ימואלניבה סדייאה םוי תארקל
?סדייאה ףיגנ דגנכ ןסחל ןתינ אל עודמ -סדייא


םינושארה םירקחמה .תירבה תוצראב 80-ה תונש תישארב התלגתה סדייאה תלחמ
ךכ רחאו ,םימסל םירוכמב ךשמהב ,םיילאוסקסומוה םירבגב ועיפוה הלחמה לש
.תיללכה הייסולכואב
הארנכ םשמו םיפוקב רקיעב םייוצמה ,םיפיגנ לש הבחר החפשמל ךייש ףיגנה
אוה .תייבתמ אוה הילעו ןוסיחה תכרעמב םייוצמ ףיגנה לש הרטמה יאת.ואצומ םג
הבוגתה תרקבל םיארחאו ןוסיחה תכרעמ לש םיעייסמה םיאתל דחוימב רשקנ
ךרוא רשא ,הלש ךשמתמ סרהל הגרדהב האיבמ ,ןוסיחה תכרעמל ותסינכ .תינוסיחה
ינמיס תעפוהל דע ףיגנב הקבדהה תעמ םינש עבש עצוממב תורבוע .תובר םינש
הלחמה ינמיסו ףיגנה לש אשנכ רכומ קבדומה םדאה ,וזה הפוקתה לכב .הלחמה
ינמיס םיעיפומ ,ההובג הגרדל ןוסיחה תכרעמ סרה עיגמשכ .וב עיפוהל םילגוסמ
םיעגופ אלש םירחא םיפיגנ ידי לע תומרגנ רשא תוימוהיז תולחמ רקיעב םהש הלחמה
.הניקת ןוסיחה תכרעמ רשאכ םדאבהמישמה

ןתינ אל עודמו סדייאה ףיגנב קוסעת רשא יאופר יעדמ ןותיעב הבתכ םיבתוכ םתא
.ודגנ ןסחל

:םיקלח ינשל קלחתת הבתכה

:ןושאר קלח
.ךשמהבש רזעה תולאשו םירתאה תועצמאב תואבה תודוקנה לע ובתכת הז קלחב
?ףיגנה לש ותרידח ךילהת יבלש םהמ
?סדייאה ףיגנ הברתמ דציכ
?ולגתנ רשא תויעבה ןהמו ןוסיח אוצמל תנמ-לע ושענ םייוסינ ולא
?ןוסיחל תושיגה ןהמ

:םירתאה
תובושתה לכ ,תודבועה לכ :סדייא
דימת טקייורפ ,רעס יקוש ר"ד :תאמ ?םוחתב שדח המ ,סדייא
ןוסיחה רחא ץורמה
ןמציו ןוכמ ,(היגולונימיא) ןוסיחה תורותב םירחבנ םיקרפ
סדייא אשונל ידועיי םירתא ץבקמ :זאב
תודדועמ תויוחתפתה - סדייא :היגולויב טנלמע
סדייאה רקחל ךירדמ - Ynet
תינרדומה הפגמה סדייא :הלאוו ,דחוימ טקייורפ
ימואלניבה סדייאה םוי תארקל םינותנ - ץראה
סדייאב המחלמל דעוה

:ינש קלח
.םכמעטמ תישיא תיוז ופיסוה .ותוא ורקסו םיאבה םיאשונה תשולשמ דחא ורחב הז קלחב

הלחמה םע םתודדומתהו םימסרופמ םילוח
סדייאה רקחל ךירדמ - טניאוו

הלוח הניאש םיאשנ תייסולכוא
?םוחתב שדח המ ,סדייא
ואלילג ,ןיולס תירמ ,סדייאה ךובמ
תינרדומה הפגמה סדייא :הלאוו ,דחוימ טקייורפ

:סדייאה לע גרבסוד תירואית
.הלחמל השעמל תומרוג סדייאב לפטל תורומאש תופורתהמ קלח יכ ,ןעוט גרבסוד רטיפ רוספורפ
.(תילגנא) סדייאל םימרוגה רבדב תוחנהל תוצרחנ דגנתמ גרבסוד ,ףסונב
!הזכ רבד ןיא ?סדייא - גרבסוד תירואית
םלועמ םירבדה ויה אל ילואו - סדייא

!!!המיענ הדובע

האבה תוליעפל
תמדוקה תוליעפל