הדבעמ ליגרתו רקח תוליעפ יגולויב רורט

הקבדה לש םירקמ 10 לע ב"הראב חווד 2001 רמטפסל 2 - ו רבוטקואל 4 םיכיראתה ןיב
ללכ הלחמה הנחבוא אל הבש הכורא הפוקת רחאל ,ףאשנ Bacillus anthracis קדייחב
לכ ךלהמב ב"הראב הלחמב םילוחה ללכו 1976 תנשב חווד ןורחאה הרקמה .ב"הראב
.דבלב 18 - ל עיגה םירשעה האמה
תועצמאב קדייחה יגבנ לש תנווכמ הצפה ידי-לע ומרגנ םהש התלעה םירקמה תקידב
6 םכותמ ראוד ידבוע ויה םינושארה םיעגפנהמ 7 .ראודב וחלשנש תוליבח וא םיבתכמ
.יאנותיע היה ירישעהו םייתרושקת הידמ ידבוע ויה 2 ,בתכמ ותואב לופיט בקע ועגפנ
ינמיס .םימי 6 - 4 ןיב היה הלחמ ינמיס תעפוהל דעו םיגבנל הפישחהמ ףלחש ןמזה ךשמ
םילועיש ,שוטשטו השלוח ,תרבגומ העזה ,תורומרמצו םוח ויה םינושארה הלחמה
הנחבוא יכ םא םינבלה םדה יאת רפסמב יתועמשמ יוניש לח אל .תואקהו הליחב ,םישבי
זאנימאסנרט םיזנאה תמאב היילע הנחבוא ןכומכ .םיליפורטיונה םיאתה רפסמב היילע
תורבטצה הנחבואו תואירה לש םיניקת אל םימוליצ ולבקתה םירקמה לכב .םדב יוצמה
הרדשה טוחמ לזונ לש הקידבב .ןהב םילזונ לש תרכינ
דודיב רחאל .םיבר םייבויח םרג םיקדייח ואצמנ ( CSF=Cerebro Spinal Fluid )
. B.anthracis - ב רבודמש ררבתה םיקדייחה
ועיגה 4 .םהייח תא ליצה םהב לופיטהו םימדקומ הלחמ יבלשב לופיטל ועיגה םילוחהמ 6
.םירופס םימי רחאל ורטפנ םהו רתוי םימדקתמ הלחמ יבלשב

עגמב ויהש םישנא לצא העיפוה איהש ,הלעמ סקרטנאה תלחמ לש הירוטסיהה תריקס
עצמאב .קדייחה לש םיגבנ וליכהו םהמ וקפוהש םירצות םע וא םייח ילעב םע בורק
,הירטסואו הינמרגב ,הילגנאב תורועו ליטסקט ילעפמב םידבוע הלחמב ולח 19 - ה האמה
.םיגבנ יליכמ םיביס םע עגמב ואבו םישבכו ןאצ לש תורוע דוביעבו רמצ תנכהב וקסעש
תעיבצו ליטסקט ידבוע ברקב תרכומ התיה הלחמב האולחתה םירשעה האמה תליחתב
.ב"הראב םירשעה האמה לכב םירקמ 18 וחווד ךומנ היה םילוחה רפסמ ךא ,םידב
םיביס םע עגמ עונמל הרטמב םילהנ ועבקנש רחאל ,םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב
האולחתה רועיש תחפ ,םייח ילעבב םרוקמש םירצומ אובי לע ולטוהש תולבגהו םימהוזמ
התיה 1979 תנשב .הובג רתונ הלחמב םיקולה ברקב התומתה רועיש .רכינ רועישב
יגבנ ליכהש סיסרת רוזיפ בקע הלחמה לש הפירח תוצרפתה
.רבעשל מ"הירב ,קסבולדרווסב יאבצ ןקתממ B. anthracis
, 2001רבוטקואב 4 - ב יתמישנ סקרטנאב הקבדה בקע ,יאנותיע לש האולחת לע חווידה
.יגולויב רורט תובקעב םעפה .השדח תוצרפתה לש התליחת תא הנמס
ינש בלשו ,םימי 4 - 1 ןיב ךשמנה ינושאר בלש :םיבלש ינשב תנייפואמ הלחמה תוחתפתה
רתי תעזהו המישנ יישקב ,המישנה תכרעמב השק העיגפב אטבתמה ףירחו רעוס אוהש
.הלחמב ינשה בלשה תוצרפתהמ םיימוי דע םוי רחאל ללכ ךרדב םירטפנ םילוחה .השק
http://www.medscape.com/viewarticle/414503
םינש תואמ ינפל וכרענש תומחלממ רבכ רכומ אוה ,שדח וניא יגולויב רורטב שומישה
הינמרגו ןפי .םליערהל ידכב םימ תורוקמל תומהב ירגפ תכלשהב ושמתשה םהבש
הז קשנ לש ויתונכס ינפמ ששחה .היינשה םלועה תמחלמב הז המיחל גוסב ושמתשה
תנשב והשלכ גוסמ יגולויב קשנב שומיש לע תרסואה תימואלניב הנמא לע המיתחל איבה
םינשה לכ ךשמנ וחותיפ ,הז ינלטק קשנ שומישבו חותיפב הברה תולקה ללגב ךא . 1969
,םינוש םלוע ירוזאב רוריט ימרוג ידי-לע ותכיפה ינפמ םיבר תוששח םויכ ררועמ אוהו
םימזינגרואורקימ תועצמאב עוגפל ןתינ הבש תולקה ללגב ,ליעיו לוז קשנ יעצמאל
הרומח הנכס םע תודדומתהל תוליעי םיכרד אוצמל ףוחד ךרוצ רצונ .הבחר היסולכואב
.וז

