרולפהמ קלח וניה אוה .Pneumococcus םשב םג רכומ S.pneumoniae
םדאה לש תינוסיחה תכרעמה רשאכ תולחמל םימרוג םיקדייחה .םיאירבה םג ,םישנאה בור לש תונוילעה
.םהב עוגפל תינוסיחה תכרעמה לע תושקמש תוידירכסילופ תויספוק םירציימ םה .דורי בצמב
.חומה םורק תקלדו םיינזוא תקלד, תואיר תקלד - םדי לע תומרגנה תולחמה
pus תריצי לע זמרמ ןימה םש . A GAS תצובקמ Streptococcus-ל ךייש ,S.pyogenes - ןימה
םידימע םהש םידדוב םיאשנ םדא ינבב יוצמ אוה .תיעבטה הרולפהמ קלח הווהמ וניא הז ןימ .( pyogenic)
.הלא םיקדייחל
ןוגכ תויחטש תולחמל םורגלו המילא תויהל הלוכי , S.pyogenes ומכ ,A הצובקמ סוקוקוטפרטס יקדייח
זאו רועה לע החירפ םע דחי עיפוהל הלוכי ןורג תקלד.( impetigo,cellulitis) רוע תוקלד וא ןורג תקלד
(scarlet fever) תינשכ תנחבואמ הלחמה
םורגלו םתוא סורהל ,תומקרל רודחל דחוימב םימילא תויהל םילוכי ,וז הצובקמ םיקדייח ךש םימיוסמ םינז
.תומקר לש (סיזורקנ) קמנל
.("flesh eating")"ףרוט קדייח" :תיממע ןושלב וא necrotizing fascitis :תארקנה העפות
םיתמ םיעגפנהמ שילשכו הז קדייח ידי לע תומרגנה תוינרדוח תולחממ שיא 15.000 - כ םיעגפנ הנש ידמ
.רבד לש ופוסב
:םידחא םינונגנמ תרזעב םהל תרשפאתמ םתומילאו תומקרל םתונרדוח
ידי לע העילב ענומה רמוח הוהמ םגו ןורגה יאתל דמציהל םהל רשפאמ .אתה ןפוד ינפ לע יוצמה M גוסמ ןובלח
.ןוסיחה תכרעממ "םיקמחתמ" םה ךכ .ןוסיחה תכרעמ לש םיטיצוגפ םיאת
.םיאתה ימורק תא ררוחמ אשר , Streptolysin O - ןלערה תשרפה
hemolysin ארקיי זאו םימודא םד יאת ףוקתל לוכי אוה
. leucocidin ארקיי זאו םינבל םד יאת ףוקתל - וא
: A הצובקמ םיקדייח לש ןוחביא תרשפאמ וז הנוכת
,םיקדייחה תובשומל ביבס עבצ תרסח הפוקש הליה םירצוי םה ,םד רגא לש תוחלצ לע םתוא םילדגמ רשאכ
.beta-hemoliticus :היורקה העפות
.תינש לש םירקמב החירפל םרוגש ,erythrogenic toxin:ףסונ ןלער םישירפמ םינזהמ קלח

יאוול תועפותו םיכוביס

:תילאקוקוטפרטס תקלד רחאל יאוול תועפות תויהל תולוכי תולחמ יתש
;בלה חפנ תלדגהו םיקרפ תקלדב הוולמה ןורגש
.תוילכ תקלד
.סוקוקוטפרטס לש הפקתהל תינומיאוטוא הבוגתכ עיפוהל תולוכי הלא תולחמ יתש יכ תורבס שי

S.pyogenes יוהיזל תויתדבעמ תוקידב

:הלאה תוקידבה תועצמאב תוהזל ןתינ קדייחה תא
.תיבויח םרג תעיבצ
.תילילש זאלטק תקידב
.ןצמח-ימ םיקרפמ םניא ןכ לע ,הז םיזנא םירסח םיקוקוטפרטס
.3% זוכירב ןצמח-ימ לש תופיט 2 תאשונ תיכוכז ינפ לע םיפטפטמ ,הקידבה עוציבל
.םהוזמ ןורגמ וא עצפמ ודדובש תובשוממ םיקדייח טעמ תיגולוירטקב טחמ תרזעב םיריבעמ
.(יבויח זאלטק) זאלטק םיזנא תואצמה לע דיעת תועוב תעפוה
.זוטקל-דיזא עצמ לע לודיג
.ןיחבמו יביטקלס ,רישע עצמ אוה והז
.היגרנאלו ןמחפל רוקמכ זוטקל רכוסו םינובלח ליכמ אוה יכ - רישע
.םייצמוח םה קוריפה ירצות .זוטקל לע לודגל םילגוסמ םיקוקוטפרטס יקדייח
ךילהתל עירפמו םורכוטיצה תלוקלומבש לזרבל רשקנ הז רמוח NaN3. דיזא םוידוס ליכמ אוה יכ - יביטקלס
חתפלו הז עצמ לע םייקתהל םילוכי םיליפוראורקימ וא םיינריוא-לא םהש םיקדייח קר .תינריוואה המישנה
.תובשומ
.תיצמוח הביבסב בוהצו תילארטינ הביבסב לוגס עבצ לעב אוהש ,לוגס לוסרק :רוטקידניא ליכמ עצמה
.רהוז בוהצ עבצ חתפתמ תובשומה ביבסו הז עצמ לע םילדג םיקוקוטפרטס
:םייטילומה אטב םה A הצובקמ םיקדייח
.ףוקש עצמ רצונ תובשומה ביבס ןכ לעו םדה קוריפל םימרוגו םילדג םה םד רגא לש עצמ לע
.ELISA ינחבמ :ןוגכ ,תושיגר תויגולונומיא תוטיש
.םירחא םינגיטנא וא A הצובקמ םינגיטנא לש יפיצפס יוהיז תורשפאמ
עצבל ןתינ ,תוילכ תוקלד וא ןורגשב םיכוביס לש םירקמב :ןוגכ ,קדייחה תא דדובל ןתינ אל םהבש םירקמב
.ןיזילוטפרטס ןובלחה תומיכו יוהיזל תויגולונומיא תוקידב

תולחמב לופיט

.ןיליצינפ - תיטויביטנאה הפורתה תועצמאב אוה לבוקמה לופיטה
.וז הקיטויביטנאל םידימע םינז ודדוב אל הכ דע
.ןיצימורטירא- תתל םיגהונ ןיליצינפל םיגרלא םהש םישנא לש םירקמב
לש תוחתפתה עונמל תנמ לע ואולמב ותוא תחקל שיו יטירק אוה הלחמב לופיטל ןתינה ןונימה יכ שיגדהל שי
.הקיטויביטנאל תודימע