המישמה
יעצמאכ שמשל םילוכיש םינוש םימרוג ריכהל ותרטמש רקוח תווצב דובעל םתרחבנ
םירחא םירבח םע דחי שבגלו וללה םימרוגה ןמ דחא רוקחל םכילע .יגולויב רורטל
:תואבה תודוקנב וקסעיש תוצלמה תווצב
?הלחמה םרוג תא תוריהמב תוהזל רשפא דציכ
?הלחמב ועגפנש םישנאב לפטל דציכ
.יגולויב רורט תובקעב תופיגמ לש תוצרפתה תעינמל הליעי הרוצב ךרעהל דציכ

,יגולויב רורטב םישמשמה תולחמ יללוחמ םיקדייח לש יוהיז יכרד בורקמ ריכהל תנמ לע
סוליצב ךייתשמ הילא ,סוליצבה תצובקמ םיקדייח םע הדבעמ ליגרת ,'א קלחב ועצבת
.תימיכויב ,תיגולופרומ הניחבמ םתוא ונייפאתו ,סקרטנאה
.םייתלשממ םימרוגל שגויש ,תוצלמה םע ח"וד ןיכהל םכילע היהי ,המישמה לש 'ב קלחב
:םיאבה םיאשונהמ דחא לכ לע עדימ ליכמה יעדמ עקר לולכל ךירצ ח"ודה
.הלחמה יוליג לש הרצק הירוטסה
.םדאל התרבעה ךרדו הלחמה ימרוג לש םרוקמ
.תונוש םויק תוביבסב םרוגה לש תודימעה תדימ
.םימזינגרואורקימה לש העיגפה ינונגנמ
.ךייש אוה םירוצי לש הצובק הזיאלו הלחמה םרוג לש םינויפא
.הלחמה םרוג לש הנומת
.ודי לע תמרגנה הלחמה לש םימוטפמיס


Bacillus - ה תצובקמ םיקדייח יוהיזל הדובע תוטיש תרכה - 'א קלח
לע ולדגל ,עקרקהמ סוליצב דדובל םכילע היהי ,םיקדייח יאתל םיגבנ ןיב ןיחבהל ידכ
תופצלו םיגבנהו םיקדייחה יוהיזל םרג תעיבצ ךורעל ,ןגנמו ןלימע ליכמה לודיג עצמ
.היסרמיא תלדגהב רוא פוקסורקימל דעבמ םתנכהש םיניקתתב


הדבעמה ליגרת תורטמ
. היגולויבורקימב הדובע תוטיש תרכה
. סוליצבה תצובקמ םיקדייח לש תודחוימה םהיתונוכת תרכה

אובמ
.םוחל םידימע םיגבנ רצייל תלוכי םהל הנקמה תדחוימ הנוכת םייבויח םרג םיקדייחל
םהילא םייבוריאנא םיגתמו Bacillus - ה יקדייח םיכייתשמ םהילא םייבוריאא םיגתמ
.םייאת -ךות םיגבנ םירצוי , Clostridium ה יקדייח םיכייתשמ
תריצימ עבונה יתביבס ץחלל הבוגתב ,םיקדייחה לש םייחה רוזחמב םירצונ םיגבנה
יביכרמב רוסחמ ,תנניימ הנירק ,שבוי ,ההובג הרוטרפמט :םהבו םויקל םישק םיאנת
הנבמל תודוה םישק םיאנתל םידימע םיגבנה .םינוש םיליער םיילקימיכ תוחכונ ,ןוזמ
.םהלש המסלפוטיצה בכרהלו (סקטרוקה) םתפטעמ לש דחוימה
:םינוש תומוקמב םהב םקוממו םיאתה ךותב םוידירטסולקו סוליצב יקדייחב רצונ גבנה
םיאנתב .ררחתשמ גבנהו קרפתמ םאה את ךילהתה ףוסב .והצקל ךומס וא אתה עצמאב
.יביטטגו אתל ךפוהו טבונ גבנה םימיאתמ
רישעהלו םתוא דדובל לק .עקרקה יקדייח ןיבמ רתויב םיצופנה םה Bacillus - ה יקדייח
.ההובג הרוטרפמטב םתודימעו םיגבנה תריצי תנוכתב שומיש ידי לע םתיברת תא
:םתוהזל לק תיגולופרומ הניחבמ
גבנה ;םרג תעיבצב בטיה םיעבצנ םה ;תורשרש םירצוי םתקולחבו םילודג םיגתמ םה
.פוקסורקימב תולכתסהב טלובו עבצנ וניא יאת ךותה
םיילוש תולעב ,תוחוטשו תומוטא ,תולודג ןה :תינייפוא הרוצ תולעב תובשומ םירצוי םה
.םיננושמ
קרפמה םיזנא אתהמ םישירפמ םה :תודחוימ תוימיכויב תונוכת Bacillus - ה יקדייחל
קלח .ןיצירטיצב םשב הקיטויביטנא םירצוי םקלחו תוצמוח םישירפמ םקלח .ןלימע
.ןיליצינפ קרפמה ,זאניליצינפ - םיזנאה תא םישירפמ Bacillus - ה יקדייחמ
תולחמל םימרוג םניא וז החפשמ ינב בור ,סקרטנאה תלחמל םרוגש B.anthrasis - מ ץוח
.היגולונכטויבלו האופרל ,עדמל הלודג תובישח ילעב םהו םלדגל לק ,םדאב

הצובק תונייפאמה תונוכתהמ קלח ריכהל ןתינ םיטושפ הדבעמ יליגרת תרזעב
:םידחא םיבלש ללוכ ועצבתש הדבעמה ליגרת .וז תילאיבורקימ
תטישב שומיש ךות) םהב תיברתה תרשעהו עקרקהמ סוליצב יקדייח דודיב
(רוטסיפה


עבצ םיטלוק םיגבנ) םיגבנ תעיבצ ,םרג תעיבצ ,תובשומ רואית .העיבצו רואית
(תדחוימ הטיש שרוד םתעיבצ ןכל םביבסש סקטרוקה תפטעמ ללגב ישוקב


סוליצבה יקדייח לש םתבוגת תא וקדבת הז בלשב .םיניחבמ םיעצמ לע העירז
ןצמח-ימ קרפמה םיזנא - זאלטק םיזנאה תוחכונ :תוימיכויב תוקידב המכל
םיאתמ רדענ אוה .אתב םירמוחה ףוליחמ האצותכ םייבוריאא םיאנתב רצונש
םירציימ סוליצב יקדייח - ןלימע עצמ לע החימצ .םייבוריאנא םיאנתב םילדגה
םה .ןמחפ רוקמכ םהל שמשל לוכי רשא ,ןלימע ליכמה לודיג עצמב זאלימע
.םירכוס ודו דח - קוריפה ירצות תא ןכמ רחאל םיגפוסו עצמל ותוא םישירפמעקרקהמ סוליצב יקדייח דודיב ןושאר בלש
:םירמוח
הניג תמדא 'רג 2
:ובכרהש עצמ ל"מ 40 םע ל"מ 100 לש חפנב ריימנלרא
רטילל םרג 5 - םירמש תיצמת
תוצמוח יוהיזל שמשמ CaCO3 .רטילל םרג 10 - ( CaCO3 ) ןדיסה טנוברק
שי ןכל םימב סיסמ וניא הז רמוח .םתוברתה ידכ ךות םיקדייחהמ תושרפומה
.םיריימנלראל ותוא םיקלחמש ינפל עצמה תא בטיה רענל
.בלקוטואב רוקיעל ותוא וסינכהו םשונ קקפב ריימנלראה תא ורגס
.םיילירטס םימ ל"מ 5 םע הנחבמ
תונחבמל דמעמ םע תולעמ 80 לש הרוטרפמטב םימ טבמא
הרוטרפמט דמ
סויסלצ תולעמ 30 לש הרוטרפמטב לטלטמ טבמא
ןזנוב רעבמ
תיגולוירטקב טחמ
סויסלצ תולעמ 30 לש הרוטרפמטב רוטבוקניא
: ( NA ) ןיזמ רגא עצמ םע ירטפ תוחלצ 2

:הדובעה ךלהמ
2 ועיצוה) .בטיה ובברע .םיילירטס םימ ל"מ 5 - ל הניג תמדא םרג 2 דע 1 ופיסוה .1
ךותמ הפיט דודיב תעירז תיגולוירטקב טחמ תרזעב וערזו תדרפנ הנחבמל ל"מ
לש הרוטרפמטב םיימוי ךשמב וריגדה ,ןיזמ רגא עצמ םע ירטפ תוחלצ 2 לע הנחבמה
. (סויסלצ תולעמ 30
הרוטרפמטב םימ טבמא ךותב תוקד 10 ךשמב (תונחבמה תחאב) ףיחרתה תא וממח .2
.סויסלצ תולעמ 80 לש
תיצמת עצמ םע ריימנלרא ךות לא הנחבמה ןכות תא וכפשו ףיחרתה תא בטיה ורענ .3
. (תילירטס הרוצב ריימנלראה תא רוגסו חתפ) .ןדיסה טנוברקו םירמש
תולעמ 30 לש הרוטרפמטב לטלטמ םימ טבמאב םיימוי ךשמב ריימנלראה תא וריגדה .4
.סויסלצ
הפיט דודיב תעירז תיגולוירטקב טחמ תרזעב וערזו הרגדהמ ריימנלראה תא ואיצוה .5
.ןיזמ רגא עצמ םע ירטפ תוחלצ לע ריימנלראה ךותמ
.סויסלצ תולעמ 30 לש הרוטרפמטב רואבוקניאב םיימוי ךדמב תוחלצה תא וריגדה .6

תואצותה םוכיסל תולאש
עבצל וסחייתה) .הרגדה םיימוי רחאל תוחלצה לע וחמצש תובשומה תא וראת
. (החוטש וא הרומק איה םאה ,םיילוש ,רואל תומיטא ,הלדוג ,הבשומה
וליכהש תוחלצ ןיבל הממוחש הנחבממ םיקדייח וליכהש תוחלצה ןיב האושה וכרע
.הממוח אלש הנחבממ םיקדייח
טבמאב הניגה תמדא םע תונחבמה תא םמחל םתשקבתה יוסינה תליחתב
םיקדוב םתייה וליא ?םומיחה תרטמ התיה המ .סויסלצ תולעמ 80 לש הרוטרפמטב
?םילגמ םתייה המ ,םומיחה רחאל הנחבמ התואמ הפיט פוקסורקימב
?תונחבמה ןכות תא םתכפש וב ריימנלראל םירמשה תיצמת תפסוה תרטמ התיה המ


ירטפה תוחלצ יבג-לע וחתפתהש םיגבנהו םיקדייחה תעיבצ - ינש בלש
:םירמוח
טחמה רוקיעל ןזנוב
תואשונ תויכוכז
תסימת , 1 % לוגס ןאיצנג תסימת ,העיבצל הרעק :תללוכ) םרג תעיבצל תכרעמ
(ןינרטס תסימת ,דוי


תסימת , 5 % קורי טיכלמ תסימת ,העיבצ תרעק :תללוכ) םיגבנ תעיבצל תכרעמ
( 2.5 % ןינארפס


היסרמיא תשדע םע פוקסורקימ
היסרמיא ןמש
תושדע רינ

,הדבעמה ליגרת לש ןושארה קלחב ירטפה תוחלצ לע ועיפוהש תובשומה רואית רחאל
:םיגבנה לשו םיקדייחה לש םרג תעיבצ ועצב
לש הפיטב וחינהו ,תרקועמ תיגולוירטקב טחמ תרזעב תובשומה תחא לש המיגד וחק
תעיבצל היינשהו םרג תעיבצל שמשת תחאה :תואשונ תויכוכז יתש ינפ לע ןיילס וא םימ
.םיגבנ

םיגבנ תעיבצל הדובע ךלהמ
המיגד ואיצוה תיגולוירטקב טחמ תרזעב .תאשונ תיכוכז ינפ לע הנטק םימ תפיט ומיש .1
.ירטפ תחלצה לע וחמצש תובשומה תחאמ
.עוביק ךרוצל םימעפ 4 - 3 הבהל לעמ תיכוכזה תא וריבעה .2
.קורי טיכלמ תסימת םע המיגדה תא ופיצה .3
רשפא .תוקד 3 - 2 כ ךשמב עבעבי עבצהש ךכ הבהל לעמ תאשונ תיכוכזה תא וקיזחה .4
סוכבש םימה תאו םימ הליכמה הנטק תימיכ סוכ לעמ תאשונה תיכוכזה תא חינהל םג
.חיתרהל תימיכה
.עבצה ףדוע תא ופטש .5
.תוינש 30 ךשמב ןינרפס עבצ תרזעב רישכתה תא תידגנ העיבצ ועבצ .6
.שוביי ךרוצל ןחלשה לע תיכוכזה תא ודימעה ,עבצה תא ופטש .7
.היסרמיא תשדע תרזעב פוקסורקימב ולכתסה .8


תואצותה םוכיס
דציכ .פוקסורקימב תולכתסהה תואצות תא םכתרבחמב רויצ תרזעב וראת .1
.(םיגבנ תעיבצל םגו םרג תעיבצל סחייתה) ?םיאתה דציכו םיגבנה ועבצנ
?קורי טיכלמב ותפצה רחאל רישכתה םומיחב ךרוצ היה עודמ .2

םיניחבמ םיעצמ לע העירז - ג קלח
:םירמוח
ןזנוב
תיגולוירטקב טחמ
תואשונ תויכוכז
. 3 % ןצמח-ימ תסימת
.ןלימע 0.5 % + ןיזמ רגא :תוליכמה ןלימע רגא םע ירטפ תוחלצ
. 1 % לוגול תסימתו

הדובעה ךלהמ
.ןצמח-ימ תסימת לש הפיט תאשונ תיכוכז ינפ לע ומיש
תרזעב , 'א בלשמ ירטפה תוחלצ לע ולדגש תובשומהמ םיקדייח לש המיגד ואיצוה .2
לע תזמרמ תועוב תעפוה .תאשונה תיכוכזה לע התוא וחינהו תילירטס תיגולוירטקב טחמ
.םיזנאה תרזעב ןצמח-ימ קוריפ
הליכמה ירטפ תחלצ ינפ לע 'א בלשמ ירטפ תחלצה לע הלדגש הבשוממ המיגד וערז .3
םתא .דודיב תעירז עורזל ךרוצ ןיא ,בל ומיש .תיגולוירטקב טחמ תרזעב ןלימע רגא
.ורחבתש תרחא הרוצ לכב וא (לשמל) םכמש לש הנושארה תואה תרוצב עורזל םילוכי
.תועש 24 ךשמל ,ןלימע רגא םע תוחלצה תא רוטבוקניאב וריגדה ,העירזה רחאל .4
וראתו דוי תסימת ןהילע וכפש ,רוטבוקניאהמ תוחלצה תא ואיצוה ,תועש 24 רחאל .5
עצמ ןיבל תובשומל ךומסב יוצמה עצמב עבצה ילדבה ןיב ולידבה .םתלבקש האצותה תא
.ןהמ קחורמה

תואצותה םוכיס
תונוכתה ןהמ .הז הדבעמ ליגרתב םכלש םיאצממה לכ תא הב ומשרו הלבט ונב
?םכיאצממ ייפ-לע סוליצב יקדייח תונייפאמהיגולויב רורט אשונב םירתא

http://www.hon.ch/cgi-bin/HONselect?browse+I01.880.735.944.226#MeSH
םזירורטויבל םירושק םירתא

http://members.tripod.com/Suffi/Israelcounterterror.html
םזירורטויבה תיעבל בל תמושת ררועל הסנמה םילארשיל דעוימ יטרפ רתא

http://www.tulane.edu/~dmsander/garryfavwebbw.html
"היגולוריוה לכ" לש רתאב םזירורטויב לע בחר עדימ


http://www.slic.2wsu.edu:82/hurlbert/micro101/pages/101biologicalweapons.html
המחול לע יטמטסיס עדימ ליכמ ,ןוטגנישוו תטיסרבינוא לש יאטיסרבינוא סרוק
.םיסוריו םגו םיקדייח םג תיגולויב

http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/hottopics.htm
המחולל תורושקש תוימוהיז תולחמ לע ב"הראב תוימוהיז תולחמל זכרמ לש עדימה
.תיגולויב

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr4904a.1htm
תונבל בוט -תיגולויב המחול הז המ לע עדימ ןתונ , תוימוהיז תולחמל זכרמה לש םיפד
המדקה ונממ

http://www.discover.com/nov_01/gthere.html?article=feat_anthrax.html
.םירחא םירתאל הינפה םג שיו םזירורטויב לע רצק רמאמ וב שי , discover לש רתאסיצרתנא סוליצב אשונב םירתא

http://www.accessexcellence.org/WN/SUA08/anthrax.html
accessexcellence סקרטנא דגנ ןוסיח לע עדימ


http://www.accessexcellence.org/WN/SU/SU102001/anthrax.html
accessexcellence לש רתאב םכסמ רמאמ- ןכדועמ עדמ

http://www.snunit.k12.il/science/biology/sleep.html
הרוחשה הפגמה לע (1993) תינונסב רמאמ

http://www.medscape.com/Medscape/features/ResourceCenter
/BioTerr/public/RC-index-BioTerr.html
םזירורטויבו סקרטנא אשונב medscape י"ע ופסאנש םירתא לש ףסוא

http://www.doctors.co.il/news/718
סרוטקוד רתאב תירביעב סקרטנא לע עדימ

http://www.idf.il/hebrew/organization/homefront/bio.stm
םיצופנ תובושתו תולאש-ףרועה דוקיפ לה"צ רבוד אבממ י"ע ץלמומ רתא

http://www.medsite.co.il/vet/articles/diseases/anthrax.html
סקרטנאה תלחמ לע ינכדע עדימ איבמה טיסדמ לש ףד

http://biotech.ort.org.il
וב שי םינווגמ םיאשונ םע עדימ רגאמ ליכמ היגולונכטויבב םירומל טרוא לש רתא
.לילגה לש רתאל היינפה םע סקרטנא אשונב םירמאמLast updated: April 22, 2002